MODIFICACI PUNTUAL NMERO 21 DEL ... - Diputaci de DOC UNITARI mp 21 POUM modificaci puntual numero 21 del pla d’ordenaci urbanstica municipal de vilamalla ajuntament de vilamalla novembre 2015 2/3 ttol i. disposicions generals

Download MODIFICACI PUNTUAL NMERO 21 DEL ... - Diputaci de  DOC UNITARI mp 21 POUM modificaci puntual numero 21 del pla d’ordenaci urbanstica municipal de vilamalla ajuntament de vilamalla novembre 2015 2/3 ttol i. disposicions generals

Post on 30-Apr-2018

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AJUNTAMENT DE VILAMALLA

  MODIFICACI PUNTUAL NMERO 21 DEL PLA GENERAL DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA

  MODIFICACI DE QUALIFICACI DE LANTIGA PARCEL.LA DE LESCOLA

  DHOSTALERIA AJUNTAMENT DE VILAMALLA

  DOCUMENT APROVACI INICIAL NOVEMBRE 2015

 • MODIFICACI PUNTUAL NMERO 21 DEL PLA DORDENACI URBANSTIC MUNICIPAL DE VILAMALLA

  AJUNTAMENT DE VILAMALLA Novembre 2015 1/2

  TTOL I. DISPOSICIONS GENERALS .................................................................................................................... 2CAPTOL 1. INTRODUCCI I ANTECEDENTS................................................................................................................................. 2CAPTOL 2. MARC URBANISTIC I LEGAL ....................................................................................................................................... 2CAPTOL 3. PROMOCI I TRAMITACI DE LEXPEDIENT ............................................................................................................ 3CAPTOL 4. MBIT DE LA MODIFICACI ........................................................................................................................................ 3CAPTOL 5. DESCRIPCI DE LA MODIFICACI, OBJECTIUS I CRITERIS .................................................................................. 3CAPTOL 6. NORMATIVA URBANSTICA PLANEJAMENT VIGENT .............................................................................................. 6CAPTOL 7. NORMATIVA URBANSTICA PLANEJAMENT MODIFICAT ....................................................................................... 8CAPTOL 8. JUSTIFICACI COMPLIMENT ARTICLES 3, 9 I 96 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 I 118 DEL DECRET 305/2006 ............................................................................................................................................................................................ 11CAPTOL 9. JUSTIFICACI COMPLIMENT ARTICLE 99.1 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 ................................................. 11CAPTOL 10. AVALUACI ECONMICA DE LA RENDABILITAT DE LOPERACI ARTICLE 99 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 ................................................................................................................................................................................................ 12CAPTOL 11. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONMICA ARTICLE 59.3 DE TRLU .............................................................. 14

  TTOL II. PLNOLS ............................................................................................................................................... 15

 • MODIFICACI PUNTUAL NUMERO 21 DEL PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA

  AJUNTAMENT DE VILAMALLA Novembre 2015 2/3

  TTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

  CAPTOL 1. INTRODUCCI I ANTECEDENTS El Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Vilamalla va ser aprovat per la sessi de la Comissi Territorial dUrbanisme de Girona de data 10 de desembre i publicat en data 4 de mar de 2009. El que es proposa s modificar el POUM en lmbit de lantiga Escola dHostaleria. En el moment en que es redact el POUM en la parcel.la si realitzaven les activitats descola dHostaleria i de oficines i installacions de control fitosanitari; per tant, El POUM aprovat el 2008 va reconixer com activitat principal descola i en conseqncia va qualificar la parcel.la com a Equipament Docent; La Cmara de Comer de Girona com propietat de la parcel.la i SECFISA com la propietria de ledifici, han sollicitat en aquest Ajuntament la possibilitat de modificar la qualificaci actual dequipament pblic escolar, ja que lescola dhostaleria es va traslladar a Figueres i ara nomes si realitza una activitat de doficines i laboratori de control fitosanitari. Amb anterioritat al POUM, en aquesta parcel.la era daplicaci el PLAN ESPECIAL DE ORDENACION DE AREA DE SERVICIO PARA EL CENTRO DE INSPECCIN FITOSANITARIA que qualificava aquesta zona com a Zona de servicios comercial-industrial destinat bsicament com a locals per despatxos i altres serveis administratius, pblics o privats, i edificis per lallotjament no permanent, hotels, i aparcaments, estacions de servei etc.... El POUM aprovat el 2008 va reconixer com activitat principal descola i en conseqncia va qualificar la parcel.la com a Equipament Docent, regulat per els articles 78 i 79. La proposta seria qualificar la parcel.la amb una nova sub-clau de la zona de dotacions i serveis, per recuperar alguns dels usos que ja tenia en el Pla especial anterior al POUM. La parcel.la t una superfcie duns 9.575 m2 i un sostre consolidat de 2.640 m2, si aplicrem els parmetres edificatoris de les finques venes el sostre mxim de la parcel.la seria 10.819 m2, tot i aix el que es pretn s senzillament consolidar el sostre actual de 2.640 m2

  CAPTOL 2. MARC URBANISTIC I LEGAL Aquesta modificaci es troba emmarcada pel Decret Legislatiu 1/2010 pel qual saprova el text refs de la Llei dUrbanisme, pel decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme i per les determinacions de la normativa urbanstica municipal, es a dir el Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal aprovat recentment. En concret, larticle 5 de la normativa urbanstica municipal del planejament vigent preveu la possibilitat de modificar les determinacions vigents seguint el procediment establert per la legislaci urbanstica vigent.

 • MODIFICACI PUNTUAL NUMERO 21 DEL PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA

  AJUNTAMENT DE VILAMALLA Novembre 2015 3/4

  CAPTOL 3. PROMOCI I TRAMITACI DE LEXPEDIENT Les competncies per a la formulaci daquesta modificaci puntual del Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Vilamalla, venen regulades per larticle 96 del Decret Legislatiu 1/2010. Dacord amb aquestes determinacions, la promoci de la modificaci correspon a lAjuntament de Vilamalla com a promotor del Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal del municipi vigent. La redacci daquest document ha estat realitzada per Jaume Corominas i Blanch, collegiat del Collegi dArquitectes de Catalunya amb el nmero 26757-0, tcnic competent per a la redacci de documents de planejament urbanstic. La tramitaci del document es realitzar dacord amb el que preveuen els articles 85.1 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, segons els quals la modificaci de qualsevol dels elements duna figura de planejament urbanstic se subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formaci. La documentaci i les determinacions necessaris per la modificaci dels instruments de planejament venen determinades per larticle 117 i 118 del decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme En aquest sentit, pertoca a lAjuntament laprovaci inicial i provisional del document. El document en trmit sha de posar a informaci pblica per termini dun mes un cop acordada la seva aprovaci inicial i sha de sollicitar un informe als organismes afectats per ra de llurs competncies sectorials, informes que shauran demetre en el termini dun mes. Les competncies per a laprovaci daquesta modificaci venen regulades per larticle 80.a del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual saprova el text refs de la Llei dUrbanisme, segons el qual, laprovaci definitiva correspon a la Comissi Territorial d'Urbanisme de Girona. La modificaci en trmit no pot ser considerada com una revisi del planejament general ja que no suposa cap canvi dels criteris destructura general i orgnica que va fixar el Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Vilamalla. Per tant, la modificaci semmarca dins les previsions de larticle 5 de la normativa del Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Vilamalla que regula la possibilitat de modificar el document ja que no saltera la coherncia de les previsions i ordenaci que fixa el planejament aprovat.

  CAPTOL 4. MBIT DE LA MODIFICACI Tal com sha comentat, en els punts anteriors, la modificaci es localitza en lmbit de lantiga Escola dHostaleria. La modificaci afecta a larticle 100 de la normativa que fa referncia als PAUs, ja que hem de crear un nou PAU i tamb haurem dintroduir un nou article 95 bis-dos que definir els parmetres daquesta nova clau; tamb caldr modificar els plnols dordenaci 8_4 i 8_10 del POUM.

  CAPTOL 5. DESCRIPCI DE LA MODIFICACI, OBJECTIUS I CRITERIS El que es proposa s modificar el POUM en lmbit de lantiga Escola dHostaleria. En el moment en que es redact el POUM en la parcel.la si realitzaven les activitats descola dHostaleria i de oficines i installacions de control fitosanitari; per tant, El POUM aprovat el 2008 va reconixer com activitat principal descola i en conseqncia va qualificar la parcel.la com a Equipament Docent; La Cmara de Comer de Girona com propietat de la parcel.la i SECFISA com la propietria de ledifici, han sollicitat en aquest Ajuntament la possibilitat de modificar la qualificaci actual dequipament pblic

 • MODIFICACI PUNTUAL NUMERO 21 DEL PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA

  AJUNTAMENT DE VILAMALLA Novembre 2015 4/5

  escolar, ja que lescola dhostaleria es va traslladar a Figueres i ara nomes si realitza una activitat de doficines i laboratori de control fitosanitari. Amb anterioritat al POUM, en aquesta parcel.la era daplicaci el PLAN ESPECIAL DE ORDENACION DE AREA DE SERVICIO PARA EL CENTRO DE INSPECCIN FITOSANITARIA que qualificava aquesta zona com a Zona de servicios comercial-industrial destinat bsicament com a locals per despatxos i altres serveis administratius, pblics o privats, i edificis per lallotjament no permanent, hotels, i aparcaments, estacions de servei etc.... El POUM aprovat el 2008 va reconixer com activitat principal descola i en conseqncia va qualificar la parcel.la com a Equipament Docent, regulat per els articles 78 i 79. El que es pretn s modificar la qualificaci de la parcel.la, actualment s sistema dequipaments docents per una nova clau de la zona de dotacions i serveis, per recuperar alguns dels usos que ja tenia en el Pla especial anterior al POUM.

  Plnol planejament vigent

  Plnol de proposta de la modificaci puntual

  Linters pblic de la modificaci recau bsicament en dos motius:

  - Actualment la parcel.la, tot i estar qualificada com a equipament pblic, no s de propietat pblica, lAjuntament no t ni inters ni necessitat daquest equipament, primer perqu es tracta dun equipament escolar i aquesta necessitat ja la t coberta amb la parcel.la al sud del nucli on actualment hi ha escola i tamb a la parcel.la de nova adquisici producte del desenvolupament del sector SUD-5; segon perqu aquesta parcel.la no estar inclosa dins dun polgon dactuaci que tingui per obligaci la cessi gratuta de la mateixa, el que comporta que en un futur immediat shagi de tramitar lexpedient dexpropiaci per ministeri de Llei o altre sistema dadquisici, amb la corresponent compensaci econmica per els propietaris.

  - Des del moment en que lescola dhostaleria es trasllad a Figueres ledifici ha quedat prcticament sense ls principal, actualment hi ha unes petites oficines de laboratori fitosanitari i sense cap possibilitat denquibir cap ms nova activitat; aquesta manca de servei de ledifici fa que cada dia estigui ms degradat oferint un aspecte dabandonament que no s desig daquest Ajuntament.

 • MODIFICACI PUNTUAL NUMERO 21 DEL PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA

  AJUNTAMENT DE VILAMALLA Novembre 2015 5/6

  El POUM va qualificar la parcel.la com a Equipament Docent, regulat per els articles 78 i 79; el que es proposa s qualificar-la com a zona de Dotacions i serveis amb una clau ajustada a uns nous usos i amb una edificabilitat mxima corresponent al sostre actualment consolidat. Es proposa reutilitzar ledifici com a centre de negocis. Amb aquest objectiu es proposa un nou polgon dactuaci PAU 7, amb les segents limitacions: Ledificabilitat proposada ser la superfcie consolidada de 2.640 m2 de sostre en planta baixa. Els usos previstos serien, petit establiment comercial (PEC), oficines i serveis, restauraci, educatiu, sanitari assistencial, esportiu, cultural i associatiu. El nombre mxim dactivitats es limitaria a 10. Indicar que aquesta parcel.la est afectada per el PAU 2, antic sector del Fitosanitari, amb lobjectiu de millora de la urbanitzaci existent i sotms a una reparcellaci econmica; per tant, i en base a larticle 118 del Text refs de la Llei durbanisme 2 els sector de planejament urbanstic poden constituir un nic polgon dactuaci urbanstica o b subdividir-se en dos polgons o ms i en base a larticle 122 del reglament de la Llei durbanisme, podem dividir el PAU 2 en dos polgons, el PAU 2 i el nou PAU 7, aquest mantindr com a obligaci participar en les millores durbanitzaci del PAU 2, ja que era una obligaci que tenia pel fet destar integrat en aquell avan daquesta modificaci. JUSTIFICACI MODIFICACI EQUIPAMENTS A nivell numric la superfcie dequipament que deixar de ser-ho no s massa substancial respecte a la superfcie dequipaments del que disposa lAjuntament de Vilamalla. Per tal de justificar aquest ltim punt agafem la memria del POUM, en concret el punt 3.5, on es justifica la previsi de sistemes del POUM i don podem extreure la superfcie prevista destinada a equipaments Quadre 1. Superfcies de sl destinat a equipaments classificades pel POUM.

  SUPERFCIE DE SLZona Verda 203.285 m 2,28%Sistema Hidric 135.000 m 1,51%Serveis Tcnics 280.930 m 3,15%Equipaments 90.248 m 1,01%Sistema ferroviari 102.379 m 1,15%TOTAL SISTEMES 811.842 m 9,09%TOTAL AMBIT MUNICIPI 8.930.986 m 100,00% Quadre 2. Superfcies de sostre residencial classificades pel POUM segons rgim de sl

  POBLE PONT P. EMP.INT MUNICIPI D.PotencialAMBIT m/habEspai lliure privat 0Nucli antic 1,1 35.250 mst 35.250 mst 150Creixement nucli 1,2 29.781 mst 29.781 mst 100Plurifamiliar entremitgeres 2,1 79.182 mst 79.182 mst 100Unifamiliar entremitgeres 2,2 79.182 mst 79.182 mst 150Plurifamiliar aillada 3,1 0.660 mst 0.660 mst 100Unifamiliar aillada 3,2 1.852 mst 100.722 mst 102.574 mst 200Dotacions i serveis 4,1 12.486 mst

  4,2 3.586 mst 3.586 mst4,3 102.150 mst

  Industrial 333.467 mst 766.190 mst 333.467 mstTOTAL APROF.RESIDENCIAL 67.543 m 259.086 m 326.629 mTOTAL APROF.INDUSTRIAL 3.586 m 333.467 m 766.190 m 337.053 m

  SUPERFICIE SOSTRE

 • MODIFICACI PUNTUAL NUMERO 21 DEL PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA

  AJUNTAMENT DE VILAMALLA Novembre 2015 6/7

  Dacord amb els parmetres indicats, les necessitats dequipaments seguint lestndard mnim del 20% de sostre residencial potencial s de 65.326 m provinents dels 326.629 m de sostre que corresponen a aprofitament residencial, quantitat molt inferiors als 90.248 m que preveu el pla; per aix, es pot confirma que el sistema dequipaments pblic previst general pel Pla compleix amb escreix lestndard; per tant, tot i que es tracta duna disminuci de 9.575 m2, ja hem justificat linters municipal de la modificaci.

  CAPTOL 6. NORMATIVA URBANSTICA PLANEJAMENT VIGENT Larticle vigent que es modifica s el segent: Art. 100 Polgons dactuaci urbanstica Per...