oligarquia, fiscalitat i règim municipal al món urbà de la ... ... oligarquia,...

Click here to load reader

Post on 16-Aug-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Oligarquia, fiscalitat i règim municipal al món urbà de la
Catalunya medieval (Cervera entre 1026 i 1430)
Max Turull i Rubinat
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
OLIGARQUIA, RSCALITAT i REGiM MUNICIPAL AL MON
m LA CATALUNYA MEDIEVAL (CERVERA ENTRE
102611430).
Deoartament d'Historia Medieval, Paleografia i Diplomática. Facultat de Geografia i Història
UNIVERSITAT Di BARCELONA
Barcelona, juny de 1989.
^PBpBpWWiPPIil* iJP IpPPBlI ·Pli WBB'lÉ·Wl· HWIpBlpBP mMhMHPllr V 'iPl w^P
(ANYS 12«e-1373)
SALA, MOIXÓ, JAUME MIRO. PERE
DAN, RAMON
1356 1356 1356 CC 1356 CC seny 35 1356 CC 1356 m itt|3 r» 1366 FM »««
FM mue iU),73 / carn 72 1356 FM mere 'O 1 356 FM not 1386 FM tab S M 1 cyir 77,83 1356 M
M CLAVELL. MARTI, RAMON DAN, NAVET, ARCS, RAMON ornis. PERE BQiiO..., MATEU VALL,
MÖNTPAÖ, * BALAGUER
CIRERA. DALMAU
+ POIX, A VERO, * MAJOR, MONTMAJOR, ÜRTQ CAVALERA, MIR, + CANET, RAMON
1356 M 1386 M hott 1356 M not 1386 P 1386 P 1386 P 1386 P not 1386 P 1386 P fiot 13» Pm»ce7ö,"7 135i P 1358 FM 1358 CC 1358 CC eo? ?2 13SÍ OC not 1358 CC barb 135S CC IJtn 72/mtrc 7S»Í5/tsp
82.8Í 1358 CC msrc8* 1358 CC 1358 CC 1358 CC 1358 CC nitrc 72 81 / mer ?Ç 1358 CC mtrc81
CC ar 50 Si: / 56 1358 CC not 44 71 1358 CC 1358 CC not 1358 CC mtrc 1358 CC 1358 CC barb (p? •«)
1379
1358 CG 1358 CC 1358 CC 1358 CC 1358 CC 1358 CC
RAMA, RAMON 1358 CC 1358 CC 1358 CC 1358 CC
CÖÜQNY» iI«NAT * 1» CC 1388 CC
PASQUAL 1958 CC AMAT, ANTON! 13SS CC
13SS CC COLTELLER, JOAN 1S5S CC
1388 CC OLLER. + 13S8 CC ÍERALDA, 1358 CC C«i«A»DALMAU * 135S CC PORTA, JAUME 1358 CC SEGAS. GUILLEM 1358 CC
1358 CC TALLADA, GUILLEM 13S8 CC
* 1358 CC ÍARUTA» VICENÇ 1358 CC ÇAVALERA, RAMON 13S8 CC SOLA, ANTONI 1358 CC
MATEU 1358 CC VALL, PERE 1358 CC MIR, ÍERNAT 1358 CC FOIX» BERNAT 1358 CC FOIX, PERE 1358 CC PORTA, JAUME 1358 CC AVERO.ÍERTO 1358 CC
1358 CC 1358 CC 1358
LLENYADÖR» 1358 1358 FM 1358 FM
VILA, GUILLEM 1358 FM 1358 FM 1358 FM
PALMEROLA, 1358 FM VILLALONGA, 1358 FM
1358 FM TALLADA 1358 FM
MATEU 13S8 FM S, 1358 FM
CLARET, 1358 FM CAMARASA, PERE 1358 FM
rM M
13SO
ANDREU, JAUME PRAT, PUAT,
FONT, A
TOLDRÀ, RIGAU, VILAGRASSA, 4 CAMPC,
WfLLAÇ, +
PORTA, *
1358 1358 m 1358 FM 1358 M 1358 FM *ab82 1 358 m hort 70.88 1358 FM mere 77.85 sab 83,88 11» FM par /mere 1380 m 1358
1358 FM carn 55 sast 52 66 1358 FM 13SS FM 1380 FM marc / mm 72 1380 FM 1358 FM par 1358 m 1380 FM 13» FM 1358 FM toix 52 1358 FM 135J FM 13SS FM m»re 75 / tav 135S FM 135S FM 13SS M 1380 M 1358 M 1358 M 1358 M 358 M
,358 M 135S M 13SS M drap 21 / m«fc 33 1358 M 135S M 1358 M 1358 M 1358 M 1358 M 1358 M
M 70 76 / coit 84 1358 M 1358 M not 1358 M 1358 M 1358 M 1358 M par 1358 M 1380 M
M
1381

PE RE
It« M 13» M 1310 M 13» M 13« M 19« M 13» M 13« M 13« M 13« M 13« M 13« M 13« M 13» M 13» M 13« M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M 13» M
not
*
13» P 13» P 13» P 13» P 1358 P 13» P 13» P 13» P 13» P 13» P 13» P 13» P 1358 P 1358 P 1358 P 1358 P 1358 P 1358 P 1358 P
apot 49,70
savi 72 §4 / not S3 sat? noi savi •«we
1312
TALLADA. JAUME *
MiwMMt MHnMf
PUIGREK3. BERNAT
*GILI.
1J30 r apoioo-ao P
1 358 t 1358 not 63 /seny 70 135« mere 58 drap 60 1358 1358 IM 1358 imre(.NAVÍRT?) 1358 13» P 1358 P savi 1358 P Mue tan P »»t 1358 P savi 1360 P 1360 P rntft 1360 P 1360 P 1358 P apot 13» P
P 1358 P savi 1360 P 1350 P
P 1350 P nwrc 1350 P 1358 P apot 1350 P 1350 P fe 1350 P nwrc 1350 P 1360 P 1302 CC 1302 CC 13« CC 13« CC 13« CC not 55 72 13« CC 13« CC not 13« CC 13« CC 13« CC 13« CC mer 79 13« CC 13« CC 13« CC 13« CC 13« rc
'.*C not 13« CC
1362 1362 1362 1362 1362 1362
A., JAUME* 1362 136? 1362 1362 1362 1362 1362 1»! 1362 1362 1362
VALL» 1362 * 1362
DAN, 1362 1362 1362 1362 1362 1362 13® 1362
+ 1362 1362
+ 1362 * 13S2
ho« net
ocococ oc 00 ce CA OC net ce ce ce ce CC CC FM FM FM FM FM FM mere 58 / sato FM SA / cuir FM FM «m 55 / sast FM FM FM FM etv 30 FM FM FM FM 70 FM sasí 88 FM noi 63 / savi FM FM FM FM fa) 37' FM cuir 72 FM p* §5 FM FM not S3 / savi FM sato / cyir FM mtrc ' sab FM FM - 83 FM FM
1384
AGUILÓ, A.* MOLL, MATEU* MIRO, JAUME-
1362 1362
PRAT» * 1382 1382
* 1 3Í2 TOLDRÀ, * 1 Í«
13« BON ANÀ T * 1 362
1362 MARTI, RAMON 1362 SALVADÓ«, 1362 ROCAFORT, RAMON * 1382
13« MiLLAÇ, * 13S2 TALLADA, 1362 CANET» 13Í2
13« VILAGRASSA, 1362 FONT, 13»
1382 1382 1382 130
4 1382 1362 1362
1362 BRU, 1362
* 1362
FM FM m FM FM par /mere Hi m6rc FM FM FM mere 70 FM llau -merc4l FM FM cav30 FM mtfc 69 / carn 55.72 FM M noi 83 / 60 M M M car M marcTS/ lav M M §twS2/n€rt1§ M M saw 52 'not 15 M M tast / tem 79 M M dwp 25 / 33 M sast M host M M M savi M M stvi M / not M M M M not M M M M / coït 84 M M par M M noi M / 83 M M M M rot
13S5
BONJOC, MATEU CANET. RAMON FORN, RAMON
*
13« 13«
13« 19« IS« 13« 1362 13« 1'iCO &19rc r 136t P 1362 P 1362 P 13« P 1362 P 13« P 13« P 13« P 1362 P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 1362 P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P 13« P
HMfc nit mà mere merc/guix/par/sab mere f§
sav. 7284 not 63 barb (pare)
noi? mere mit not
mere / l 3?
60 / 58 •pot
futre
mere
13« CC not 44-71 CC pti CC not CC not CC CC CC CC
1386
MAJOR. ANTONI CIYAR. ABRÍL BORRAÇ, ARNAU PALAU. BERNAT RIUS. PE RE BE RGUES, RAMON
i CQDÖN¥,iERNAT* BOIX. A.,
DALMAU
VILA,
*SALA,
4
*
13« CC not 1366 CC Wan 13« CC 1366 CC host 1366 CC 13« CC 1366 CC mere 31 IIJ66 CC mere 1366 CC cor 1366 CC 1366 CC 1366 CC 1366 CC 13« CC 13« CC 13« CC 13« CC 13« CC not 13« CC 13« CC tan 82,88
CC rntre 13« CC 13« CC 13« CC 13« CC 13« CC 13« CC 13« CC host
CC nmr 55 / 81 1366 CC 13« CC
CC marc 13« CC 13« FM 13« FM 13« FM 13« FM 13« FM IS« FM ]up82 1366 FM mm 70 13« FM
FM • 13« FM 13« FM
FM ' drap 83 FM not
13« FM 13« FM 13« FM cuir 72 13« FM 13« FM 13« FM mere 75
1387
AMILL.PERE F ARRE R. FE UP METGE, BALAGUER püHöt JAUME
CLARET. BERNAT PERELLÓ. MATEU
*DAN» RAMON
AVINYÓ, RAMON
LLENYADOa + ROCA, TOLDRÀ» PRAT,
* *
1366 1366 1366 1366
1366 1366 1366 13« 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 13« 1306 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1306 1366 13€fï i366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 13» 1366 1366 13« 1360 13«
136«
m FM m m m m m m m FM m FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM M M M M M M M M M M M M y M M M M M M M M M M
host
COT 75
Win?3 savi / net 63 noi 58 .' sast §§
carn
par
COf
1388
SOLSONA, BERNAT ÀGER. FRANCESC GARSIA.PERE TALLADA, BERENGUER PE DRET. JAUME LAMBART, GUILLEM 8AEMOM, ANDREU PORTA. ANDREU MARTI, RAMON LLAURADOR. MARTI. PERE TOLDRÀ,
OiUJA,
PUJALT,
1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 13« M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M 1366 M
merr 75.78/Hau
fust
*VÍLLALOMGA,
1306 P 1306 P 1300 P 1300 P 13S6 P 1300 P !3t€ P 13W P 1300 P 1306 P 1300 P 1300 P 1366 P 1300 P 13« P 1386 P 13« P 136S P 1366 P 1J00 P 13« P 13S6 P 1300 P
barb mare not §3 / 70
/ / met /
sab savi apot / Hort mtrc savi apot 58 m
mtrc
1389
1 366 ISOV ALLS. PERE FELIU, ANTONU PE R AC AMPS, BERNAT PERE, FRANCESC BONA NAT, PERE «AJAU« TALLADA, JAUME POLSANA, RAMON VILA, JOAN PRESSO. BERENGUER FOIX, FRANCESC
CANAL, SERNAT*
MÖNTPAO, PUJALT,
* FORN, RAMON
MONTCLAR, JOAN
*
is« m 1166 naît rtrmr* Hl\ t ma«. CBi«3vv orap ou Miere DO 13«6 1366 sav. 1366 sab 1366 1366 1366 par 1366 mere 1366 1366 wot 1366 P ipöt4f,7C 13*6 P 1366 P 1366 P 13« P mm 13Í8 P 13« P 13« P apot/ hort 70.88 13« P apot 13« P
P 1372 CC 1372 CC 1372 CC 1372 CC 1372 CC 1372 CC not 1372 CC 1372 CC 1372 CC 1372 CC 1372 CC 1372 CC 1372 CC 1372 CC forn 33 1372 CC 1372 CC host 1372 CC 1372 CC 1372 CC ^172 CC 13^2 0c 137? CC
CC savi 1372 CC 1372 CL not 1372 CC rot 55-72 1372 CC hojî 1372 CC not & v 72
1390
ULLIT.AWfÖli* 137t 1372
GUILLEM 1372 SALA, 137C LAMUNT. 1372 LIGALBE, 1372 MOIXÓ. JOAN + 1372
1372 137t
1372 VALL, MATEU 1372
MIR, ARNAU 1372 1372
LLOR, 1372 ALÇAMQRA, 1372 PERELLÓ, MATEU 1372 BLANC. 1372 VILA, 1372
1372 •SOLT» 1372 CLARET» 1372 MOIXÓ, JAUME 1372
1372 1372 1372
PORTA, 1372 TALLADA, 1372
CC OC CC FM io§t§§,ÍO/fit 77 m not 47 m FM notmm FM carn 05 FM host FM mtfe 77,85/sab 83 JS FM mtfc 69 / cam 5S.72 FM cuir m FM FM toy FM FM mt*c FM FM FM «»¥30 FM ptr FM FM FM FM FM noi («MATEU9) FM FM FM pir/merc FM FM toy FM mere §0,73 / 72 FM »r 75 FM FM mere FM Mb / cuir 77,83 FM oir FM FM FM tmrc 7* FM FM FM M fust M M 70.76 / coit 84 M M not M M
1391
TQIIW ANTONI 1372 1372 1372 1372
ARÇ, ARNAU 1372 131«
1372 ROCAFORT, RAMON 1372 DAN, 1372 SALA, RAMON 1372
+ 1372 SALVADOR, 1372 SANAÜJA, 1372 VILAGRASSA, BERNAT 4 1372 SANTAMARÍA, 1372 SELVANY, JAUME 1372
1371 CARDONA, VILELLA, 1372 NINOT» 1372
1372 QSTALERS, 1372 FELIU, 1372
ARNAU 1372 PORTELLA, 1372
1372 RAMON 1372
1372 CANET, * 1372
1372 TALLADA, 1372 VILA, JOAN* 1372 DAN, RAMON 1372 VATLLORiA, GUILLEM 1372 CASES, 1372 DELA, GUíLLEM * 1372 GARSiA, 1373
M host M M M M M not M fust M sast M mère 75 M M M M merc72/sab85 M b!an73 M M M not M M not M M sast M M sait M M M not M M P apot P P P P P cor P P P P P P P 93 / P not P P not P , ;ncr • P P par P sato P apot P apot P not 44-47 CC
13§2
MANRESA. BERNAT +
*PARELL» CA3TELLTORT.BERENGU LILLET, AÍCTONI CIYAR,
VILAPLANA, RAMON *
ANTONI
* LLENYADOR, + LLENYADOR« +
1373 m 1373 CC 1373 CC «ot§S-Í1 1373 CC not 1373 CC tol 82.88 13Î3 CC 1373 CC w» 1373 CC 1373 CC ^373 CC ter 1373 ce 1373 CC 1373 CC 1373 CC 073 CC rtttfc 1373 CC 1373 CC 1373 CC 1373 CC mere 81 1373 CC not 1373 OC mer 55 / 81 1373 CC 1373 CC test 1373 CC 1373 CC 1373 CC 1373 CC 72,81 mer7S 1373 CC cor 1373 CC 1373 CC 1373 CC f« 18-40M 1373 CC Wan 1373 CC 1373 CC 1373 CC p*fl 1373 CC not 1373 CC 1373 CC 1373 CC 1373 CC 1373 CC car 50-88 / 56 1373 CC Wan 1373 CC 1373 CC 1373 CC 1373 CC host 1373 CC 1373 CC
FM 70 1373 FM 1373 FM cyir 72 1373 FM cuir 72
1393
PERE. BERENGUER* ROCAFOflT» * CANOS. ÜRWAT* SANTDOmCiRVÊRQ VERGOS, PERE < SERRA, RAMON
PONÇ
1373 FM 1373 M
• 1373 M 1373 M 1373 M 1373 M 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P
COMA8ELLA,FRANCESC^1373 P DELA» SOLA. FRANCESC
GUILLEM OLLER, ÍERNAT
RAMON * TALAVERA, GUILLEM ARCS, RAMONET TALLADA, JAUME PAU, GUÍLLEM FERRER, JAUME
1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P
VILAGRASSA,BERENGUE«373 P DAN, RAMON MONTPAO, PERE PLA, FERRER TOLDRÀ, ANDREU PLA, JAUME PLANA, BERENGUER PORTELLA, LLORENÇ VALL, MATEU * VILAR» RAMON VALL, JAUME * CANAL, BERNAT CANDELL, ESTEVE BERGA, JAUME
MATEU PORN, RAMON PEST ACER, PERE REVERDÎT, FRANCESC FORN, ARNAU RIPOLL PERE VILLALONGA, FELIU, ANTONI FELIU, ANTONI LLOBEROLA, ANDREU BALDRIC, JOAN VATLLOR'A, GUILLEM CANET, RAMON LLOBEROLA, ANDREU CANET, 4- VERGOS, NICOLAU ARÇ, GUILLEM
1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P 1373 P
not58'sast55
mere 72 sab 85 fWt
mere / mar / savi mm 33,4Í.58,58,6S/®fír 37 seny not not 44-47
tip 72/merc 78.S5 apot mtrc
not (fill) not «53 sab / cuir 77,83
sab
nell «pot / hort 70,88
1394
1395
M mere AGRAMUNTELL.GUILLEM0394
CASTELL» CASTELL, CASTELLET, CASTELLET, CASTELLET, CASTELLTÖRT, CASTELLTÖRT, CASTILLTORT, CASTELLTÖRT. CASTELLTÖRT, CASTELLTÖRT, CASTELLTÖRT, CAVALERA, CAVALERA,
FITÖR» FOGUET, GUILLEM F0GUET, GUILLEM FOIX» BERNA T * FOIX, BERNAT FOIX, BERNAT FOIX, FOIX, FOIX, FUSTER, RAMON
GILABERT, GILABERT, GILABERT,
LLEM0354 p 1338
R
C 1384 c 137» e 1388
G. C1357 e. el 373 IG, O. pl3§4 e. IG. p1375 G, j p1378 J c 1356
e 1332 p 1340
e 1379 c 1332
p 1371 p 1358 c 1388 p 1381 p 13S8 p 1386
c 1332
mere Carn • wtre
m®fc CC
CC mere
cír +88 / CCcirS«
m«rc CGroerc
LAMBART, LAM8ART, GUILLEM LAMBART, GUILLEM
c 1384 mere p 1382 mere p 1372 CCmerc 73 / sast 75
p 1334 mere
e 13M 6 1393 c 138« p 1384 C1379 p 1376
JAUME
MOIXÓ, MOIXÓ. JAL»«
CCmerc MMfC
p c
c c p p c c c p p p p p p p e P P e €
liti 1384 1358 1333 1359 13S3 1357 1362 1362 13?3 1360 1380 1334 1374 1368 1361 1373 1352 1353 1355 1357
füHS mere 45 pell 52 more «we FMmerc Mpar/merc
Wife mtre FMf»i*fe/par FM n»« FMftüfe far 52 / 5S mtrc par 52 / 5S mere / par 56-75 mere
W / 72 FM mere mere / 72 IWKC
mere mere
mtrc FMmtfe
PERACAMPS, BERNAT PIRE,
4AT P P P C p p
p c c p p
C1356 1362 1377 1372 1355 1385 1356 1375 1372 1366 13S4 1359
Pmtrc Mmerc 73 ' 83 mtre / S3
73 83 mere mtre (POL) CCnwc mtrc SO ' not 63 Mmerc / not Mmere / not mere 60 / not 63 mtrc 60 / not 63
1397
c
11 C1372 1349 tJ
1S77 mere
1ST» 1333
P1384 e137?
ROVIRA, p 1332
GUILLEM e p
FIAMONET s > p
TALAVERA, GUILLEM TALAVERA, EM TALAVERA, TALLADA, c TALLADA, GUILLEM c TALLADA, GUILLEM c TALLADA» GUILLEM «• TALLADA, GUILLEM
p 1334 p 13?? p 1354 c 13»
p 1392 C 1362 p 1363 p 1354 c 13S8
135S c 1368
ï 1377
c 1379 c 1365 e 1362 e 13S2 e 1352 c 1358 p 1348 p 1358
mere
f!»rc 33, 55 / cuir 37
Pmerc Pmtrc / par 78 ' gu»x ffMKC60 wtre CCmtre mere' mere
mtre m«rc Pmerc CCntifc mere / sab CCmerc sab 56 / mere 58…