iedereen moet kunnen meedoen - ?· wonen en mee kunnen doen in de samenleving. ... iedereen helpt...

Download Iedereen moet kunnen meedoen -  ?· wonen en mee kunnen doen in de samenleving. ... Iedereen helpt mee met het onderhoud. Moe’s tuin is een echte ontmoetingplek geworden voor de hele buurt

Post on 05-Feb-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Nieuwe wet voor maatschappelijke

  ondersteuning in uw gemeente

  Iedereen

  mo

  et kun

  nen

  meed

  oen

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Inhoud

  2 Voorwoord

  5 WatisdeWmo?

  5 WaaromisdeWmobelangrijk?

  9 Negentakenvooruwgemeente

  13 MeepratenenmeedenkenoverdeWmo

  17 Watverandertervooru?

  19 Meerweten?

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Voorwoord

  MeedoenIedereeninNederlandmoetzolangmogelijkzelfstandig

  kunnenlevenenwonen.Eniedereenmoetkunnenmeedoen

  indesamenleving.Datgeldtvoorjongeengezondemensen.

  Maarookvoorouderenenmensenmeteenhandicapof

  beperking.Omdittebereikenzijngoedewettennodig.

  HulpdichtbijSommigemensenhebbenhulpnodigomzelfstandigte

  kunnenleven.Bijvoorbeeldbijdeboodschappen,ofbij

  klusjesinhuis.Zewordengeholpendoorfamilie,bekenden

  ofdoorvrijwilligers.Doordezehulpkunnenzezelfstandig

  blijvenwonen.

  Erzijnookmensendieafhankelijkzijnvanprofessionelehulp.

  Dezemensenmoetenvaakbijverschillendeorganisaties

  aankloppenvoordiehulp.Ofbijverschillendeafdelingen.

  Datislastigenkostveeltijd.Datisvervelendvoormensen

  diehulpofondersteuningnodighebben.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  DegemeentecentraalMetdenieuweWetmaatschappelijkeondersteuningwordt

  alleseenstukduidelijker.

  Degemeentewordthetloketwaarallemensenterechtkunnen

  vooradvies,hulpenondersteuning.Maardegemeenteiser

  kominwonersteondersteunendiemeteengoedplan

  komenomzelfactieftezijnalsvrijwilliger.Ikvinddatde

  inwonersvanallegemeentenrechthebbenopeenwetdie

  zorgtvoorhulpenondersteuningopmaat.

  EndatkanmetdeWmo.

  DezebrochureMetdezebrochuregeefthetministerievanVolksgezondheid,

  WelzijnenSport(VWS)ualgemeneinformatieoverdeWmo.

  Iederegemeenteiszelfverantwoordelijkvoordeinvulling

  per1januari2007.Elkegemeentezaldeinwonersdaarnader

  overinformeren.

  ClmenceRoss-vanDorp,

  Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Wat is de Wmo?DeWmoiseennieuwewet.Dezewetmoetervoorzorgen

  datmensenzolangmogelijkzelfstandigkunnenblijven

  wonenenmeekunnendoenindesamenleving.DeWmo

  ondersteuntbijvoorbeeldvrijwilligersenmantelzorgers.

  DeWmoregeltookdehulpbijhethuishoudenenzorgtvoor

  goedeinformatieoverdehulpenondersteuningdiemensen

  kunnenkrijgen.

  WelkewettenwordensamengevoegdindeWmo?Indenieuwewetwordenenkelebestaandewetten

  samengevoegd:

  - DeWvgendeWelzijnswet;

  - EendeeluitdeAWBZ.Hetgaathieromdehuishoudelijke

  verzorging.

  WanneerwordtdeWmoingevoerd?Op1januari2007wordtdeWmoingevoerd.Vanafdat

  momentisdegemeenteverantwoordelijkvooralleswatin

  dezewetisgeregeld.DoordeWmowordthetvoorinwoners

  makkelijkeromhulpofondersteuningaantevragen.

  Waarom is de Wmo belangrijk?IndeWmostaatdatdegemeentedeleefbaarheidvaneen

  straatofwijkmoetvergroten.Daardoorvoelenbewoners

  zichmeerbetrokkenbijhunbuurtenbijelkaar.Bewonersdie

  contactmetelkaarhebben,zullenelkaareerderhelpenof

  samenietsondernemen.

 • Wmo

  AfkortingvanWetmaatschappelijkeondersteuning.

  AWBZ

  AfkortingvanAlgemeneWetBijzondereZiektekosten.

  Dezewetregeltonderanderedezorgvoorouderenen

  voormensenmeteenbeperkingdielangdurigprofessionele

  zorgnodighebben.Hetgaatbijvoorbeeldomverpleging,

  verzorging,begeleiding,behandelingofverblijfineen

  verpleeg-ofverzorgingshuis.

  Wvg

  AfkortingvanWetvoorzieningengehandicapten.Dezewet

  regeltdevoorzieningendieouderenenmensenmeteen

  beperkingnodighebbenomzelfstandigtekunnenleven.

  Hetgaatbijdezewetomrolstoelenenomhulpmiddelenen

  voorzieningenvoorwonenenvervoer.

  Welzijnswet

  Indezewetisgeregeldwatoverhedenkunnendoenom

  hetwelbevindenvanmensentebevorderen.Zokaneen

  gemeentebijvoorbeeldzorgenvoorvoorzieningenineen

  wijkofbuurtdiedeleefbaarheidvergroten.Vormenvan

  welzijnswerkzijndepeuterspeelzaal,hetbuurthuis,

  hetjongerenwerkendevrouwenopvang.

  Mantelzorg

  Mantelzorgiszorgdiemensenbiedenaaneennaastedie

  langdurigeenintensievezorgnodigheeft,bijvoorbeeld

  vanwegeeenchronischeziekte,eenhandicapofouderdom.

  Hetgaatomzorgwaarvooranderseenprofessionelehulp-

  verlenernodigwasgeweest.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  VrijwilligersenmantelzorgerszijnbelangrijkIndeWmostaatdatgemeentenhetwerkvanvrijwilligersen

  mantelzorgersmoetenondersteunen.

  Vrijwilligerszijnbelangrijk.Zondervrijwilligerszoudenveel

  verenigingenenbuurthuizennietkunnenbestaan.Enzonder

  devrijwilligehulpvanvriendenenburenzoudenveel

  mensenmeteenbeperkingnietthuiskunnenblijvenwonen.

  Mantelzorggaatnogeenstapjeverder.Hetiszorgdie

  mensenbiedenaaneennaastedielangdurigeenintensieve

  zorgnodigheeft,bijvoorbeelddooreenchronischeziekte,

  eenhandicapofouderdom.Hetgaatomzorgwaarvoor

  anderseenprofessionelehulpverlenernodigwasgeweest.

  IedereenmoetmeekunnendoenIndeWmostaatdatiedereenmoetkunnenmeedoeninde

  samenleving.Gemeentenzijndaarverantwoordelijkvoor.

  Eengemeentezorgtdatmensenmeteenbeperkingdevoor-

  zieningen,hulpenondersteuningkrijgendiezenodighebben.

  GemeenteeninwonerswerkensamenDegemeentekentdeeigeninwonersbeterdandelandelijke

  overheid.Ookweetdegemeentebeterwatdeinwoners

  nodighebben.DaaromisdeWmoeentaakvandegemeente.

  Maardegemeentemaaktdeplannenvoormaatschappelijke

  ondersteuningnietalleen.Datdoetdegemeentesamenmet

  deinwoners.Dusookmetu!Wantvooreengoedeuitvoering

  vandeWmowerkengemeenteeninwonerssamen.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Moes tuin voor de hele buurtEenaantalbuurtbewonersinDelftwildeeenmoestuinbeginnen.

  Hetmoesteengezamenlijketuinwordenvoordehelewijk.

  Indetuinzoudenverschillendegroepenmensenmetverschillende

  nationaliteitenelkaarkunnenontmoeten.

  Debuurtbewonersstaptenmethunplannaardegemeente.

  DegemeenteDelftvondheteengoedplanengafdebewonerseen

  stukgrondvoorhunmoestuin.

  DetuininDelftiseensucces.Debewonersvoelenzichsamen

  verantwoordelijkvoordemoestuin.Iedereenhelptmeemethet

  onderhoud.Moestuiniseenechteontmoetingplekgewordenvoor

  dehelebuurt.

  Vo

  orb

  eeld

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Negen taken voor uw gemeenteDoordeWmowordtdegemeenteverantwoordelijkvoor

  demaatschappelijkeondersteuningvanhaarinwoners.

  Demaatschappelijkeondersteuningbestaatuitnegentaken.

  1 DeleefbaarheidvandegemeentevergrotenDegemeentezorgtvooraantrekkelijkeplekkenindorpen,

  wijkenenbuurten.Envoorplekkenwaarmensenelkaar

  kunnenontmoeten.Nietalleenvoorouderen,maarookvoor

  jongeren.Bijvoorbeeldeenwijkcentrum,ofeenplekwaar

  mensenkunnensporten.

  2 JongerenenoudersondersteunenDegemeenteprobeerttevoorkomendatjongerenproblemen

  krijgenenophetslechtepadraken.Daarnaastondersteunt

  degemeenteoudersdiehulpnodighebbenbijhetopvoeden

  vanhunkinderen.

  3 InformatieenadviesgevenDegemeentegeeftalleinwonersinformatieenadviesover

  dehulpenondersteuningdiezekunnenkrijgen.Erisbijvoor-

  beeldeenloketwaarmensenterechtkunnenvoorinformatie.

  Eenloketkaneenbaliezijninhetgemeentehuis,maarook

  eentelefoonnummerofeenwebsite.

  4 OndersteunenvanvrijwilligersenmantelzorgersDegemeenteondersteunthetwerkvanvrijwilligersen

  mantelzorgers.Bijvoorbeelddoormantelzorgersmetelkaar

  incontacttebrengenendoorvrijwilligerstetrainen.Ookkan

  degemeentehelpenomtijdelijkeondersteuningteregelen

  alseenmantelzorgerziekwordtofmetvakantiewil.

 • 0 Iedereen moet kunnen meedoen

  De Arnhemse UitdagingInArnhemwerkenbedrijven,vrijwilligersenmaatschappelijkeorgani-

  satiessamen.Datdoenzeomdeleefbaarheidvandebuurtenen

  wijkentevergroten.DezesamenwerkingheetDeArnhemseUitdaging.

  Verenigingenengroepeninwonersleggenhunplanvooraanmensen

  uitArnhemsebedrijven.Dezemensenbekijkensamenbijwelkbedrijf

  eenplanhetbestepast.Vervolgensvragenzijofdatbedrijfgeld,

  materialenofmenskrachtwilgevenomhetplanuittevoeren.

  Zokregenverschillendebuurthuizencomputersofgeldomsport-

  materialenaanteschaffen.

  Kijkvoormeerinformatieopwww.arnhemseuitdaging.nl.

  Vo

  orb

  eeld

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  5 ZorgendatmensenmeteenbeperkingmeekunnendoenDegemeentezorgtdatmensenmeteenlichamelijke,

  verstandelijkeofpsychischebeperkingmeekunnendoenin

  desamenleving.Zokandegemeentedewoonomgevingen

  deopenbareruimtentoegankelijkmakenvoormensenmet

  eenbeperking.

  6 VoorzieningenvoormensenmeteenbeperkingMensenmeteenlichamelijke,verstandelijkeofpsychische

  beperkingkrijgenhulpenondersteuningvandegemeente.

  Bijvoorbeelddoordateenwoningwordtaangepast.Ookkan

  degemeentezorgenvoorvervoer,eenrolstoelofhulpbijhet

  doenvanhethuishouden.

  7 OpvangvoormensenmetproblemenDegemeentemoetzorgendateropvangisvoormensen

  diedoorproblementijdelijknietmeerthuiskunnenwonen.

  Bijvoorbeeldeenopvanghuisvoorvrouwendietemaken

  hebbenmethuiselijkgeweld.

  8 OpenbaregeestelijkegezondheidszorgDegemeentezorgterookvoordatkwetsbarepersonenen

  mensenmetpsychischeproblemenbegeleidingkrijgenen

  geenernstigeoverlastveroorzaken.

  9 ZorgvoormensenmeteenverslavingDegemeentezorgtervoordatmensenmeteenverslaving

  goedehulp,opvangenbegeleidingkrijgen.Degemeente

  probeertooktevoorkomendatverslaafdenernstigeoverlast

  veroorzaken.

 • Iedereen moet kunnen meedoen

  Ouderen helpen elkaarInCulemborghelpen225vrijwilligersouderenengehandicapten

  metvervoer,begeleidingnaardedokter,metklusjesinhuisentuin,

  de

Recommended

View more >