linearne titracione krive

Click here to load reader

Post on 28-Jan-2017

249 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  VOLUMETRIJSKE (TITRIMETRIJSKE)

  METODE ANALIZE

  Analitike metode zasnovane na merenju zapremine

  Volumetrijske metode pripadaju grupi najvanijih metoda kvantitativne hemijske analize

  - brze

  - ne zahtevaju komplikovanu opremu

  - jednostavne za izvoenje

  - moe da se odredi veliki broj supstanci u irokoj oblasti koncentracija

 • 2

  rastvoru supstance koja se odreuje dodaje se rastvor reagensa poznate koncentracije sve dok odreivana supstanca potpuno ne izreaguje sa reagensom

  iz zapremine utroenog reagensa i njegove poznate koncentracije izraunava se koliina traene supstance

  reagens koji se dodaje i kojim se vri titracija naziva se titraciono sredstvo ili titrant, a odreivana supstanca titrovana supstanca ili titrand

  TITRACIJA

 • 3

 • 4

  PODELA VOLUMETRIJSKIH METODA ANALIZE

  U zavisnosti od vrste hemijske reakcije na kojoj se zasnivaju

  1. metode zasnovane na kiselinsko-baznim reakcijama

  KISELINSKO-BAZNE METODE

  2. metode zasnovane na reakcijama taloenja

  TALONE METODE

  3. metode zasnovane na reakcijama graenja kompleksa

  KOMPLEKSOMETRIJSKE METODE

  4. metode zasnovane na reakcijama oksido-redukcije

  REDOKS METODE

 • 5

  USLOVI koje treba da ispunjava hemijska reakcija koja se primenjuje u volumetrijskoj analizi:

  1. Treba da bude kvantitativna tj. konstanta

  ravnotee treba da ima veliku vrednost

  2. Treba da bude brza, praktino trenutna

  3. Reakcija treba da ima tano definisan

  stehiometrijski tok

  4. Treba da postoji mogunost eksperimentalnog

  odreivanja ekvivalentne take titracije

 • 6

  TAKA EKVIVALENCIJE I ZAVRNA TAKA TITRACIJE

  TAKA EKVIVALENCIJE (TE) - trenutak kada je

  dodata stehiometrijski ekvivalentna koliina titracionog

  sredstva prema hemijskoj jednaini reakcije

  ova promena se manifastuje kao

  ZAVRNA TAKA TITRACIJE (ZTT)

  to je teorijska taka iji se poloaj u praksi moe oceniti samo opaanjem neke fiziki promene koja je povezana sa njom

 • 7

  u idealnom sluaju se ZTT podudara sa TE

  u praksi esto postoji mala zapreminska razlika,

  odnosno koliinska razlika potroenog reagensa izmeu

  TE i ZTT

  TE

  TEZTT

  V

  VVgrekarelativna

 • 8

  TITRACIONE KRIVE

  prati se promena koncentracija reaktanata u toku reakcije

  na apscisu se nanosi zapremina dodatog

  reagensa, dok na ordinatu moe da se nanese

  vrednost neke veliine koja se linearno menja

  sa promenom koncentracije reagujuih

  supstanci u rastvoru ili sa logaritmom

  numerike vrednosti koncentracije

 • 9

  1. vrednost neke veliine koja se linearno menja

  sa promenom koncentracije reagujuih supstanci u rastvoru

  (npr. elektroprovodljivost, difuziona struja, apsorbanca)

  linearne titracione krive

  napomena: za vreme titracije titrovani

  rastvor se razblauje i merena veliina ima niu

  vrednost, usled ega se titracione krive

  iskrivljuju

 • 10

  2. vrednost neke veliine koja se linearno

  menja sa logaritmom numerike vrednosti

  koncentracije reagujuih supstanci u rastvoru

  (elektrodni potencijal, pM, pH)

  logaritamske titracione krive

 • 11

  LINEARNE TITRACIONE KRIVE

  za vreme titracije se menjaju koncentracije sve etiri supstance

  do TE krive imaju jedan smer, a posle nje drugi smer, pa se ZTT nalazi u preseku ova dva pravca razliitog nagiba

  A + B C + D

  1- krive strogo kvantitativnih reakcija

  2 i 3 krive reakcija koje nisu strogo kvantitativne

  4 krive koje odgovaraju reakcijama nula (ne dolazi do reakcije)

 • 12

  LOGARITAMSKE TITRACIONE KRIVE

  na ordinatu se nanosi bilo koja veliina koja je direktno proporcionalna logaritmu numerike vrednosti koncentracije neke od reagujuih supstanci u toku volumetrijskih titracija

  Alog

  dodato B

  merena veliina se u TE naglo menja, dok je njena promena pre i posle TE relativno mala

  to je reakcija kvantitativnija, skok merene veliine u TE je nagliji i vei

  razblaenje rastvora za vreme titracije ne utie mnogo na oblik logaritamske krive, pa se zanemaruje!!!

 • 13

  INDIKATORI U VOLUMETRIJI

  ZTT se moe detektovati na osnovu neke fizike

  promene u rastvoru, vizuelno ili pomou nekog

  instrumenta.

  kod nekih titracija vizuelno odreivanje se

  postie pomou samog titrovanog sistema

  (samoindikacija ZTT) npr. titracija standardnim

  rastvorom kalijum-permanganata

 • 14

  u rastvor koji se titruje dodaje se pogodno sredstvo

  koje e promenom neke svoje osobine (najee

  promenom boje) ukazati na zavretak titracije tj.

  na ZTT

  delovanje indikatora se zasniva na konkurentnoj

  reakciji sa jednim od reaktanata reakcije iji

  kraj titracije treba da oznae (indiciraju)

  kao vizuelna indikacija ZTT moe da slui ne samo

  promena boje indikatora nego i pojava ili iezavanje

  fluorescencije, pojava ili iezavanje taloga,

  adsorpcija boje

  INDIKATOR

 • 15

  Osnovna reakcija: A + B C + D

  Konkurentna reakcija: In + B InB boja 1 boja 2

  ako su oba oblika indikatora obojena -

  dvobojni indikatori

  ako je jedan oblik obojen, a drugi bezbojan -

  jednobojni indikatori

 • 16

  USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNJAVA INDIKATOR

  1. visoka osetljivost indikatora

  intenzivno obojene supstance koje u vrlo niskim

  koncentracijama 10-410-5 mol/L dovoljno jasno

  boje rastvor

  2. ravnotea izmeu dva indikatorska oblika mora da

  se uspostavi brzo

 • 17

  PODELA INDIKATORA

  Prema vrstama hemijskih reakcija u kojima se

  primenjuju za odreivanje TE:

  kiselinsko-bazni

  adsorpcioni

  metalohromni

  redoks-indikatori

  *** postoje i specifini indikatori

 • 18

  STANDARDNI RASTVORI U VOLUMETRIJI

  Rastvori reagenasa tano poznate koncentracije.

  tanost volumetrijske metode direktno zavisi od

  tanosti s kojom je odreivana koncentracija

  standardnog rastvora !!!!

 • 19

  Koncentracija standardnog rastvora se odreuje na dva naina:

  1. preciznim odmeravanjem potrebne koliine iste supstance na analitikoj vagi, njenim rastvaranjem i razblaivanjem do tano poznate zapremine (u odmernom sudu/normalnom sudu) - PRIMARNI STANDARDI.

  2. pripremom rastvora priblino poznate koncentracije (ako direktnim odmeravanjem i rastvaranjem iste supstance, zbog nekih njenih hemijskih i fizikih osobina, nije mogue odreivanje tane koncentracije). Tana koncentracija ovakvih rastvora se odreuje titracijom primarnom standardnom supstancom - SEKUNDARNI STANDARDI.

 • 20

  Da bi neka supstanca sluila kao primarni standard treba da ispunjava sledee uslove:

  - p.a. stepen istoe

  - da ima tano odreen hemijski sastav

  - da je stabilna (da se ne menja pod uticajem atmosfere)

 • 21

  Koncentracija idealnog standardnog rastvora se ne

  menja mesecima, ako se uva u odgovarajuim i dobro

  zatvorenim bocama.

  Vrlo malo standardnih rastvora je tako stabilno, pa

  se vri provera koncentracije (restandardizacija).

 • 22

  TEHNIKE VOLUMETRIJSKIH ODREIVANJA

  DIREKTNA TITRACIJA

  POVRATNA TITRACIJA (RETITRACIJA)

  TITRACIJA ISTISKIVANJEM (SUPSTITUCIJOM)

 • 23

  Supstanca koja se odreuje titruje se direktno standardnim rastvorom reagensa, uz primenu odgovarajuih indikatora.

  Ako hemijska reakcija nije pogodna za direktnu titraciju (mala brzina, sporedne reakcije, ne postoji odgovarajui indikator) onda se odreivanje vri indirektno.

  DIREKTNA TITRACIJA

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  A + B C

 • 24

  U rastvor supstance koja se odreuje dodaje

  se viak standardnog rastvora reagensa i

  posle zavrene reakcije viak reagensa se

  titruje primenom druge hemijske reakcije

  (vea je greka).

  POVRATNA TITRACIJA (RETITRACIJA)

  A + B C

  B + D E

 • 25

  Odreivana supstanca vri istiskivanje neke druge supstance iz jedinjenja i osloboena supstanca se titruje primenom neke druge hemijske reakcije.

  TITRACIJA ISTISKIVANJEM (SUPSTITUCIJOM)

  Indirektne titracije su podlone veim grekama i izvode se samo ukoliko direktna titracija nije mogua !!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  AB + C CB + A

  A + D E