MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 2 DEL PGOU D’INCA ?· MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº2 PGOU INCA ... a través de…

Download MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 2 DEL PGOU D’INCA ?· MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº2 PGOU INCA ... a través de…

Post on 01-Dec-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AJUNTAMENT DINCA

  MODIFICACI PUNTUAL N 2 DEL PGOU

  DINCA

  CONSISTENT EN LADEQUACI A LA REALITAT

  DE LMBIT DE LART FAANA DINCA

  Maig de 2016

  (V.AI/160520)

  ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC (SIMPLIFICAT)

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 2 de 17

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 3 de 17

  TAULA DE CONTINGUT

  1 ANTECEDENTS 5

  1.1 mbit territorial 5 1.2 Antecedents de planejament 5 1.3 Objecte de la modificaci 5

  2 ELS OBJECTIUS DE LA MODIFICACI 6

  3 ABAST I EL CONTINGUT DEL PLA PROPOSAT I DE LES SEVES ALTERNATIVES RAONABLES, TCNICAMENT I AMBIENTALMENT VIABLES. 7

  3.1 Abast de la modificaci 7 3.2 Alternatives viables estudiades 8 3.3 Anlisis de les alternatives 8

  Efectes de la alternativa 1 8 3.3.1 Efectes de la alternativa 2 8 3.3.2

  4 DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA O PROGRAMA. 10

  5 CARACTERITZACI DE LA SITUACI DEL MEDI AMBIENT ABANS DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA O PROGRAMA EN LMBIT TERRITORIAL AFECTAT. 11

  5.1 Atmosfera 11 5.2 Geologia i Geomorfologia 11 5.3 Edafologia 11 5.4 Usos del sl 11 5.5 Hidrografia 11 5.6 Vegetaci i Fauna 11 5.7 Paisatge 11 5.8 Espais Naturals i hbitat 12 5.9 Patrimoni Cultural i etnogrfic 12

  6 EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES I LA SEVA QUANTIFICACI. 12

  6.1 Efectes sobre el clima i l'atmosfera 12 6.2 Efectes sobre la geologia, la Edafologia i els Usos del Sl 12 6.3 Efectes sobre la hidrografia 12 6.4 Efectes sobre la fauna i vegetaci 12 6.5 Efectes sobre el Paisatge 13 6.6 Efectes sobre els espais naturals i Hbitat 13 6.7 Efectes sobre patrimoni Arqueolgic 13 6.8 Efectes sobre activitat econmica 13 6.9 Efectes sobre el cicle de materials i l'energia 13 6.10 Efectes sobre la mobilitat 13

  7 EFECTES PREVISIBLES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS CONCURRENTS 14

  8 MOTIVACI DE LAPLICACI DEL PROCEDIMENT DAVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA 14

  9 RESUM DELS MOTIUS DE LA SELECCI DE LES ALTERNATIVES PREVISTES 15

  10 MESURES PREVISTES PER A PREVINDRE, REDUIR I, EN LA MESURA QUE SIGUI POSSIBLE, CORREGIR QUALSEVOL EFECTE NEGATIU RELLEVANT EN EL MEDI AMBIENT DE LAPLICACI DEL PLA O PROGRAMA,

  PRENENT EN CONSIDERACI EL CANVI CLIMTIC 16

  11 DESCRIPCI DE LES MESURES PREVISTES PER AL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA 17

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 4 de 17

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 5 de 17

  1 Antecedents

  1.1 mbit territorial

  Lmbit dactuaci es situa al sud del nucli urb de la ciutat dInca, concretament

  al Polgon Industrial de can Matzar. Correspon als terrenys classificats com a sl urb

  i qualificats com ds industrial corresponents als desenvolupament dels plans

  parcials ja executats.

  1.2 Antecedents de planejament

  s vigent la Revisi del Pla General dOrdenaci Urbana dInca (BOIB Nm. 176 de

  27 de novembre de 2012).

  1.3 Objecte de la modificaci

  Lobjecte de la modificaci s ladequaci a la realitat de lmbit del Pla Especial

  de la Faana dInca, que es correspon amb la ART 11.1 del PTIM.

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 6 de 17

  2 Els objectius de la modificaci

  Han passat 12 anys des de laprovaci definitiva del PTIM i el PGOU dInca es troba

  adaptat a aquest. A lany 2006 lajuntament dInca va iniciar la tramitaci del pla

  especial de la Faana dInca tot i que per diferents motius lAjuntament ha desistit

  daquesta tramitaci i nha iniciat una nova tramitaci.

  Davant aquest inici de tramitaci del Pla Especial (en endavant PE) ens trobam amb

  la necessitat de modificar el lmit del PE incorporats en el PGOU vigent. Els motius

  son:

  1. El PTIM va dibuixar els lmits de la ART 11.1 amb la cartografia MTIB de SITIBSA

  de lany 2001.

  2. En aquells moments la Ronda sud dInca no estava executada.

  3. EL PGOU dInca va incorporar aquest lmit sense cap adaptaci ni

  modificaci.

  Tot plegat ha provocat que els lmits de la ART inicials establerts pel PTIM no

  coincideixen amb lmits fsics coherents, tant per la cartografia com per les

  modificacions que ha sofert del territori, i s ara que disposam duna cartografia

  (MTIB 2010) i Ortofotografia (PNOA 2015) actualitzades que es corresponen amb una

  realitat fsica diferent de lany 2001. s per aix que es deriva la necessitat de la

  present modificaci dels lmits de la ART establerts pel PGOU.

  La convenincia de la modificaci puntual del PGOU ve donada pel fet que

  davant la redacci del PE saporta una major claredat i coherncia dels lmits del

  PE.

  Loportunitat per afrontar ara la Modificaci Puntual queda palesa a partir del

  moment en qu lAjuntament dInca ha iniciat un nou expedient per a la redacci

  del PE.

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 7 de 17

  3 Abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives

  raonables, tcnicament i ambientalment viables.

  3.1 Abast de la modificaci

  La proposta de modificaci ve justificada, tal i com ja sha exposat, pel fet

  dadaptar els lmits dels PE de la Faana dInca a la realitat fsica actual. De fet amb

  la modificaci proposada sincrementa en 58,218.46m2 la superfcie dafecci del

  PE. A la segent taula es pot observar els canvis efectuats en lrea de cada una de

  les classificacions de sl:

  CLASSIFICACI PE PGOU (m) PE MODIFICAT (m) DIFERNCIA

  URB 247.157,32 306.894,59 59.737,27

  URBANITZABLE 495.260,00 495.232,20 -27,80

  RSTIC 523.622,21 526.587,00 2.964,79

  TOTAL 1.266.039,53 1.328.713,79 62.674,26

  Comparativa de les superficies afectades amb la modificaci de lmbit del PE Taula 1.

  A la segent Ortofotografia es pot comparar els dos lmits superposats:

  Imatge 1. Ortofotografia dels dos lmits superposats, en blau el lmit del PGOU i en vermell la modificaci.

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 8 de 17

  Imatge 2. Plnol del PTIM dels dos lmits superposats, en blau el lmit del PGOU i en rosa la modificaci.

  Amb la modificaci de requerida l'ordenaci de la zona passaria a ser de la

  segent manera:

  3.2 Alternatives viables estudiades

  Es tracta d'una modificaci especialment concreta que obeeix a unes necessitats

  molt clares i que a ms no presenta afeccions ambientals.

  El contingut del PGOU noms es modifica en el que fa referncia al canvi dels lmits

  del pla especial.

  Les possibles alternatives a analitzar serien les segents:

  ALTERNATIVA 1: Mantenir lactual delimitaci del Pla Especial

  ALTERNATIVA 2: Realitzar la modificaci del PGOU quants als lmits del pla

  especial tal i com es proposa.

  3.3 Anlisis de les alternatives

  Efectes de la alternativa 1 3.3.1

  No realitzaci de modificaci del PGOU

  No dur a terme la modificaci del PGOU suposaria no modificar els lmits del pla

  especial i que aquest e redactaria amb un lmits que ni sajusten a la realitat actual.

  Efectes de la alternativa 2 3.3.2

  Realitzar la modificaci del PGOU tal i com es proposa modificant els lmits del pla

  especial.

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 9 de 17

  Aquesta alternativa s la ms factible pel fet que lAjuntament dInca ha iniciat els

  trmits per la redacci del PE i modificant daquesta manera els seus lmits, aquests

  sajusten a la realitat i a ms engloben el que es pot considerar la faana dInca.

  En conclusi:

  Se selecciona l'alternativa 2 al facilitar la redacci del Pla Especial de la faana

  dInca, englobant aix tot el territori considerat faana dInca i al mateix temps

  augmentant la superfcie dels lmits del pla especial aprovat per PGOU.

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 10 de 17

  4 Desenvolupament previsible del pla o programa.

  Per a la tramitaci de la modificaci puntual del PGOU se seguir el procediment

  descrit en els articles 29 a 32 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluaci

  ambiental, en la qual es regula l'Avaluaci Ambiental Estratgica simplificada de

  plans i programes.

  Aix s aix a causa de que en relaci a l'article 6 de l'esmentada llei es tracta d'una

  modificaci menor d'un pla. Per tant, ser lAjuntament dInca el que remeti com a

  promotor la documentaci a l'rgan ambiental competent, que o b resoldr la

  seva inadmissi a trmit o b consultar a les administracions pbliques afectades

  per continuar amb la seva tramitaci segons el procediment establert.

  Finalment, ha de resoldre que el pla t efectes significatius o no, determinant la seva

  submissi al procediment d'avaluaci ambiental estratgica ordinria en el primer

  cas o si no, que sembla el ms lgic donat l'abast de la modificaci projectada,

  que el pla o programa no t efectes significatius sobre el medi ambient, a travs de

  l'emissi del corresponent informe ambiental estratgic.

  L'informe ambiental estratgic, un cop formulat, es remetr per l'rgan ambiental

  per a la seva publicaci en el termini de quinze dies hbils al BOIB, sense perjudici

  de la seva publicaci a la seu electrnica de l'rgan ambiental.

  Finalment una vegada aprovat definitivament la Modificaci del PGOU, en el

  termini de quinze dies des de la mateixa, l'rgan substantiu remetr per a la seva

  publicaci al BOIB la segent documentaci:

  La resoluci per la qual s'adopta o aprova el pla o programa aprovat, i una

  referncia a l'adrea electrnica en qu l'rgan substantiu posar a

  disposici del pblic el contingut ntegre de el pla o programa.

  Una referncia al BOIB en qu s'ha publicat l'informe ambiental estratgic.

  Parallelament al trmit ambiental es procedir a la tramitaci de la modificaci del

  PGOU segons estableix la LOUS - Llei 2/2014, de 25 de mar, dordenaci i s del sl.

  (BOIB de 29.03.14).

  En el document per a aprovaci definitiva de la Modificaci del PGOU es recolliran

  les recomanacions i/o qestions recollides en l'Informe Ambiental Estratgic.

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 11 de 17

  5 Caracteritzaci de la situaci del medi ambient abans del

  desenvolupament del pla o programa en lmbit territorial

  afectat.

  La situaci ambiental actual de la zona es pot definir com tpica una urbana

  confrontada amb una zona rstica. Correspon als terrenys classificats com a sl urb

  i altres sols en previsi de creixement, com son els 5 sectors pendents de

  desenvolupar i que es troben dintre dels lmits del pla especial.

  Es tracta per tant d'una zona antrpica de carcter residencial i

  industrial/comercial/serveis embeguda en una matriu d'infraestructures viries de

  capacitat mitjana, tal com es pot observar de la imatge segent:

  Per caracteritzar ambientalment la zona d'actuaci es procedeix a definir de forma

  molt resumida l'entorn proper a aquest:

  5.1 Atmosfera

  No es disposa de dades de qualitat d'aire en l'entorn immediat depenent la qualitat

  de l'aire de diversos factors (fonts d'emissi, condicions de dispersi etc.). En aquest

  cas donada la presncia propera d'infraestructures viries que suporten un trfic

  mitj es considera que la qualitat de l'aire s MITJANA.

  5.2 Geologia i Geomorfologia

  Per a la descripci geolgica de l'emplaament, s'han consultat el full n 671 del

  Mapa Geolgic d'Espanya (E 1: 50.000)

  El material geolgic original, avui totalment alterat per les obres d'urbanitzaci

  pertany al perode quaternari i sn argiles.

  5.3 Edafologia

  Gran part de l'mbit es troba urbanitzat i per tant es va eliminar tota la capa

  superficial edfica pel que no podem parlar de l'existncia d'un sl natural. Els

  terrenys pendents durbanitzar son terrenys rstics molts dells erials.

  5.4 Usos del sl

  Es troben tant usos urbans com rurals

  5.5 Hidrografia

  Pel que fa a lescorrentia superficial, a lmbit afectat per la modificaci shi troba

  una zona de risc dinundaci dels que estan traats a lAtles de Delimitaci

  Geomorfolgica de Xarxes de Drenatge i Planes dInundaci de les Illes Balears,

  elaborat per la Direcci General de Recursos Hdrics.

  5.6 Vegetaci i Fauna

  No sha identificat a lmbit de la modificaci cap hbitat prioritari dels inclosos a la

  Directiva 92/43/CEE.

  Respecte a la flora i la fauna que pot ser present a lmbit, sha consultat el Bioatles

  de la Conselleria dAgricultura, Medi Ambient i Territori, sense trobar-hi cap espcie

  despecial inters.

  5.7 Paisatge

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 12 de 17

  En l'actualitat, el paisatge dominant s antrpic tant per la superfcie urbana i

  industrial com per les infraestructures viries que lenvolten, de manera que la

  qualitat a nivell paisatgstic s BAIXA.

  5.8 Espais Naturals i hbitat

  No s'ha identificat cap hbitat proper ni Espai Natural protegit susceptible de ser

  afectat per la modificaci puntual projectada.

  5.9 Patrimoni Cultural i etnogrfic

  Dintre de lmbit del pla especial es troben els segents elements de patrimoni

  cultural:

  INC- B005 CREU CARRETERA DE SINEU

  INC- F028 - MOL DE VENT DE CA NARNAUET

  INC-B008 - CREU DEN ROCA

  INC- D124 - CAN VIC

  INC-F049 - SNIA

  INC-F058 - SNIA

  Aquests elements no es troben afectats per la modificaci de lmbit.

  6 Efectes ambientals previsibles i la seva quantificaci.

  Ats que part de lmbit ja es troba urbanitzat es disposa de tots els serveis urbans

  necessaris previstos en el PGOU:

  Xarxa d'abastament d'aigua potable,

  Xarxa de sanejament d'aiges residuals

  Xarxa de sanejament d'aiges pluvials

  Xarxa elctrica de mitja tensi i de baixa tensi

  Xarxa d'enllumenat

  Xarxa de telecomunicacions.

  A continuaci es indica de forma succinta els previsibles efectes ambientals de

  l'aprovaci de la Modificaci Puntual.

  6.1 Efectes sobre el clima i l'atmosfera

  A nivell climtic l'actuaci projectada no produeix cap efecte.

  6.2 Efectes sobre la geologia, la Edafologia i els Usos del Sl

  L'efecte que es produeix a nivell d'usos del sl ser la transformaci dels sls que es

  preveuen urbanitzar tal i com estableix el PGOU.

  6.3 Efectes sobre la hidrografia

  No s'espera que es produeixi cap efecte

  6.4 Efectes sobre la fauna i vegetaci

  No s d'esperar cap efecte sobre la fauna jo la vegetaci derivada pel canvi de la

  delimitaci.

 • AJUNTAMENT DINCA ESTUDI AMBIENTAL ESTRATGIC. MODIFICACI PUNTUAL N2 PGOU INCA

  mars AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA SIMPLIFICADA / MAIG 2016 (V.AI/160520) 13 de 17

  6.5 Efectes sobre el...

Recommended

View more >