lueppa syksy 2013

Click here to load reader

Post on 23-Mar-2016

249 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • LueppaOulun aluelehti 2/2013Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin jakelupisteisiin

  Suuralueiden uutisia ja tapahtum

  ia s. 1034

 • 2L U E P P A O u l u n a l u e l e h t i 2 / 2 0 1 3

  Pkirjoitus

  Uusi Oulu syntyi virallisesti 1.1.2013. Vaalien jlkeen, yhdistymishallituksen luovutettuaan tehtvns, uusi kaupunginhallitus kynnisti tyns vlittmsti. Talven ja kevn aikana keskityimme niihin asioihin, joilla edistetn kuntalaisten hyvinvointia. Palvelumalli 2020 linjaukset, valtuustosopimus ja Uuden Ou-lun strategia thtvt kaikki elinvoimaiseen kaupunkiin, jossa kuntalaiset saavat palveluja tasa-arvoisesti ja alueellisesti tasapuolisesti. Kaikki valtuuston seitsemn puoluetta ovat sitoutuneet tehtyihin linjauksiin. Ptkset teimme yksimielisesti, vaikka niiden sisllist jouduimmekin keskustelemaan lukuisia ker-toja. Tm antaa hyvn pohjan tuleville p-tksille. Tm henki vlittykn lpi Suomen. Oulussa osataan!

  Kuntaliitosselvityksen yhteydess jrjestet-tiin lukuisia kuntalaiskuulemisia. Kuntalaisil-le annettiin mahdollisuus esitt mielipitei-t mm. eri kaupunginosissa jrjestettviss ti-laisuuksissa. Salit tyttyivt asiasta kiinnos-tuneista ihmisist ja vuoropuhelu oli vilkasta. Tm oli trke niin kuntaliitosselvittjlle kuin pttjille. Oltiinhan tekemss histori-allista ja ainutkertaista ptst! Samaa mallia kytettiin alkuvuodesta Uuden Oulun ensim-misen kansankrjien eli Oulun raadin yhte-ydess. Palveluverkon arviointiin ja rakentami-seen tarvittiin kuntalaisten nkemyksi. Tilai-suudet tavoittivat noin 300 asukasta. Tst on hyv jatkaa!

  Kuntaliitoksen yhteydess usein peltn demokratian kaventumista ja keskittymist. Uuden Oulun yhdistymisess vaaleilla valit-tujen pttjien mr vheni merkittvsti.

  Uusi Oulu

  Tst huolimatta jokaisella kuntalaisella tu-lee olla samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa; asuipa Yli-Iin Tannilassa tai Rotuaarilla. Lhi-demokratialla on merkittv rooli ja Oulussa sill on jo pitk perinne. Asukastuvat ja 21 alu-eellista yhteistyryhm antavat hyvt mah-dollisuudet vaikuttaa oman asuinalueen asi-oihin. Lhtkohtana tulee olla, ett kaupun-ki on asukasvaikuttamiselle mahdollistaja eik ohjaaja. Virke ja hyvinvoiva kaupunki lhtee aktiivisista ihmisist. Elinvoima nousee asuk-kaista!

  Riikka Moilanenkaupunginhallituksen puheenjohtaja

  2

 • 3L U E P P A O u l u n a l u e l e h t i 2 / 2 0 1 3

  Oulun asioita

  Tietoverkot vesille kuntalaisten kuulemisessa ja osallistamisessa

  Suomi on jrjestjen luvattu maa kuten kuuluu jo kli-seeksi muodostunut vite. Aktiivisiksi kansalaisiksi suo-malaisia ei kuitenkaan miellet. Yh useampi valitsee

  kotisohvan oman asuinalueensa jrjesttoiminnan asemesta.

  Asukkaiden ja alueiden yhteisjen omaehtoinen toiminta on mainittu mys kuntalaissa. Voimassa olevan kuntalain 27 :ss sdetn, ett valtuus-

  ton on pidettv huolta siit, ett kunnan asuk-kailla ja palvelujen kyttjill on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tll hetkell tm toteutuu mm. edustuk-

  sellisen demokratian myt, mutta mys avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asi-

  oiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua se-k tiedottamalla asioista ja jrjestmll kuu-lemistilaisuuksia.

  Kaupunkimme yhteistoiminnan ers pe-ruspilareista muodostuu yhteistyryhmist. Yhteistyryhm on nimens mukaisesti toi-mijoiden verkosto, joka osaltaan vastaa kunta-lain 27 asettamiin haasteisiin. Jokaisella kau-punkimme suuralueista on yhteistyryhm, jonka toiminnassa on mukana toimijoita yk-sittisist asukkaista ja yhdistyksist aina jul-kisten ja yksityisten palveluiden edustajiin. Yhteistyryhmn toimintakyky ja vaikutus-mahdollisuudet ovatkin kiinni ryhmn toi-mintaan osallistuvista yksilist ja yhteisist.

  Suomalaisten yhteiskunnallinen osallis-tuminen ja vaikuttaminen on vhisemp

  kuin muiden pohjoismaalais-ten. Useissa yhdistyksiss ja yh-teistyryhmiss kaivattaisiin nykyist enemmn kuntalaisia osallistumaan toimintaan. Toi-saalta valitetaan, ett kunnat ja kaupungit eivt kuule riittvsti asukkaitaan ptksenteon val-mistelun eri vaiheissa. Mist t-m kaikki kiikastaa?

  Yksi merkittv vapaa-ajan vallankyttj on Internet. Voi-massa oleva kuntalaki ja nykyi-set toimintatavat eivt vastaa 2010-luvun ihmisten ajankyt-t ja viestintkulttuuria. Kun-talakia ollaan uudistamassa par-haillaan siten, ett uusi kuntala-ki voisi astua voimaan vuoden 2015 alussa.

  Nuorisotutkimusseura ry ja nuorisotutkimusverkosto ovat ottaneet kantaa kuntalain uudis-tamisen valmisteluun ja esitt-neet, ett kuntalaisten osallistu-mista koskevat snnkset tulisi ajantasaistaa ottaen huomioon nykyaikaiset viestintvlineet. Heidn mukaansa voidaan pu-hua sukupolvista, joiden erityi-syytt mritt teknologioiden

  rooli arjessa, jokapivisen yk-silllisen ja sosiaalisen toimin-nan osana. Olen nuorisotutki-joiden kanssa samaa mielt sii-t, ett sosiaalisen median kyt-tmahdollisuuksia kunnallisessa viestinnss ja ptksenteon valmistelussa sek kuntalaisten kuulemisessa tulisi kehitt.

  Oulun kaupunki on pilotoi-nut esim. otakantaa.fi -sivuston, blogien ja Facebookin kytt kunnallisessa viestinnss, mut-ta kehitettv tll saralla vie-l riitt kovasti. Kaupunki hy-dynt sosiaalisen median pal-veluita lhinn yksisuuntaisina tiedotuskanavina, vaikka ne tar-joaisivat parhaimmillaan mah-dollisuuden kehitt uudenlais-ta yhteisllisyytt asukkaiden, pttjien ja virkamiesten vlil-le. Eik olisi aika tarttua hiireen ja ryhty tihin tmn epkoh-dan korjaamiseksi 2010-luvun tasalle?

  Jari LaruLhidemokratiatoimikunnan

  puheenjohtaja

  Vuoden 2013 alussa Oulu sai uu-det luottamushenkilt edusta-maan 190 695 henkil. Asukas-luvultaan Suomen viidenneksi suurimman kaupungin tasa-ar-voasioita alkoi hoitaa uusi toimi-kunta. Tasa-arvotoimikunnassa on kantavana voimana asiaan sitoutunut luottamushenkili-den joukko, joka on osallistunut kokouksiin ja koulutuksiin in-nokkaasti.

  Ensimmiseksi tehtvkseen toimikunta otti tasa-arvosuun-nitelman ja siihen liitetyn yh-denvertaisuussuunnitelman pivittmisen, edellinen suun-nitelma on vuodelta 2007. Pivi-tetyn suunnitelman pohjalta on helpompi lhte viemn asioi-ta eteenpin. Yhten askeleena

  Tasa-arvo kuuluu kaikille

  kohti parempaa, tasa-arvotoi-mikunta ehdottaa kaikkiin kau-pungin prosesseihin nimett-vksi tasa-arvovastaavat vuoden 2013 aikana. Samalla kaupungin johto sitoutetaan ajattelemaan tasa-arvoasioita uudella tavalla.

  Oulun kaupunginhallitus hy-vksyi 28.9.2009 Eurooppalai-sen peruskirjan naisten ja mies-ten vlisest tasa-arvosta. Perus-kirja esitt keskeisi periaattei-ta, joilla kunnat voivat edist naisten ja miesten vlist tasa-arvoa toiminnan valmistelussa, ptksenteossa ja toteutukses-sa. Miesten ja naisten vlisen ta-sa-arvon lisksi pit huomioida eri ikluokkien ja vestryhmien tasa-arvo.

  Tasa-arvotyn keskeinen pe-

  riaate on tasa-arvon ja yhdenver-taisuuden edistminen kaikille asukkaille, jossa sukupuolink-kulma on vain yksi osa-alue. Miesten tasa-arvoinen kohtelu on noussut monissa keskuste-luissa esiin kuluneen vuoden ai-kana. Miten estetn miesten, erityisesti nuorten miesten syr-jytyminen yhteiskunnasta? Huhtikuussa pidetyst typajas-ta, Kuntaliiton seminaarista ja tutustumisesta Vantaan kau-pungin tasa-arvotyhn saatiin joitain ideoita.

  Koulutukseen ja tyelmn liittyviin tasa-arvokysymyk-siin pit kiinnitt huomiota. Eduskunta hyvksyi ILO:n sa-mapalkkaisuussopimuksen yk-simielisesti 23.10.1962. Kaksi

  3

  vuotta kestneiden neuvotte-luiden jlkeen SAK ja STK pt-tivt poistaa erilliset naispalk-kataulukot ja mrykset ty-ehtosopimuksista vuoteen 1966 menness. Naisten euro on vii-denkymmenen vuoden aikana

  tapahtuneesta kehityksest huo-limatta vain 0,85 euroa.

  Markku Eilola-JokivirtaTasa-arvotoimikunnan

  puheenjohtaja

 • 4L U E P P A O u l u n a l u e l e h t i 2 / 2 0 1 3

  4 Oulun asioita

  Vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.7.2013. Lain myt vanhusneu-vostot tulevat lakisteisiksi. Kunnan on asetettava iknty-neen vestn osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvos-to viimeistn 1.1.2014 ja huo-lehdittava sen toimintaedelly-tyksist.

  Oulun 22-jseninen vanhus-neuvosto perustettiin 18.2.2013. Ikihmisist muodostettu vai-kuttajaryhm laati vanhusneu-vostolle toimintasnnn vuo-den 2012 aikana. Kaupunki on myntnyt neuvostolle vuosit-taisen mrrahan ja luovut-tanut maksuttomat kokousti-lat. Vanhusneuvosto on otetta-va mukaan ikntyneen vestn hyvinvointia koskevassa kun-nallisessa ptksenteossa jo suunnitteluvaiheessa. Neuvos-ton toiminnan lhtkohtana on toimintasnnn mukaan, et-t ikntyv ihmist arvoste-taan ja ett hnen elmnkoke-muksensa ja asiantuntemuksen-sa nhdn yhteiskunnallisena voimavarana.

  Neuvosto on kokoontunut nelj kertaa ja tehnyt aloitteen Vanhusneuvola-pilotoinnin

  Oulun kaupungin vanhusneuvoston toiminta kynnistyi

  Ensisijainen tavoite on maa-hanmuuttajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Kotouttamisessa tarvitaan viranomaistoiminnan lisksi koko yhteisn mukana-oloa. Hanke tekee tiiviist yh-teistyt Monikulttuurikeskus Villa Victorin kanssa ja toimii mys samoissa tiloissa.

  Monikulttuurikeskus Villa Victorissa (Kirkkokatu 54) jr-jestetn syksyn aikana monen-laista toimintaa, kuten suomen kielen kursseja, infotilaisuuksia, ranskan-, arabian- ja englannin kielen kursseja. Uutena lyhyt-kurssina kynnistyy mm. valo-kuvauksen alkeiskurssi 4.10.2013 (listietoja ja ilmoittautuminen marjo.isto-weller@ouka.fi)

  Runsaan suosion saanut Vri-ks Ravintola jrjestetn Villa

  Victorin tiloissa mys seuraava-na ravintolapivn 16.11.2013. Ravintola tarjoaa makuelmyk-si yli kymmenest eri maas-ta. Tapahtuma jrjestetn yh-teistyss Oulun Seudun Setle-mentti ry:n kanssa.

  17.10.2013 Vriks Oulu Val-veella yhteistyss Oulun Seu-dun Setlementti ry:n ja Kult-tuuritalo Valveen kanssa. Mo-nikulttuurisessa ohjelmassa on mm. tanssia, musiikkia, lau-lua, muotinyts ja kielikahvi-la sek nuorille typajoja. Mik-