medpredmetna priprava

Download medpredmetna priprava

If you can't read please download the document

Post on 13-Feb-2017

230 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

medpredmetna priprava

MEDPREDMETNA URNA PRIPRAVA

SLOVENINA, MATEMATIKA, SPOZNAVANJE OKOLJA 1. RAZRED

ANJA KOKALJ, O Dob, podrunica Krtina

Duan Krnel, Tatjana Hodnik ade, Tatjana Kokalj

MLINEK, 1. del, delovni ubenik

MLINEK, 2. del, delovni ubenik

MLINEK, 3. del, delovni ubenik

Tatjana Kokalj

MLINEK, Vadnica za slovenino

Tatjana Hodnik ade, Simona Knez

MLINEK, Vadnica za matematiko

Duan Krnel, Tatjana Hodnik ade, Tatjana Kokalj

MLINEK, Prironik za uitelje

LUKA SE PREDSTAVI, MLINEK, 1. DEL

MEDPREDMETNA PRIPRAVA NA POUK

PONEDELJEK, 1. teden

predmet: SLO

predmet: MAT

predmet: SPO

Zaporedna ura: 1

Zaporedna ura: 1

Zaporedna ura: 1

una tema: Luka se predstavi

una tema: Luka se predstavi

una tema: Luka se predstavi

una enota: Kotiek za slovenski jezik

una enota: Matematini kotiek

una enota: Kotiek za spoznavanje okolja

uni cilji

Uenci se spoznavajo med seboj.

Urejajo potrebine in kotiek za slovenski jezik.

Igrajo se enostavne igrice.

Nauijo se kratko iztevanko.

uni cilji

Spoznavajo se med seboj.

Urejajo potrebine in matematini kotiek.

Igrajo se enostavne matematine igrice.

uni cilji

Spoznavajo se med seboj.

Urejajo potrebine in kotiek. za spoznavanje okolja.

Igrajo se enostavne igrice.

Orientacija v prostoru.

une metode: razlaga, razgovor, delo s slikovnim gradivom, demonstracija

une oblike: frontalna, skupinska, individualna

didaktini pripomoki in viri: fotografije, didaktine igre, druabne igre, pobarvanke, slikanice

pojmi: uni predmet, matematika, slovenina, spoznavanje okolja, kotiek

POTEK UNIH DEJAVNOSTI

1. ura

Uence sprejmemo v razred. Predstavimo se jim in jim razkaemo prostor in pokaemo posamezne kotike v njem. Kotikov ne poimenujemo, otrokom pustimo, da si sami ustvarijo vtis ter si prosto ogledajo razred. V vsakem kotiku je tudi razstavna tabla, na kateri so obeene slike, povezane z enim od treh glavnih unih predmetov: slovenski jezik, spoznavanje okolja in matematika, ter knjige (v kotiku za slovenski jezik so knjige pravljic, slikanice, v kotiku za spoznavanje okolja so naravoslovne knjige in v matematinem kotiku matematine vadnice). Uence spodbudimo, da poimenujejo slike, knjige in predmete. Povemo jim, da je vsaka skupina predmetov povezana z enim unim predmetom.

Katere une predmete poznate?

Kaj se bomo uili v oli?

Kaj se bomo uili pri slovenini?

Kaj se bomo uili pri matematiki?

Kaj se bomo uili pri spoznavanju okolja?

Kateri kotiek je matematini kotiek? Kako veste?

Kateri kotiek je kotiek za slovenino in kateri za spoznavanje okolja?

Uence pustimo, da si prosto ogledujejo slike in predmete v posameznih kotikih. Povabimo jih, naj se igrajo igre, ki so pripravljene v kotikih (lovek ne jezi se, 5 v vrsto, prepoznavanje oblik in barv, spomin nasprotij, pobarvanke iz pravljic, pari junakov iz pravljic ).

2. ura

Po igri povabimo uence, da se nam pridruijo v sprednjem delu razreda. Povemo jim, da bo tudi vsak izmed njih v razredu dobil svoj kotiek (predal za svoje potrebine in prostor, kjer bo sedel). Vsakega uenca posebej vpraamo, kako mu je ime. Vsak predal ima e nalepljeno etiketo z imenom in sliico za vsakega otroka. Vsakemu uencu pomagamo najti njegovo ime in ga spodbudimo, da si v predal zloi svoje potrebine. Nato si uenec izbere, na katerem mestu v razredu bo sedel. Dovolimo, da se vsak usede na poljubno mesto.

3. ura

Igramo se igrico Mi se z vlakom peljemo.

Uencem povemo, da je ola kot vonja z vlakom, na poti izvemo, vidimo in doivimo veliko novega.

Ste se e vozili z vlakom?

Kam ste potovali?

Znate oponaati drdranje vlaka?

Otrokom povemo uvodno pesmico iz delovnega zvezka

Mi se z vlakom peljemo,

dobro voljo meljemo,

ko pa se ustavi vlak,

hitro se preteje vsak,

en dva tri,

vlak si ti.

Pri tem uitelj/-ica hodi po razredu in na koncu izteje enega uenca, ki postane lokomotiva ter vozi vagon (uitelja/-ico) po razredu. Zopet povemo pesmico in uence spodbudimo, da jo ponavljajo z nami. Lokomotiva izreba naslednjo lokomotivo in tako nadaljujemo, dokler niso vsi uenci v vlaku.

Uitelj/-ica zopet prevzame vlogo lokomotive in odpelje uence na kratek ogled ole. Na poti se predstavimo e ostalim razredom v prvi triadi.

opombe

MEDPREDMETNA PRIPRAVA NA POUK

TOREK, 1. teden

predmet: SLO

predmet: MAT

predmet: SPO

Zaporedna ura: 2

Zaporedna ura: 2

Zaporedna ura: 2

una tema: Luka se predstavi

una tema: Luka se predstavi

una tema: Luka se predstavi

una enota: Opis osebe

una enota: Barve, orientacija v prostoru

una enota: Predstavimo se

uni cilji

Uenci se spoznavajo med seboj.

Uenci posluajo opis osebe.

Med posluanjem so pozorni na pomensko in izrazno stran besedila.

Po posluanju razlenijo, obnovijo in ovrednotijo besedilo.

Opiejo sebe s pomojo vpraanj uitelja/-ice.

uni cilji

Poznajo in loijo barve.

Se orientirajo v prostoru.

uni cilji

Spoznavajo se med seboj.

Znajo se predstaviti z osnovnimi podatki.

Prepoznavajo podobnosti in razlike med ljudmi.

une metode: razlaga, razgovor, demonstracija

une oblike: frontalna

didaktini pripomoki in viri

pojmi:

POTEK UNIH DEJAVNOSTI

1. ura

Igramo se razline socialne igre, ki so primerne za fazo spoznavanje in predstavljanja.

IGRA BREZ DOTIKA

Otroci se gibljejo po prostoru, pri tem pa se ne smejo nikoli dotakniti:

hoja po prstih,

hoja po petah,

hoja nazaj,

hoja po vseh tirih,

po kolenih in komolcih,

raja hoja,

skakanje po eni nogi

POZDRAV

Otroci se svobodno gibljejo po prostoru. Na znak se pozdravijo na dogovorjen nain (z roko, z nosom, s hrbtom, s kolenom, s podplati ).

PAJKOVA MREA

Otroci sedijo v krogu. Prvi (vzgojitelj/-ica ali uitelj/-ica) prime za konec barvne vrvice, pove svoje ime in nekaj o sebi (kaj mu je ve, esa ne mara, kaj ga jezi ) in vre klobi naslednjemu. Igra se tako nadaljuje, dokler niso vsi povezani.

IME Z GIBOM

Otroci sedijo v krogu. Vsak se predstavi tako, da pove svoje ime, pri tem pa naredi gib, ki ga potem vsi ponovijo.

ZELENI KROKODIL

Uenci sedijo v krogu. Uitelj/-ica zane igro. Pove svoje ime, sosedu pa ree: ti si krokodil. (Jaz sem Francka in ti si krokodil.) Sosed (krokodil) ponovi prejnje ime, doda svoje in naslednjemu zopet ree: ti si krokodil. (Ti si Francka, jaz sem Miha in ti si krokodil.)

Igra traja toliko asa, da vsi povedo svoja imena. Vsak, ki izree ime, tistega pogleda v obraz. Igra zahteva precejnjo zbranost. e si kdo ne more zapomniti imena predhodnika, mu lahko pomaga, ostali posluajo. Poudarek je na spodbujanju, pomoi ter sodelovanju in posluanju.

KDO SE JE SKRIL?

Uenci so zbrani v skupini ter sedijo na tleh. Dobro si ogledajo drug drugega, nato na znak uitelja/-ice vsi zaprejo oi. Uitelj/-ica enega izmed uencev tiho odvede na skrivno mesto, kjer ga soolci ne vidijo. Nato lahko odprejo oi. Ugotoviti morajo, kdo manjka.

OPISUJEM PO SPOMINU

Izberemo enega uenca in ga postavimo pred ostale tako, da ga vsi dobro vidijo. Natanno si ga ogledajo, nato pa se ta uenec skrije. Ostali uenci ga morajo im natanneje opisati (barva las, barva oblail, viina ). Nato se skriti uenec zopet pokae in uenci ugotavljajo, kaj so si pravilno zapomnili in esa ne.

2. ura

MOJI INTERESI

Uenci sedijo v krogu in vsak pove, kaj rad dela. Da se interesi in imena bolj usedejo v spomin, lahko to igro poveemo z Zelenim krokodilom. Potem poteka takole. Nekdo v skupini ree npr.: Jaz sem Franci in se rad vozim s kolesom. Kaj pa ti rad dela? (Obrne se k svojemu desnemu sosedu.) Sosed ponovi njegovo ime in interes levega soseda, doda svoje ime, svoj interes in se obrne k svojemu desnemu sosedu ter ga vpraa, kaj rad dela. Igra poteka toliko asa, da se vsi zvrstijo. e si kdo ne more zapomniti interesa, mu ta lahko pomaga.

Otrokom naroimo, naj pripravijo delovni ubenik.

Otroke povabimo k posluanju opisa Luke Ribi in jih opozorimo, naj bodo pozorni na to, kaj vse bo o njej povedano.

Uitelj/-ica prebere besedilo v ubeniku na strani 6. Po posluanju zastavlja vpraanja o bistvenih podatkih iz besedila. Otroci vrednotijo besedilo. Povedo, v em so Luki podobni in v em drugani.

V pogovoru obnovimo, s im in kako se najraje igra Luka. Otroci povedo, kaj se najraje igrajo, ali radi obiskujejo otroka igria, katera igrala so jim najljuba. Z gibi prikazujejo guganje, spuanje po toboganu in vrtenje na vrtiljaku. Slednje ponazorijo tudi z velikimi in sproenimi gibi rok kroijo v levo in desno. Gibe ponavljajo na razline naine (po klopeh, tleh, na tabli, v katlah z mivko ) in postajajo vedno manji.

Besedilo ponovno posluajo, kar jim bo olajalo reevanje nalog v ubeniku: e so pozorno posluali, bodo ustrezno pobarvali sliko Luke (lase, oi, oblaila, obutev) in v naslednjih nalogah izbrali pravilen odgovor.

Katera je Lukina najljuba igraa?

Kam gre Luka na sprehod ob nedeljah?

S im se ti rad/-a igra?

Kaj e zna?

Uitelj/-ica prebere navodila, otroci pa preberejo mone slikovne reitve in oznaijo/izberejo pravilne odgovore: Lukina najljuba igraa je medvedek; ob nedeljah gredo z druino v gozd.

3. ura

Zadnji dve vpraanji na str