T.I.M.%%Turnhout%Iedereen%Mee% %Turnhout%Iedereen%Mee% ... voetgangerstunneltje! kunnen! we! het station! toch! met dit ... betaalbaar! en! kwalitatief! wonen! voor ...

Download T.I.M.%%Turnhout%Iedereen%Mee% %Turnhout%Iedereen%Mee% ... voetgangerstunneltje! kunnen! we! het station! toch! met dit ... betaalbaar! en! kwalitatief! wonen! voor ...

Post on 06-Feb-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>T.I.M. Kernwaarden en Programmapunten 1 </p><p>T.I.M. - Turnhout Iedereen Mee </p><p>Kernwaarden &amp; Programmapunten </p><p>T.I.M. is een politiek project dat gegroeid is uit de overtuiging dat iedereen die op een positieve manier wil </p><p>bijdragen aan onze stad, daartoe een kans moet krijgen. We gaan uit van een aantal kernwaarden die de rode draad vormen in ons programma: </p><p> Nabijheid: T.I.M. wil een beleid voeren dat dicht bij de mensen staat. We willen echt luisteren naar wat onze stadsgenoot te zeggen heeft. Politici moeten tussen andere mensen staan, niet erboven. Nabijheid betekent ook: concrete oplossingen voor plaatselijke problemen. Vele kleine oplossingen maken samen een groot verschil. </p><p> Welzijn en Solidariteit: We binden de strijd aan met de eenzaamheid en willen een warme stad creren waar plaats is voor iedereen. </p><p> Veiligheid en Netheid: Een veilige stad is een gelukkige stad. We willen zowel preventief als repressief optreden tegen hinder en overlast. Tegelijk willen we Turnhout ook netjes en mooi houden. Deze twee ambities gaan hand in hand om onze gezellige stad zo te houden. </p><p> Duurzaamheid: T.I.M. denkt aan de toekomst en wil een duurzaam beleid voeren. Wanneer we van de kiezer een mandaat krijgen, kijken we ook naar wat later komt. T.I.M. wil vooruitzien en niet louter vooruitschuiven. </p><p>Verder willen we met T.I.M. ook realistisch blijven. Het heeft geen zin om talloze grote projecten aan te vatten en beloftes te doen als de stadsfinancin dat niet toelaten. We hebben onze ambities dan ook in haalbare en realistische programmapunten gegoten. Onze werkgroepen hebben hard gewerkt om van Turnhout Iedereen Mee een realiteit te maken en daar zoveel mogelijk ideen bij te betrekken. </p><p>Tenslotte zijn we er bij T.I.M. van overtuigd dat een duidelijk en consequent beleid uiteindelijk respect kweekt, ook al kan niet iedereen altijd zijn zin krijgen. We willen komaf maken met de niet-in-mijn-achtertuin-mentaliteit. T.I.M. wil een doortastend, gedurfd en verantwoord beleid voeren. Wij hechten veel belang aan inspraak van iedereen, zolang deze maar genformeerd en representatief is. </p><p>Hieronder stellen we met plezier ons volledig partijprogramma voor. We zijn uitgegaan van de drie themas die je in onze campagne ook steeds ziet terugkeren: Turnhout In Motion, Turnhout is Mee en Turnhout is Mooi! </p></li><li><p>T.I.M. Kernwaarden en Programmapunten 2 </p><p>Inhoudstafel </p><p>I. TURNHOUT IN MOTION ........................................................................... 3 </p><p>1. PARKEREN....................................................................................................... 3 2. MOBILITEIT ..................................................................................................... 4 3. STADSONTWIKKELINGSPROJECTEN ........................................................................ 6 4. ECONOMIE...................................................................................................... 7 5. FINANCIN ...................................................................................................... 9 </p><p>II. TURNHOUT IS MEE................................................................................. 10 </p><p>6. WELZIJN EN LEVENSLANGE AUTONOMIE .............................................................. 10 7. GEZONDHEID ................................................................................................. 11 8. ARMOEDE..................................................................................................... 12 9. VERSCHEIDENHEID .......................................................................................... 13 10. LEEFBAARHEID.............................................................................................. 14 11. SOLIDARITEIT ............................................................................................... 16 12. SENIOREN, JEUGD EN ONDERWIJS..................................................................... 17 13. CULTUUR, VRIJE TIJD EN SPORT ....................................................................... 19 </p><p>III. TURNHOUT IS MOOI .............................................................................. 21 </p><p>14. PUBLIEKE RUIMTE ......................................................................................... 21 15. VEILIGHEID .................................................................................................. 22 16. NETHEID ..................................................................................................... 23 17. MILIEU ....................................................................................................... 24 </p></li><li><p>T.I.M. Kernwaarden en Programmapunten 3 </p><p>I. Turnhout In Motion </p><p>1. Parkeren </p><p>Het bewonersparkeren is erg belangrijk voor ons. Elke inwoner moet in staat zijn om dichtbij zijn huis te kunnen parkeren. Voor bewoners van buiten de parkeerzones willen we een voordelige manier uitwerken om makkelijker in de bewonerszones binnen het centrum te kunnen parkeren, een soort bezoekerskaart. </p><p>Tegelijk zijn we niet blind voor de vele andere bezoekers die Turnhout dagelijks aandoen. Daarom is het onze ambitie om tenminste 1 randparking te optimaliseren en beter te ontsluiten. Natuurlijk moeten er ook voldoende centrumparkings zijn, zonder de maximum capaciteit van de toevoerassen uit het oog te verliezen. Niemand wint bij een Turnhout dat helemaal dichtslibt. Ons beleid zullen we dan ook steeds in overleg met handelaars, vakorganisaties en bewoners voeren. Via een parkeerbemiddelaar gaan we vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Deze ambtenaar kan bijvoorbeeld zorgen voor de betere bezetting van parkeerplaatsen of garageboxen van mensen die overdag uit werken zijn. </p><p>Het centrum zelf gaan we in de mate van het mogelijke bereikbaar maken om de leefbaarheid te vergroten en Turnhout echt aangenaam te maken. We vinden het bij T.I.M. essentieel om hierbij de economisch ontwikkeling niet uit het oog te verliezen: iedereen gaat erop vooruit bij een mooi en makkelijk bereikbaar centrum. </p><p>T.I.M. wil iedereen mee, ook wie zich moeizaam kan verplaatsen, slecht te been is of een kinderwagen duwt. Daarom zullen we elk jaar 5 km voet- en fietspaden vernieuwen en kleine herstellingen sneller uitvoeren. Op jaarbasis pakken we ook minstens n woonstraat aan. Dankzij een buurtbudget kunnen bewoners mee keuzes maken over de verfraaiing van hun omgeving. En, zeker niet onbelangrijk: voortaan n meldpunt voor de snelle herstelling van kleine, maar irritante problemen! </p><p>Blinde vlekken in de dienstregeling van De Lijn willen we opvangen door een derdebetalersregeling voor taxis in te voeren. Op die manier geraak je altijd veilig thuis na een leuk avondje Turnhout. </p><p>Tenslotte moet de parkeercontrole terug in het beheer van de stad komen na afloop van het APCOA-contract. Dit biedt ons meteen de mogelijkheid om werkzoekenden in te schakelen om dit parkeerbeleid te handhaven. </p></li><li><p>T.I.M. Kernwaarden en Programmapunten 4 </p><p>2. Mobiliteit </p><p>De ring en het station </p><p>Inzake verkeer wil T.I.M. een einde maken aan de verkeersindigestie in en rond de Warandestraat, de Vaart, de Wobeg en de Heizijde. De belangrijkste factoren om deze aan te pakken zijn de ring en het station. Voor de ontsluiting van het Noorden is de hangende NMBS-studie van belang. Die gaat uit van het behoud van het huidige station en een bijkomende halte Turnhout-Zuid aan de E34 waar men ook kan rangeren. Verder spreekt men over een tweede spoor en een de ondertunneling van het spoortraject tussen ring en centrum. T.I.M. kan zich grotendeels terugvinden in dit plan. Bezoekers kunnen dan nog steeds in het stadshart geraken en pendelaars hoeven niet meer in het centrum te zijn. Binnen de ring kunnen we zo de spooroverwegen wegwerken. </p><p>Even belangrijk vinden we het alternatieve plan van n station aan de ring. Als men dit uit het centrum verplaatst, biedt dit mogelijk heel wat ruimte om andere plannen dan de Noordboulevard te bekijken. </p><p>Het bovenlokaal auto- en vrachtverkeer speelt een grote rol in het Turnhoutse mobiliteitsverhaal. Een vlotte doorstroming op de ring is cruciaal. Die willen we realiseren door middel van aangepaste afslagstroken, een doordachte regeling van de verkeerslichten en een ondertunneling aan het Stadspark. Deze elementen moeten zo snel mogelijk hun weg vinden naar de Vlaamse begroting, aangezien de ring een gewestweg is. Dit valt buiten de bevoegdheid van Turnhout, maar het is aan de stad om de nodige druk uit te oefenen. </p><p>Recent provinciaal studiewerk bevestigt de opschorting van de ronde ring door het Vlaams Gewest en schuift het Parkstad-alternatief naar voren: twee gewestelijke bretellen rond de stadsregio. Lokaal blijkt deze schrapping soms zwaar op de maag te liggen. Het is dan ook aan de Vlaamse Overheid om hier zo snel mogelijk duidelijkheid in te scheppen. </p><p>T.I.M. wil van Vlaanderen en de NMBS klaarheid over de toekomst van ons verkeersnet. Als hier grote wijzigingen in het verschiet liggen, zal dat een gevolg hebben voor lokale keuzes. Als dit niet het geval blijkt te zijn, wil T.I.M. creatieve tussenoplossingen overwegen. Zo kunnen we de trein bijvoorbeeld halt laten houden voor de overweg met de Merodelei. Via een ondergronds voetgangerstunneltje kunnen we het station toch met dit perron verbinden, maar tegelijk de overweg op een veilige manier openhouden. </p><p>T.I.M. wil al dit studiewerk twee jaar tijd gunnen. Na deze periode gaan we sowieso over tot actie. Zeker wanneer het station ter plekke blijft en men de ring niet rond maakt, blijft ook de Noordboulevard tot de mogelijkheden behoren. Deze verbindingsweg zou brug 1 koppelen aan de Guldensporenlei, net voorbij de overweg. Op deze manier kan men de </p></li><li><p>T.I.M. Kernwaarden en Programmapunten 5 </p><p>route Warandestraat - Stationsstraat in sterke mate ontlasten. De leefbaarheid in de noordelijke woonwijken zou er globaal gesproken wezenlijk op vooruit gaan. </p><p>Een autoluwe markt </p><p>De Grote Markt moet een bruisend stadssalon zijn waar de Binken elkaar en hun gasten kunnen ontmoeten. Autos spelen er zeker geen hoofdrol, maar we moeten er wel vlot kunnen geraken. Daarom pleit T.I.M. voor een goed bereikbaar centrum, ook voor autos. De verkeerscirculatie op en rond de markt moet hand in hand gaan met de economische en stedelijke ontwikkeling. Die twee moeten voor ons altijd in evenwicht zijn. Op termijn willen we een autoluwe markt realiseren, maar voorlopig zal deze toegankelijk blijven voor wagens vanuit de Herentalsstraat. Het noordelijke deel blijft bereikbaar voor bewoners en leveranciers. Zeer occasioneel zullen we deze kant openstellen in geval van omleidingen. De verkeerscirculatie in de Paterstraat blijft ongewijzigd, tenzij deze zich opnieuw sterk als winkelstraat zou ontwikkelen. </p><p>Goed nadenken en vooral doen </p><p>Binnen uiterlijk twee jaar wil T.I.M. stoppen met onderzoeken of met wachten op uitslagen. Dan beginnen we met het effectief oplossen. We gaan daarbij voor dynamisch bewegwijzerde routes die aansluiten op grote bezoekersparkings en een goed uitgebouwde randparking. We willen groene assen voor zwakke weggebruikers en buurtverkeer realiseren. Hierboven vermeldden we al het vernieuwen of aanleggen van meer degelijke voet- en fietspaden. Tijdens de onvermijdelijke werken willen we ook een betere opvolging voorzien om de overlast tot een minimum te beperken en de kwaliteit van de materiaalkeuze te waarborgen. </p></li><li><p>T.I.M. Kernwaarden en Programmapunten 6 </p><p>3. Stadsontwikkelingsprojecten </p><p>Wat de zogenaamde grote projecten betreft, trekt T.I.M. de kaart van de haalbaarheid. We geven de voorkeur aan het succesvol realiseren van bestaande plannen boven het opzetten van dure nieuwe projecten waarvan we de impact op budgettair, maatschappelijk en economisch vlak nog niet volledig kunnen inschatten. </p><p>Zo hechten we veel belang aan de ontwikkeling van de stationsomgeving en Diksmuidestraat als innovatief wooncentrum waar zorg centraal staat. Het dossier van de ondertunneling van de ring is voor T.I.M. eveneens van groot belang. Omdat dit dankzij Vlaams geld tot stand komt, moet de stad de nodige druk uitoefenen. </p><p>De site van Turnova moet het stadcentrum nieuwe zuurstof geven. Naast een nieuwe behuizing voor de Academies, voorziet men er ook winkels, appartementen, individuele huizen, sociale woningen en aanleunwoningen met zorg voor ouderen. Het geplande stedelijk plateau aan het stadspark zien we minder steil. </p><p>De stationsbuurt moeten we geheel herwaarderen en ontwikkelen als een zorgcentrum in de stad, met een speciale aandacht voor ouderen. Verschillende graden van zelfredzaamheid en zorgbehoevendheid zullen er naast elkaar huizen, samen met de nodige voorzieningen voor het verstrekken van specifiek gerichte zorg in al zijn aspecten. Ouderen zullen er zich nog voldoende bij het stadsleven betrokken voelen, zonder hinder van het stadscentrum te ondervinden. </p><p>Turnhout groeit gelukkig ook door een bescheiden aanwas van het aantal relatief jonge gezinnen. Naast slimme en kwalitatieve sociale woningbouw wil T.I.M. ook voor de middenklasse betaalbare woningen realiseren in een project als Meuletiende II. Hier heeft de stad zelf een groene, kindvriendelijke verkaveling ontwikkeld en aan kostprijs de kavels doorverkocht, veelal aan jonge ouders. De stijging van de prijzen op de immobilinmarkt maakt het zelfs voor tweeverdieners niet meer zo eenvoudig om een eigen huis te bouwen of te kopen. Met zulke projecten willen wij betaalbaar en kwalitatief wonen voor alle groepen in de Turnhoutse bevolking waarborgen. In wijken met een hoge concentratie aan sociale huurwoningen, zoals Schorvoort en de Parkwijk, gaat onze voorkeur uit naar andere varianten van betaalbaar wonen, zoals sociale koopwoningen, sociale bouwkavels, bescheiden woningen, </p><p>Verder hebben we aandacht voor de verbouwingen aan de Warande. T.I.M. is voorstander van een grote cultuursite waarop zowel de Warande, de bibliotheek en het stadsarchief elkaar kunnen terugvinden en aanvullen. </p><p>Tenslotte willen we werk maken van het rioleringsdossier, in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij. </p></li><li><p>T.I.M. Kernwaarden en Programmapunten 7 </p><p>4. Economie </p><p>Turnhout moet een ondernemersvriendelijke stad zijn en blijven. Handel en andere economische activiteiten zorgen voor investeringen en creren tewerkstelling. Wat kan T.I.M. hiervoor betekenen? Concreet is het economische beleid van T.I.M. gestoeld op twe...</p></li></ul>

Recommended

View more >