MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DE LES NS DE ?· Ajuntament d’Artà Modificació puntual núm. 3 de les…

Download MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DE LES NS DE ?· Ajuntament d’Artà Modificació puntual núm. 3 de les…

Post on 22-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • GABINET dANLISI AMBIENTAL i TERRITORIAL

  C/ Alfons el Magnnim, 2 Esc-A, 1r B. E-07004 Palma. Illes Balears

  Tel. 971461 708 Fax 971468052 empresa@gaat.es - www.gaat.es

  MODIFICACI PUNTUAL NM. 3 DE LES NS DE PLANEJAMENT.

  AMPLIACI DEL SISTEMA GENERAL

  (EDAR COLNIA DE SANT PERE)

  Gabinet dAnlisi Ambiental i Territorial. GAAT Maig de 2017

 • Ajuntament dArt Modificaci puntual nm. 3 de les NS. Ampliaci del sistema general.

  EDAR Colnia de Sant Pere

  2

  TAULA DE CONTINGUTS

  1 ANTECEDENTS 3 2 OBJECTE I JUSTIFICACI 5 3 CONCEPTE 6 4 MODIFICACI SEGONS LES DETERMINACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE MALLORCA DE

  LA LLEI 2/2014 7 5 MODIFICACI SEGONS LES DETERMINACIONS DEL PTI, ALTRA LEGISLACI I PLANIFICACI

  SECTORIAL, I EL PLANEJAMENT VIGENT 9 6 CRITERIS I OBJECTIUS DE LA MODIFICACI 12 7 PROPOSTA DE LA MODIFICACI 14 8 CANVIS A LA DOCUMENTACI 20 9 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONMICA. ESTUDI ECONMIC I FINANCER. PROGRAMA

  DACTUACI. 23 10 ESTUDI DAVALUACI DE LA MOBILITAT GENERADA 30 11 CONTINGUT DOCUMENTAL I AUTORIA TCNICA 31 ANNEX I. NORMATIVA 32

 • Ajuntament dArt Modificaci puntual nm. 3 de les NS. Ampliaci del sistema general.

  EDAR Colnia de Sant Pere

  3

  1 ANTECEDENTS La ordenaci urbanstica del Terme Municipal dArt esta regulada per les vigents Normes Subsidiries de Planejament d'mbit municipal, aprovades per la Comissi Insular d'Urbanisme de 28/05/2010. Posteriorment, la Comissi Insular dOrdenaci del Territori i Urbanisme en sessi de dia 30 doctubre de 2015, va prendre lacord de donar la seva conformitat al contingut del text refs i donar per complimentades les prescripcions imposades en el referit acord daprovaci definitiva (BOIB 167, 12 de novembre de 2015).

  A les NS es preveu un sistema general de lEDAR de la Colnia de Sant Pere en sl rstic, per aquesta depuradora no s suficient per a tractar les aiges residuals dels nuclis als quals ha de donar servei segons les NS vigents, de manera que es fa necessria la seva ampliaci.

  En tres informes emesos per lABAQUA, un de 16 de desembre de 2011, un altre de 14 de setembre de 2012 i un darrer de 7 de mar de 2017 es deixa constncia de la necessitat de realitzar una ampliaci de les installacions de lEDAR de la Colnia de Sant Pere. Concretament linforme de setembre de 2012 conclou el segent:

  - LEDAR de la Colnia de Sant Pere presenta un cabal de disseny de 500 m3/dia i una capacitat per a 2.167 habitants equivalents.

  - Els valors mxims (en mitjana mensual) dels parmetres de funcionament de lany 2011 presenten un cabal diari i poblaci equivalent, al mes dagost, de 371 m3/dia i 1.775 h-e respectivament.

  - La poblaci estimada mxima corresponent als nous habitatges associats a la construcci de la xarxa de clavegueram de sEstanyol s 212 habitants, corresponents a 92 habitatges (2,3 habitants / habitatge).El cabal corresponent seria de 53 m3/dia (250 l/h-e/dia).

  - LEDAR de la Colnia de Sant Pere no t capacitat suficient per gestionar totes les aiges residuals previstes, associades als quadres de poblaci prevists en les NNSS pels nuclis als que ha de donar servei (sEstanyol, Colnia de Sant Pere i Betlem).

  - La parcella de lEDAR actual no permet efectuar cap ampliaci de la capacitat de tractament.

  - La parcella marcada a les NNSS com a SISTEMA GENERAL EN SL RSTIC. DEPURADORA, s insuficient per escometre una ampliaci de la capacitat de tractament.

  - La parcella marcada a les NNSS com a SISTEMA GENERAL EN SL RSTIC. DEPURADORA, s insuficient per escometre una ampliaci de lEDAR amb capacitat de tractament suficient per a la poblaci mxima prevista. En base a les previsions de poblaci facilitades per lajuntament, la superfcie final de la parcella destinada a EDAR haur de duplicar lactualment classificada com SG EDAR, s a dir, uns 4.800 m2.

  En el mateix informe tamb semplaa a lAjuntament a:

 • Ajuntament dArt Modificaci puntual nm. 3 de les NS. Ampliaci del sistema general.

  EDAR Colnia de Sant Pere

  4

  2- Proporcionar a lgencia Balear de lAigua i de la Qualitat Ambiental els terrenys necessaris per lampliaci de lEDAR, adjacents als actualment marcats com a SISTEMA GENERAL EN SL RSTIC. DEPURADORA a les NNSS, aix com a realitzar les modificacions necessries per a que els parmetres urbanstics sadeqin a les necessitats de remodelaci i ampliaci de lEDAR.

  Per altra banda linforme de 16 de desembre de 2011 de lABAQUA tamb apuntava que:

  (...) es recomana que a efectes de Normes Subsidiries, sampli la superfcie destinada a estaci depuradora fins a 5.000 m2 per poder fer front a les previsions de poblaci a llarg termini contemplades per lajuntament, i que sadaptin els parmetres a les necessitats daquest tipus dinfraestructures (mnim de lordre del 10%).

  Finalment a linforme de 7 de mar de 2017 i en relaci a la modificaci puntual present es conclou que:

  1. Ser necessari disposar duna superfcie til mnima, destinada a Sistema general dEDAR, de 5.950 m2, per poder donar servei a tota la poblaci prevista, en les NS dArt (8.842 habitants).

  2. La ubicaci proposada per lEBAR Betlem es considera adequada i s lacordada en les converses mantingudes. Sadjunta un plnol amb la ubicaci proposada per lABAQUA.

  3. Prviament a la posada en funcionament de la connexi dels nuclis urbans de Betlem i Sant Pere, shauran de resoldre les consideracions tcniques relatives a la suficincia de lEBAR Port i la nova EBAR Montferrutx i la conducci de les fecals (provinents de Betlem i Sant Pere) a travs del nucli de la Colnia de Sant Pere.

  4. En cas que des de lajuntament es promogui un projecte de reutilitzaci daiges regenerades, aquest sadaptar a lestablert al Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre pel qual sestableix el rgim jurdic de la reutilitzaci de les aiges depurades. El titular o concessionari de la reutilitzaci ser responsable del compliment de les condicions establertes per les administracions competents, aix com el promotor de les actuacions i obres necessries per a la seva implantaci.

  5. Per agilitar els trmits necessaris per realitzar aquestes actuacions, es recomana la inclusi, de totes les infraestructures i installacions que conformen el sistema de sanejament i depuraci en alta de lEDAR de Colnia de Sant Pere, en el planejament municipal (Normes Subsidiries dArt) com a Sistema General dInfraestructures.

  6. Per tal de no perjudicar el correcte funcionament daquest sistema shaur de coordinar el desenvolupament dels creixements i consolidacions previstos als nuclis urbans connectats al sistema de lEDAR Colnia Sant Pere.

 • Ajuntament dArt Modificaci puntual nm. 3 de les NS. Ampliaci del sistema general.

  EDAR Colnia de Sant Pere

  5

  2 OBJECTE I JUSTIFICACI Lobjectiu daquesta modificaci s, per tant, el dampliar la superfcie del sistema general en sl rstic de lEDAR la Colnia de Sant Pere, amb la finalitat de poder realitzar una ampliaci de la depuradora que respongui a les necessitats indicades als informes de lABQUA.

  LEDAR de la Colnia de Sant Pere, gestionada per lABAQUA, dna servei als nuclis de sEstanyol i Colnia de Sant Pere i ha de donar servei al nucli de Betlem. T les segents caracterstiques de disseny:

  DADES DISSENY

  EDAR POBL. EQUIVALENT DISSENY(h.e.) CABAL DISSENY (m3/dia)

  Colnia de Sant Pere 2.167 500

  Segons lABAQUA lEDAR de la Colnia de Sant Pere no t capacitat suficient per gestionar totes les aiges residuals previstes, associades als quadres de poblaci prevists en les NNSS pels nuclis als que ha de donar servei (sEstanyol, Colnia de Sant Pere, Montferrutx Betlem i San Pedro). Especialment durant els mesos de temporada alta.

  El planejament vigent, com sha apuntat abans, preveu un sistema general en sl rstic de lEDAR actual, per la superfcie qualificada no permet lampliaci de la infraestructura. Amb la finalitat de poder procedir a la seva ampliaci, per tant, s necessari modificar el planejament vigent per tal de qualificar nous terrenys destinats a sistema general de lEDAR.

  Aix mateix, i aprofitant lavinentesa que representa la modificaci puntual per a lampliaci del sistema general, sadapten els parmetres de lEDAR a les necessitats daquest tipus dinfraestructures, tal i com sollicitava lABAQUA a travs dels informes emesos. I tamb, tal com preveuen els informes emesos es recullen els sistemes generals de sanejament del municipi.

  Es justifica aix linters general de la modificaci i per a satisfer aquestes condicions sha cregut oport tramitar un nou expedient de modificaci puntual que reculli aquest canvi.

 • Ajuntament dArt Modificaci puntual nm. 3 de les NS. Ampliaci del sistema general.

  EDAR Colnia de Sant Pere

  6

  3 CONCEPTE Lalteraci del contingut del planejament urbanstic noms admet dues figures jurdiques: la revisi o la modificaci (articles 170 i 171 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de mar, dordenaci i s del sl, per a lIlla de Mallorca, i articles 57 i 58 de la Llei 2/2014).

  El concepte de revisi est determinat a larticle 170 del Reglament que entre daltres aspectes estableix: Sn circumstncies que justifiquen ladopci de lacord de revisi dun pla general, sens perjudici de la tramitaci duna modificaci puntual quan sescaigui, les alteracions substancials dels models dimplantaci urbana, de la classificaci de sl, o de les determinacions per al desenvolupament urbanstic, aix com les disfuncions derivades de lexhauriment de la capacitat del pla per necessitats reals de sl per a determinats usos i activitats econmiques.

  Daltra banda el Reglament de Planejament, en el seu article 171, defineix el que des del punt de vista jurdic sentn per modificaci del planejament general, com qualsevol alteraci mitjanant la introducci de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificaci del sl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisi en els termes que estableix lanterior article 170.

  El present document sha de considerar com una modificaci del planejament urbanstic vigent perqu preveu un canvi allat de qualificaci en el sl rstic, delimitant una ampliaci dun sistema general ja existent (EDAR Colnia de Sant Pere), per raons funcionals. Es tracta, per tant, dun canvi o modificaci puntual que en cap cas suposa una alteraci del model territorial present.

  UNA MODIFICACI NECESSRIA, CONVENIENT I OPORTUNA

  La necessitat de la modificaci ve donada perqu lactual EDAR de la Colnia de Sant Pere requereix duna ampliaci que garanteixi un correcte servei de depuraci de les aiges residuals dels nuclis de sEstanyol, Colnia de Sant Pere, Montferrutx, Betlem i San Pedro, i donar aix resposta a les previsions dels informes emesos per lABAQUA en relaci a aquest sistema de depuraci. Per ampliar la depuradora s necessari reservar ms superfcie destinada a EDAR. Per tant, es justifica linters general de lactuaci proposada.

  La convenincia de la modificaci es justifica per la mateixa necessitat, perqu es tracta dun objectiu estratgic per a linters general dels nuclis afectats i pel medi ambient del municipi. Sha de considerar convenient pel municipi i pels nuclis afectats poder disposar duna depuradora que tengui les garanties suficients per poder tractar les aiges residuals i evitar aix efectes no desitjables, que comportin una prdua de la qualitat del medi ambient o de la qualitat de vida dels vens.

  I loportunitat sexplica perqu la modificaci puntual de planejament s leina adequada per poder reservar una major superfcie destinada a sistema general EDAR. s oport modificar el planejament amb la finalitat dampliar la superfcie destinada a sistema general en sl rstic per a lEDAR de la Colnia de Sant Pere, amb lobjectiu final de poder ampliar la infraestructura.

 • Ajuntament dArt Modificaci puntual nm. 3 de les NS. Ampliaci del sistema general.

  EDAR Colnia de Sant Pere

  7

  4 MODIFICACI SEGONS LES DETERMINACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE MALLORCA DE LA LLEI 2/2014

  En aquest apartat es tracten els requeriments que fa el Reglament general de Mallorca de la Llei 2/2014.

  A larticle 171 del reglament sinclouen les determinacions relacionades amb les modificacions dels instruments de planejament urbanstic. Article 171 Modificaci dels instruments de planejament urbanstic 1. La tramitaci de la modificaci de qualsevol dels elements o determinacions dun instrument de planejament urbanstic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formaci i laprovaci, dacord amb la LOUS i aquest Reglament. 2. En el cas del pla general municipal sentn per modificaci la seva alteraci mitjanant la introducci de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificaci del sl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisi en els termes que estableix lanterior article 170. 3. Les propostes de modificaci dun instrument de planejament urbanstic han de raonar i justificar loportunitat i la convenincia de la iniciativa amb relaci als interessos pblics i privats concurrents. Lrgan competent per tramitar la modificaci ha de valorar la justificaci de la proposta adequadament i, en el cas de fer-ne una valoraci negativa, lha de denegar. 4. Les propostes de modificacions dels plans urbanstics han de contenir les determinacions adequades a la seva finalitat, el contingut i labast especfics, dentre les prpies de linstrument de planejament modificat i, en qualsevol cas, han de: a) Identificar i descriure, en la documentaci escrita i grfica, les determinacions i les normes urbanstiques objecte de modificaci. b) Establir, mitjanant les normes urbanstiques i els plnols dordenaci corresponents, les determinacions que sintrodueixen amb la modificaci i que substitueixen les precedents. c) Incorporar, si escau dacord amb la legislaci aplicable, linforme corresponent per al procediment davaluaci ambiental de linstrument. Tamb sha dincorporar un estudi davaluaci de la mobilitat generada, en els casos que la finalitat especfica ho requereixi.

  La present modificaci inclou els continguts mnims prevists a larticle 171.4 reflectit abans. Sinclouen en la documentaci escrita i grfica, les determinacions objecte de modificaci. Sestableixen mitjanant plnols i normes les determinacions que sintrodueixen amb la modificaci i que substitueixen les precedents. Sincorpora la documentaci ambiental i un estudi de la mobilitat generada.

  A continuaci sinclou una relaci de les disposicions del reglament que podrien afectar la modificaci.

  A larticle 43 es tracta sobre els sistemes generals i la seva obtenci. Article 43 Sistemes generals i locals 1. Integren els sistemes urbanstics generals els terrenys que el planejament urbanstic reserva per a les comunicacions, per a les infraestructures o serveis urbans, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures pblics, si el seu nivell de servei s dabast municipal. Els sistemes urbanstics generals configuren lestructura general del territori i determinen el desenvolupament urb. (...) 4. Els terrenys reservats per a sistemes urbanstics pblics que no siguin compresos en un mbit dactuaci urbanstica sotms al sistema de re...

Recommended

View more >