IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE - Pekela willen we wonen, ... Iedereen is welkom en telt mee Met de snoeiharde ... GroenLinks is hier blij mee. De aarde gaat ons aan het hart. Met de ...

Download IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE -    Pekela willen we wonen, ... Iedereen is welkom en telt mee Met de snoeiharde ... GroenLinks is hier blij mee. De aarde gaat ons aan het hart. Met de ...

Post on 05-Feb-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

<ul><li><p>IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE ! </p><p>Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p><p>1 </p><p>Inhoudsopgave 1 </p><p>Voorwoord 2 </p><p>Waar staat Groenlinks Pekela? 3 </p><p>1. Samen werken aan onze toekomst 4 </p><p>2. Iedereen is welkom en telt mee 6 </p><p>3. Elk talent is waardevol 9 </p><p>4. We hebben de natuur nodig 11 </p><p>5. In Pekela willen we wonen, werken en recreren 13 </p><p>6. De middelen en toekomst van onze gemeente 16 </p><p>7. Waarom een stem op GroenLinks telt 18 </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p><p>2 </p><p>Voorwoord </p><p>Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Pekela voor de jaren 2014-2018 bevat een aantal lastige </p><p>opgaven. Er komen vele schadelijke rijksbezuinigingen op de gemeente Pekela en haar inwoners af. </p><p>Ook staan we aan de vooravond van een ongewenste gemeentelijke herindeling. </p><p>Hoe kunnen we als GroenLinks dan toch een geloofwaardige programma maken? </p><p>We willen geen loze beloftes en een programma vol wensen die we niet kunnen realiseren. We </p><p>willen een eerlijke programma. We willen in dit programma aangeven waar wij voor willen vechten. </p><p>Om te behouden, te verbeteren en om te veranderen. </p><p>GroenLinks maakte de afgelopen periode deel uit van het college. Niet alles is ons gelukt. Het </p><p>zwembad konden we bijvoorbeeld niet open houden. Toch hebben we ook veel in gang gezet en </p><p>gerealiseerd, bijvoorbeeld de extra inzet op alle peuterspeelzalen. Maar we zijn niet klaar. Veel is </p><p>niet af. Het milieubeleidsplan zal nog uitgevoerd moeten worden. Het thema dierenwelzijn verdient </p><p>meer aandacht. Het stimuleren van een respectvolle relatie tussen AZC inwoners en de Pekelders is </p><p>nog steeds gewenst. Het op de been houden van het sociaal beleid vraagt inzet van ons. </p><p>Er is genoeg te doen! </p><p>In de politiek gaat het net als thuis om keuzes maken. Waar geven we het huishoudgeld aan uit? In </p><p>dit programma kunt u lezen welke keuzes GroenLinks Pekela maakt. </p><p>GroenLinks Pekela </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p><p>3 </p><p>Waar staat GroenLinks Pekela? </p><p>Elke politieke partij maakt keuzes op basis van een aantal uitgangspunten die als een rode draad door </p><p>het verkiezingsprogramma lopen. </p><p>GroenLinks Pekela kiest voor de volgende uitgangspunten: </p><p> Alles wat leeft verdient onze respect: mensen, dieren en de natuur. </p><p> We zijn solidair en komen op voor dat wat kwetsbaar is. </p><p> We kiezen voor verschillen, want ieder mens is uniek en waardevol. </p><p> We denken in positieve en creatieve oplossingen. </p><p> We doen het samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen. </p><p>Missie </p><p>GroenLinks Pekela staat voor: </p><p>SAMEN bouwen aan een SOCIAAL - GROEN RESPECTVOL Pekela, met inwoners die trots </p><p>zijn op zichzelf, hun dorp en hun medebewoners. </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p><p>4 </p><p>1. Samen werken aan onze toekomst </p><p>Meer dan ooit zijn we in onze gemeente op elkaar aangewezen en zullen we met elkaar moeten </p><p>samenwerken. De rijksoverheid wentelt vele vraagstukken en problemen af op de lokale </p><p>gemeenschap en verwacht dat we het zelf doen, met minder geld. </p><p>Meer dan ooit realiseren we ons ook dat de gemeente niet alles weet en kan oplossen. Er is zo veel </p><p>kennis en kunde in ons dorp waarvan de gemeente tot nu toe mondjesmaat gebruik maakt. </p><p>We hebben de afgelopen periode met inwoners en organisaties aan tafel gezeten, over het </p><p>jeugdbeleid, het milieubeleidsplan en de nota dierenwelzijn. Dat smaakt naar meer! </p><p>GroenLinks Pekela wil de komende jaren vaker in gesprek met inwoners, organisaties, ondernemers </p><p>en instellingen voor het ontwikkelen van beleid en het maken en uitvoeren van plannen. </p><p>Steeds meer wordt de gemeente een partner en is het niet meer de instantie die het doet en </p><p>organiseert. GroenLinks Pekela is ervan overtuigd dat we door samenwerking meer kunnen en </p><p>goedkoper. Professionals en vrijwilligers, onderwijs en bedrijfsleven, verenigingen en instellingen. </p><p>De gemeente heeft een taak in het samenbrengen van al deze partners, zodat we onze krachten </p><p>kunnen bundelen. </p><p>Onze gemeenschap draait voor een groot deel op de vrijwillige inzet van mensen. Dat moeten we </p><p>koesteren, blijven steunen en waarderen. En zeker niet de bezuinigingen op hen afwentelen. </p><p>Steeds meer ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven. Daar wil </p><p>GroenLinks Pekela mee doorgaan. </p><p>Meedenken en samen zaken in onze dorpen realiseren. </p><p>Communiceren </p><p> De communicatie van de gemeente met onze inwoners verbeteren. Direct reageren op mails, </p><p>telefoontjes en brieven van inwoners en laten weten wat er mee gedaan is. </p><p> Bureaucratie en regeldruk verminderen. </p><p>In gesprek plannen maken </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p><p>5 </p><p> Samen met inwoners en belanghebbenden beleid ontwikkelen en samen uitvoeren. </p><p> Nieuwe lokale initiatieven met meerdere partners ondersteunen. </p><p> De inloopfuncties en vraagbaakfuncties in onze dorpshuizen beter bekend maken en </p><p>verbeteren, onder andere door ook professionals in de wijk aanwezig te laten zijn. </p><p>Onze vrijwilligers zijn goud waard </p><p> Behoud ondersteuning en waardering van onze vrijwilligers. </p><p> Doorgaan met de landelijke vrijwilligersdag NL Doet. </p><p> Het budget voor bewonersinitiatieven handhaven. </p><p>Een veilige buurt doe je samen </p><p> De verkeersveiligheid oppakken samen met de buurt, de scholen en Veilig Verkeer </p><p>Nederland. </p><p> Onveilige buurten samen met de buurtbewoners aanpakken. </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p><p>6 </p><p>2. Iedereen is welkom en telt mee </p><p>Met de snoeiharde bezuinigingen in de zorg en op de werkvoorzieningschappen komt er veel op ons </p><p>af. De rijksoverheid dreigt veel af te wentelen op de lokale gemeenschap. Vrijwilligers, </p><p>mantelzorgers en mensen met een uitkering laten participeren, lijkt het toverwoord van dit kabinet te </p><p>zijn. De Pekelder gemeenschap wordt hiermee volgens GroenLinks Pekela te zwaar belast. Het is </p><p>onrealistisch om te verwachten dat alle mensen zonder werk ineens wel werk gaan vinden in deze </p><p>regio. Het is niet reel om buren en familie zo zwaar te belasten met zorg voor een kwetsbare oudere. </p><p>Het is zelfs hypocriet om te bezuinigingen op de thuiszorg en te verwachten dat straks mensen met </p><p>een uitkering verplicht in de zorg moeten gaan werken. Het is schandalig te gaan bezuinigen op de </p><p>jeugdzorg terwijl een deel van onze Pekelder kinderen extra zorg en aandacht nodig hebben. </p><p>Al deze maatregelen geven onrust en angst. Met het risico dat solidariteit, opkomen voor kwetsbare </p><p>mensen en openheid voor anderen het onderspit delven en eigen belangen de boventoon gaan voeren. </p><p>GroenLinks Pekela staat voor openheid en solidariteit en komt op voor kwetsbare mensen in alle </p><p>tijden! </p><p>De Pekelder gemeenschap is, net als elders, een gevarieerde gemeenschap. Er zijn vele meningen en </p><p>opvattingen, er zijn diverse geloofsgemeenschappen en meerdere culturen in ons dorp. Mensen zijn </p><p>verschillend. </p><p>GroenLinks staat open voor al die verschillen. Niemand wordt buitengesloten. Iedereen is welkom in </p><p>onze gemeente: jong en oud, gehandicapt en ziek, nieuwkomer en autochtoon. Iedereen telt mee: </p><p>mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, inwoners met weinig geld, mensen met een </p><p>andere achtergrond en cultuur, jongeren met hun eigen leefwereld en cultuur en dieren, die </p><p>afhankelijk zijn van onze zorg en aandacht. </p><p>Om de zware rijksmaatregelen op te kunnen vangen en onze gemeenschap draaiende te houden </p><p>zullen we in Pekela moeten samenwerken en samen zoeken naar creatieve oplossingen. </p><p>Door over elkaars grenzen heen te kijken (professionals en vrijwilligers), door dichtbij de mensen in </p><p>onze dorpen en wijken te staan, door elkaar te kennen en elkaar weten te vinden. Door samen de zorg </p><p>te bieden die nodig is. </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p><p>7 </p><p>Geef jeugdigen aandacht en ruimte </p><p> De beide jeugdcentra zijn er voor jonge kinderen en voor jongeren. In de jeugdcentra </p><p>ontmoeten jeugdigen elkaar, kunnen ze hun vrije tijd op eigen wijze invullen en worden ze </p><p>gestimuleerd zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. </p><p> Meer uitdagende natuurlijke speelplekken, vooral in de woonwijken achter het lint. </p><p> Behoud en versterken van activiteiten voor jeugdigen en het Centrum voor Jeugd en Gezin, </p><p>zodat minder jeugdigen een beroep hoeven te doen op de specialistische jeugdzorg. </p><p> Verminderen risico op het gebruik van alcohol en drugs door weerbaarheid, zelfvertrouwen </p><p>en eigenwaarde van de Pekelder jeugd te versterken. </p><p>Zorg en welzijn verbinden </p><p> Alle nodige zorg dichtbij mensen organiseren, met n contactpersoon over de vloer die het </p><p>gezin, het kind of de oudere, kent en ondersteunt. En de buurt en anderen tijdig en tijdelijk </p><p>inschakelt indien nodig. </p><p> Versterken samenwerking met huisartsen, zorginstellingen, de werkvoorzieningschappen, </p><p>onderwijs en de welzijnsinstelling. </p><p> Misbruik van het persoonsgebonden budget terugdringen. </p><p> In de zorg voor ouderen meer accent leggen op het verminderen van eenzaamheid, het </p><p>bevorderen van contacten en welbevinden. </p><p> Het project Samen Oud contineren in Oude Pekela en uitbreiden naar Nieuwe Pekela. </p><p> Behoud en versterken ondersteuning van mantelzorgers. </p><p> In gesprek met gebruikers van onder andere de WMO voorzieningen de kwaliteit ervan </p><p>verbeteren. </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p><p>8 </p><p>Financile zorgen aanpakken </p><p> Minimabeleid en armoedepact handhaven en verbeteren. </p><p> Stichting Leergeld blijven steunen. </p><p> Voedselbank en Arme Kant van Pekela ondersteunen. </p><p> Mensen ondersteunen bij budgettering via n contactpersoon. </p><p>Nieuwkomers zijn welkom </p><p> De ontmoeting en contacten tussen de inwoners van het asielzoekerscentrum, de </p><p>vluchtelingen die in ons dorp wonen en de Pekelders bevorderen bijvoorbeeld via activiteiten </p><p>als: samen eten, wandelen, muziek maken, enzovoorts. </p><p> Stimuleren van vrijwilligerswerk voor asielzoekers in ons dorp. </p><p>Dieren krijgen verzorging en aandacht </p><p> De nota dierenwelzijn uitvoeren met plannen als: korting op sterilisatie van katten voor </p><p>minima, meer schuilstallen voor hobbydieren, voedselbank voor dieren van minima, </p><p>diervriendelijk maaibeleid, meldpunt voor speciale plekken waar vogels zich bevinden, </p><p>gastgezinnen voor tijdelijke dierenopvang als mensen ziek zijn en niet in staat zijn voor hun </p><p>dier te zorgen. </p><p> In samenhang huiselijk geweld en geweld ten aanzien van dieren tegengaan. </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p><p>9 </p><p>3. Elk talent is waardevol </p><p>In onze samenleving voert de middenmaat vaak de boventoon. De standaard is tot norm verheven </p><p>waaraan mensen en kinderen gemeten worden. In het onderwijs worden vaardigheden als taal en </p><p>rekenen hoog gewaardeerd en via de Cito-toetsen gemeten. Iemand die niet voldoet aan de </p><p>middenmaat valt buiten de boot, is lastig en heeft een achterstand of probleem. </p><p>Dit veroorzaakt vaak al jong, een gevoel van onzekerheid, minderwaardigheid en niet gezien worden. </p><p>Bovendien wordt de totale ontwikkelingsbehoefte van kinderen tekort gedaan en vele andere talenten </p><p>en kwaliteiten onvoldoende gestimuleerd. </p><p>GroenLinks Pekela kiest daarom voor een positief jeugdbeleid, voor het waarderen en stimuleren van </p><p>alle talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Niemand past in een gemiddelde norm of </p><p>statistiek. Elk mens is ergens goed in en vindt iets meer dan leuk. Ieder mens heeft zijn eigen </p><p>kwaliteit en talent. </p><p>GroenLinks wil aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van kinderen. </p><p>Dit vraagt een breed aanbod van mogelijkheden en een prikkelrijke leeromgeving op school en </p><p>buiten school. Naast cognitieve vaardigheden, zijn motorische, creatieve, ambachtelijke en sociaal-</p><p>emotionele vaardigheden van even zwaar belang. Muziek, cultuur, sport, techniek: in school, na </p><p>school en in de vrije tijd, zodat onze kinderen opgroeien tot zelfbewuste mensen met eigenwaarde. </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p><p>10 </p><p>Ruimte voor talent in, na en buiten school </p><p> Doorgaan met het invoeren en verspreiden van een positief jeugdbeleid. </p><p> Inzetten op het behouden van het peuterspeelzaalwerk, met twee leidsters en drie dagdelen </p><p>voor alle peuters. </p><p> Bredere talenten stimulering in het basisonderwijs via projecten als: Muzikaal Pekela, de </p><p>gezondheidsweek, cultuur, de bibliotheek, enz. </p><p> Stimuleren van projecten techniek en handige handjes in het basisonderwijs. </p><p> In het voortgezet onderwijs en MBO praktijkgericht leren versterken. Met de handen leren, </p><p>meester-gezel samenwerking ontwikkelen en via leerwerkplekken oefenen in de praktijk. </p><p> Het Dollardcollege koesteren in onze gemeente. </p><p> Behoud van de combifunctionarissen met activiteiten op het terrein van sport, beweging, </p><p>cultuur en gezondheid. </p><p> Betaalbare en toegankelijke vrije tijdsbesteding voor kinderen. </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 </p><p>11 </p><p>4. We hebben de natuur nodig </p><p>De Pekelders zijn steeds meer doordrongen van het feit dat schone energie betaalbare energie is en </p><p>energiebesparing geld oplevert. Steeds meer zonnepanelen verschijnen op onze daken. Bijna geen </p><p>huis wordt meer gebouwd zonder isolatie. Daardoor dalen de woonlasten en daalt de CO2 uitstoot. </p><p>GroenLinks is hier blij mee. De aarde gaat ons aan het hart. Met de smeltende ijskappen, de </p><p>toenemende risicos op overstromingen, met het kappen van de oerwouden en het vervuilen van de </p><p>lucht, maken we de aarde steeds meer onleefbaar voor mensen, dieren en planten. Terwijl we om te </p><p>leven de natuur nodig hebben. Alle bomen en planten zorgen voor zuurstof om in te ademen en </p><p>breken de voor ons giftige stof CO2 af. </p><p>Afval is tegenwoordig geen afval meer, maar een grondstof voor iets nieuws. Nog steeds wordt er </p><p>echter veel herbruikbaar afval bij het restafval gegooid. De multinationale afvalverwerkers zijn er </p><p>blij mee, zij verdienen aan elke ton afval in de grijze container. </p><p>GroenLinks vindt het de hoogste tijd dat wij als Pekelder gemeenschap gaan verdienen aan ons afval, </p><p>als grondstof voor iets nieuws. Aan bijvoorbeeld oud papier en snoeihout verdienen we al. Dit willen </p><p>wij gaan uitbreiden naar meerdere afvalstromen, door beter te scheiden aan de bron en op het </p><p>brengstation. </p><p>In het milieubeleidsplan staan nog vele andere plannen en wensen die door inwoners zijn genoemd </p><p>op een tweetal bewonersavonden. Veel van deze plannen wil GroenLinks de komende jaren gaan </p><p>uitvoeren, samen met anderen, zodat Pekela groeit naar een energieneutrale gemeente. </p><p>Energie: </p><p> Bevorderen energiebesparing bij particulieren samen met bedrijven via onder andere het </p><p>project Slim Wonen. </p><p> De ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en het zelf opwekken van energie stimuleren. </p><p> Energiebesparing in openbare gebouwen bevorderen. </p></li><li><p>Iedereen is welkom en telt mee! Verkiezingsprogramma GroenLinks...</p></li></ul>

Recommended

View more >