Samen doen, samen leven en iedereen doet mee! 2016 – Stichting Welzijn Alblasserdam 1 Samen doen, samen leven en iedereen doet mee! Jaarverslag 2016 Groeiend netwerk Het jaar 2016 stond in het

Download Samen doen, samen leven en iedereen doet mee!   2016 – Stichting Welzijn Alblasserdam 1 Samen doen, samen leven en iedereen doet mee! Jaarverslag 2016 Groeiend netwerk Het jaar 2016 stond in het

Post on 16-Feb-2018

214 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 1 Samen doen, samen leven en iedereen doet mee! Jaarverslag 2016 Groeiend netwerk Het jaar 2016 stond in het teken van groeien. Het mogen groeien was een rode draad voor ieder persoonlijk, maar ook voor het team, bestuur en netwerk. Waarom doen wij wat wij doen, was een vraag die wij onszelf steeds opnieuw hebben gesteld. Wij hopen dat iedereen in Alblasserdam gelukkig is met wat men doet, maar even belangrijk met wie men is. Open blik Wij hebben ervaren dat geluk niet afhankelijk is van dingen die om ons heen gebeuren, maar van de manier waarop wij de dingen zien. Als SWA hebben wij onder andere gezien dat: de Alblasserdamse samenleving veel talenten heeft en deze goed inzet, wij gelukkig zijn met de vele vrijwilligers die zich bij ons of elders inzetten voor een sterk dorp, het inspireert als we inwoners in hun kracht zetten, het belangrijk is kwetsbare inwoners een luisterend oor te bieden, het belangrijk blijft verbinding in het netwerk te realiseren, we steeds weer een stap vooruit kunnen zetten en het netwerk in beweging is en groeit in samenwerking, ten gunste van onze inwoners. Blijven inspelen op vragen Wij zijn ons bewust van de vergrijzing, individualisering en bezuinigingen in het sociaal domein. We lopen allemaal met vragen rond, zoals wie zorgt er voor mijn ouders als ze niet kunnen worden opgenomen in een verpleeghuis? Hoe komen wij aan voldoende kwantiteit en kwaliteit van vrijwilligers in de samenleving? Hoe gaan wij om met het feit dat onze kinderen het wellicht slechter krijgen als wijzelf? Op deze vragen willen wij blijven inspelen en daarvoor is ruimte, innovatie en samenwerking van cruciaal belang. En dit kunnen wij niet alleen daarvoor hebben wij elkaar in het netwerk nodig! Lancering maatjesproject Vice Versa Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 2 Prettige samenleving Wij zijn de schakel om kleurrijke talenten in te zetten en inwoners vooruit te helpen! Dat is in het kort het doel van de werkzaamheden die de SWA uitvoert en de diensten die wij aanbieden voor de leefbaarheid en sociale samenhang in ons dorp. De uitgangspunten voor de prestatieafspraken met de gemeente Alblasserdam voor 2016 waren op hoofdlijnen: Burgers staan centraal, de inzet van het welzijnswerk is meer dan ooit gericht op het activeren van inwoners en het inzetten van hun netwerk. De inzet van de SWA is primair gericht op de inwoners van Alblasserdam en daarvoor zoeken wij actief samenwerking in het netwerk op. In dit jaarverslag presenteren wij een overzicht van de hoogtepunten in 2016. Het jaarverslag moet in samenhang worden gelezen met de onderliggende matrix waarin de prestatieafspraken met bijbehorende aantallen verder is uitgewerkt. Dag van de Ouderen Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 3 Ondersteuning vrijwilligerswerk De lancering van maatjesproject Vice Versa was een belangrijke stap in de ontwikkeling van de vrijwilligerscentrale. Het maatjesproject is een middel dat preventief ingezet kan worden bij mensen die zich in kwetsbare posities bevinden en is gericht op: versterken van het eigen netwerk, verkrijgen van sociale contacten, voorkomen van sociale uitsluiting, het bevorderen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. De wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers kreeg veel aandacht in de (lokale) pers en leidde tot de opzet van een enthousiast vrijwilligersteam. In de loop van 2016 volgden deze nieuwe vrijwilligers een training specifiek gericht op maatjesprojecten. Wij werken nu met een gecertificeerd maatjesteam. Het Vice versa project kreeg ook positieve landelijke aandacht en dat resulteerde in de toezegging van 2 jaar co-financiering via het Oranjefonds. Het voeren van intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers en het maken van matches tussen vrijwilligers en organisaties gaat daarnaast onverminderd door. Het doen van vrijwilligerswerk heeft een hoge sociale waarde: iets voor een ander betekenen n tegelijkertijd zelf ontwikkelen door talenten in te zetten. Ook organiseerden wij de jaarlijkse feestavond voor SWA vrijwilligers, dit keer in de Merwelanden. In de tweede helft van 2016 hebben wij een opzet gemaakt voor een vernieuwd concept van het Captains Dinner. Dit vrijwilligers event, waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden gezet en jaarlijkse stimulansprijzen worden uitgereikt, zal niet langer in november zal plaatsvinden, maar samen gaan vallen met NLdoet. We interviewden wethouder Arjan Kraijo over het belang van vrijwilligerswerk. Dat gesprek resulteerde in een enthousiasmerend artikel in De Kantlijn. Een vrijwilliger die met enige regelmaat op bezoek gaat bij een alleenstaande oudere kan hem of haar een stimulans geven om bepaalde hobbys op te pakken of wat vaker naar buiten te gaan [Wethouder Arjan Kraijo] Certificering vrijwilligers Vice Versa Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 4 Mantelzorg De doelgroepaanpak voor de komende jaren hebben we in 2016 ontwikkeld en vertaald naar concrete inzet op themas: bewustwording, vinden, verbinden, verlichten en versterken. Deze aanpak is ontwikkeld op basis van: signalen van mantelzorgers/partners, onderzoek in Alblasserdam en landelijk trends en ontwikkelingen. Wij hebben een begin gemaakt met actieve PR & communicatie en het aantal geregistreerde mantelzorgers is inmiddels van vijftig naar ruim tweehonderd gegaan. Zij zijn nu bekend met de preventieve ondersteuning die wij bieden om overbelasting voorkomen. We hebben informatieve presentaties gegeven bij het Diakonaal Platform, verschillende kerken en het huisartsenplatform en daarmee bewustwording aangescherpt, maar ook nieuwe contacten in ons groeiend netwerk gemaakt. Signalen opvangen, bespreken, doorzetten en acties uitzetten, zo brengen we mantelzorg steeds meer onder de aandacht in ons dorp. Tijdens de week van de mantelzorg in november hebben we die bewustwording verder vorm gegeven en veel nieuwe mantelzorgers mogen verwelkomen! Zo groeit de bekendheid met de ondersteuningsmogelijkheden die de SWA biedt. De workshops, lezingen en andere activiteiten brachten wederom veel mantelzorgers met elkaar in contact. De maandelijkse mantelzorgbijeenkomsten werden steeds goed bezocht. Een greep uit de themas die ter tafel kwamen: respijtzorg, balans vinden, ontspanning, clintondersteuning en lachen is gezond. Het aanbieden van de mantelzorgwaardering in de vorm van lokale belevingsbonnen werd gecordineerd vanuit de SWA. Aan het eind van 2016 hebben we reeds honderdtwintig bonnensets kunnen uitgeven. De wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers voor de respijtpoule is succesvol geweest en heeft geleid tot een vernieuwde vormgeving van het team. De vrijwilligers bieden mantelzorgers een stukje adempauze; de mogelijkheid om even de deur uit te gaan terwijl er op hun partner/familielid wordt gepast. Wij hebben actief deelgenomen aan overleggen met partners in de werkgroep mantelzorg teneinde samenwerking verder te concretiseren. Week van de Mantelzorg Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 5 Wonen en leven Initiatieven vanuit de samenleving ophalen en verwelkomen en een ondersteunende en inspirerende rol spelen in de uitvoering. Zo nodigden wij bewoners tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Alblasserdam uit om in gesprek te gaan met burgermeester en raadsleden en hun ideen (als puzzelstukken) in te leveren. De ingebruikneming en planting van een herinneringsboom in Alblasserdam was daarvan een mooie opbrengst. Tijdens diezelfde nieuwjaarsreceptie presenteerden wij ook een film waarin mantelzorgers, vrijwilligers en wijkbewoners een verhaal vertellen over wat hen bezig houdt en over hoe de SWA hen op weg helpt. In samenwerking met de regisseur van de gemeente hebben wij een begin gemaakt met het voorbereiden van bewonersgroepen op de verandering naar een nieuwe vorm van opbouwwerk: samenlevingsgericht werken. Zo hebben wij het voorzittersoverleg van bewonersgroepen opnieuw vormgegeven met ieder jaar een ander thema. Voor 2016 hebben wij de lerende wijk als thema genomen en hebben wij bevindingen samen met Woonkracht 10 en de gemeente opgeleverd in een bondig rapport. Op basis hiervan is de start gemaakt naar dorpsambassadeurs. Uiteraard hebben wij ook bewonersgroepen in Alblasserdam ondersteuning gegeven. Een nieuw initiatief hierin was de Blokweer 2 bewonersgroep. Dorpen en wijken gaan pas leven als er plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. [Koningin Mxima] Ingebruikneming herinneringsboom Foto: Cees vd Wal ees vd Wal https://youtu.be/FkZoznfqYJUJaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 6 Ondersteuning inwoners Wellicht een van de belangrijkste facetten van het Signalerend Huisbezoek is dat er bewustwording bij een ouder wordende generatie wordt gecreerd. Bewustwording dat het niet langer meer vanzelfsprekend is dat alle zaken automatisch geregeld worden door de overheid, maar dat iedere inwoner ook zelf de verantwoordelijkheid heeft om zijn of haar zaken te regelen. Ouderen in Alblasserdam kunnen door hun deelname aan het Signalerend Huisbezoek een hele positieve rol spelen in het welzijnsbeleid van hun dorp. Want samen leven doen we met elkaar. We hebben in 2016 de vragenlijsten geactualiseerd naar aanleiding van de veranderingen in de Wmo en de nadruk op sociale netwerkversterking. Het team vrijwilligers is versterkt en wij hebben hen deskundigheidsbevordering aangeboden over themas als brandveiligheid en respijtzorg. Het team heeft ruim honderdtwintig huisbezoeken afgelegd. Wij geloven dat ieder mens behoefte heeft aan deelname in de samenleving. Met onze diensten en activiteiten willen we inwoners stimuleren om die deelname zelf vorm te geven. Het is helaas zo dat ook in Alblasserdam, een hechte dorpsgemeenschap mogen we wel zeggen, dat eenzaamheid toch regelmatig voor komt. In het kader van eenzaamheidsbestrijding organiseerden wij in samenwerking met onze partners ook in 2016 weer diverse goed bezochte evenementen, zoals bijvoorbeeld het KomErbij Festival en Kerstsaam. Voor de organisatie van Kerstsaam, waarbij zon 140 Alblasserdammers een gezellige kerstavond + driegangen maaltijd werd aangeboden, hebben wij co-financiring gekregen van de Jumbo, Landvast, de HEMA en de Voedselbank in Alblasserdam. Onderlinge ontmoeting van inwoners met een kleine beurs, alleenstaanden en mensen die wat moeilijker aanhaken in de samenleving stond centraal. Tijdens het KomErbij Festival werden diverse workshops aangeboden waaraan zowel jong en oud deelnamen. Er werd een lezing gehouden, een informatiemarkt georganiseerd en een high tea. Het festival had als doel: eenzaamheid onder de aandacht brengen. Kom Erbij festival Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 7 Sociaal Raadslieden Meedoen in de maatschappij betekent ook weten wat er mogelijk is. De Sociaal Raadslieden in Alblasserdam kennen een uniek concept: circa twaalf vrijwilligers zetten zich in om inwoners te helpen met sociaal juridische vraagstukken. In 2016 werden zon duizend vragen met de Raadslieden besproken. In 2016 hebben we de businesscase Sociaal Raadslieden vanuit de vrijwilligers opgezet en ingevoerd. Hierbij is de structuur aangepast op de vragen vanuit de samenleving. Door de toename van complexe vraagstukken zijn wij genoodzaakt om een andere vorm van deskundige hulp en toeleiding in te zetten. Wij bieden nu naast het reguliere inloopspreekuur ook een afsprakenspreekuur met de consulente. Die verdiepende gesprekken zijn bedoeld om de financile positie van mensen met een blijvend lage zelfredzaamheid toch te verbeteren. Wij hebben verder ingezet op extra communicatieve aandacht door middel van artikelen, interviews en oproepen in de Kantlijn. Om de inwoners van Alblasserdam nog beter van dienst te kunnen zijn , hebben we een kleine financile sociale kaart opgesteld voor de werkgroep Kinderdijk, Wmo loket etc. en beschikbaar gesteld. Sociaal Raadslieden Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 8 Activiteiten Het aanbod van onze activiteiten is specifiek gericht op het bevorderen van participatie, zelfredzaamheid, gezond ouder worden en het voorkomen van isolement. Ontmoeting en verbinding staan steeds opnieuw centraal! Overleg met de ouderenbonden en andere relevante partners over een programma-aanpak hebben we in 2016 meer gestructureerd. Wij hebben bijvoorbeeld ondersteuning geboden bij de organisatie van een themamiddag voor senioren over verkeer en veiligheid die in samenwerking met diverse partners werd aangeboden. Dat er behoefte is aan praktische en laagdrempelige informatievoorziening blijkt wel uit de opkomst tijdens deze middag: zon honderd belangstellenden vonden hun weg naar Landvast. De organisatie van de jaarlijkse Dag van de Ouderen hebben wij ook in 2016 weer ondersteund, met name ook door posters, persberichten en programma flyers te ontwerpen en de activiteiten via de sociale media te delen. De SWA heeft hierin een sterk verbindende rol. Voor wat het project Wereldmeiden betreft hebben wij in 2016 steeds meer aansluiting gezocht bij partners uit ons netwerk. Tijdens de bijeenkomsten kwamen vertegenwoordigers van diverse organisaties vertellen over hun werk, informatie geven en vragen beantwoorden. Een greep uit de themas die aan bod kwamen: Alfabetisering, tradities, leven van een klein inkomen, wat is halal eten, ontspanning en creativiteit. Een aantal wereldmeiden hebben zich ontwikkeld tot ambassadeurs. Zij nodigen andere wereldmeiden uit, zij zetten zich in als vrijwilligers en dragen steeds meer hun steentje bij aan de programmaontwikkeling. Dag van de Ouderen Wereldmeiden Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 9 Dienstverlening De SWA wil Alblasserdammers op de juiste manier te woord staan en, waar nodig, op een goede manier doorverwijzen. Wij hebben daartoe, achter de schermen, een verbindende en stimulerende functie voor wat betreft de maaltijdendienst, urgentiebepalingen aanleunwoningen, faciliteren van vergaderruimtes en kopieermogelijkheden. De verbinding zoeken wij op door zichtbaar te zijn op diverse markten en evenementen. Het Havenfestival is ieder jaar weer een gezelligheids- en ontmoetingshoogtepunt in ons dorp. Wij voerden campagne om vrijwilligers te werven: Past u deze jas? De werkzaamheden die het bijhouden van urgentiebepalingen, om geplaatst te worden in aangepaste woningen met zich meebrengen, zijn in de loop van 2016 veranderd door de invoering van een nieuw wetsvoorstel. De SWA heeft gezien dat door dit nieuwe wetsvoorstel ouderen niet meer geplaatst kunnen worden in aanleunwoningen in de meeste woningcomplexen. In samenwerking met Woonkracht 10 is dit in 2016 tijdelijk praktisch vertaald door onder andere naar persoonlijke omstandigheden van mensen te kijken, mogelijke woningaanpassingen uit te voeren en/of in contact te treden met woningaanbieders voor passende woningen met een lage huurprijs in Alblasserdam of de regio. In 2017 zal worden gezocht naar een structurele oplossing. Er is veel contact geweest met kandidaten (of hun familieleden) over de wachtlijst en de nieuwe regels die gelden. We hebben alternatieve oplossingen aangeboden die misschien niet als eerste keus werden gezien, maar die na nadere uitleg werden overwogen of geaccepteerd. In 2016 hebben we de samenwerking met verschillende partijen weer kunnen bezegelen met een tekenmoment, bijvoorbeeld met de SSAA, MEE Drechtsteden en SUN Drechtsteden. Havenfestival Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 10 Buurtbemiddeling Onenigheid tussen buren/buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de buurt. Het gaat vaak te ver om politie of andere instanties in te schakelen. In dat geval kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Onder begeleiding van 10 vrijwillige bemiddelaars worden betrokkenen met elkaar in contact gebracht om openlijke communicatie tot stand te brengen op basis waarvan zij samen kunnen werken aan een wederzijds geaccepteerde, duurzame oplossing. In 2016 zijn vijfentwintig meldingen voor buurtbemiddeling ontvangen. In de meeste gevallen heeft buurtbemiddeling buren (op weg) kunnen helpen bij het vinden van een oplossing. In sommige gevallen vond er wel een intake plaats met de melder, maar was een bemiddelingsgesprek niet mogelijk omdat de andere partij daar niet voor open stond. Om melders toch te kunnen ondersteunen is buurtbemiddeling eind 2016 uitgebreid met buurtcoaching. Buurtcoaching Coaching bij buurtbemiddeling is doelgerichte, procesmatige ondersteuning van een bewoner die een (dreigend) conflict heeft met buren. Coaching is een verdieping in de werkwijze van bemiddelaars. De doelen van coaching zijn: de klager verder helpen als buurtbemiddeling niet heeft geholpen, of niet kan worden ingezet begrip creren voor het proces van de conflictsituatie inzicht in eigen patronen en gedrag geven herstel van het machtsevenwicht empowerment bereiken Deskundigheidsbevordering Op 1 oktober is samen met buurtbemiddeling Papendrecht en Dordrecht/Zwijndrecht een training georganiseerd. Dit jaar was het thema omgaan met cultuurverschillen. De training werd verzorgd door Buro Mediation.Training vrijwilligers Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 11 Organisatieontwikkeling In 2016 hebben wij de ontwikkeling naar verdere professionalisering doorgezet van ons team en bestuur. Allereerst hebben wij de statuten begin van het jaar aangepast en het bestuur officieel laten inschrijven in de Kamer van Koophandel. Onder begeleiding van Hiemstra en de Vries zijn wij gestart om Insight rapporten op te stellen. Hierin stond centraal wie ben jij als persoon, welke talenten neem je mee en waarop kunnen wij elkaar als team en bestuur versterken. Vervolgens hebben wij een aantal inspiratiedagen gehad met medewerkers en bestuur om elkaar nader te leren kennen en onze drijfveren aan elkaar te verbinden Wij hebben ons teamoverleg opengesteld en partners uitgenodigd om in gesprek te gaan. Ook het regelmatig bij elkaar brengen van ons kleine team heeft steeds weer aandacht gekregen. Omdat medewerkers vaak afspraken buiten de deur hebben, met diverse partners overleg voeren en bij een grote diversiteit aan activiteiten betrokken zijn, is het van cruciaal belang om elkaar goed op de hoogte te houden van signalen, ontwikkelingen en afspraken. Ons werkoverleg hebben we afgewisseld met een aantal bammetjesmomenten, samen een broodje eten is een effectieve manier om interne communicatie levend te houden! Bezoek brancheorganisatie De persoonlijke en teamontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven. De brancheorganisatie van Nederland heeft op 12 maart 2016 een werkbezoek gebracht aan de SWA met als doel om van elkaar te leren. De voorzitter en eerste kamerlid Marijke Vos heeft hierin mogen proeven hoe kleine welzijnsorganisaties in Nederland kleurrijk en slagvaardig kunnen zijn. Bestuur SWA Intervisiesessie Hiemstra & de Vries Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 12 Naast Sociaal Werk Nederland waren de VNG, Ministerie VWS, Movisie en de gemeente Alblasserdam aanwezig. Belangrijke opbrengsten uit dit bezoek waren: experimenteerruimte is belangrijk om de transformatie te laten slagen en innovatie vraagt ruimte, vertrouwen en tijd. Sociaal Werk Nederland kan daarnaast signalen van Mantelzorg en Sociaal Raadsliedenwerk meenemen in loop naar de verkiezingen. De dag werd afgesloten door een heerlijke lunch van de Wereldmeiden en zij hebben hun ervaring gedeeld over participatie in de Alblasserdamse samenleving. Sociaal Werk Nederland gaf in haar afsluiting aan onder de indruk te zijn van een klein en kleurrijk, slagvaardig en creatief SWA waar velen een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Gouden gemeenten Wij ontvingen in 2016 een uitnodiging om in Deventer een workshop te geven in het kader van de 10 Gouden gemeenten. Sociaal Werk Nederland is op zoek gegaan naar goede voorbeelden van samenwerking tussen sociaal werk, zorg en welzijn op wijkniveau en gemeenten die daarin goed bezig zijn voor de bewoners. Wij hebben een interactieve presentatie gegeven over hoe wij omgaan met vrijwilligersbeleid. Partners Naast deze landelijke ervaringen hebben wij op bestuurlijk niveau een ronde gemaakt langs zon tien partners teneinde kennis te maken en te kijken hoe wij elkaar kunnen versterken. Bedrijfsvoering In 2016 hebben wij verder ingezet op de verbetering van onze bedrijfsvoering. We hebben een professionaliseringsslag gemaakt om efficint en effectief te kunnen blijven werken. Werkbezoek Sociaal Werk Nederland Jaarverslag 2016 Stichting Welzijn Alblasserdam 13 Communicatie In 2016 hebben we proactieve communicatie ingezet via sociale media om zo Alblasserdammers bekend te maken met de activiteiten en diensten van de SWA. Wij hebben ook de ontwikkeling van een nieuwe, eenvoudige en heldere website in gang gezet. Pers en sociale media In 2016 hebben wij steeds meer gebruik gemaakt van sociale media, zoals Facebook en Twitter, om de inwoners van Alblasserdam op de hoogte te houden van activiteiten en bijeenkomsten. De fotowedstrijd bij de lancering van het maatjesproject Vice Versa leverde duizenden bezoekers op onze Facebook pagina op en een actieve deelname aan de wedstrijd. De diversiteit aan artikelen in de Kantlijn levert een groeiende groep lezers op. In 2016 kregen we met regelmaat reacties op artikelen en meldden ook nieuwe vrijwilligers zich aan. In de eerste helft van 2016 nodigden wij bestuurders uit om een kijkje te komen nemen in de keuken van de SWA. Project Blik op Welzijn leverde lovende reacties op van burgemeester, wethouders en bestuursleden van de SWA. Met name het meelopen bij de receptie, de Sociaal Raadslieden en mantelzorgbijeenkomsten gaf duidelijk inzicht in de veelzijdigheid van onze werkzaamheden. Dienstverlening In 2016 hebben wij in groeiende mate partners van dienst kunnen zijn met het schrijven van artikelen, ontwerpen van posters en flyers en het delen van berichten op sociale media. Prijsuitreiking Vice Versa fotowedstrijd

Recommended

View more >