modificaciÓ puntual nÚm. 3 del pla d ordenaciÓ urbanÍstica ... tÈcnic modificaciÓ sÓl...

Download MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA ... TÈCNIC MODIFICACIÓ SÓL NO... ·…

Post on 23-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ajuntament de la Riera de Gai

  MODIFICACI PUNTUAL NM. 3 DEL

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL

  MODIFICACI DE VARIS ARTICLES

  DEL SL NO URBANITZABLE

  LA RIERA DE GAI (TARRAGONS)

  SETEMBRE 2017

  Consell Comarcal del Tarragons Carrer de les Coques, 3 43003 Tarragona 977 244 500 SERVEIS TCNICS DARQUITECTURA I URBANISME

 • Ajuntament de la Riera de Gai Modificaci puntual nm. 3 del Pla dordenaci urbanstica municipal

  M. MEMRIA

 • Ajuntament de la Riera de Gai Modificaci puntual nm. 3 del Pla dordenaci urbanstica municipal

  1. INTRODUCCI

  1.1. PROMOTOR

  1.2. ANTECEDENTS

  1.3. OBJECTE

  1.4. MARC NORMATIU I TRAMITACI

  1.5. CONVENINCIA I OPORTUNITAT

  1.6. DOCUMENT COMPRENSIU

  1.7. REDACTOR

  2. MEMRIA INFORMATIVA

  2.1. LA RIERA DE GAI

  2.1.1. EMMARCAMENT TERRITORIAL

  2.1.2. EL MEDI FSIC I EL PAISATGE

  2.1.3. LA POBLACI

  2.2. PLANEJAMENT VIGENT

  2.2.1. POUM

  2.2.2. PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA

  2.2.3. CATLEG DEL PAISATGE DEL CAMP DE TARRAGONA

  2.3. DESCRIPCI DE LMBIT

  3. PROPOSTA DORDENACI

  3.1. RELACI DE MODIFICACIONS EN SL NO URBANITZABLE

  3.2. MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA URBANSTICA

  3.3. SUPERFCIES

  3.4. JUSTIFICACI DE LA MODIFICACI

  3.4.1. MARC LEGAL

  3.4.2. JUSTIFICACI DE LA NECESSITAT DE LA INICIATIVA, LOPORTUNITAT I LA CONVENINCIA

  3.5. JUSTIFICACI DE LACOMPLIMENT DEL PLANEJAMENT

  3.5.1. POUM

  3.5.2. PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA

  3.5.3. CATLEG DEL PAISATGE DEL CAMP DE TARRAGONA

  3.6. ALTRES REQUERIMENTS

 • Ajuntament de la Riera de Gai Modificaci puntual nm. 3 del Pla dordenaci urbanstica municipal

  1. INTRODUCCI

  1.1. PROMOTOR

  El promotor daquesta Modificaci Puntual del Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de la Riera de Gai, s lAjuntament de la Riera de Gai.

  1.2. ANTECEDENTS El Pla dordenaci urbanstica municipal va entrar en vigor el 2009. Lexperincia acumulada en lexecutivitat del Pla, ha detectat vries descripcions de la normativa urbanstica que necessiten una definici ms precisa per evitar interpretacions diferents a la filosofia del POUM. La indefinici, o en aquest cas la diferent interpretaci que es pot fer de la normativa per part de tcnics, propietaris o interessats, i administraci, poden perjudicar i entorpir les actuacions edificatries, i provocar conflictes entre les parts, que poden ser resolts fcilment amb una concreci de determinats parmetres. La revisi daquests punts de la normativa urbanstica ha de facilitar lexecuci urbanstica, aportant una major seguretat a totes les parts que intervenen en el procs urbanstic del municipi en el moment..

  1.3. OBJECTE

  Aquesta modificaci puntual de les Normes Subsidiries de Planejament de la Riera de Gai, la 3a que es tramita, t la finalitat de corregir errades materials i concretar alguns aspectes de la normativa del sl no urbanitzable que poden resultar confusos a lhora dinterpretar, per tal devitar contradiccions. La Normativa urbanstica del POUM inclou la definici dels parmetres i condicions de diversos elements del sl no urbanitzable. Alguns dels quals shan redefinit i/o actualitzat. En concret els articles:

  - 65. Camins rurals - 117. Xarxa viaria rural - 118. Tanques - 119. Conreus - 125. Construccions en SNU - 128. Magatzems agrcoles La present modificaci puntual del POUM de la Riera de Gai precisa laplicaci de la normativa urbanstica daquests punts, actualitzant alguns conceptes i adaptant la normativa de tanques al Pla territorial parcial del Camp de Tarragona.

  1.4. MARC NORMATIU I TRAMITACI

  Aquest document es redacta dacord amb les determinacions del Text refs de la Llei durbanisme i de la legislaci urbanstica vigent, entre daltres: - Text refs de la Llei durbanisme, consolidat amb les modificacions introdudes per la

  Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificaci del text refs de la Llei durbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 dagost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU)

 • Ajuntament de la Riera de Gai Modificaci puntual nm. 3 del Pla dordenaci urbanstica municipal

  - Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecci de la legalitat urbanstica (RPLU)

  - Ley 8/2007, de 28 de maig, del suelo - Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat - Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12 de

  gener de 2010 (PTPCT). - Catleg del Paisatge del Camp de Tarragona aprovat definitivament el 19 de maig de

  2010. Larticle 96, del TRLU, diu que la modificaci de qualsevol dels elements duna figura del planejament urbanstic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formaci, amb les excepcions que sestableixin reglamentriament i la particularitat de lapartat c): Les modificacions dinstruments de planejament urbanstic que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de ls residencial o de la intensitat dels usos, o la transformaci dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100. Laprovaci inicial i provisional correspon a lAjuntament de la Riera de Gai, i laprovaci definitiva a la Comissi Territorial dUrbanisme de Tarragona. Es tindr en compte, pel que fa a la tramitaci, al procediment establert a lart. 85 que regula la tramitaci dels plans dordenaci urbanstica municipal. Larticle 97 regula la justificaci de la modificaci de les figures de planejament urbanstic. Larticle 98 regula la modificaci dels sistemes urbanstics despais lliures, zones verdes o dequipaments esportius. Larticle 99 regula les modificaci de les figures de planejament urbanstic general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de ls residencial o de la intensitat, o la transformaci dels usos i detalla alguns dels continguts que ha de tenir el document. Larticle 100, regula la modificaci de les figures de planejament urbanstic que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanstics. Laprovaci i tramitaci daquesta Modificaci Puntual del POUM de la Riera de Gai, sadequar al que estableix a lart. 96 del TRLUC. Laprovaci inicial i provisional correspon a lAjuntament de la Riera de Gai, i laprovaci definitiva a la Comissi Territorial dUrbanisme de Tarragona.

  1.5. CONVENINCIA I OPORTUNITAT

  Passats 8 anys des de lentrada en vigor del Pla dordenaci urbanstica municipal (2009) es fa necessari fer una actualitzaci i posada el dia, tot corregint errades materials de diferents articles del sl no urbanitzable. La revisi daquests punts de la normativa urbanstica ha de facilitar lexecuci urbanstica, aportant una major seguretat a totes les parts que intervenen en el procs urbanstic del municipi en el moment. Aquesta actualitzaci neix de lexperincia acumulada en lexecutivitat del Pla, que ha detectat vries descripcions de la normativa urbanstica que necessiten una definici ms precisa per evitar interpretacions diferents a la filosofia del POUM.

 • Ajuntament de la Riera de Gai Modificaci puntual nm. 3 del Pla dordenaci urbanstica municipal

  1.6. DOCUMENT COMPRENSIU

  La ciutadania t dret a consultar i sr informada sobre el contingut dels instruments de planejament i gesti urbanstics (article 8.5 del TRLU). En aquest sentit, en la informaci pblica dels instruments de planejament urbanstic, cal que, conjuntament amb el pla, sexposi un document comprensiu. Donada la poca entitat de la modificaci, que no afecta els plnols dordenaci, no es redacta un document comprensiu annex.

  1.7. REDACTOR

  El document per a la modificaci puntual ha estat redactat per: Jordi Granell March, arquitecte Serveis tcnics darquitectura i urbanisme del Consell Comarcal del Tarragons La Riera de Gai, setembre de 2017

 • Ajuntament de la Riera de Gai Modificaci puntual nm. 3 del Pla dordenaci urbanstica municipal

  2. MEMRIA INFORMATIVA

  2.1. LA RIERA DE GAI

  2.1.1. EMMARCAMENT TERRITORIAL

  El terme municipal de la Riera de Gai, municipi de la comarca del Tarragons, t 8,80 km2 i una altitud de 28 m. Situat a la part baixa de la vall del Gai limita amb els termes municipals de Tarragona (sud), el Catllar (oest), Vespella (nord), la Nou de Gai (nord-est) i Altafulla (est). A ms del nucli urb de la Riera, hi ha altres unitats de poblaci: Ardenya, Virgili i el Castellot. El municipi est travessat per la carretera T-203, que va de la TP-2031 (de Tarragona a la C-51) fins a la Riera de Gai pel Catllar i arriba a travs de la T-214 fins a la principal via de comunicaci, la N-340, que fa denlla amb les comarques del nord i del sud. Lautopista AP-7, que travessa en el mateix sentit i t sortida a Torredembarra, al sud-est del municipi. La Riera de Gai s un nic nucli compacta que va crixer a partir del petit nucli primitiu medieval format al voltant del Castell i, posteriorment, de lesglsia. Al segles XVIII - XIX es va ampliar amb el carrer Nou i la prolongaci del carrer Major.

  2.1.2. EL MEDI FSIC I EL PAISATGE

  El Terme Municipal de la Riera de Gai, amb una superfcie aproximada de 896 ha, forma part de la comarca del Tarragons, i sinscriu en lmbit territorial conegut com el Camp de Tarragona. El terme municipal de la Riera de Gai presenta un relleu divers: la part central del terme est ocupada per una ampla plana travessada pel riu Gai i pel Torrent, que uneixen els seus cursos dins el terme, una mica ms enll del nucli de la Riera. Aquesta plana est envoltada per turons que enllacen amb lanomenat masss del Bonastre. Laltura mitjana respecte el nivell del mar s de 28 m, a la Riera. Des dun punt de vista h

Recommended

View more >