knjiga vremena molitve

Download KNJIGA VREMENA MOLITVE

If you can't read please download the document

Post on 17-Sep-2015

237 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pocetak

TRANSCRIPT

KNJIGA (ODREENIH) VREMENA MOLITVE

U IME ALLAHA SVEMILOSNOG (MILOSRDNOG) MILOSTIVOGKNJIGA (ODREENIH) VREMENA MOLITVE

i Njegovoga govora (tj. KNJIGA vremena molitve i KNJIGA u kojoj se navode i iznose hadisi koji daju razjanjenja u vezi Njegovog, Allahovog uzvienog govora): ".... zaista molitva je na vjernicima propis povremen." Odredio je vrijeme (za) njega na njih (tj. "propis povremen" znai: odredio je Allah d.. tano oznaeno i propisano vrijeme za taj propis njima, vjernicima, pa ga u odreeno vrijeme treba i obavljati).

PRIAO NAM JE Abdullah, sin Meslemeta, rekao je: proitao sam na (sijelu, tj. u prisustvu) Malikja od Ibnu ihaba da je Umer, sin Abdul-Aziza odgodio (popodnevnu, ikindijsku) molitvu (jednoga) dana, pa je uniao njemu Urvete, sin Zubejra, pa ga je izvijestio da je Mugirete, sin ubeta, odgodio molitvu (jednoga) dana, a on je (tada bio) u Iraku, pa je uniao njemu Ebu Mes'ud El-Ensarija pa je rekao:

"ta je ovo, o Mugirete? Zar nije (stanje takvo da) si ve znao (tj. Zar ve nisi znao, Zar ve ne zna) da je Dibril, blagoslovi Allaha i Njegov spas na njega (tj. neka su njemu, Dibrilu), siao pa je klanjao, pa je klanjao poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio; zatim je klanjao pa je klanjao poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio; zatim je klanjao pa je klanjao poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio; zatim je klanjao pa je klanjao poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio; zatim je klanjao pa je klanjao poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio; zatim je rekao: "Sa ovim (ili: U ovim, U ovome) se meni zapovjedilo (ili: Sa ovim, U ovim, U ovom se tebi, Muhamede, zapovjedilo. A to znai meni se zapovjedilo da ti objasnim, ili tebi se zapovjedilo da vri molitvu u tano odreene asove dana i noi onako kako sam ja klanjao u toku proteklog dana i noi)." Pa je rekao Umer (Abdul-Aziza, u lice) Urvetu: "Znaj, ta pria ga (nama, tj. uj, ta ti to nama pria)?! I zar je zaista Dibril, on (sobom, lino) uspostavio poslaniku Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, vrijeme molitve?" Rekao je Urvete: Tako je bio Beir, sin Ebu Mes'uda, (obiaja da) pria od svoga oca. Rekao je Urvete: A zaista ve je priala meni Aia da poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, klanjavae popodnevnu molitvu (ikindiju), a sunce je u njezinoj sobi prije (nego je dolo u takav poloaj) da se pokae (navrh zidova sobe, tj. a sunce grije u unutranjosti njezine sobe prije nego nadvisi zidove sobe zbog sputanja na zalaenje).

GLAVA

govora Allaha, uzvien je (On),: "Obraajui se (vi) k Njemu, i uvajte se Njega, i obavljajte molitvu, a ne budite od idolopoklonika (vieboaca)."

PRIAO NAM JE Kutejbete, sin Se'ida, rekao je: priao nam je 'Abad, on je sin 'Abada (dakle Abad, sin Abada), od Ebu Demreta, od Ibnu Abasa, rekao je:

"Doputovalo je poslanstvo (grupa ljudi iz plemena) Abdul-Kajsa na (razgovore) poslaniku Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, pa su rekli: "Zaista mi, ovaj ogranak od (plemena) Rebi'ata (u nezgodnom smo poloaju jer izmeu nas i Medine su nastanjena plemena nevjernika iz velikoga plemena Mudara) i nismo (u mogunosti da) dopiremo k tebi (Muhamede, ni u kojem drugom vremenu) osim u svetom mjesecu, pa zapovjedi nam (jednu) stvar (to) emo je uzeti od tebe i pozivati emo k njoj ko je (god) iza nas (ostao u naem plemenu):" Pa je rekao (Muhamed a.s.): "Zapovjedam vam etiri (postupka), a zabranjujem vam etiri (postupka, zapovjedam vam): vjerovanje u Allaha, " - zatim ga je protumaio njima (da je to) - " svjedoenje da nema boanstva osim Allah, i obavljanje molitve, i davanje (obavezne) milostinje, i da izruite (predate) k meni petinu (onoga) to ste zaplijenili (od neprijatelja). A zabranjujem (sve vrste posuda u kojima su se drala opojna pia, pa bile one) od tikve, i kraga (testije obojene zeleno), i zasmoljene (posude namazane smolom) i izdubljeni panj (ili neto drugo osim tih nabrojanih etiriju vrsta posuda koje su tada bile u upotrebi)."

GLAVA

prisege (zakletve) na obavljanje molitve.

PRIAO NAM JE Muhamed, sin Musena-a, rekao je: priao nam je Jahja, rekao je: priao nam je Ismail, rekao je: priao nam je Kajs od Derira, sina Abdullaha, rekao je:

"Prisegao sam se poslaniku Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, na obavljanje molitve, i davanje (obavezne) milostinje i iskrenost (u ljubavi i odanosti, a to u sebi sadri i iskreno savjetovanje i preporuivanje najboljega) za svakoga muslimana (tj. iskrenost prema svakome muslimanu)."

GLAVA:

Molitva je pokrivaica (grijeha, iskupljivaica grijeha, iskupljenje grijeha).

PRIAO NAM JE Museded, rekao je: priao nam je Jahja od 'Amea, rekao je: priao mi je ekik, rekao je: uo sam Huzejfeta, rekao je:

"Bili smo sjedai (tj. Sjedili smo) kod Umera, bio zadovoljan Allah od njega (s njim), pa je rekao: Koji (od) vas pamti (uva u sjeanju) govor (ili: rijei) poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, o iskuenju (isprobavanju, to je prvobitno znaenje rijei "fitnetun", a ta rije jo ima znaenje: grijeh, bezvjerstvo, pobuna, nered, ustanak)? Rekao sam: Ja (pamtim, to kae Huzejfete, govor Boijeg poslanika a.s. i to onako) kao to ga je rekao. Rekao je (Umer Huzejfi): Zaista ti si na njega (na Boijeg poslanika a.s.) - ili na nju (tj. na izreku Boijeg poslanika a.s.) - zaista odvaan (smion, smio). Rekao sam: Iskuenje ovjeka (tj. pogreka ovjeka) u (sluaju kad se radi o) njegovoj porodici, i njegovom imetku (imanju, vlasnitvu), i njegovom djetetu i njegovom susjedu - pokriva (iskupljuje) nju (tu kunju, iskuenje, pogreku) molitva, i post, i milostinja i zapovjedanje (tj. upuivanje na dobra djela) i zabranjivanje (tj. odvraanje od loih djela). Rekao je (Umer r.a.): Nije ovo (to ja) hou (tj. ne mislim na ovo znaenje rijei "fitnetun", to jest ne mislim na govor i hadis Boijeg poslanika a.s. u kojem se spominje rije "fitnetun" u znaenju "pogreka"), ali (hou da mi kae, tj. nego hou da mi kae izreku Boijeg poslanika a.s. u kojoj je spomenuo) iskuenje koje e se talasati (bjesniti) kao to se talasa (bjesni) more (tj. hadis u kojem je rije "fitnetun - iskuenje" spomenuta u znaenju "nered, ustanak, pobuna"). Rekao je (Huzejfete Umeru): Nije (tj. Nema, Nee biti) tebi od nje (od te kunje, od toga najveega iskuenja nikakve) tete, o zapovjednie vjernika (tj. o halifo, jer je Umer bio halifa kada je vodio ovaj razgovor sa Huzejfetom). Zaista izmeu tebe i izmeu nje (te takve kunje) su zatvorena (zakljuana) vrata. Rekao je (Umer): Da li e se razbiti (razlupati ta vrata) ili e se otvoriti (obinim nainom). Rekao je (Huzejfete): Razbiti (Razbi) e se. Rekao je (Umer): Tada se nee zakljuati nikada. Rekli smo (Huzejfi, to kae ekik): Da li je bio Umer (u predosjeaju da) zna (tj. Da li Umer znadijae, da li je znao ko su i ta su ta) vrata? Rekao je: Da, kao to (je znao) da je pred sutra veeras (tj. kao to je znao da je veeras blie nego sutra, da e prije doi "veeras" nego "sutra"). Ja sam zaista priao njemu (jedan) hadis (ili: jedno prianje koje) nije sa pogrekama (izmjean, u njemu nema pogreaka, ispravan je, ispravno je zapamen i preprian od Muhameda a.s.). Pa smo se bojali (straili, kae ekik) da pitamo Huzejfeta (ko su bila i ta su bila ta vrata), pa smo zapovjedili Mesruku (da ga on upita), pa ga je pitao, pa je rekao (Huzejfete): Vrata su Umer."

(Poznato je da je Umer r.a. ubijen od atentatora, a nije umro obinom smru, dakle vrata su razbijena, a ne obinim nainom otvorena.)

PRIAO NAM JE Kutejbete, rekao je: priao nam je Jezid, sin Zurej'a, od Sulejmana Tejmije, od Ebu 'Usmana Nehdije, od Ibnu Mes'uda da je (jedan) ovjek pogodio (tj. dobio) od (jedne) ene poljubac (tj. poljubio je jednu enu, ali se zatim pokajao) pa je doao Vjerovijesniku, pomilovao ga Allah i spasio, pa ga je izvijestio, pa je spustio (tj. objavio tim povodom) Allah, On je moan i veliajan je, (ovaj odlomak Kur'ana):

"Obavljaj molitvu (u asovima) dva kraja dana i blizinama od noi (tj. i u asovima noi koji su blizu dana), zaista lijepa djela (dobra djela) odvode (tj. pokrivaju, iskupljuju) runa djela (loa, nevaljala djela)....", pa je rekao (taj) ovjek: "

O poslanie Allaha, da li je za mene (samoga) ovo (tj. da li ovo vai samo za me)?" Rekao je (Muhamed a.s.): "Za svu moju sljedbu, sve njih."

GLAVA

vrijednosti molitve (obavljene) za njezino vrijeme (tj. u njezino pravo vrijeme).

PRIAO NAM JE Ebul-Velid Hiam, sin Abdul-Melikja, rekao je: priao nam je ubete, rekao je Velid, sin Ajraza, izvijestio me, rekao je: uo sam Ebu Amra ejbaniju (gdje) govori: priao nam je drug (tj. vlasnik) ove kue, i pokazao je ka kui Abdullaha (sina Mes'udova), rekao je: pitao sam Vjerovijesnika, pomilovao ga Allah i spasio, koji je posao najmiliji k Allahu? Rekao je:

"Molitva na (u) njezino vrijeme." Rekao je: Zatim koji? Rekao je: "Dobroinstvo roditeljima." Rekao je: Zatim koji? Rekao je: "Borba u (tj. na) putu Allaha." Rekao je: Priao mi je njih poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, a da sam traio vie (od) njega, poveao bi mi (tj. kazao bi mi jo vie poslova koji su Allahu najmiliji).

GLAVA:

Pet molitava, molitvi (dnevnih) su iskupljenje (pokrie za manje grijehe).

PRIAO NAM JE Ibrahim, sin Hamze, rekao je: priao mi je Ibnu Ebi Hazim i Deraverdija od Jezida, od Muhameda, sina Ibrahima, od Ebu Selemeta, sina Abdurahmana, od Ebu Hurejreta da je on uo poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, (gdje) govori:

"Da li vidite (tj. Mislite li; ta mislite) da je zaista (jedna) rijeka u (tj. na) vratima jednoga (od) vas (pa da) se kupa u njoj svaki dan pet (puta), ta kae, ta misli (da li bi) to (kupanje) ostavilo od njegovoga plijesna (prljavtine imalo, ita)?" Rekli su "Ne bi ostavilo od njegova plijesna nita." Rekao je: "Pa takoer je (tj. takav ti je) primjer pet (dnevnih) molitava, molitvi, brie Allah s njim (vrenjem molitava, molitvi) pogreke."

GLAVA

upropatavanja molitve od njezinog vremena.

PRIAO NAM JE Musa, sin Ismaila, rekao je: priao nam je Me