Iedereen moet kunnen meedoen - ?· wonen en mee kunnen doen in de samenleving. ... Iedereen helpt mee met het onderhoud. Moe’s tuin is een echte ontmoetingplek geworden voor de hele buurt.

Download Iedereen moet kunnen meedoen -  ?· wonen en mee kunnen doen in de samenleving. ... Iedereen helpt mee met het onderhoud. Moe’s tuin is een echte ontmoetingplek geworden voor de hele buurt.

Post on 05-Feb-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Nieuwe wet voor maatschappelijke

  ondersteuning in uw gemeente

  Iedereen

  mo

  et kun

  nen

  meed

  oen

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Inhoud

  2 Voorwoord

  5 WatisdeWmo?

  5 WaaromisdeWmobelangrijk?

  9 Negentakenvooruwgemeente

  13 MeepratenenmeedenkenoverdeWmo

  17 Watverandertervooru?

  19 Meerweten?

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Voorwoord

  MeedoenIedereeninNederlandmoetzolangmogelijkzelfstandig

  kunnenlevenenwonen.Eniedereenmoetkunnenmeedoen

  indesamenleving.Datgeldtvoorjongeengezondemensen.

  Maarookvoorouderenenmensenmeteenhandicapof

  beperking.Omdittebereikenzijngoedewettennodig.

  HulpdichtbijSommigemensenhebbenhulpnodigomzelfstandigte

  kunnenleven.Bijvoorbeeldbijdeboodschappen,ofbij

  klusjesinhuis.Zewordengeholpendoorfamilie,bekenden

  ofdoorvrijwilligers.Doordezehulpkunnenzezelfstandig

  blijvenwonen.

  Erzijnookmensendieafhankelijkzijnvanprofessionelehulp.

  Dezemensenmoetenvaakbijverschillendeorganisaties

  aankloppenvoordiehulp.Ofbijverschillendeafdelingen.

  Datislastigenkostveeltijd.Datisvervelendvoormensen

  diehulpofondersteuningnodighebben.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  DegemeentecentraalMetdenieuweWetmaatschappelijkeondersteuningwordt

  alleseenstukduidelijker.

  Degemeentewordthetloketwaarallemensenterechtkunnen

  vooradvies,hulpenondersteuning.Maardegemeenteiser

  kominwonersteondersteunendiemeteengoedplan

  komenomzelfactieftezijnalsvrijwilliger.Ikvinddatde

  inwonersvanallegemeentenrechthebbenopeenwetdie

  zorgtvoorhulpenondersteuningopmaat.

  EndatkanmetdeWmo.

  DezebrochureMetdezebrochuregeefthetministerievanVolksgezondheid,

  WelzijnenSport(VWS)ualgemeneinformatieoverdeWmo.

  Iederegemeenteiszelfverantwoordelijkvoordeinvulling

  per1januari2007.Elkegemeentezaldeinwonersdaarnader

  overinformeren.

  ClmenceRoss-vanDorp,

  Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Wat is de Wmo?DeWmoiseennieuwewet.Dezewetmoetervoorzorgen

  datmensenzolangmogelijkzelfstandigkunnenblijven

  wonenenmeekunnendoenindesamenleving.DeWmo

  ondersteuntbijvoorbeeldvrijwilligersenmantelzorgers.

  DeWmoregeltookdehulpbijhethuishoudenenzorgtvoor

  goedeinformatieoverdehulpenondersteuningdiemensen

  kunnenkrijgen.

  WelkewettenwordensamengevoegdindeWmo?Indenieuwewetwordenenkelebestaandewetten

  samengevoegd:

  - DeWvgendeWelzijnswet;

  - EendeeluitdeAWBZ.Hetgaathieromdehuishoudelijke

  verzorging.

  WanneerwordtdeWmoingevoerd?Op1januari2007wordtdeWmoingevoerd.Vanafdat

  momentisdegemeenteverantwoordelijkvooralleswatin

  dezewetisgeregeld.DoordeWmowordthetvoorinwoners

  makkelijkeromhulpofondersteuningaantevragen.

  Waarom is de Wmo belangrijk?IndeWmostaatdatdegemeentedeleefbaarheidvaneen

  straatofwijkmoetvergroten.Daardoorvoelenbewoners

  zichmeerbetrokkenbijhunbuurtenbijelkaar.Bewonersdie

  contactmetelkaarhebben,zullenelkaareerderhelpenof

  samenietsondernemen.

 • Wmo

  AfkortingvanWetmaatschappelijkeondersteuning.

  AWBZ

  AfkortingvanAlgemeneWetBijzondereZiektekosten.

  Dezewetregeltonderanderedezorgvoorouderenen

  voormensenmeteenbeperkingdielangdurigprofessionele

  zorgnodighebben.Hetgaatbijvoorbeeldomverpleging,

  verzorging,begeleiding,behandelingofverblijfineen

  verpleeg-ofverzorgingshuis.

  Wvg

  AfkortingvanWetvoorzieningengehandicapten.Dezewet

  regeltdevoorzieningendieouderenenmensenmeteen

  beperkingnodighebbenomzelfstandigtekunnenleven.

  Hetgaatbijdezewetomrolstoelenenomhulpmiddelenen

  voorzieningenvoorwonenenvervoer.

  Welzijnswet

  Indezewetisgeregeldwatoverhedenkunnendoenom

  hetwelbevindenvanmensentebevorderen.Zokaneen

  gemeentebijvoorbeeldzorgenvoorvoorzieningenineen

  wijkofbuurtdiedeleefbaarheidvergroten.Vormenvan

  welzijnswerkzijndepeuterspeelzaal,hetbuurthuis,

  hetjongerenwerkendevrouwenopvang.

  Mantelzorg

  Mantelzorgiszorgdiemensenbiedenaaneennaastedie

  langdurigeenintensievezorgnodigheeft,bijvoorbeeld

  vanwegeeenchronischeziekte,eenhandicapofouderdom.

  Hetgaatomzorgwaarvooranderseenprofessionelehulp-

  verlenernodigwasgeweest.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  VrijwilligersenmantelzorgerszijnbelangrijkIndeWmostaatdatgemeentenhetwerkvanvrijwilligersen

  mantelzorgersmoetenondersteunen.

  Vrijwilligerszijnbelangrijk.Zondervrijwilligerszoudenveel

  verenigingenenbuurthuizennietkunnenbestaan.Enzonder

  devrijwilligehulpvanvriendenenburenzoudenveel

  mensenmeteenbeperkingnietthuiskunnenblijvenwonen.

  Mantelzorggaatnogeenstapjeverder.Hetiszorgdie

  mensenbiedenaaneennaastedielangdurigeenintensieve

  zorgnodigheeft,bijvoorbeelddooreenchronischeziekte,

  eenhandicapofouderdom.Hetgaatomzorgwaarvoor

  anderseenprofessionelehulpverlenernodigwasgeweest.

  IedereenmoetmeekunnendoenIndeWmostaatdatiedereenmoetkunnenmeedoeninde

  samenleving.Gemeentenzijndaarverantwoordelijkvoor.

  Eengemeentezorgtdatmensenmeteenbeperkingdevoor-

  zieningen,hulpenondersteuningkrijgendiezenodighebben.

  GemeenteeninwonerswerkensamenDegemeentekentdeeigeninwonersbeterdandelandelijke

  overheid.Ookweetdegemeentebeterwatdeinwoners

  nodighebben.DaaromisdeWmoeentaakvandegemeente.

  Maardegemeentemaaktdeplannenvoormaatschappelijke

  ondersteuningnietalleen.Datdoetdegemeentesamenmet

  deinwoners.Dusookmetu!Wantvooreengoedeuitvoering

  vandeWmowerkengemeenteeninwonerssamen.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Moes tuin voor de hele buurtEenaantalbuurtbewonersinDelftwildeeenmoestuinbeginnen.

  Hetmoesteengezamenlijketuinwordenvoordehelewijk.

  Indetuinzoudenverschillendegroepenmensenmetverschillende

  nationaliteitenelkaarkunnenontmoeten.

  Debuurtbewonersstaptenmethunplannaardegemeente.

  DegemeenteDelftvondheteengoedplanengafdebewonerseen

  stukgrondvoorhunmoestuin.

  DetuininDelftiseensucces.Debewonersvoelenzichsamen

  verantwoordelijkvoordemoestuin.Iedereenhelptmeemethet

  onderhoud.Moestuiniseenechteontmoetingplekgewordenvoor

  dehelebuurt.

  Vo

  orb

  eeld

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Negen taken voor uw gemeenteDoordeWmowordtdegemeenteverantwoordelijkvoor

  demaatschappelijkeondersteuningvanhaarinwoners.

  Demaatschappelijkeondersteuningbestaatuitnegentaken.

  1 DeleefbaarheidvandegemeentevergrotenDegemeentezorgtvooraantrekkelijkeplekkenindorpen,

  wijkenenbuurten.Envoorplekkenwaarmensenelkaar

  kunnenontmoeten.Nietalleenvoorouderen,maarookvoor

  jongeren.Bijvoorbeeldeenwijkcentrum,ofeenplekwaar

  mensenkunnensporten.

  2 JongerenenoudersondersteunenDegemeenteprobeerttevoorkomendatjongerenproblemen

  krijgenenophetslechtepadraken.Daarnaastondersteunt

  degemeenteoudersdiehulpnodighebbenbijhetopvoeden

  vanhunkinderen.

  3 InformatieenadviesgevenDegemeentegeeftalleinwonersinformatieenadviesover

  dehulpenondersteuningdiezekunnenkrijgen.Erisbijvoor-

  beeldeenloketwaarmensenterechtkunnenvoorinformatie.

  Eenloketkaneenbaliezijninhetgemeentehuis,maarook

  eentelefoonnummerofeenwebsite.

  4 OndersteunenvanvrijwilligersenmantelzorgersDegemeenteondersteunthetwerkvanvrijwilligersen

  mantelzorgers.Bijvoorbeelddoormantelzorgersmetelkaar

  incontacttebrengenendoorvrijwilligerstetrainen.Ookkan

  degemeentehelpenomtijdelijkeondersteuningteregelen

  alseenmantelzorgerziekwordtofmetvakantiewil.

 • 0 Iedereen moet kunnen meedoen

  De Arnhemse UitdagingInArnhemwerkenbedrijven,vrijwilligersenmaatschappelijkeorgani-

  satiessamen.Datdoenzeomdeleefbaarheidvandebuurtenen

  wijkentevergroten.DezesamenwerkingheetDeArnhemseUitdaging.

  Verenigingenengroepeninwonersleggenhunplanvooraanmensen

  uitArnhemsebedrijven.Dezemensenbekijkensamenbijwelkbedrijf

  eenplanhetbestepast.Vervolgensvragenzijofdatbedrijfgeld,

  materialenofmenskrachtwilgevenomhetplanuittevoeren.

  Zokregenverschillendebuurthuizencomputersofgeldomsport-

  materialenaanteschaffen.

  Kijkvoormeerinformatieopwww.arnhemseuitdaging.nl.

  Vo

  orb

  eeld

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  5 ZorgendatmensenmeteenbeperkingmeekunnendoenDegemeentezorgtdatmensenmeteenlichamelijke,

  verstandelijkeofpsychischebeperkingmeekunnendoenin

  desamenleving.Zokandegemeentedewoonomgevingen

  deopenbareruimtentoegankelijkmakenvoormensenmet

  eenbeperking.

  6 VoorzieningenvoormensenmeteenbeperkingMensenmeteenlichamelijke,verstandelijkeofpsychische

  beperkingkrijgenhulpenondersteuningvandegemeente.

  Bijvoorbeelddoordateenwoningwordtaangepast.Ookkan

  degemeentezorgenvoorvervoer,eenrolstoelofhulpbijhet

  doenvanhethuishouden.

  7 OpvangvoormensenmetproblemenDegemeentemoetzorgendateropvangisvoormensen

  diedoorproblementijdelijknietmeerthuiskunnenwonen.

  Bijvoorbeeldeenopvanghuisvoorvrouwendietemaken

  hebbenmethuiselijkgeweld.

  8 OpenbaregeestelijkegezondheidszorgDegemeentezorgterookvoordatkwetsbarepersonenen

  mensenmetpsychischeproblemenbegeleidingkrijgenen

  geenernstigeoverlastveroorzaken.

  9 ZorgvoormensenmeteenverslavingDegemeentezorgtervoordatmensenmeteenverslaving

  goedehulp,opvangenbegeleidingkrijgen.Degemeente

  probeertooktevoorkomendatverslaafdenernstigeoverlast

  veroorzaken.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Ouderen helpen elkaarInCulemborghelpen225vrijwilligersouderenengehandicapten

  metvervoer,begeleidingnaardedokter,metklusjesinhuisentuin,

  deadministratie.Ookluisterenzenaarmensendiehunverhaal

  kwijtwillen.StichtingSamenVerderwordtalbijnadertigjaar

  gerunddoorvrijwilligers.

  Omalleactiviteitentefinancieren,zijndevrijwilligerseeneigen

  kringloopwinkelbegonnen.Zeverkopenertweedehandsspullenen

  kleren,envandeopbrengstbetalenzehunkantoorkosten,debusjes

  endeprojecten.DeKringloopwinkellooptzgoed,datdestichting

  ergeldaanoverhoudt.Datgevenzeaaneengoeddoel.

  StichtingSamenVerderbesteedtookaandachtaandevrijwilligers

  zelf.Hetbestuurvandestichtingbedanktdevrijwilligersbijvoorbeeld

  meteenverjaardagscadeautjeeneenbloemetjebijeenbijzondere

  gelegenheid.

  Vo

  orb

  eeld

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Meepraten en meedenken over de WmoInwonerskrijgeneenbelangrijkerolbijdeWmo.Hetisde

  bedoelingdatinwonersmeedenkenenmeepratenoverde

  plannenvandegemeente.Ookukuntdatdoen.Hieronder

  leestuhoeudatdoet.

  MeepratenenmeedenkenDegemeentemoeteenplanmaken.Indatplanstaatwatde

  gemeentedekomendevierjaargaatdoenaanmaatschappe-

  lijkeondersteuning.Inhetplanstaatwatdegemeentewil

  bereikenenhoezedatgaatdoen.Inhetplanstaatookhoe

  degemeenteervoorgaatzorgendatzehaarinwonersgoed

  ondersteunt.

  Degemeenteluisterteerstnaardewensenvandeinwoners.

  Daarnawordenerpasplannengemaakt.Ookvraagtde

  gemeenteadviesaanbelangenorganisatiesenclinten-

  organisaties.DatstaatindeWmo.

  Daarnalegtdegemeentedeplannenendeadviezenvoor

  aandegemeenteraad.Alsdegemeenteraadhetplangoed-

  keurt,kandegemeentehetuitvoeren.

  Entotslotmoetdegemeenteiederjaarbijdeinwoners

  navragenofzetevredenzijnoverdeuitvoeringvande

  plannen.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Bewoners willen meer contact met elkaarEenaantaljarengeledenbedachtdegemeenteMoerdijkeenplan

  ombewonersmetelkaarincontacttebrengen.Degemeente

  ontwikkeldesamenmetinwonershetScenario Moerdijk 2020.

  Veelbewonersdenkenmeebijhetmakenenuitvoerenvande

  dorpsplannen.Daardoorontstaansteedsweernieuweideen.

  Indehelegemeentezijndeinwonersookactiefbezigmetde

  leefbaarheidindekleinekernenvandegemeente.

  Eenpaarvoorbeeldenuitdiedorpsplannen:alsproefrijdterinde

  kernMoerdijknueenbuurtbus.Erzijnontmoetingsplekkenvoor

  dejeugdeneriseenwebsitevoorjongerenuitdehelegemeente.

  Erzijnookvrijwilligersgestartmetjeugdwerk.Datbestonddaaral

  jarennietmeer.Nuzijnersteedsmeervrijwilligersdiemeewillen

  helpen.

  Vo

  orb

  eeld

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  ControlerenDeinwonerskunnencontrolerenwatdegemeentedoet.

  Zekunnenbijvoorbeeldcontrolerenwatdegemeenteheeft

  gedaanomhulpindehuishoudingzogoedmogelijkte

  organiseren.Ofwatdegemeenteheeftgedaanombewoners

  testimulerenommeerbuurtactiviteitenteorganiseren.

  Inwonerskunnendegemeentenietalleencontroleren.

  Zekunnendegemeenteraadookduidelijkmakendatzeniet

  tevredenzijn.

  EenklachtofbezwaarindienenAlsubijuwgemeenteeenverzoekheeftingediendvoor

  maatschappelijkeondersteuning,kanhetgebeurendatuhet

  nieteensbentmetdebeslissing.Degemeentevindtbijvoor-

  beelddatunietinaanmerkingkomtvoorindividueleonder-

  steuning.Dankuntubijuwgemeenteeenklachtofbezwaar

  indienen.

 • Persoonsgebonden budget

  Eenbedragdatuvandegemeentekuntkrijgenomzelf

  ondersteuningofbegeleidingintekopen.Ditbedragisin

  plaatsvaneenindividuelevoorziening.Hetvoordeelisdatu

  zelfbepaaltbijwieueenvoorzieningkooptofwieuinhuurt

  voorhulp.Maardegemeentesteltnatuurlijkwelvoorwaarden.

  Alsugeldkrijgtomeenrolstoeltekopen,maguergeen

  televisievankopen.Umoetaantonendatueenrolstoel

  gekochthebt.Enalsugeldkrijgtvoorhulpbijhethuishouden,

  moetulatenziendatuhetsalarisbetaalt.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Wat verandert er voor u?Op1januari2007wordtdeWmoingevoerd.Vanafdat

  momentisdegemeenteverantwoordelijkvoorallevoor-

  zieningenenhulpdieindezewetzijngeregeld.

  MaaktunugebruikvandeWvg?Voorzieningenvoormensenmeteenbeperkingvallentot

  31december2006onderdeWvg.Daarnavallenzeonder

  deWmo.

  Degemeenteisopditmomentuwaanspreekpuntvoor

  deWvg.DatisstraksookzobijdeWmo.Ukrijgtvanuw

  gemeenteberichtalservooruietsgaatveranderen.

  OntvangtunuhuishoudelijkeverzorgingviadeAWBZ?Huishoudelijkeverzorgingwordttot31december2006

  vergoeduitdeAWBZ.DaarnauitdeWmo.Vanafdatmoment

  regeltdegemeentedehulpbijhethuishouden.Uhoort

  vandegemeenteenhetzorgkantoorinuwregiowatervoor

  ugaatveranderen.

  Wiltukiezenvooreenpersoonsgebondenbudget?DoordekomstvandeWmokuntustrakskiezenvooreen

  persoonsgebondenbudgetbijeenindividuelevoorziening.

  Datiseenbedragdatuvandegemeentekuntkrijgenomzelf

  ondersteuningofbegeleidingintekopen.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Bentuvrijwilliger?DeWmoisdeeerstewetdieopkomtvoorvrijwilligers.

  Degemeenteisstraksverplichtomhetwerkvanvrijwilligers

  teondersteunen.Degemeentemagzelfbepalenhoezedat

  doet.Uwgemeentekanupreciesvertellenhoezijvrijwilligers-

  werkondersteunt.

  Bentumantelzorger?DeWmokomtopvoormantelzorgers.Gemeentenmoeten

  mantelzorgersondersteunen.Bijvoorbeelddoordemantel-

  zorgersinformatieenadviestegeven.Uwgemeentekanu

  preciesvertellenopwelkemanierzijmantelzorgondersteunt.

  Heeftueenplanvooruwgemeente?Uheefteenplanomietstegaandoenvooruwwijkofbuurt.

  Uwiltbijvoorbeeldeentuinaanleggen.Ofeentrapveldje

  voorjongeren.Ofuwiltallochtonekinderengaanvoorlezen.

  ZulkeplannenpassenbinnendeWmo.

  Praatmetuwgemeenteoveruwplan.Dekansisgrootdat

  degemeenteuwplanondersteunt.Zekeralsuenandere

  vrijwilligersmeewerkenaanhetplan.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Meer weten?

  InformatievanuwgemeenteoverdeWmoNeemcontactopmetuwgemeentealsuvragenheeftover

  deWmo.DegemeentekanupreciesvertellenwatdeWmo

  voorubetekent.Degemeentehoudtuopdehoogteoverde

  invoeringvandeWmoenhaarplannenvoormaatschappelijke

  ondersteuning.Bijvoorbeeldopdegemeentelijkepaginain

  hethuis-aan-huisblad,ophaarwebsiteofdoorhetverspreiden

  vanfolders.

  AlgemeneinformatieoverdeWmo- www. info-wmo.nl

  WebsitevanhetMinisterievanVWSmetalgemeneinformatie

  overdeWmo.

  - Postbus

  DemedewerkersvanPostbus51beantwoordenalgemene

  vragenoverdeWmo.Vragenoveruweigensituatiemoet

  uaanuwgemeentestellen.Postbus51isbereikbaarop

  werkdagenvan9.00uurtot21.00uur.

  Telefoonnummer:0800-8051(gratis).

 • 0 Iedereen moet kunnen meedoen

 • Uitgave

  Ministerie van Volksgezondheid,

  Welzijn en Sport

  Postadres

  Postbus 20350

  2500 EJ Den Haag

  Bezoekadres

  Parnassusplein 5

  2511 VX Den Haag

  Telefoon (070) 340 79 11

  Informatie

  Voor informatie en vragen

  over bestellingen kunt u

  terecht bij de medewerkers

  van Postbus 51.

  Zij zijn op werkdagen

  bereikbaar van 9.00 tot

  21.00 uur onder telefoon-

  nummer 0800-8051 (gratis).

  Internetadres

  www.minvws.nl

  September 2006

  DV

  C-6

  0143

  o

  ntw

  erp

  hA

  Ai,

  Ro

  tter

  dam

Recommended

View more >