helsingfors tidningar 29-15-04 1843

of 4 /4
ntri K c s Den nu öfw?rstandna »vintern har i be flesta delar af södra Europa warit lika owanlig, som i nocben. I Schweitz hafwa ofantliga snömasior förorsakat laviner, liwilka begrafwit man- ien bi;oöa mc b alla bej? innewanare. Italiens "ewigt bläa" bimmll har warit högst ruskig och i Neapel mins man sig ej tiaflva slitit fa ondt af köld, snöslask och regn, som under denna rotnter. Frän Westindien och frän I>wa förspörjas starka jordbafningar. I Frankrike synes den som en borgen för Europas fred betraktade conser valiva Guizotsta ministören svinna allt mera stadga. Samma förhallande synes tvära med den lika conftruativa Peelska mimiteron i England, och fa till w\fia ser allt lugnt, fredligt och belåtet ut for Europas när- maste framtid. Att de öftiga stora makterne icke gerna rösta för krig och upphetsa politiska passioner, ar wal bekant, och det enda lilla brydsamma moln, hwilket diplomaterne aga att undan skarsa nu, sedan Syriska frågan, gtåitfetrmfrch mellan Englano och Förenta afivensom den lilla mi^amjan mellan befh od) Marokko samt mellan Spanien och Fran- krike blif»t>it afgjocba ar den Höga Ottomaniska Portens något förhastade bifall till den sednaste revolutionen och fur* steförandringeii t Serwien. I Afrika förberedas nya faltttu; mot 'Araberna. I Amerika fortfar den enwisa striden mellan Merico ock dc', nu i trångmål stadda upproriska provins Texas. Förenta ©täterna tanka nu, som förr, enoast pa pen- ningar; affgeenw aro nugot derangerade. Frankrike affanöer en Insände &effi<fning till China, samt söker fatta fast fot t i östra oceanen. För detta ändamål hafwa Fransmannen ta- Finlands fjiinbcl M Fiwcrigc. Finlands (5 r por t till Sweriqe, som wan- liqen utgör i wärde omkring 1,300,000 3l:dr, men ar 1840 minstatö till 1,047,090 N:dr, har äter höjt sig och ar 1841 uppgått till 1,256,530 N:dr. Bland de wigtigare artiklarne i denna handel aro hudar och skinn, hwaraf ar 1836 mer än million stalp. till Swerige utfördes. Under de följande aren bar exporten deraf nedgått, sa att den ar 1839 utgjorde 16,771 stalp.; men 1841 äter höjt sig till inemot förstnämnde belopp. I artikeln talg sy- nes deremot en fortfarande minstning äga nim och utför- seln dcraf bar nedgått till af hwad den för fem ar se- dan utgjorde. Likaledes wisar sig en bestämd minstning i utförseln afwed, som under aren 1836—39 uppgått till 28 il 30,000 famnar om aret, men 1840 endast utgjorde 21,118 och under 1841 nedgick till 17,740 f:r. (s'rportcn pa Swerige drefs 1841 med Finsta fartyg för 951,600 R:dr, eller omkr. 75^ proc., med Swensta för 274,510 R:dr, eller omkr. 2!^ proc. och med främmande fartyg för 30,400 R:dr, eller' 2 proc. Importen frän Sweriqe till Finland steg 1841 till 2,281i,4N0 N:dr, hwari litwäl inga silfwernwnt för 1,337,522 N:dr B:ko och 238,112 lod oarbetadt silfwer. Ten werkställdes af Finsta fartyg för 2,184,<>30 N:dr, eller 95^ proc., af Swensta för 94,390 N:dr, eller omkr. 4^ ocb af andra länders fartyg för 7,446, eller ' proc. Te förnämsta erportartiklarne woro sistnämnde av : Smör70,950 Näg 4,402 tunnor, Wed 17,740 fam- nar, Hudar 484,600 skalp., Talg 8,028 l'i*p., Kött, fal' rabt 4,2! I tit, Hampa 252 Skepp., Trän och Späck 20,992 kannor. Hwartill de^litom komma under loppet af ar 1841 utförda 1,478 t:r Lax, 7,920 tit Strömma,, 9,516 >.'isp. Fläsk samt omkring 160,000 alnar Vlaggarn och z^ärst. Bland de frän Swerige till Finland ar JB4l in- förda waror märkas hufwudsakligsn : lem. - Tackjern 4,400 Skepp., Stängjern 7,884 Slcpp., Bmid- Bult- och HaUcrjfin 1,000 Skepp., Cpik och Nubb 2,16 QSkepp., Skrot 1,7^5 Skepp., Manufaktur, ej specificerade, 470 Skepp., Stal 543 Skepp., Tobak l kardusrr 69,337 stalp., Git Marquesas öarna i besittning, samt sednast -- som bet beter, af religiös grund och otwungen anhållan af Jo. M. Drottning yemaro ,^taheiti genom Amiral Dupetit Thouars afwen tagit sistnämnde 6 samt de öfriga Eallffaps- enrna under sitt fphhVrtiga hägn. I det himmelska (ihina rader fred, och. mäktiga skeppslaster Cbinesiskt silfwer landa i Engelska hamnar. - Notabla dödsfall aro: Den berömde F. Buchholtz i Berlin död den '.'4 Febr. den ryktbare Ko- lofot rönt i Athen; den Engelske Skalden Rob. So uthey, samt den celebre juristen Profesior Zachariw i Heidelberg. Postdagen predika: 3 Helslnrlfors Stads 2xn'f<i ; -fcåiimejjocnf Finssa och ©rofnjTa, JtapcU. i\ Taft. Lange. Aftonsången ©roenfla, Kapell, v. Past. S cl)röd er. I Lif-Gavdcts Finsta Skarpstvtte-Bataljons ÄvtrfA: Finsla, t. f. Bal. Predik. Mag. L I ll s t c u m. I Första FmffaSjö^qmpagetS%vttai Finsta, Equip. Predit. Baron Si ti) b i n oe 1. Slnnanbag. Past predika: 3 «3elfuicjfoi'6 Srads 2xvrka: «pö<imcfjficne Minsta, Stud. An- Qtlin, ©ttjoiiffa, Stud. Sl;omanijfc. 2fftonfun<jen, Finfta, P«st.Adj. S tre mm er. I XI f Gardets Finsta S^avpskyttelßataljonsixyrka: Swensia, t. f. Bat. Pred. BXog. ? il lit rom. 3 .'söl-sta Jirrffc» Sjö^qliipacictsKyrka: Swenfia,Equip. Predik. Vac « n e t) bi n d e r. 1Ö45. QUIJD VERUM ATQUE Drös»» C U R O ET » O G O. SuröaLTcn ben 15 JCyrit IN 2 29. 3nnttc£: Helsingfors. sF. A. T.) Utnämnt) och rordna d den 4 April- Hof^'iactö Extra Notarien A. I. A. Pomell till CEajjcut wid vli>erel-(sontoiretv li>erel-(5ontoiret i 2ibo.

Author: elena-rogleva

Post on 21-Feb-2016

11 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Askondagsbruden

TRANSCRIPT

 • ntriK c sDen nufw?rstandna vintern har ibe flesta delar af sdraEuropa warit lika owanlig, som i nocben. ISchweitz hafwa

  ofantliga snmasior frorsakat laviner, liwilka begrafwit man-ien bi;oa mcb alla bej? innewanare. Italiens "ewigt bla"bimmll har warit hgst ruskig och i Neapel mins man sigej tiaflva slitit fa ondt af kld, snslask och regn, som underdenna rotnter. Frn Westindien och frn I>wa frsprjasstarka jordbafningar.

  IFrankrike synes den som en borgen

  fr Europas fred betraktade conser valiva Guizotsta ministrensvinna allt mera stadga. Samma frhallande synes tvra medden lika conftruativa Peelska mimiteron i England, och fa tillw\fia ser allt lugnt, fredligt och beltet ut for Europas nr-maste framtid. Att de ftiga stora makterne icke gerna rstafr krig och upphetsa politiska passioner, ar wal bekant, ochdet enda lilla brydsamma moln, hwilket diplomaterne aga attundanskarsa nu, sedan Syriska frgan, gtitfetrmfrch mellanEnglano och Frenta afivensom den lilla mi^amjanmellan befh od) Marokko samt mellan Spanien och Fran-krike blift>it afgjocba

  ar den Hga Ottomaniska Portens

  ngot frhastade bifall till den sednaste revolutionen och fur*stefrandringeii t Serwien. IAfrika frberedas nya faltttu;mot 'Araberna. IAmerika fortfar den enwisa striden mellanMerico ock dc', nu i trngml stadda upproriska provinsTexas. Frenta tterna tanka nu, som frr, enoast pa pen-ningar; affgeenw aro nugot derangerade. Frankrike affaneren Insnde &effierel-(sontoiretvli>erel-(5ontoiret i 2ibo.

 • Bcker fr10,406N:dr, Spanml, Hwetmjl 8,714Destutom importerades 184 frnSwerige: 277,85! stlp.Toppsocker och 41,635 kannor Dricka af alla slag. FrnFinland till Swerige antommo 1840: 342 Finsta fartygom 18,307 lster samt 184 : 442 Finsta fartyg om18,223 lster. Till Finland frn Swcrige ankommo1840: 92 Swensta fartyg om 895 lster samt 1841:119 d:o d:o om 967 lster.

  (Efter .fConjil. Swensia 9

 • Torgpriser:Nng 16 Nub. t:n.jNm^mjl t Rub. 20 a30 k.ilisp.H^fraioNub. ioi Nub. t:n.Aafwcrgr^n 90 k. 1 9vub. kpn.Potttr 18 a 20t

  "Smr 7 u 7 Rub. 50 k. Lisp.

  Talg 7 Rub. >!isp.Ntktt. .2 i.2i Rub. "Frktt3Nub.^Rllb.2ok."H 70 :l 7 ) k.

  "Bjrkwed^8?ub.40 n '10k. l.isietrn och tallmtb2Rub.8o t &:e.

  "Hwad sger du, fhnnd? r det mitt samwete, somtynger ned staden wrre n jcrn? Det r lgn,karl, jagbar ett godt samwelc, ett nyckel roligt samwete. Ser duiilte gnistor och rk der wid stogbrynet, sg!''

  ''Jag ser ingenting, berre!"''Hrp, Johan, nu ser jag hwad det r som tyn-

  ger. Der sitter en hop tiggarungar fram p slden. Krbort dem".

  "Hr ar ingen pa staden, mer n Kapten och jag".Paus.''Wi ha brdtom, Johan och lstet r tungt, hwar-

  fre stall du lata stickan der stta sig bredwid ungarnapti sldkanten?"

  ''Jag ser mglimng, berre, mer n isen, stranden ochtw Mar, som kmm a efter ost''.

  "Komma de' efter os; ? Det r lnsman och fangf-rarn, de stola ej fa fast ost".

  Paus.

  ''Hwad

  ser du?""Jag ser en rodnad i styarna och lidarna komma

  nrmare''."Kr pa!Alla afgnmdens makter, mcnnista! hwari-

  frn kom den gamla karlen, som satt sig pa siden bred-wid stickan och tiggarbytct ? Han tynger ju ned os). Kmhan frn sjn? sg, kom han just br nedifrn sjn?''

  "Wid min sjl ock salighet, berr Kapten hr sittermgen annan i staden, n Kapten och jag. eldentar ull".

  ''Sakr da dir raktfwer till landet,rakt fwcr,hr du!""Drt gar ej an, hrrr Kapten, der r en glada''."Hut, lymmel, jag sger det r ftdwatten. Kr at

  h__ eller stall jag sticka dig dit frut". Och Kaptenenhjde botande sin sabel

  "Hwarfre hller du ej rakt da hanS stde, Peter?""Omjligt, ers nad! Isen brakar och bgnar redan

  under ost".''Jag tycker att elden tar till. Det r frstrckligt.

  Men hwart tog de frmsta staden magen? Jag ser denej mer".

  "Icke heller jag, ers nad! (Sakta) Nu kustar jagen enka.

  "Och ban siar ej att rddas, sger Sandgren?''''Tywrr omjligt,Herr Patron! Sjn r fyra fam-

  nar djup pa det stllet.'Hall !Har r Peter med min dotter. Hon r af-

  dnad, denolyckliga!Latom ost inbdda henne istaden ochaka hem".

  "Det war ingen glad astondagsbrud, herr Patron!Hwad gr du Peter?"

  'Jag ser huru wackert lgorna stiga fwerstogen ochglnsa i gladorna, min far!"

  Han tryckte dess hand, bad med gat en bnOch knde en tryckning, en blick o hur skn!

  Han yppar sin krlek medklingande ord,Med eder och suckar om himmel och jord.

  Men Emma blir kall, blir frndradihast,

  Hon tror ingenting, fast han svr som en gast.Hon smler s vnligt mot halad rival,

  Som nublir s lycklig livarendaste bal.Da mrknar for Calle all verldenes glans,

  Han srjers rysligt, frutan all sans.lian halar livar ([vinna, vill hnga ihast,

  Han tnker p hampa, han tnker p bast.Der kommer rivalen. O Calle, hvad harm!

  Hvadhan synes lycklig, hvad hon synes varm!"God morgon,bror Calle!" "Hur mr du"? 'jo bra".

  "Kom fljmig till Sclweitzaren". "Tack skalldu ha"."Nr liachuH mig vinkar, jag aldrigplr Jly"

  Hat/' Calle medblicken mot himmelens sky.S vandra de bda rivalerna in,Ing Calle alt drnka sin smrtaivin.

  Der njlo de tappert af nektarens frjd,Ock Calla blej'munter och tre/lig och njd.

  Men vinet det yppar frtroliga ordOch mycket niansger, gun", sso/n smord.

  Mnti hemligt omtalar livar vunnen favrOch ger en frskran som borgen derfr.

  Der ma de nu bada som perlor igull;Den ena han ljuger den andra s full.

  Me/i Calies frtvi/lan den r nu sin hos,Han saknar ej mera den retande ros.

  Blott hmden den lejver nnuihans brst,Hgt ropar mom honom stolthetens rst:

  "Far kall mot den skna och hennes skall bliDet qval, du har lidit fr slikt ra1/eri".

  Och kall blef han stndigt. O Emma, hvadharm!Du kastar vl blickar, han blir dock ej varm.

  Ty den, som p kroken har sprallat som hanyDen glmmers ltt ej sin sveda minsann.

  Och Calle har blifvit jrstndignumer,Han tik-rattar s godl t coquetlers maner.

  Ty lycklig rival han Jick vandra ochsPrecis samma vg, som vr Calle Jick g.

  Nu skratta de bda och sjunga s godt:Den fl;ande, koppan vi, fr samma lott.

  Modern Vallad. (Ini!nu.)"Men hennes hjerta var ock a stort,Var ej fr eu;men fr innga gjordt".

  v. Braun.

  Z/ng CVme fl/ lrlek frtviJlansjulU brann,//an 6'a^'- />/c>/^ >>^

 • Mbjudes hijra:Ett mbleradt rum, wid Mariegatan, iConsul Borgstrms

  nya stentnis, inne p garden.Ifc^n ben 1 Oktober 1843 tvenne maningar, den ena wid

  Kaserngaian, bestende af 10 rum, kk, tambur, bagarstuga samtndiga utbus, den andra wld gabiansojtan meo (i rum, kk, tambur samt alla ndiga uthus, om t)nreir>ilforen kan ofwerenbkoin-mas med U. H. Chrogelius.

  Uti Lindforsta grden N:o l wio Wladimirsgatan i qwarteretTliopen, frn den IOktober detta r, l^illiga lagenbete: dels frbul)JK , dels fr ungkarlar; nrmare underrttelse erhalles i gr-len af C. I.E. Gustawson.

  Nu genast twenne rum i rofianblar Brobergs grd vid storaSiobert6ijafani mat ud) uppa^ning eibiille p stllets

  Ifrn den 1 nstk. November, fra waningen af hufwuddyggtingen igrden N:o ) '.vid Mai^gegaran eller sdra hrnet af Eli-s.ldctDs torg, innehllande sal och 4 kamrar,, kk och tambur hivar-med fljer ndiga utl,u och kllare samt del ibagarstuga och drng:lammare som ar frseoo med badugn; och kan om wiltoren fwer-cnkumins med garen a stllet.

  Ett wackert summar lanbtiTaUe bel3a.fl wid sjn, 2 mil sj och'.'1 mil landwg frun deiwa stad, utyyres fwer summaren, vest-.

  ende af en byqgning innehllande en sal och 2 kamr.l med mbler,t fot meo farililb frstuga och stafferi, en mindre trdgrd kringbugningen, potatisland i jfern och bete fr en ko. Nrmare un-derrttelse lemna af Handl. Brenner.

  En wl mblerad sal och en kammare med kontor och enslildtambur, i andra waningen af Handl. Hrenners grd a Ulrikasboramed wacker utsigt t fodra ock norra hamnarne, uthyres fwcrsommaren, fwensom fr r, ifrn den 1 nstkommande Octoberhwarom tan afslutas med M. c B. Brenner.

  tskilliga rum i garden N-o vid KnerntorgetNu genast ett mindre rum inom tHinblir och en strre hwlfd

  kllare, saml ifrn den 1 Oktober en waning af fem rum, kk ochtambur jemte erforderliga uthus, detzucum al^illiga ungkarlsrum,uci grden N:o 15 och 1^, qvart. Torsten v:d Unionsgatan, nraQbservatorium.

  Andra dag P^,l eller Mindagen ben 17 innew. 2fuctt kl. 7 e.m. anffdUea uti H 'c,>ietl'usei hrlldes Auembl'e och finnes frtill octftetoi hrande personer, entr^e-viljectec emot 00 fop. frparar od) 40 k>?p. Silfwer fr Damer att tillg uti