hekasi vi 4th rating

Download HEKASI VI 4th Rating

Post on 16-Jul-2015

5.709 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HEKASI VIDate: _________________ I. Layunin Napahahalagahan ang pagsisikap ng mamamayan'at ng pamahalaan upang umunlad ang bansang Pilipinas Pagpapahalaga: Pagbibigay-halaga sa kabuhayan/kaunlaran ng isang bansa

II. Paksang-aralin Ang Pamahalaan at ang Pambansang Kaunlaran "Kahulugan ng Kaunlaran"

Sanggunian :Kagamitan :

BEC pah. 24 PELC V. A.1, pah. 34Batayang Aidat, pah. 240-257 Ang Pilipino sa Pagtwo ng Bansa, pah. 264-265, 270-273 mga larawan, dayagram

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral:: Anu-ano ang mga kabutihang dulot sa Pidpinas ng pagsapi sa mga samahang panrehiyon at pandaigdig (ASEAN, UN)? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: a. Nais ba ninyong malaman an gating bagong yunit? May kinalaman kaya ito sa kaunlaran? b. Itala sa pisara ang mga sumusunod na mga bansa at pangkatin ang mga ito ayon sa kanilang kalagayan Estados Unidos Pilipinas Singapore Hapon Indonesia Korea Gran Brintanya India Tsina A. Maunlad na Bansa ___________________ ___________________ ___________________ B. Papaunlad na Bansa ___________________ ___________________ ___________________

2. Pagkilala sa bagong unit: Kabanata I Pagmamasid ng mga larawan sa paskilan Pagbibigay ng mga hinuha at pagbuo ng mga katanungang tatalakayin Halimbawa: Ano ang kaunlaran? Anu-ano ang mga palatandaan ng kaunlaran sa kabuhayan, kultura at pulitika? 3. Paglalahad: Pagpapangkat-pangkat sa mga bata/pagbasa sa paksa o aralin.

Pagpapalitan ng kuru-kuro (brainstorming) Pag-uulat ng mga nakuhang impormasyon at nabuong kaisipan 4. Pagtalakay: Ano ang kahulugan ng kaunlaran? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ipakita ang kahulugan ng kaunlaran sa pamamagitan ng paggamit ng DAYAGRAM.

Halimbawa: 1. malagong kabuhayan 2. mataas na GNP/ Per capita income

1. maunlad na pulitika 2. may demokratikong uri ng pamahalaan

1. mayamang kultura 2. may pinagyamang elemento ng sining, panitikan, sayaw, musika, asal, paniniwala at pagpapahalaga

2. Paglalapat: Kalian mo masasabing may kaunlaran ang iyong bayan/bansa? 3. Pagpapahalaga (Filipino/EKAWP/HEKASI) Mahalaga ba ang kaunlaran ng isang bansa? Paano mo pahahalagahan ang kabuhayan/kaunlaran ng ating bansa? Makabayan o makabansa ka ba? IV. Pagtataya: Sumulat ng isang maikling talata tungkol sa kahulugan ng kaunlaran. V. Takdang Aralin: Tukuyin ang mga palatandaan ng kaunlaran sa larangan ng kabuhayan, kultura at pulitika, Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa, pah. 264-268; Pilipinas: Bansang Papaunlad, pah. 241-252 Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VIDate: _________________ I. Layunin Natutukoy ang mga palatandaan ng kaunlaran sa larangan ng kabuhayan, kultura at

pulitika Pagpapahalaga: Pakikiisa/pakikipatulungan para sa kaunlarang pangkabuhayan ng bansa

II. Paksang-aralin Ang mga Palatandaan ng Kaunlaran Pag-unlad na Pangkabuhayan

Sanggunian :Kagamitan :

BEC pah. 24 PELC V.A.1.1, 1.2, pah. 34-35Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 241-242 Ang PIlipinas sa Pagbuo ng Bansa 6, pp. 263, 270-273 Grap, pah. 270-271 at taiahanayan, pah. 273; mga balita tungkol sa GNP ng Pilipinas at ng ibang bansa

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Ano ang kahulugan ng kaunlaran? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Gusto mo bang maging maunlad ang kabuhayan ng ating bansa? 2. Paglalahad: Pagpapangkat-pangkat ng mga bata. Pagbasa sa aralin tungkol sa paksang itinakda/Pag-aaral sa mga grap at talahanayan 3. Pagtalakay: Ano ang pangunahing Iayunin ng bawat bansa? Sa pamamagitan ng iba't ibang patakaran nakikita ang pag-unlad ng kabuhayan. Anu-ano Ito? (Mga inaasahang sagot: paglaki ng GNP, per capita income at bilang ng may hanapbuhay, atbp.) a. Ano ang tinatawag na GNP? Batay sa grap ng GNP ng Pilipinas (1977-1983), magkano ang GNP ng bansa sa taong 1977? 1978? 1979? 1980? 1981? 1982? 1983? Aling taon ang may pinakamaliit na GNP? Ang may pinakamalaki? b. Ano ang tinatawag na "per capita income"? Ano ang kinalaman ng populasyon sa per capita income? Ano ang ipinahihiwatig ng grap? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga palatandaan ng kaunlaran sa larangan ng kabuhayan?

Magbigay ng halimbawa ng mga katangian ng Tsang maunlad na bansa sa larangan ng kabuhayan. 2. Paglalapat: Anu-ano ang mga kabutihang natatamo ng mga bata sa isang bansang maunlad ang kabuhayan? Para sa iyo, anu-ano ang mga katangian ng isang maunlad na bansa sa larangan ng kabuhayan? 3. Pagpapahalaga: Mahalaga bang magkaroon ng kaunlaran sa larangan ng kabuhayan ang bawat bansa? Paano? IV. Pagtataya Piliinn ang titik ng wastong sagot. 1. Ang isang palatandaan ng pag-unlad sa kabuhayan ay ang paglaki ng _________________. a. GNP o Kabuuang Pambansang Produkto b. Teritoryo ng bansa c. Mga likas na yaman 2. Ang bahagi ng populasyon na maaaring maghanapbuhay ay tinatawag na _________________. a. hang-bisig b. Yaman-tao c. Kapit-bisig 3. Isarg palatandaan ng pag-unlad ng bansa ang _________________________. a. paglaho ng kultura b. pag-unlad ng kabuhayan c. paglaki ng populasyon V. Kasunduan Pag-aralang matukoy ang mga palatandaan ng kaunlaran sa larangan ng kultura at makapagbigay ng halimbawa ng mga katangian ng isang maunlad na bansa sa larangan ng kultura. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VIDate: _________________ I. Layunin Nailalarawan ang isang maunlad na bansa sa larangan ng kabuhayan, kultura at pulitika Pagpapahalaga: Pagtangkilik/Pagtataguyod/Pagmamahal sa mga Kulturang Pilipino

II. Paksang-aralin Ang mga Palatandaan ng Kaunlaran Pag-unlad na Pangkultura

Sanggunian :Kagamitan :

BEC pah. 24 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa 6, pp. 265-269 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 243-245 Mga larawan ng iba't ibang pagdiriwang, museo, galeriya, bai-baitang na palayan, mga gusali, tulay, atbp.

A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Tukuyin ang mga palatandaan ng kaunlaran sa larangan ng kabuhayan. Ano ang tinatawag na GNP? Per capita income? Laang-bisig? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Alam na ba ninyo na ang ating bansa ay maunlad dahil sa ating maunlad na kultura? 2. Paglalahad: Pagpapangkat-pangkat ng mga bata Pagbasa sa aralin, pah. 265-269, Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa Pagpapalitan ng kuru-kuro (brainstorming) Pag-uulat ng mga nakuhang impormasyon at nabuong kaisipan 3. Pagtalakay: Ang mga mamamayan ba sa Pilipinas ay may kulturang Pilipino? Nagpapakita ba ito ng pagkakakilanlan ng isang bansa? Kultura rin ba ang nagbibigkis sa mga mamamayan at pinagmulan ng diwa ng pagkakaisa? Patunayan ito. Masasabi ba nating maunlad ang bansang may maunlad na kuitura? Patunayan ito. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga palatandaan ng kauniaran sa larangan ng kultura? Mga Inaasahang 2. Paglalapat: Paano ka makatutulong sa pagpapayaman sa kultura ng Pilipinas? 3. Pagpapahalaga: Paano natin pahahalagahan ang mga kulturang Pi!ipino?

IV. Pagtataya 1. Tinitipon ng mga Pilipino ang mga reliko o mahahalagang bagay tuiad ng mga ginamit ng mga ninuno at inilalagak sa _________. a. Pambansang Sentro ng Kultura b. Pambansang Museo c. Batasang Pambansa 2. Ang pagdami ng galeriya sa buong bansa ay nagpapakita ng patuloy na pagtangkilik sa _______. a. likha b. kalinangan c. sining V. Kasunduan 1. Gumupit ng mga larawan ng mga halimbawa ng mga sumusunod: mga pagdiriwang musika museo wika sining inhinyerya at arkitektura 2. Humanda sa pagtukoy sa mga palatandaan ng kaunlaran sa larangan ng pulitika, pah. 274-275, Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VIDate: _________________ I. Layunin Natutukoy ang mga palatandaan ng kaunlaran sa larangan ng pulitika Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pamahalaan

II. Paksang-aralin Ang mga Palatandaan ng Kaularan Pag-unlad na Pampubliko

Sanggunian :Kagamitan :

BEC pah. 24 PELC V 1.2 at 1.2, pah. 36Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa 6, pah. 274-275 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 245-246 Larawang may kaugnayan sa pamahalaan at mamamayan

A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang palatandaan ng kaunlaran sa larangan ng kultura? Gamitin ang flower webbing sa pagbibigay ng mga katangian ng isang bansang maunlad sa larangan ng kultura. Halimbawa: a. mga pagdiriwang b. museo c. sining d. musika e. awit f. wika g. enerhiya