letna priprava 7.razred

Download Letna priprava 7.razred

Post on 26-Mar-2016

242 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priprava s cilji in dejavnostmi

TRANSCRIPT

OSNOVNA OLA BELTINCI

OLSKO LETO 2012/2013

LETNA PRIPRAVA ZA NEMINO

KOT PRVI TUJI JEZIK v 7. razredu devetletne osnovne ole

UBENIKI KOMPLET: Nemki jezik za 7. razred devetletne osnovne ole

Tedensko tevilo ur: 4

Letno tevilo ur: 140 Pripravila: Liljana Babi

SPLONI CILJI PREDMETA

(Uni nart za nemino, sprejet na 20. seji Strokovnega sveta RS za splono izobraevanje, dne 29. 10. 1998. Posodobljeni uni nart je Strokovni svet RS za splono izobraevanje doloil na 114. seji leta 2008 in se seznanil z vsebinskimi in redakcijskimi popravki tega unega narta na 140. seji 17. februarja 2011.)Pouk tujega jezika nemine naj prispeva k izpolnjevanju vzgojnih in izobraevalnih nalog ole tako, da omogoa uencem razvoj njihovih sposobnosti, osebno rast in samouresniitev. Uenci pri pouku nemine pridobivajo in razvijajo jezikovna in nejezikovna znanja, jezikovne zmonosti, spretnosti, stalia in vrednote. Te jim bodo omogoile dejavno, uspeno in kritino vkljuevanje v njihovo osebno, olsko in drubeno okolje, v nadaljnje olanje in v prihodnje poklicno udejstvovanje. Osrednji cilj uenja nemine je doseganje celostne zmonosti za medkulturno in medjezikovnokomunikacijo, tj. usposobiti uenca za vsebinsko in situaciji ustrezno govorno in pisno sporoanje insporazumevanje v tem jeziku, kar mu bo omogoilo vkljuevanje v vsakdanje ivljenje in kulturogovorcev tega jezika.

Pouk nemine v osnovni oli naj bo hkrati prispevek k vejezinosti in razumevanju vekulturnosti tako v lastnem okolju kot v Evropi in zunaj evropskih meja. V ta namen uenci pri pouku:

1. razvijajo sporazumevalno kulturo in razumevanje vekulturnosti. Sporazumevalna kultura gradi na empatiji, spotovanju in strpnosti do drugih kultur, soasno pa odseva izkunje in poglede lastnega okolja. Znanje jezikov omogoa medkulturni dialog in spodbuja pripravljenost na sobivanje in medsebojno spotovanje. Cilj uenja tujega jezika je medkulturni govorec, ki je ve jezikovnega in nejezikovnega ravnanja v svoji lastni in v kateri izmed drugih jezikovnih in kulturnih skupnostih;

2. razvijajo lastno vejezinost in jezikovno zavest. Vejezinost je v sodobnem svetu vrednota, nemina je naim uencem najvekrat e drugi ali tretji tuji jezik. Uenci jezikovna znanja in zmonosti uporabljajo tako za jezikovno ravnanje v zasebnem ivljenju kakor tudi kot temelj za nadaljnje uenje v srednji oli in za delovanje na poklicnem podroju. Jezike primerjajo med seboj in s tem razvijajo tudi svojo zmonost analitinega miljenja. Z uenjem ve jezikov hkrati ozaveajo in krepijo svojo vejezikovno in (ve)kulturno identiteto. Uenje jezika v okviru posameznikove ali drubene vejezinosti pomeni dvig jezikovne zavesti v ojem in irem pomenu: jezik ali jeziki v neposrednem uenevem okolju (v druini), v irem okolju ali v olskem okolju (jeziki, ki jih ponuja ueneva ola v okviru obveznega ali obolskega programa);

3. razvijajo zmonost za vseivljenjsko uenje jezikov. Zmonost uenja je ena izmed kljunih kvalifikacij, potrebnih za uspeno vseivljenjsko uenje, obenem pa kot zmonost za sporazumevanje zunaj okvira prvega jezika oziroma materinine s pripadniki drugih jezikovnih skupnosti in kultur. Sploni cilj pouka je tako vzgojiti otroka v uspenega vseivljenjskega uenca.To pomeni, da uenci

razvijejo pozitivna stalia do uenja in izobraevanja, motivacijo za nenehno uenje, une navade, sposobnost za

samostojno uenje in uenje skupaj z drugimi;

spoznajo, razvijejo in usvojijo metode, strategije in tehnike uenja in usvajanja znanja ter se usposobijo za identifikacijo

lastnih potreb, za nartovanje lastnih ciljev in za samoevalvacijo.

Zmonosti za medkulturno in medjezikovno komunikacijo sestavljajo tri podroja:

kljune zmonosti za vseivljenjsko uenje,

splone zmonosti,

sporazumevalno jezikovno zmonost.LITERATURA

a) za uence:

Koltak, Robnik: Nemki jezik za 7. razred devetletne osnovne ole, ubenik, Zaloba Obzorja Maribor

Koltak: Nemki jezik za 7. razred devetletne osnovne ole, delovni zvezek, Zaloba Obzorja Maribor

b) za uitelja:

izbrani ubeniki iz kataloga za uence

alternativni ubeniki in una sredstva (po katalogu)

Predvideno pisno in ustno preverjanje in ocenjevanje znanja

Preverjanje znanja

Uenevo znanje se preverja pisno oz. ustno po vsakem obravnavanem unem sklopu. Tako ugotovimo, kako uenci dosegajo cilje ter kaken je napredek posameznih uencev. Preverjanje pisnega sporoanja: preverjanje - bralnega razumevanja, - sposobnosti rabe jezikovnih zakonitosti, - bogastva besedia in ustreznost njegove rabe, - sposobnost pisnega sporoanja.

Preverjanje ustnega sporoanja: govorni nastop uencev zajema tri naloge:

1. uenec se predstavi, 2. opis dveh/treh sliic,

3. igranje vlog na podlagi verbalne iztonice.

Pisni preizkus znanja: ocenjevanje - bralnega razumevanja

- sposobnosti rabe jezikovnih zakonitosti

- bogastva besedia in ustreznosti njegove rabe

- sposobnosti pisnega sporoanja

1. ocenjevalno obdobje : 1. PREIZKUS ZNANJA: konec oktobra2. ocenjevalno obdobje : 2. PREIZKUS ZNANJA: zaetek februarja 3. PREIZKUS ZNANJA: konec majaToni datumi pisnih preizkusov so izobeeni na oglasni deski.Ustni preizkus znanja:Ocenjevanje sposobnosti govornega sporoanja in sporazumevalne zmonosti

1. ocenjevalno obdobje : - govorni nastop (predstavitev lastne osebe na podlagi verbalnih iztonic, ubesedovanje

slikovnega impulza in igranje vlog na temo unega sklopa OLA (zaetek novembra)2. ocenjevalno obdobje: - govorni nastop (predstavitev lastne osebe na podlagi verbalnih iztonic, ubesedovanje slikovnega impulza in igranje vlog na temo unih sklopov MESTO IN PODEELJE in STANOVANJE)

(zaetek februarja)

- govorni nastop (predstavitev lastne osebe na podlagi verbalnih iztonic, ubesedovanje slikovnega impulza in igranje vlog na temo unih sklopov NARAVNO OKOLJE in NAKUPOVANJE) (konec maja)Okvirna asovna razporeditev ur pri 1. tujem jeziku v 7. razreduUNI SKLOPI1. ocenjevalno obdobje

(september januar)2. ocenjevalno obdobje

(februar junij)

ONUS UPPNUONUS UPP NU

1. PONOVITVENI SKLOP 12

2. OLA: urnik, uenje15 23

3. MESTO IN PODEELJE: javne zgradbe, promet14 42

4. STANOVANJE: oprema, hina opravila13 53

5. NARAVNO OKOLJE: ivali, skrb za okolje17 61

6. NAKUPOVANJE: oddelki v trgovski hii, kakovost, cena, epnina13 42

7. PROSTI AS: port, razline aktivnosti v prostem asu, konjiki 12 42

8. IZBIRNE VSEBINE 6

SKUPAJ UR:

14042 23832 205

LEGENDA: ONUS obravnava nove une snovi UPP - utrjevanje, ponavljanje, preverjanje NU- nerazporejene ure

MC-minimalni cilji

TC-temeljni cilji

ZC-zahtevneji cilji 1. UNI SKLOP: PONOVITVENI SKLOP

(AS: 12 URTEME PONOVITVENEGA SKLOPA: So grt man auf Deutsch, Mein Steckbrief, Komm, ich zeige dir mein Familienalbum, Ferdinand zhlt, Eine deutsche Klasse, Oh, du liebe Zeit, Freizeitaktivitten, Die Klasse 6.b geht einkaufen, Unser Khlschrank, Mein Zuhause, Mein Kleiderschrank ist voll! Mein Krper

Une metode: ( razgovor ( razlaga ( demonstracija ( delo z besedilom ( igra vlog ( delo s slunimi viri ( pisno ustvarjanje ( didaktina igra ( diskusija

Une oblike: ( frontalna ( delo v dvojicah ( skupinsko delo ( individualno delo ( projektno delo ( delo z viri ( delo z IKT

Una gradiva, pripomoki, viri: ( ubenik ( delovni zvezek ( revije, asopisi, knjige ( zgoenka ( VHS/ DVD ( internet ( igre ( i-tabla ( raunalnikJEZIKOVNA SREDSTVAKOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE

Uenci znajo:

vzpostaviti socialne stike(pozdrav, se predstavijo..)

vpraajo po poutju

vpraajo po ceni in nanj odgovorijo

vpraajo po konjikih in aktivnostih v prostem asu in na vpraanje odgovorijo

izrazijo mnenje

nekaj predlagajo in predlog sprejmejo ali zavrnejo

opiejo vsakodnevna opravilaUenci naj bi:

MC:

razumeli pogovor o poitnikih doivetjih

razumeli kratka besedila o konjikih, o druini, o letnih asih

znali prepisati besedilo

s pomojo slikovnega gradiva poimenovali dneve, mesece, olske potrebine, hrano, oblaila, dele telesa

TC:

razumeli besedila doloene vsebine se odzivali preteno v nemini

znali na kratko, s pomojo vpraanj opisati druinske lane, kaj jedo za kosilo, dom, uilnico

ZC:

pripovedovali o poitnikih doivetjih

pripovedovati o druinskih lanih, prijateljih, o dnevnih aktivnostih, o osebni higieni

Operativni cilji (obvezni in izbirni)

Minimalni standardi

1. Sporazumevalne zmonosti:

1.1 Sluno in sluno/vidno razumevanje

Uenci:

razumejo preprosta jezikovna sporoila, posredovana v standardnem jeziku pri poasnem in razlonem govoru,

pri posluanju in reevanju prepoznajo kljune besede,

prepoznajo glavno misel, ose

View more >