joga nidra

Download joga nidra

Post on 29-Oct-2015

98 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nidra je odgovor

TRANSCRIPT

 • Swam

  i Sat

  yana

  nda

  Sara

  swat

  i

  Joga

  N

  idra

  re

  laksa

  cija

  med

  itacija

  uv

  oen

  je u sa

  n

  Nas

  lov o

  rigin

  ala

  YOG

  A N

  IDRA

  by

  Sw

  ami S

  atya

  nand

  a Sa

  rasw

  ati

  Biha

  r Sch

  ool o

  f Yog

  a M

  ongh

  ur, B

  ihar

  , Ind

  ia Fo

  urth

  revis

  ed e

  ditio

  n, 1

  982.

  eq

  uilib

  rium

  20

  08

  Kada

  se

  is

  kore

  ne sa

  nka

  lpa

  i vik

  alpa

  , ka

  rme

  vie

  ne

  maju

  u

  ticaja

  , ka

  da se

  e

  lje i

  iluzije

  n

  epr

  ekid

  nom

  pr

  akso

  m o

  tklo

  ne,

  nas

  taje

  vei

  to

  bla

  eno

  stan

  je Jo

  ga

  Nidr

  e.

  Stan

  je u

  kojem

  o

  put

  eno

  uiv

  aju jog

  ini je

  Turiy

  a;

  u n

  jemu

  sve

  prisu

  tna

  Nidr

  a u

  obl

  iku

  ist

  e sv

  esti

  sija.

  Zato

  u

  ivaj

  tu Ni

  dru

  koja

  nije

  form

  a pr

  akrit

  i ve

  je

  man

  ifest

  an o

  blik

  pu

  rue

  .

  Yoga

  tara

  vali

  25/2

  8

  Posv

  een

  o Na

  rajan

  i ko

  ji po

  iva

  na

  Anan

  ti u

  ve

  ito

  j Jo

  ga N

  idri

 • Sadr

  aj

  Pred

  govo

  r Uv

  od

  Prvi

  deo

  Te

  orija

  Ve

  tin

  a o

  put

  anja

  Veb

  anje

  um

  a Is

  kust

  va sa

  jog

  a n

  idro

  m

  Proc

  es

  prat

  yaha

  re

  Joga

  n

  idra

  i m

  oza

  k Si

  mbo

  li n

  esv

  esn

  og

  Izvan

  te

  la

  i um

  a Ul

  azak

  u s

  amad

  hi

  Drug

  i deo

  Ve

  be

  Opisi

  ve

  bi

  Opt

  a u

  puts

  tva

  Joga

  n

  idra

  1

  Joga

  n

  idra

  2

  Joga

  n

  idra

  3

  Joga

  n

  idra

  4

  Joga

  n

  idra

  5

  Opis

  krat

  kog

  asa

  jog

  a n

  idre

  Opis

  dugo

  g a

  sa jo

  ga

  nid

  re

  Vizu

  eliza

  cija

  akr

  i Tr

  ei d

  eo

  Nau

  na is

  traiv

  anja

  Spav

  anje,

  sn

  ovi

  i joga

  n

  idra

  Eduk

  acija

  u

  ma

  Kont

  rolis

  anje

  cen

  tara

  m

  ozg

  a Te

  rapi

  jska

  prim

  ena

  Psih

  osom

  atsk

  i po

  rem

  eaji

  Kard

  iova

  skul

  ne

  bole

  sti

  evrt

  i deo

  Do

  data

  k St

  res

  i bol

  esti

  srca

  Joga

  n

  idra

  i b

  iofid

  bek

  Tum

  a

  pojm

  ova

  Bele

  ka

  o a

  uto

  ru

  Biha

  rska

  k

  ola

  joge

  4 8 14

  19

  24

  28

  33

  39

  47

  52

  58

  62

  67

  75

  85

  93

  105

  118

  125

  133

  139

  147

  156

  160

  166

  171

  177

  187

  198

  212

  214

  Pred

  govo

  r

  Ka

  da

  su

  ula

  i

  um

  u

  mire

  ni,

  a in

  tele

  kt

  se

  u

  tiin

  i o

  dmar

  a,

  po-

  inje

  N

  ajvii

  Pu

  t. Ov

  a m

  irna

  post

  ojano

  st u

  la pr

  ed-

  stav

  lja

  jogu

  . Katn

  a Up

  ania

  da

  U pr

  evod

  u jog

  a n

  idra

  zn

  ai

  ps

  ihi

  ki (sv

  esni)

  sa

  n

  jogina

  , a

  Svam

  i Sat

  janan

  da

  ju je

  defin

  isao

  ka

  o

  rela

  ksac

  iju

  post

  ignu

  tu

  sabr

  ano

  u

  um

  a.

  Ona

  pred

  stav

  lja

  sist

  emat

  sku

  me

  todu

  za

  post

  izanje

  po

  tpun

  og

  fizi

  kog,

  e

  mo

  cion

  alno

  g i

  me

  nta

  lnog

  opu

  tan

  ja. Nj

  en ci

  lj je

  da o

  spos

  obi jo

  gina d

  a u

  pra

  njava

  vi

  e st

  epen

  e jog

  e, ka

  o

  i da

  po

  jedinc

  u o

  mo

  gui

  da

  se

  o

  dmor

  i, re

  laks

  ira

  i izl

  ei

  sam

  se

  be.

  Joga

  n

  idra

  je

  jedan

  o

  d n

  ajsna

  nijih

  m

  etod

  a n

  e sa

  mo

  re

  laks

  acije

  , ne

  go

  i bu

  djenja

  usp

  avan

  ih

  cen

  tara

  m

  ozg

  a.

  Ona

  mo

  e d

  a se

  u

  potre

  bi

  i ka

  o

  uvo

  d u

  sp

  avan

  je ko

  je ta

  da

  post

  aje

  efik

  asni

  je (ve

  ina

  ljudi

  odl

  azi n

  a po

  ina

  k sa

  ve

  likim

  br

  ojem

  ne

  ree

  nih

  brig

  a iv

  ota

  o

  kojim

  a in

  tenz

  ivno

  mis

  li u

  pr

  oces

  u u

  sniva

  nja

  i bu

  de

  se

  jo

  um

  orn

  ija, n

  esp

  rem

  na

  da

  se

  suo

  i

  sa

  no

  vim da

  nom

  ), ili

  kao

  alte

  rnat

  iva

  spav

  anju

  (pola

  sata

  joga

  nid

  re

  mo

  e

  da

  zam

  en

  i dv

  a sa

  ta

  spav

  anja)

  . Ja

  sna

  je po

  treba

  o

  veka

  m

  ode

  rnog

  vr

  emen

  a za

  opu

  tan

  jem

  koje

  on

  m

  isli

  da

  ost

  varu

  je,

  naj

  ee

  sa

  svim

  pogr

  eno

  , do

  k i

  ta

  knjig

  u, n

  ovin

  e,

  gled

  a te

  levi

  zijsk

  i pr

  ogra

  m,

  zna

  i sa

  svim

  za

  oku

  pljen

  ih u

  la.

  Buda

  n iv

  ot

  se

  prov

  odi

  sa

  um

  om

  o

  kren

  utim

  sp

  olja,

  u

  glav

  nom

  konc

  entri

  sani

  m

  na

  doga

  djaje

  izvan

  n

  ai

  h te

  la,

  doga

  djaje

  sa

  kojim

  a n

  as

  pove

  zuju

  ula

  . Ka

  ko

  na

  ui

  ti da

  se

  ig

  nori

  e ta

  ne

  prek

  idna

  re

  ka

  uln

  ih

  stim

  ulus

  a,

  to

  je

  ne

  oph

  odno

  za

 • post

  izanje

  st

  anja

  opu

  ten

  osti

  i za

  poi

  njanje

  N

  ajvie

  g Pu

  ta,

  puta

  u

  pozn

  avan

  ja sa

  mo

  g se

  be?

  ove

  k Za

  pada

  je e

  kstr

  over

  tova

  n,

  dete

  rmin

  isan

  v

  rsto

  da

  otk

  rije sv

  et va

  n se

  be, i

  za

  bora

  vlja d

  a je

  on

  sam

  , t

  o do

  kazu

  je i

  mik

  rofiz

  ika,

  m

  ikro

  kosm

  ika

  re

  plik

  a u

  nive

  rzum

  a (P

  ogled

  aj u

  nu

  tra

  tam

  o je

  sve

  to

  je

  vre

  dno

  , go

  vorio

  je

  Svam

  i iv

  anan

  da).

  Soci

  jalna

  si

  gurn

  ost

  i vr

  huns

  ko

  obr

  azov

  anje

  ne

  zna

  e i

  em

  oc

  iona

  lnu

  puno

  u,

  ispu

  njeno

  st iv

  ota

  i n

  jegov

  u o

  rgan

  izaci

  ju:

  mo

  dera

  n o

  vek

  je r

  tva

  mn

  ogo

  brojn

  ih hr

  oni

  nih

  bole

  sti,

  on

  je

  usa

  mlje

  n u

  sr

  edi

  ni

  svo

  jih

  izvan

  redn

  ih

  mat

  erija

  lnih

  dost

  ignu

  a,

  njeg

  ov u

  m je

  ne

  mira

  n i

  njeg

  ove

  psih

  ike

  sn

  age

  iscr

  pljen

  e. On

  n

  e u

  spev

  a da

  ra

  zvije

  sam

  osv

  esn

  ost

  , o

  n

  ne

  razu

  me

  se

  be

  sam

  og

  i za

  stao

  je

  na

  putu

  sv

  og

  razv

  oja,

  n

  a pu

  tu

  svo

  je in

  divid

  uaci

  je.

  Zahv

  aljuj

  ui

  iskl

  juivo

  m