doet iedereen mee in lv? van zorgdenken naar thema van de bijeenkomst is “doet iedereen mee in...

Download Doet iedereen mee in LV? Van zorgdenken naar  thema van de bijeenkomst is “Doet iedereen mee in Leidschendam- ... en zelfstandigheid verwacht, met name op het gebied van wonen en werken;

Post on 06-Feb-2018

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Doet iedereen mee in LV?

  Van zorgdenken naar mensenrechten

  vrijdag 19 mei 2017

  Raadzaal van Huize Swaensteyn Herenstraat 72-74

  Voorburg

  Opening door de Voorzitter van de Participatieraad, mevrouw Adri de Grijs-Langestraat

  Dames en heren mijn naam is Adri de Grijs, voorzitter van de

  Participatieraad. Ik heet u, in het bijzonder de dagvoorzitter de heer Jan

  Troost, van harte welkom. Fijn dat u gekomen bent.

  Richting wethouder: er is wel geconcludeerd dat er weinig invalide

  parkeerplaatsen in de omgeving van Swaensteyn zijn. Dat ter zijde.

  In het kader van de Innovatieagenda van de Participatieraad is het weer

  gelukt om in samenwerking met de gemeente en dit keer met de

  medewerking van de Adviescommissie Wonen en het Platform

  gehandicapten een bijeenkomst te organiseren.

  Het thema van de bijeenkomst is Doet iedereen mee in Leidschendam-

  Voorburg, van zorgdenken naar mensenrechten. Waarom hebben wij

  voor dit thema gekozen?

 • In 2016 is het VN-verdrag geratificeerd en met ingang van 1 januari 2017

  geldt dit verdrag voor iedereen in Nederland, zo ook voor de gemeente

  Leidschendam-Voorburg. Het kabinet verwacht van gemeenten dat zij op

  lokaal niveau het verdrag uitwerken en zo gaan toewerken naar een

  inclusieve samenleving.

  Meedoen op voet van gelijkheid, regie over eigen leven en toegang

  hebben tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder

  beperking. Een inclusieve samenleving is niet in een dag bereikt.

  Maar er ligt op lokaal niveau wel de uitdaging om de praktijkervaringen

  van mensen met een beperking centraal te stellen en te werken aan het

  opheffen van belemmeringen op gebied van wonen, onderwijs, openbare

  ruimte, gebouwen, werk, enz.

  We zullen misschien nieuwe methodes en manieren moeten en kunnen

  ontwikkelen om de participatie en betrokkenheid van mensen met een

  beperking vorm te geven. Dat is een gezamenlijk leerproces. Inclusief

  beleid is beleid voor iedereen. Het begint bij bewustwording.

  Inclusief beleid ontstaat ook als er bij het ontwikkelen van nieuw beleid

  direct goed nagedacht wordt over welke gevolgen die maatregelen hebben

  voor mensen met een beperking.

  We moeten ons goed kunnen verplaatsen in mensen met een beperking.

  Dat is lastig, daarom is het belangrijk dat deze burgers ook direct

  betrokken worden bij het maken van beleid, bij het nadenken over hoe wij

  tot een inclusieve samenleving kunnen komen.

  De Participatieraad heeft daarom ook deze bijeenkomst, in samenwerking

  met het Platform gehandicapten en de Adviesraad Wonen, georganiseerd.

  Onze gemeente staat nu voor de opgave in haar beleid rekening te

  houden met dit verdrag. In de gemeente moet toegankelijkheid de

  norm worden!

  Met het amendement Van der Staaij zijn bepalingen opgenomen in de

  Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo. De gemeenten worden opgeroepen

  een integraal plan op te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een

  inclusieagenda. Daarom kan het VN verdrag ook een mooi

  toetsingskader zijn bij de uitvoering van de decentralisaties. Maar goed!!

  Terug naar het thema van deze bijeenkomst Doet iedereen mee in LV?

 • Kunnen wij al spreken van een inclusiesamenleving, waarin iedereen

  gelijkwaardig kan functioneren, in het bijzonder gehandicapten? We willen

  vanmiddag proberen hierover een helder beeld te krijgen. Aan de hand

  van voorbeelden uit de lokale praktijk kijken wij naar de knelpunten en

  kansen.

  Om tot voorbeelden uit de praktijk te komen, is de inbreng van

  ervaringsdeskundigen van groot belang; daarom is bij de voorbereiding

  ook gekozen voor een samenwerking met het Gehandicapten Platform met

  onze dagvoorzitter de heer Jan Troost bekijken en hoe kunnen wij daar

  mee om gaan. Wat betekent dat voor het ontwikkelen van nieuw beleid, of

  een inclusieagenda?

  Ik heb de naam van onze

  dagvoorzitter al genoemd,

  maar: Wie is Jan Troost?

  Acht jaar voorzitter

  geweest van het Landelijk

  Gehandicapten Platform,

  voorzitter geweest van de

  CG-raad Chronische zieken

  en Gehandicapten en

  eigenaar van Inclusie

  Verenigt.

  Over zichzelf zegt hij: ik

  ben een levensgenieter,

  levenskunstenaar. Als

  bruggenbouwer breng ik

  onze werelden bij elkaar.

  Kritisch, oplossingsgericht

  en bevlogen. Ik ben een professionele bemoeial en pragmaticus, creatief,

  met humor en veel levenswijsheid.

  Creativiteit, vernieuwing en gebruikmaken van ieders kwaliteiten zijn zijn

  credos. Fijn dat u hier bent als ervaringskundige en deskundige van het

  VN-verdrag om vanmiddag met ons het avontuur aan te gaan:

  Doet iedereen mee in Leidschendam-Voorburg

  Van zorgdenken naar mensenrechten

 • Maar voordat ik het woord geef aan Jan Troost wil ik graag uw aandacht

  vragen voor mevrouw Carine Schaap, voorzitter van het Platform

  Gehandicapten.

  Opening door de Voorzitter van het Platform Gehandicapten,

  mevrouw Carine Schaap-de Bruijn:

  Ontwikkelingen in de maatschappij:

  Inclusieve samenleving: iedereen moet erbij horen;

  Participatie: iedereen doet mee. Er wordt ook eigen verantwoordelijk

  en zelfstandigheid verwacht, met name op het gebied van wonen en

  werken;

  VN-Verdrag: sinds 1 januari 2017 in werking. Mensen met een

  handicap zijn gelijkwaardig, hebben dezelfde rechten en zijn waardig

  zoals alle burgers. Rechten zijn zo nodig afdwingbaar.

  Bij behandeling van Ratificatie in de Tweede Kamer heeft Otwin van Dijk,

  zelf in rolstoelgebonden na een ongeluk en nu burgemeester van Oude

  IJsselstreek, zich voor 2 punten ingezet:

  toegankelijkheid in de breedste zin;

  samenwerken met ervaringsdeskundigen

  De toegankelijkheid moet realistisch zijn, zowel in uitvoering als in

  kosten. Geen Amerikaanse toestanden met rechtzaken als men ergens

  niet naar binnen kan. Goede toegankelijkheid in VS is een gevolg van veel

  soldaten die gewond/in rolstoel uit de Vietnamoorlog terugkwamen.

  Goed voorbeeld van toegankelijkheid in eigen land is 'Ongehinderd'. Een

  maatschappelijke onderneming opgezet door Gerard de Nooij, zelf met

  een dwarslaesie rolstoelgebonden na een ongeluk, op 23-jarige leeftijd.

  Hij maakte zelf mee waar hij niet naar binnen kon gaan en kwam met een

  actieplan.

  Per stad/dorp kunnen gebouwen, winkels, horeca beoordeeld worden door

  keurmeesters en ervaringsdeskundigen. Ook kunnen winkels en bedrijven

  aan de hand van lijsten zichzelf keuren en aanmelden. Deze informatie is

  te vinden op een app of de website van de stad. Een goed voorbeeld is

  Den Haag, hierover zijn 1200 beoordelingen te vinden.

  De website toegankelijkheid van Leidschendam-Voorburg is, ten gevolge

  van bezuinigingen, gestopt. De gemeente wil zich profileren, dan ook zich

 • middels een nieuwe toegankelijke app/website aansluiten bij Ongehinderd.

  Ook een kans voor de gemeente om samen met ervaringsdeskundigen te

  keuren.

  Dit sluit aan bij het tweede aandachtspunt: samenwerken met

  ervaringsdeskundigen.

  Betrek deze groep vanaf het eerste moment van planning bij nieuwbouw

  en/of renovatie. Toegankelijkheid is een voorwaarde. Goed samenwerken

  kan latere obstakels voorkomen; dit scheelt irritatie en geld. Betrek deze

  groep ook bij nieuwe of aanvullingen Wmo, voorzieningen, onderwijs en

  vervoer. Vanmiddag bespreken er aan de hand van een aantal casussen of

  iedereen wel meedoet of mee kan doen. Dat is de strekking van het VN-

  verdrag.

  Jan Troost neemt ons mee in het verdrag

  Zie bijgevoegde presentatie, bijlage 1

  Terugkoppeling workshops

  Groep 1: Wonen

  Deelnemers: Mevrouw F.J.R.de Boer - Stichting arm in arm, schuldhulpverlening

  Mevrouw F. de Boer - ergotherapeute Koninklijke Visio Mevrouw M. Van Kesteren - clintenraad Leidschendam Voorburg

  De heer S. Bontenbal Rogue design, toegankelijkheidsraad gemeente Zoetermeer

  De heer B. Bos - gemeenteraad Leidschendam-Voorburg

 • De heer P. van der Meer - ambtenaar gemeente Leidschendam-Voorburg

  Mevrouw Schaap - gespreksleider, Platform Gehandicapten Mevrouw den Hoed notulist, Platform Gehandicapten

  Casus 1: Aanpassingen aan een bestaande woning na het krijgen

  van een handicap

  Deze casus betrof het aanpassen van de eigen woning. Algemeen

  gebruikelijke voorzieningen worden al lang niet meer vergoed. Voor alle

  andere aanpassingen wordt een eigen bijdrage gevraagd, afhankelijk van

  het inkomen. Voor de gemeente geldt dan het primaat verhuizen als

  zijnde de goedkoopste en meest adequate oplossing. Maar zijn er wel

  geschikte woningen te vinden? Hoe past het beleid van onze gemeente bij

  de intentie om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen?

  Wat zijn mogelijke oplossingen voor de gemeente en zijn inwoners?

  Casus 2: Voorwaarden voor nieuw te bouwen/renovatie van

  woningen

  Deze casus betrof het bouwproject aan de Weidestraat bij de sluisjes in

  Leidschendam waar 16 aangepaste appartementen zijn gebouwd. Een

  aantal aanpassingen kloppen niet maar de gemeente en de

  woningbouwvereniging verwijzen naar elkaar en ondertussen gebeurt er

  niets. Dit probleem komt ook bij andere projecten of renovaties voor.

  Moet de gemeente een ruimhartiger beleid voeren bij het

Recommended

View more >