celorocni sucha priprava

Download Celorocni sucha priprava

Post on 05-Jul-2015

2.002 views

Category:

Sports

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.Celoron such pprava hr
    Fyziologicky je hokej vysoce intenzivn hra, zjistilo se, e bhem zpasu dojde zven tepov frekvence na 80% - 90%. Neperuovan hern seky del ne 30s vedou k rychl akumulaci lakttu, proto je dleit rychl regenerace bhem stdn. Bhem jednoho stdn je tlo energeticky zvisl na ATP CP systmu, kter se do tla bhem zte dostv jako prvn zdroj energie, a proto by se mlo veker cvien pizpsobovat dlce jednoho stdn 30 - 45s (prmrn doba strven na led - anaerobn charakter).
    Hokej je rychlostn silov sport. Svalov sla v hokeji je velmi dleit, v celoron pprav na ni klademe nejvt draz.

2. V letn pprav se snameo rozvoj prakticky vech pohybovch schopnost. Vtinou vak u hre lednho hokeje se sname k rozvoji dvou zce souvisejcch pohybovch schopnost:
Slov schopnost - rozvoj slovch schopnost je nezbytnou podmnkou pro dosaen vysok sportovn vkonnosti (dynamick sla, rychl sla atd.)
Koordinan schopnosti specifick pro hokej= KOORDINACE POHYBU-svalov kontrakce - technika - zlepen vkonu.
modern vdeck teorie ukazuj na nezastupitelnou roli rozvoje koordinanch schopnost pro plnohodnotn pohybov rozvoj u hre.
Rozvoj pohybovch schopnost u hr lednho hokeje v celoron pprav na suchu
3. SILOV SCHOPNOSTI
slov schopnost pat mezi zkladn pohybov schopnosti v lednm hokeji
jedn se o schopnost, kter vznamn ovlivuje jak rychlosttak i vytrvalost!!! Proto je dleit vybrat sprvnou metodu cvien k rozvoji sly.
Druhy slovch schopnost: explozivn, rychl, absolutn, vytrvalostn anaerobn vechny druhy sly vyuvme v hokeji
Nejvhodnj je v letn pprav zat se silov vytrvalostnm trninkem (kruhov trnink, intervalov trnink, velk poet opakovn), po 3 4.tdnech pejt na trnink silov (max.sla, men poet opakovn) po 3 4.tdnech na slu vbunou (rychlostn silov trnink zdvih,trh,skoky, kliky s odrazem, plyometrick odrazov trnink vskoky, skoky z msta, seskoky, opakovan seskoky a vskoky pro hokej vhodn i jednono, hody s medicimblem, kliky).
4. Metody k rozvoji silovch schopnost + praktick pklad
5. 6. 7. KOORDINANSCHOPNOSTI
Prostorov orientan schopnost zmna pohybu, smru, pidn otek, perifern vidn i s vyuitm balannch pomcek co nejrychleji, sprvn mus hr urit polohu tla k balann pomcce, smru pohybu atd.
Rovnovhov schopnosti - zpevn tlo ve specifick pozici vt sla v pohybu. Vtina odbornk zastv nzor, e rove rovnovn schopnosti je vrozen, je mon ji pravidelnm cvienm ovlivnit.
statick rovnovha statick poloha izometrick vdre - sla
dynamick rovnovha- vybrme pohyby na balannch ploinch, kter jsou nejvce specifick pro hokej depy, vpady ikmo vzad atd.
balancovn balann cvien
Rytmick schopnost asov lenn pohybu, pizpsoben se rytmu soupee spojen specifickch cvien na bosu, TRX s hol s druhm jedincem
Reakn schopnost- schopnost tla i jeho st reagovat pohybem co mon nejrychleji na urit podnt i soubor podnt cvien na bosu,TRX reakce pohybu jsou kontrolovny velkm mnostvm sval
Kinesteticko-diferencian schopnostekonominostpohybu,ideln pohyb je proveden pesn, vsouladu skritrii optimln techniky. Zmna pohybu tla v prostoru.
8. Trnink mldee
nejsou pozitiva silovho trninku u dt vt ne mon negativa, nebo radji neposilovat, kdy zat posilovat? asto kladen otzky. Ba prv naopak, sprvn zen cvien nap. bude mt jist nesrovnateln vce pozitiv ne negativ.
pokud dodrme zsady sprvnho posilovn a budeme ctt zdravotn a vvojov monosti dtte, nemme pro se silovch cvien u mldee bt
pravdou je, e u dt skuten nedochz po silovch cviench kzsadnm zmnm velikosti sval. Dvodem je pravdpodobn fakt, e koncentrace rstovch hormon (pedevm testosteronu)je u dt vrazn ni ne u dosplch jedinc mu.
U odbornk se asto setkvme spedstavou, e jakkoliv tk, odporov (s inkami, stroji) silov trnink zpsobuje uzavrn rstovch plotnek (epifyzrn trbiny koncov sti kost), jeho dsledkem je zpomalen a nsledn zastaven rstu. DODROVNM SPRVN TECHNIKY, POSLOUPNOSTI CVIKU OD NEJJEDNODUCH, PO SLOITJ, DODROVN CELKOVHO NIHO OBJEMU SILOVHO TRNINKU nezpsob fyziologick zmny v rstu. Pokud jsou dti systematicky silov a psychicky pipravovny, nemusme se bt pouvat silov trnink.
9. PERIODIZACE MEZOCYKLU
10. PERIODIZACE MIKROCYKLUS
11. ZSADY PLNOVN TRNINKOV JEDNOTKY
Rychlost//max. 7sekund ped vm ostatnm
Rychlostn vytrvalost ped vytrvalost i slu
Max slu ped vytrvalost
Max slu ped vytrvalostn slu
Rychlou slu ped pomalou slu
Rychlostn vytrvalost ped speciln vytrvalost
Obratnost a koordinaci ped vytrvalost i max slu
12. Poet dn zatenpoet
Poet jednotek zatenpoet
Poet ZPAS - ppravnpoet
Celkov as zatenhodiny
Regenerace silhodiny
Poet dn volnapoet
Poet zrannch / poet dn omezen
z trninku ze zdravotnch dvod poet
Obecn trninkov ukazatele
13. MIMO SEZNU: dleit intenzita trninku a kvalita 1hodina intenzivnho trninku je vce, jak 2hodiny nekvalitnho trninku
V SEZN: rozdlen podle hernho dne
14.

  • Dobe volen trninkov jednotky nespovaj pouze ve zven svalov sly i lokln silov vytrvalosti. Nespornou vhodou je tak zven prevence organismu sportovce vi zrannm a vytven pedpoklad pro dlouhou sportovn ivotnost. 15. Svaly silov nepipravovanch jedinc asto pracuj pi vych rychlostech nesynchronn, a zvyuj tak riziko porann organismu. K synchronizaci pohybu vyuvme balann cvien a core training. 16.Praktick pklady