70270366 vezbe1 brojevni izrazi algebarski izrazi linearne jednacine i nejednacine linearne funkcije

Click here to load reader

Post on 18-Nov-2015

78 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZAdaci

TRANSCRIPT

 • Milo Marinkovi

  Matematika 2011/12 HiT Vrnjaka Banja

 • N = {1,2,3, . . .}

  m, n, k N (m,n i k su elementi skupa prirodnih brojeva) m + n e N

  m n e N

  (m+n)+k = m+(n+k) (asocijativnost sabiranja)

  m+n = n+m (komutativnost sabiranja)

  (mn)k = m(nk) (asocijativnost mnoenja)

  mn = nm (komutativnost mnoenja)

  n1 = 1n = n (postoji neutralni element za mnoenje)

  k(m+n) = km+kn (distributivnost mnoenja u odnosu na sabiranje)

  N0 = {0,1,2,3, . . .}

  k + 0 = 0 + k = k (postoji neutralni element za sabiranje)

  N0

  N

 • Z

  Z = {0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, . . .}

  k Z (k je element skupa celih brojeva)

  k + (-k) = 0 ( -k je inverzni element za sabiranje u odnosu na element k)

  k i (-k) su suprotni brojevi

  N0

  N N = {n| n Z n>0}

  skup celih brojeva veih od 0

  N0 = {n| n Z n 0}

  skup celih brojeva veih od 0 ili jednakih 0

 • a,b,c Z

  oduzimanje se svodi na sabiranje a b = a + (-b)

  a b c = a + (-b) + (-c)

  prioritet operacijavii prioritet mnoenje ( * )

  deljenje ( : )nii prioritet sabiranje (+)

  oduzimanje (-)

  a b + c = (a b) + c a b c = a (b c) a + b : c = a + (b : c) a : b c = (a : b) - c

  a b : c = a : b : c = a : b c = ? nepravilan zapis neophodne zagrade

  a (b + c) = a b c minus (-) ispred zagrade menja

  znak svih brojeva unutar zagrada

 • 1. Izraunati vrednost izraza:a) 1233 999 +767 601=

  b) 1400 + 863 1368 495=

  c) 124 + (336 (270 58)) (211 + 36) =

  d) 16 240 + 16 173 16 113 =

  e) 150 + 17 3 105 =

  f) 232 11 + 60 - 81 : 3 + 3 5 =

  g) (-3) (-2) ( -12 + (5 (-2) + 2 (-7 2 (-3)) 3 (-2))) + (-7) (-3) =

  h) 4 (7 6) 315 3[7 (3 1) 2 (2 + 3)] (1) + 2 =

  2. U izrazu 7 6 + 12 : 3 1 postaviti zagrade tako davrednost izraza bude:

  a) 17

  b) 69

  c) 45

  d) 35

 • 1233 999 + 767 601

  = 234 + 767 601

  = 1001 601

  = 400

  1233 999 + 767 601

  = 234 + 166

  = 400ILI

  1.a)

  (-3) (-2) ( -12 + (5 (-2) + 2 (-7 2 (-3)) 3 (-2)))+ (-7) (-3)= 6 - ( -12 + ( -10 + 2 (-7 (-6)) - (-6))) + 21= 6 - ( -12 + ( -10 + 2 (-7 + 6 ) + 6 )) + 21= 6 - ( -12 + ( -10 + 2 (-1) + 6 )) + 21= 6 - ( -12 + ( -10 -2 + 6 )) + 21= 6 - ( -12 + ( -6 )) + 21= 6 - ( -18) + 21= 6 +18 + 21= 45

  1.g)

  7 (6 + 12 : 3) 1 = 7 (6 + 4) 1 = 7 10 -1= 70 1=692.b)

 • Broj je deljiv sa 2 ako se zavrava sa 0,2,4,6,8

  Broj je deljiv sa 3 ako mu je zbir cifara deljiv sa 3

  Broj je deljiv sa 5 ako mu je poslednja cifra 0 ili 5

  Broj je deljiv sa 4 ako je njegov dvocifreni zavretak deljiv sa 4

  Broj je deljiv sa 6 ako je deljiv sa 2 i sa 3

  Broj je deljiv sa 8 ako mu je trocifreni zavretak deljiv sa 8

  Broj je deljiv sa 9 ako mu je zbir cifara deljiv sa 9

  Broj je deljiv sa 10 ako se zavrava sa 0, sa 100 ako se zavrava sa 00 , itd.

  Prosti brojevi su deljivi samo sa jedinicom i sa samim sobom 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

  Sloeni brojevi su deljivi sa jo nekim brojem osim sa jedinicom i sa samimsobom 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14

  Jedinica po dogovoru nije ni prost ni sloen broj.

 • Najmanji zajedniki sadralac (NZS) je najmanji broj koji je deljiv sa datimbrojevima.

  Najvei zajedniki delilac (NZD) je najvei broj sa kojim moemo podelitidate brojeve.

  NZS(3,4) = 12

  3,4 23,2 23,1 31,1

  NZD(8,24,6) = 2

  8,24,6 24,12,3

  primer

  primer

 • - -

  Q

  Q = { | p Z, q N }

  celi brojevi : k Z => Q

  razlomci : { | p Z, q N, NZD(p,q)=1}, decimalni brojevi

  meoviti brojevi: { | k Z ,p Z, q N, NZD(p,q)=1, = }

  Z

  N0

  N

  p

  q

  p

  q

  1

  k

  pk

  q

  pk

  q

  k q + p

  q

  1 3 10 2 3, , , , 2 ,

  2 7 17 25 4

  73

  81,2, 2,

  k = 1 ( je inverzni element za

  mnoenje u odnosu na element k)

  1

  k

  1

  k

 • sabiranje

  + = p

  q

  m

  n

  NZS (q, n) NZS (q, n) p + m

  q n

  NZS (q, n)

  oduzimanje

  - = p

  q

  m

  n

  NZS (q, n) NZS (q, n) p - m

  q n

  NZS (q, n)

  2 3 17+ =

  3 4 12

  primer

  2 3 1 - = -

  3 4 12

  primer

 • mnoenje

  = p

  q

  m

  n

  p m

  q n

  deljenje

  : = =

  2 3 6 =

  3 4 12

  primer

  2 3 8 : =

  3 4 9

  primer

  p

  q

  m

  n

  p n

  q m

  p

  q

  n

  m

 • 1. Izraunati vrednost izraza:

  1 5 5 2 120 1 6 3 :5

  3 7 12 3 2

  2 3 1

  5 43 2

  1 4 5

  2 1 11 : 7 0,23

  9 3 6

  12 1,2

  8

  a)

  d) c)

  b)

  1 23 1 4,2 2,25 4

  2 3

  3 1 3 2 74 2 5 :3

  4 2 4 3 9

 • (:13

  (:13

  2 3 7 3 28 15 13 1

  13 15 4 5 4 20 203 2 1 6 20 6 26 26 2

  1 4 5 1 20 20 20

  1.b)

  skraivanje razlomaka

  ako je NZD(a,b)=c tada vai (:c

  (:c

  a

  a a cbb b

  c

 • oni koji nisu racionalni algebarski reenja (koreni) jednaina sa racionalnim koeficijentima:

  -

  transcedentni

  p = O/(2 r), e,

  Q I =

  Q

  Z

  N0

  N

  I

  33

  2, 10, ,9

  3

 • R = Q I

  |

  Q

  Z

  N0

  N

  I

  R

  C skupkompleksnih

  brojeva

  -1 0 1 21

  2

  R

 • apsolutna vrednost broja x

  |x|

  n-ti stepen broja x

  x = xx x x = xx

  n-ti koren broja x

  x , ako je x 0

  -x , ako je x < 0

  n

  n puta

  2

  x = y y = xn n

  16 = 4 jer je 4 =162

  primeri

  primeri

  primeri

  |5| = 5

  |-5| = 5

  3 = 9

  3 = 243

  2

  5

  144 = 12

  5 243= 3

 • ( 3 + 4) = 9 + 24 + 16 = 492

  razlika kavadrata:

  x - y = (x y) (x + y)

  kvadrat binoma:

  (x + y) = x + 2xy + y

  2 2

  22 2

  primeri

  ( a - b) = a - 2ab + b2 2 2

  primeri

  49 25 = (7 5) (7 + 5) = 2 12= 24

  = 5 3 = 2 ( 5 - 3)( 5+ 3)

 • 1. Uprostiti izraze:

  2 2

  a b a + b+ - =

  ab - b a - ab ab 2a + 1 6a 2a - 1

  + - = a + 2 a - 4 a - 2

  2 2

  2

  a - a a + 2a + 1 =

  a - 1 a + a

  2 2 2

  2 2 2

  a + b - c + 2ab=

  a + c - b + 2ac

  a)

  d)

  b)

  c)

 • 2

  2 2

  2

  a + 1 6a 2a - 1+ - =

  a + 2 a - 4 a - 2

  a + 1 6a 2a - 1+ - =

  a + 2 (a + 2)(a - 2) a - 2

  (a + 1)(a - 2) + 6a - (2a - 1)(a + 2)=

  (a + 2)(a - 2)

  a - 2a + a - 2 + 6a - (2a + 4a - a - 2)=

  (a + 2)(a - 2)

  a - 2a + a - 2 + 2

  2

  6a - 2a - 4a + a + 2=

  (a + 2)(a - 2)

  - a + 2a - a(a - 2) - a = =

  (a + 2)(a - 2) (a + 2)(a - 2) a + 2

  1.b)

 • ax + b = c (opti oblik)

  x = (reenje) c - b

  a

  primer:5x + 3 = 23

  5x = 23 3

  x =

  x =

  x = 4

  20

  5

  23 - 3

  5primer: 5x - 3 = 22

  5x = 22 + 3 x =

  x = x = 522 + 3

  5

  25

  5

  duga menja pol osobe, = menja znak broja

 • 1. Reiti jednaine:a) 9 2x = 5x + 2

  b) 3(2 3x) + 4(6x - 11) = 10 x

  f) |5x - 1| + x = 2

  g) |x 4| - |2x + 3| = 2

  h) |x + 2| - |x 2| = 4

  y - 5 2y - 3 6y + 5 + 2 = -

  7 2 14c)

  2 2(x + 3) (x 4) = 2x 13d)

  2 - x 1 - x 2x = 1 + -

  2 3 3e)

 • 2 1 =

  x - 2 x + 3

  x + 5 1 2x - 3 = +

  3x - 6 2 2x - 4

  2

  2x - 1 8 2x + 1 + = 2x + 1 4x - 1 2x - 1

  2. Reiti jednaine:

  a)

  c)

  b)

  3. Otac ima 43 godine a sin 18, kroz koliko godinae otac biti dva puta stariji od sina?

  4. Turistiki aranman se plaa u tri rate. Prva rata

  iznosi cene aranmana, druga ostatka, a

  trea 40 eura. Kolika je cena aranmana?

  1

  4

  2

  3

 • 9 2x = 5x + 2

  2x 5x = 2 9

  7 x = 7

  x = 1

  y - 5 2y - 3 6y + 5 + 2 = - /14

  7 2 14

  2(y - 5) + 28 = 7(2y - 3) - (6y + 5)

  2y - 10 + 28 = 14y - 21 - 6y - 5

  2y - 14y + 6y = - 21- 5 + 10 - 28

  - 6y = - 44 /(- 1)

  6y = 44

  44y =

  6

  22y =

  3

  1.a) 1.c)

  2 1 =

  x - 2 x + 3

  2(x + 3) = x - 2

  x = - 8

  uslovi:x 2, x -3

  ispunjava uslove

  2.a)

 • 3

  23

  2

  uslovi I i III:(x-4)-(2x+3)=2-x = 9x=-9, ne ispunjava

  uslove I i III

  |x-4|

  |2x+3|

  x 4; x-40, x 4

  -(x 4); x-4

 • ax + b > c

  a > 0 => x >

  a < 0 => x 0 => x >

  a < 0 => x >

  c - b

  a

  b - c

  a

  c - b

  a

  b - c

  a

  primer: 5x - 3 > 22

View more