Omdat Weert het waard is! - met ons mee! Denk mee over nieuwe ... mogelijkheden. Kortom, een plek waar het goed wonen is. ... In Weert telt iedereen mee. Iedereen levert naar

Download Omdat Weert het waard is! -  met ons mee! Denk mee over nieuwe ... mogelijkheden. Kortom, een plek waar het goed wonen is. ... In Weert telt iedereen mee. Iedereen levert naar

Post on 05-Feb-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

  Omdat Weert het waard is!

 • Programmacommissie:

  Henk Stribos www.cdaweert.nlRita van Deuren www.facebook.com/cdaweertJasper Heesakkers www.twitter.com/cdaweertHendrik Stals www.youtube.com/cdaweert

  Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

  Omdat Weert het waard is!

 • CDA Weert

  Omdat Weert het waard is!

  Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 3

  5. De familie is ons fundament

  Wij zien families als het fundament

  voor onze samenleving; waar mensen

  voor elkaar zorgen en verantwoorde-

  lijkheid nemen. We kiezen voor een

  nieuwe cultuur die de familie waar-

  deert en duurzame relaties onder-

  steunt.

  6. Een zelfbewust Nederland verbonden met Europa

  Nederland staat vooraan in Europa,

  om onze economie en onze werkge-

  legenheid te versterken. Voor Weert

  geldt dat des te meer in verband met

  nabijheid van en verbondenheid met

  Belgische en Duitse buurgemeentes.

  7. De toekomst van onze kinderen

  Wij kiezen voor de lange termijn

  boven de korte termijn. Dat vraagt om

  hervormingen om Nederland structu-

  reel op orde te brengen.Voor onszelf,

  maar vooral voor de toekomst

  van onze kinderen.

  1. De samenleving, niet de overheid

  Wij willen dat u weer invloed krijgt op

  de wereld om u heen, ook in de poli-

  tiek. Wij zien een overheid die naast

  u staat in plaats van tegenover u. Wij

  willen een samenleving, waar u sa-

  men met anderen zoveel mogelijk zelf

  bepaalt.

  2. Wij zien een taak voor iedereen

  Iedereen heeft een taak: je werkt, je

  doet vrijwilligerswerk of je volgt een

  opleiding.Iedereen die kan, doet mee.

  Maar wie niet wil, kan niet blijvend

  rekenen op ondersteuning.

  7 principesBij het verwezenlijken van onze visie hanteren wij op lokaal,

  nationaal en internationaal niveau een zevental uitgangspunten.

  Dit zijn zeven uitgangspunten om te bouwen aan een beter

  Nederland. Doe met ons mee! Denk mee over nieuwe oplossingen

  voor vandaag en morgen. Kijk op www.cda.nl/7principes.

  3. Een eerlijke economie

  Wij kiezen voor een eerlijke economie

  waar werken loont en sparen wordt

  beloond. Waar middeninkomens

  en gezinnen geen melkkoe zijn. Wij

  willen een economie waarin kleine

  ondernemers en familiebedrijven

  onze absolute prioriteit krijgen.

  4. Tegen de profiteurs

  Wij willen een Nederland waar fat-

  soenlijke mensen de norm zijn. Een

  samenleving bouw je op wederkerig-

  heid. Voor wat, hoort wat. Profiteurs

  die zich daaraan onttrekken, staan

  we niet toe.

 • CDA Weert

  Voorwoord

  Omdat Weert het waard is!

  Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 4

  Met trots presenteren wij ons nieuwe verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018. In dit programmavertellen wij waar wij ons de komende jaren voor in gaan zetten. Tijdens de afgelopen jaren heeft het CDA onderdeel uitgemaakt van het college. We kijken tevreden terug op wat we tijdens deze periode voor Weert tot stand hebben kunnen brengen. De komende jaren zullen we ons opnieuw vol energie voor onze mooie gemeente inzetten. Ons verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in overleg met vele betrokkenen. We zijn in dialoog gegaan met een groot aantal vertegenwoordigers van diverse doelgroepen, om zo te komen tot een programma dat op draagvlak kan rekenen. Dit programma is geschreven met onze visie op Weert voor ogen en geredeneerd vanuit ons gedachtegoed en vanuit onze idealen. We vinden het belangrijk om aan de inwoners van Weert duidelijk te maken welke keuzes we maken en vooral ook waarom we dat doen.

  We hopen dat u zich in dit programma herkenten dat we op 19 maart 2014 op uw stem kunnen rekenen!

 • CDA Weert

  Inhoudsopgave

  Omdat Weert het waard is!

  Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 5

  1. Weert door de ogen van het CDA 6 2. Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid 7 Wijk- en dorpsraden Dienstverlening Samenwerkingverbanden Veiligheid

  3. Werk en economie 9 Promotie, recreatie en toerisme Binnenstad Midden- en kleinbedrijf

  4. Onderwijs, sport, kunst en cultuur 11 Onderwijs en kinderopvang Sport Kunst en cultuur

  5. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid 13 Sociale zekerheid Jeugdhulp Senioren

  6. Wonen, ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur 15 Wonen Bedrijventerreinen Beekstraatkwartier Buitengebied Infrastructuur

  7. Gemeentelijke financin 18

 • CDA Weert

  1. Weert door de ogen van het CDA

  Omdat Weert het waard is!

  Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 6

  Weert is een prachtige gemeente. We hebben schitterende wijken en kerkdorpen, een gezellige binnenstad, een prachtig buitengebied en een bloeiend verenigingsleven. Weert kent een sterk midden- en kleinbedrijf en biedt tal van recreatie-mogelijkheden. Kortom, een plek waar het goed wonen is. Dat blijkt ook wel uit de vele prijzen die Weert tijdens de afgelopen jaren in de wacht heeft gesleept. Zon mooie gemeente ontstaat niet van-zelf; ze wordt gemaakt door haar inwoners.

  Het CDA is de partij bij uitstek die uitgaat van de kracht van de samenleving. De gemeenschap staat centraal. Betrokkenheid van mensen bij hun stad, hun dorp, hun gezin, hun school, hun wijk, hun bedrijf en hun sportvereniging, daar gaat het om bij het welzijn van mensen in de samenleving. Weert is zon samenleving. We wonen in een mooie, unieke en gezellige stad waar de kracht in de gemeenschap zit. Als CDA koesteren we dat. We behouden wat goed is en verbeteren wat nodig is. Dat doen wemet een toekomstgerichte blik.

  Weert is een centrumgemeente in Midden-Limburg. Een goede samenwerking met de regio om ons heen is wat ons betreft dan ook onmisbaar. Voor een krachtige samenleving zijn ondernemerschap en innovatie nodig. De overheid vertrouwt mensen en organisaties, zodat ze doen wat ze kunnen doen. De inwoner gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen, maar een overheid die samenleven mogelijk maakt.

  De gemeente staat ten dienste van de gemeen-schap. Het is een rechtvaardige en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht be-strijdt. Betrokken inwoners versterken de onderlinge verbondenheid. In de ondersteuning van de overheid moet de menselijke maat zichtbaar en voelbaar zijn. We beschermen wat van waarde is, om een betere samenleving door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

  In Weert telt iedereen mee. Iedereen levert naar eigen kunnen een bijdrage om van Weert een nog mooiere gemeente te maken. Een plek waar mensen zich welkom voelen. Een veilige gemeente waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreren. Waar mensen van alle generaties zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. We houden daarbij rekening met de gemeentelijke financile mogelijkheden. Dat neemt niet weg dat we ambities hebben. De komende jaren is het, nog meer dan anders, noodzakelijk om scherp aan de wind te zeilen. We willen denken in kansen.

  Weert is een prachtige stad in beweging. Om dat te houdenis de inzet van iedereen nodig.

  Doen wat nodig is vooronze mooie gemeente.Samen kunnen we dat.

  Omdat Weert het waard is!

 • CDA Weert

  2. Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

  Omdat Weert het waard is!

  Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 7

  De burger heeft recht op een betrouwbare en rechtvaardige overheid. Het CDA ziet de gemeen-schap als belangrijke partner voor het algemeen bestuur. De burger heeft recht op professionele dienstverlening en informatievoorziening vanuit de gemeente. De gemeente draagt actief bij aan het veiligheidsgevoel van haar burgers.

  Wijk- en dorpsradenDe kracht zit in onze gemeenschap. De wijk- en dorpsraden spelen daar een belangrijke rol in.Zij weten precies wat er speelt en krijgen zoveelmogelijk eigen regelruimte. Daarom zet het CDA inop onderstaande punten:

  Wijk- en dorpsraden in iedere wijk / kerkdorp d.w.z. een actief dorps- en wijkradenbeleid.

  Met bewoners van wijken en dorpen wordt elk jaar het onderhoud van het groen, straten en pleinen bekeken en besproken. Wensen die binnen het vastgestelde budget passen, worden vastgelegd en opgenomen in het onderhoudsplan.

  Gemeente stelt jaarlijks aan wijk- en dorpsraden een bedrag beschikbaar om naar eigen inzicht in de leefomgeving te investeren.

  Bij aanpassingen in de leefomgeving denken de inwoners mee.

  DienstverleningDe gemeente staat in dienst van de gemeenschap en moet daarvoor gemakkelijk digitaal en fysiek bereik-baar zijn voor onze inwoners.

  De gemeente past zich aan op de flexibele werk-tijden van mensen d.w.z. avondopenstellingen en werken op afspraak.

  De dependance voor burgerzaken in Stramproy moet open blijven, zolang aan de in het verleden gemaakte afspraken wordt voldaan.

  Parkeren: Handhaven van betaalbare parkeer-tarieven en weer invoeren van een maximum dagtarief, maar ook doorbetalen tot de volgende dag mogelijk maken.

  SamenwerkingsverbandenGoede samenwerking op regionaal niveau maar ook daarbuiten is belangrijk. Weert moet de blik naar buiten hebben. Als centrumgemeente hebben we er belang bij dat onze regio aantrekkelijk blijft voor vestiging van inwoners en bedrijven en de komst van toeristen.

  Het CDA wil daadkrachtige samenwerkings-verbanden. Dit kan door het vooraf stellen van heldere doelen, randvoorwaarden en criteria.

  Door middel van co-financiering willen wij risicos spreiden en de betrokkenheid vergroten.

  Dichter bij huis willen wij een intensieve samen-werking met de buurgemeenten.

  Het CDA blijft bij haar standpunt dat gemeentelijke herindeling van onderop moet komen.

 • CDA Weert

  Omdat Weert het waard is!

  Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 8

  VeiligheidEen gemeenschap kan alleen maar goed functioneren als mensen zich aan de afgesproken regels van die gemeenschap houden. Criminelen en profiteurs doen dit niet en ondermijnen zo de gemeenschap.Het CDA vindt dit onacceptabel. Daarom willen wij:

  Sociale veiligheid bevorderen door probleemplek-ken in kaart te brengen en in dialoog met betrok-kenen tot een oplossing te komen.

  Inwoners prioriteiten laten stellen rond veiligheid. De burgemeester gaat in gesprek om drie prio-riteiten per dorp of wijk vast te stellen. Zo wordt gericht gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en leefbaarheid.

  Het CDA is voorstander van het handhaven van stadswachten met een controlerende functie.

  Vandalisme; om inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme wordt jaarlijks een overzicht van de gemaakte herstelkosten gepubliceerd. De schade wordt verhaald op de daders.

  Ook de brandweer draagt bij aan veiligheid. Voor de brandweer zijn vrijwilligers onmisbaar. Zij kennen de omgeving goed, zorgen voor betrokkenheid bij de woonplaats en houden de brandweerzorg betaalbaar. De brandweer moet inzicht verschaffen in het wel en wee van de (lokale) vrijwilligers bij de brandweer.

  Wij willen een integraal veiligheidsbeleid waarin zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak sprake is van een samenhangende aanpak tus-sen burgers en overheid, en maatschappelijke organisaties en overheid.

 • CDA Weert

  3. Werk en economie

  Omdat Weert het waard is!

  Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 9

  Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie en goe-de werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen benvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen werkgele-genheid bij. De gemeente creert randvoorwaar-den voor die noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven, maar zij zal niet voor de individuele ondernemer keuzes maken.

  Promotie, recreatie en toerismeMet het behalen van de titels Groenste stad van Europa en Sportgemeente van het jaar heeft Weert bewezen volop kwaliteiten in huis te hebben voor een breed publiek. Dit dragen we uit naar onze eigen inwoners, de regio maar ook daar buiten. Daarom wil het CDA:

  Continueren Stadspromotie Met Ons. In Weert. Het CDA wil op de locatie van de Centrale Zand-

  winning Weert (Blauwe meertje) intensieve moge-lijkheden voor recreatie toestaan.

  Wij zien in het Centrummanagement Weert een toegevoegde waarde die verder gaat dan het organiseren van evenementen. Wij willen dit wel aanscherpen met een heldere taakomschrijving, doelstellingen en kaders.

  Alleen met instemming van ondernemers wil het CDA een fonds instellen van waaruit initiatieven van georganiseerde ondernemers worden gefi-nancierd. Het CDA wil freeriders-gedrag (niet meebetalen, wel meeprofiteren) van het grootwin-kelbedrijf tegengaan: alle ondernemers betalen aan het fonds mee en beheren het fonds ook zelf.

  BinnenstadDe kleine detailhandel, met name zelfstandigen, staat onder druk. Maar die bepaalt wel het succes van onze binnenstad. De aantrekkelijkheid van de binnenstad kan verbeterd worden. Behalve evenementen moet er gewerkt worden aan beleving. Dit willen wij bereiken door:

  Partijen bij elkaar te brengen en samen te zorgen voor vitaliteit in en passende aankleding van onze binnenstad.

  Het beleid ten aanzien van het gebruik van bovenetages willen wij herzien. Ook willen we regels versoepelen, bijvoorbeeld ten aanzien van het uitbreiden van terrasmogelijkheden.

  Het gedifferentieerde aanbod van de kleine zelfstandige ondernemers en familiebedrijven zijn kenmerkend voor de binnenstad. Landelijke ketens kennen echter een bovengemeentelijke aantrekkingskracht. Het CDA is voorstander van een actieve aanpak om deze winkelbedrijven in Weert te vestigen maar wel in balans met de karakteristieke Weerter ondernemers.

  Stadswachten hebben naast een controlerende taak ook een servicefunctie richting de bezoekers van de binnenstad. Zij fungeren als gastheer. Hier willen wij meer aandacht voor in het kader van een gastvrije binnenstad.

  Midden- en kleinbedrijfHet MKB is de motor van onze economie. Heel veel bedrijvigheid in Weert valt onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Het betreft dan kleine ondernemers en familiebedrijven. Het CDA geeft deze sector graag een steuntje in de rug onder het motto: Van grenzen naar ruimte. Minder regels en meer mogelijkheden!

 • CDA Weert

  Omdat Weert het waard is!

  Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 10

  Als een bedrijf ergens niet binnen de regels past laat de gemeente het daar niet bij, maar zoekt met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden.

  Het huidige aanbestedingsbeleid komt tegemoet aan de wensen van het MKB. Dit willen wij voort-zetten. Lokale bedrijven dienen, in alle redelijk-heid, binnen de wettelijke kaders de voorkeur te krijgen.

  Het CDA wil een correct betaalgedrag van de ge-meente Weert, zodat de gemeente een betrouw-bare partner is.

  De gemeente heeft intensief contact met het be-drijfsleven om te komen tot een kwalitatieve invulling

  van winkel- en bedrijfspanden. Wij willen het bedrijvencontactpunt handhaven met een hands-on mentaliteit en verbreding van het netwerk.

  Om startende bedrijven te ondersteunen willen wij dat de gemeente samen met de ondernemersver-eniging uitwisseling van kennis en netwerken orga-niseert t...

Recommended

View more >