knjiŽevnost starog istoka

Download KNJIŽEVNOST STAROG ISTOKA

Post on 07-Nov-2014

330 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Književnost starog istoka, 1. razred srednje škole

TRANSCRIPT

Najprije je postojala usmena kultura Bez obzira na civilizaciju pojavljuju se zajednike

teme: mitovima se pokuavalo objasniti postanak svijeta i pojave koje ovjek ne razumije, javlja se kult zagrobnog ivota i sl. Djela se udaljavaju od svakodnevnog govora, postaju ritmina i formulaina, na taj se nain moglo razviti epsko pjesnitvo Pojava pisma u 3. stoljeu dovodi do postupnog prijelaza na pismenu kulturu

Najstariji tekstovi bliski knjievnou 3. i 2. tisuljee prije Krista Vjerojatno nastali iz religijskih pobuda Njihova se struktura i jezina organizacija udaljuje od

govora i pribliava umjetnikom oblikovanju. Neka od djela - Razgovor razoarana ovjeka i njegove due-(dijalog o smislu ivljenja), - Pouka mudrosti(priipisuje se dravniku Ptahotepu), - Pjesme s rijeke( zbornik ljubavne poezije), - Himna Nilu, - Himna Atonu,bogu Sunca( pripisuje se faraonu Ehnatonu)

Ep o Gilgameu Najstariji ep svjetske knjievnosti ( 1700.g.pr.Kr.) Tema je Gilgameeva potraga za besmrtnou Pisan je klinastim pismom,zapisan na akadskom jeziku Nastao je povezivanjem pojedinanih pjesama u cjelinu Uoljiva je primjena sredstava retardacije radnje primjerice

ponavljanja, formulainih opisa,umetnutih pria i dr. Zavretak epa donosi pouku : iako ovjek mora urijeti, on moe biti i stvaratelj. Ep je poseban jer se u njemu mijenja karakter glavnog junaka. Ep je u 19.st pronaen u knjinici kralja Asurbanipala.

Sadrajno se moe podijeliti u dvije

cjeline: 1. dio (1.-7. ploica) Vanjski svijet.

Pripovijedanje o Gilgameevom vladanju Urukom, usliena molba da se od gline napravi Enkidu. Enkidu i Gilgame se bore, no kasnije postaju prijatelji. Na kraju Enkidu umire. 2.dio(8.-12.ploica) Unutarnji svijet,

odnos ovjeka prema samome sebi. Gilgame traga za vjenim ivotom. Dolazi do Utnapitima koji mu pria o velikom potopu. Zatim mu Enkiduova sjena govoi kako je smrt zavretak. Gilgame se vraa u Uruk i umire.

Zapisana je na sanskrtu,starom indoeuropskom

jeziku U Indijsku knjievnost ubrajamo:

- Vede, - Mahabharatu, - Ramajanu - Panantantru.

Tekstovi su dugo prenoeni usmenom predajom. Sveenika

kasta brahmana je imala dunost da tekstove ue napamet, te ih predavaju buduim naratajima. To je najstariji zbornik staroindijskih tekstova. Obrednog je karaktera u stihu i prozi. Tekstovi su vjerojatno nastajali u 2. i 1. tisuljeu pr. Kr. Sastoje se od etiriju zbirki, od kojih je najvanija Rgveda.

Velika pjesma(ep) o plemenu Bharata Nastalo u rasponu od 4.stpr.Kr. Do 4.st.pos.Kr. Tema je borba za vlast izmeu bliskih roaka Pandava i

Kaurava, pripadnika plemena Bharata. Sastoji se od 18 knjiga i dodataka, sadraj u cjelinku

povezuju sukovi Pandava i Kaurava. Opsegom je 20 puta vea od Ilijade i Odiseje zajedno

Bhagavadita (Pjesma uzvienog) jedan od najljepih

dijelova epa. Opisuje razgovor junaka i boga Krine prije bitke. U djelu se oituju sve jezine faze od vedskoga jezika do

klasinoga sanskrta. Pojavljuju se i razliite vrste poezije : epska sa svojom

didaktinou,ali i lirska s iznoenjem osobnih doivljaja. Djelo je sastavljeno od 100 000 loka.

loka je strofa od etiri osmerca.

Junaki ep o ivotu kralja Rame Nastala u usmenoj knjievnosti, a verzija teksta je nastala

izmeu 5.st.pr.Kr. i 2.st.pos.Kr. Pojavljuju se mnogi slikoviti fantastini motivi,udovita i

duhovi. Sastoji se od 7 knjiga, pretpostavlja se da se 1. i 7. knjiga

najkasnije nastale.

SADRAJ RAMAJANE : SADRAJ: Kralj Rama i Sita ive

skladno, ali zbog obeanja njegova oca, Rama mora biti prognan na neko vrijeme. U progonstvu mu se pridruuje ena Sita. Oni se bore s fantastinim biima i svladavaju prepreke, te ostaju dosljedni do kraja i svojiim su vrlinama uzor danapnjim Indijcima.

Zbirka pounih pria i basni. Prie su u prozi i ispriane su

jednostavnim jezikom.Na kraju se nalazi pouka u stihovima. Nastala je oko 3. stoljea pos.Kr.Bila je namijenjena dvorskoj

sredini, ali je i bila popularna u svim drutvenim slojevima. Matija Antun Reljkovi je preveo basne s francuskog jezika.

Basne se u tom prijevodu zovu basnama Pilpajevim. Izvorni se tekst nije sauvao. Zahvaljujui prijevodu na

perzijski, arapski i grki jezik proirila se na Afriku, Aziju i Europu.

Sastavio ju je mudri brahman

Vinuarman, na zahtjev kralja Amaraaktija. Kralj je elio svoje ne odvie pametne sinove pripremiti za preuzimanje vlasti. Sadraj Panatantre 1. knjiga Razdvajanje prijatelja

(prijateljstvo lava i bivola,akal unosi razdor) 2.knjiga Stjecanje prijatelja (sloga donosi spas) 3.knjiga Vrane i sove 4.knjiga Gubitak steenoga ( ismijava se ulazak u posao s lukavijim od sebe. 5knjiga Nepromiljeno djelovanje ( osuuju se nagli i nepromiljeni potezi)

Bibliju ine 73 knjige nastale izmeu 1300.g.pr.Kr. I

100g.pos.Kr. Dijeli se na Stari i Novi Zavjet. Granicu podjele ini roenje Isusa Krista.STARI ZAVJET(46 knjiga) Sinijski savez Boga s izabranim narodom Petoknjije(posveeno Mojsiju),Povijesne knjige,Psalmi(tradicija vee ime kralja Davida),Mudrosne knjige(kralj Salomon) i Proroke knjige Jezik: veinom hebrejski;najstariji dijelovi pisani aramejskim jezikom Vrijeme: od 13. st.pr.Kr. do roenja Isusa Krista NOVI ZAVJET (27 knjiga) Krist ostvaruje novi savez Boga s ovjekom Evanelja,Djela apostolska,Poslanice apostola Pavla, Katolike poslanice, Otkrivenje ( Apokalipsa) Jezik : grki jezik Vrijeme: prvo stoljee poslije Krista

Tekstovi su se najprije prenosili usmenom predajom, poeli

su se zapisivati oko 7.st.pr.Kr.

Tematski se u Starom zavjetu prati idovska povijest od

njezinih poetaka do potpadanja pod kulturni utjecaj gelenistikih drava.

Prvi i temeljni dio Biblije, u njemu je zapisana religijski

shvaena povijest Izraelaca. Na poetku mu je postanak svijeta i poeci ljudskoga roda,

a na kraju pripreme izabranoga naroda za ulazak u Obeanu zemlju. Sastoji se od Knjige postanka, Knjige izlaska, Levitskog

zakonika, Knjige brojeva i Ponovljenog zakona.

Knjiga postanka bavi se opeljudskim pitanjima

podrijetla i ovjekove sudbine, odnosom dobra i zla. Opisuje postanak svijeta i ovjeanstva, povijest izabranoga naroda, sve do Josipove smrti.ine je mitovi iz narodne predaje. Najpoznatiji biblijski motivi voe sa stabla,zmija,Adam i Eva, Kain i Abel, Noa, Abraham i dr. Knjiga izlaska bavi se osloboenjem i izlaskom

izabranoga natoda iz egipatskoga ropstva pod Mojsijevim vodstvom; ukljuuje i savez na Sinaju. Od izraelskih plemena se stvara jedan narod. Biblijski motivi zemlja kojom tee med i mlijeko, mana koja pada s neba kao Boji dar, deset zapovijedi Bojih i dr.

Levitski zakonik donosi tekstove koji pokazuju

idovstvo kao religiju i obrede povetane s njom. Knjiga brojeva pokazuje daljnju povijest Izraelaca i

njihov put kroz pustinju. Isprepliu se povijesna zbivanja sa zakonskim propisima. Ponovljeni zakon bavi se obnovljenim savezom s

Jahvom i prikazom zakonskih propisa. Zavrava Mojsijevom smru.

Mogu se dijeliti u tri dijela: 1. izraelska povijest od osvajanja Palestine do babilonskoga suanjstva( Joua, Suci,Ruta,Samuel,Kraljevi) 2. od poetaka do obnove idovske zajednice iza

babilonskoga suanjstva ( Ljetopisi,Ezra i Nehemija) 3. pojedinana dogaanja od 7. do 5. st.pr.Kr.

(Tobija,Judita,Estera) i o dogaajima iz 2.st.pr.Kr. (Prva i druga knjiga o Makabejcima)

U njoj se velia idovska religija i

domoljublje, a obrana domovine je poistovjeena s obranom ivota i vjere.Jedan je od najdramatskijih biblijskih opisa. Izvorni je tekst pisan aramejskim ili hebrejskim jezikom, ali je sauvan samo u grkome prijevodu. Knjiga je pisana u Palestini, u vrijeme grke vladavine. Judita je udovica koja ivi u Betuliji, gradu koji opsjeda vojskovoa Holoferno. Ostavi bez vode, stanovnitvo je oajno i eli se predati.Sveenici odluuju ekati Boju pomo jo 5 dana, Judita ih uvjerava da ucjenom nee nita postii. Ona odlazi u neprijateljski tabor, napije Holoferna, te mu odrubi glavu uz Abrinu pomo.

Zbirka religiozne lirike. Sastoje se od 150 biblijskih

molitava i obrednih pjesama. Po obliku su verseti( omanji zasebni stavci od 2 do 3 retka u veemu tekstu). Zadnji psalam svake knjige zavrava hvalom Jahvi ( doksa). Psaltir knjiga koja sadri psalme rasporeena po njihovu redosljedu u Bibliji. Pjevali su se uz pratnju glazbala sa strunom, a uglavnom su povezani s bogoslujem. Nastali su u razdoblju od 11.st.pr.Kr. do 4.st.pr.Kr., najvei dio je nastao za vrijeme babilonskoga suanjstva.

Dijele se u tri skupine koje se meusobno mijeaju:Sadraj Oblik

Himne ili hvalospjevi

Poziv na slavljenje poetak: poziv na hvalu boga Boga i njegovih udesa Gl.dio: zahvale Bogu udesa koja su Boje djelo i Boje djelovanje u ljudskoj povijestiObraanje Jahvi za pomo u nevolji.Mogu biti u ime naroda i individualne. Vrlo bliski himnama, zahvalnice naroda ili pojedinaca Bogu poetak: zaziv Boje pomoi gl.dio: molitelj iznosi nevolju pred Jahvom, a zatim izraava pouzdanje u Jahvino milosre. poetak: uvodna najava zahvale Gl.dio:

Tubalice

Zahvalnice

Mudrosna se knjievnost se razvijala na kraljevskim

dvorima. Temelji se na tradiciji i ivotnom iskustvu. Najee se renosi mudrim izrekama. Sastavljene su od 6 zasebnih knjiga: Knjiga o Jobu, Mudre

izreke, Propovjednik, Pjesma nad pjesmama, Knjiga Mudrosti i Knjiga Sirahova. Knjiga o Jobu je jedan od najljepih i najpotresnijih dijelova

Biblije. Tema joj je trpljenje pravednika kojega Bog iskuava.

Nastala je u 4.st.pr.Kr. Smatra se najljepom ljubavnom

poezijom staroga Istoka. Sastavljena je od nekoliko dijelova: Proslov( enja za zarunikom), Pjesma prva(Prvi susret),Pjesma druga(Uzajamna ljubav raste),Pjesma trea