geologian tutkimuskeskus, turveraportti geologian tutkimuskeskus,...

Download GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, TURVERAPORTTI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPER£â€‍OSASTO TURVERAPORTTI 191 TAPIO

Post on 24-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, MAAPERÄOSAST O

  TURVERAPORTTI 191

  TAPIO TOIVONEN

  VIRTAIN TURVEVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS

  Abstract :

  The peat resources of Virrat and their potential us e

  Geological Survey of Finlan d

  Report of Peat Investigatio n

  Es p oo 1986

 • Toivonen, Tapio 1986 . Virtain turvevarat ja niiden käyttö- kelpoisuus . Abstract : The peat resources of Virrat and thei r potential use . Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation . 225 pages, 111 figures, 72 tables and 1 appendix .

  The Geological Survey of Finland studied peat resources around th e town of Virrat in 1945, 1960 and 1984 . The majority of the mire s were investigated in 1984 . Forty-nine mires covering a total of 7 420 hectares were studied . Together with the mires in peat production, this figure accounts for some 70% of the total are a covered by peatlands .

  The mires studied contain a total of 119 .0 million m 3 of peat in situ . The mean depth of the mires is 1 .60 m, including the poorly humified surface layer, which averages 0 .41 m in thickness . The mean humification degree (H) of the peat is 5 .6 . Sixty per cent of the total peat, or 71 .1 million m3 , is at a depth of over 2 m i n an area covering 2 465 ha . Fifty-seven per cent of the pea t is Carex predominant, and the remaining 43% Sphagnum predominant . The majority of the mires are drained . The most common types of mire are Sphagnum mire with pines .

  The average ash content is 3 .1% of dry weight, the water conten t 91 .2% of wet weight, the dry density 86 kg per m3 in situ, and th e sulphure content 0 .15% of dry weight . The effective calorific valu e of the dry peat is 21 .0 MJ/kg .

  Twenty-seven of the mires , studied are suitable for fuel pea t production ; none of them are suitable for horticultural pea t production . The total area of mires suitable for fuel peat production is 1 194 ha, the available amount of peat bein g 25 .7 million m3 in situ and the energy content at 50% moisture 12 .1 million MWh .

  Five of the mires studied, with a total area of 2 176 ha, ar e included in The National Mire Preservation Programme .

  Key words : mire, peat, inventory, fuel peat production, Virrat

  Tapio Toivonen Geological Survey of Finland Kivimiehentie 1 SF-02150 ESPOO FINLAND

  ISBN 951—690—243—X ISSN 0782-852 7

  KUOPION TYOKESKUS, KUOPIO 1986

 • SISÄLTÖ

  Siv u

  1

  JOHDANTO 5

  2

  TUTKIMUSMENETELMAT JA -AINEISTOT

  7

  2 .1

  Kenttätutkimukset 7

  2 .2

  Laboratoriotutkimukset 9

  2 .3

  Tutkimusaineiston käsittely 9

  3

  ALUEEN LUONNONOLOT 1 2

  3 .1

  Maa- ja kallioperä 1 2

  3 .2

  Soiden yleinen kuvaus 1 2

  4

  TURPEEN ERI KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 4

  5

  TUTKITUT SUOT JA NIIDEN SOVELTUVUUS TURVETUOTANTOON 1 7

  6

  TULOSTEN TARKASTELU 199

  6 .1

  Turpeen paksuus ja turvemäärä 199

  6 .2

  Suotyyp it 199

  6 .3

  Turvelajit ja turvetekijät 209

  6 .4

  Maatuneisuus 209

  6 .5

  Liekoisuus 21 3

  6 .6

  Pohjamaalajit ja liejut 21 3

  6 .7

  Happamuus 21 3

  6 .8

  Tuhkapitoisuus 21 4

  6 .9

  Vesipitoisuus 21 4

  6 .10 Kuivatilavuuspaino 21 4

  6 .11 Lämpöarvo 21 5

  6 .12 Rikkipitoisuus 21 5

  6 .13 Turpeen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien j a

  syvyyden väliset riippuvuudet 21 6

  7

  TURVETUOTANTOON SOVELTUVAT SUOT 21 9

  8

  SUOJELUSUOT 223

  9

  YHTEENVETO 224

  KIRJALLISUUTTA 225

 • - 5 -

  1 JOHDANTO

  Geologian tutkimuskeskus teki kesällä 1984 maaperäkartoitukseen ja valta-

  kunnan turvevarojen inventointiin liittyviä turvetutkimuksia pääasiass a

  1 : 100 000 -mittakaavaisen karttalehden numero 2214 alueella . Suurin os a

  Virtain kaupungin alueesta sijoittuu tämän karttalehden alueelle .

  Aikaisemmin tutkimuskeskus on tehnyt kaupungin alueella turvetutkimuksi a

  vuosina 1945 ja 1960 . Tällöin on tutkittu 10 suota .

  Tässä raportissa on tiedot kaikista Virtain alueella eri aikoin a

  tutkituista 49 suosta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 7 420 ha (kuv a

  1) . Vapon turvetyömaita on lisäksi viidellä laajahkolla suoalueella .

  Kaikkiaan kaupungin alueelle sijoittuvista 20 ha ja sitä suuremmist a

  soista on tutkittu tai on turvetuotannossa noin 70 % .

  Raportin tarkoituksena on antaa mandollisimman monipuolinen ja luotettav a

  kuva tutkituista soista, niiden sisältämistä turvemääristä, turvelajeista ,

  maatumisasteesta sekä turpeen keskeisimmistä fysikaalis-kemiallisist a

  ominaisuuksista . Pääpaino on asetettu polttoturvetuotantoon soveltuvien

  suoalueiden sekä näiden turvemäärän, -laadun ja energiasisällön selvittd-

  miseen .

 • - 6 -

  1. Nimetönneva (1984)

  18 . Pohjoispäänsuo (1984)

  35 . Ruuhineva (1984 )

  2. Sammakkolamminneva (1984)

  19 . Haapaneva (1984)

  36 . Isonkivenneva (1984 )

  3. Jäkäläneva (1984)

  20 . Pohjasneva (1984)

  37 . Saarineva (1984 )

  4. Pahkaneva (1984)

  21 . Isoneva (1984)

  38 . Haukkaneva (1960 )

  5. Pihtineva (1984)

  22 . Paloneva (1960)

  39 . Kontoneva (1984 )

  6. Isoneva (1984)

  23 . Kaivosneva (1960)

  40 . Heinineva (1984 )

  7. Rantalanneva (1960)

  24 . Isoneva (1984)

  41 . Rahkaneva (1984 )

  8. Pieni Korteneva (1984)

  25 . Sammalneva (1984)

  42 . Aavaneva (1984 )

  9. Paloneva (1960)

  26 . Hirvineva (1984)

  43 . Kaunisneva (1960 )

  10. Iso Närhinneva (1984)

  27 . Suntinneva (1984)

  44 . Karjanneva (1960 )

  11. Pökkelistönneva (1945)

  28 . Kainastonneva (1984)

  45 . Lampistenneva (1960 )

  12. Silmäkeneva (1984)

  29 . Hanhisuo (1984)

  46 . Isoneva (1960 )

  13. Sydänmaanneva (1984)

  30 . Äijänneva (1984

  47 . Teerineva (1984 )

  14. "Kivisaarensuo" (1984)

  31 . Kokkoneva (1984)

  48 . Lakeisneva (1984 )

  15. Luodesneva (1984)

  32 . Silmäneva (1984)

  49 . Lamminneva (1984 )

  16. Kapeenneva (1984)

  33 . Kotaneva (1984 )

  17. Kiimalamminsuo (1984)

  34 . Mutkanneva (1984)

 • - 7-

  TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTOT

  2 .1 Kenttätutkimukse t

  Kenttätutkimukset suoritettiin vuonna 1984 siten, että useimmille tutkit-

  taville soille laadittiin linjaverkosto, joka koostuu suon hallitseva n

  osan poikki vedetystä selkälinjasta ja sitä vastaan kohtisuoraan sijoit-

  tuvista poikkilinjoista (Lappalainen, St6n ja Häikiö 1984) . Poikkilinjojen

  väli vaihtelee yleensä 200 ja 400 m :n välillä . Tutkimuspisteet ova t

  linjoilla 100 m :n välein . Linjoilta mitattiin lisäksi turpeen paksuus

  50 m :n välein ; reunaosissa tiheämminkin . Useimmat tutkimuslinjat vaaittii n

  suon pinnan kaltevuussuhteiden selvittämiseksi . Soidensuojelun perus-

  ohjelmaan kuuluvat suot (numerot 10, 24, 32 ja 35) tutkittiin linjoittai n

  tehdyllä "hajapistetutkimuksella" . Lisäksi osa pienialaisista soista on

  tutki ttu hajapistein .

  Tutkimuspisteillä määritettiin suotyyppi, suon pinnan vetisyys 5 -

  asteikolla (kuiva, normaali, vetinen, hyllyvä ja rimpinen), mättäisyy s

  (10 % :eina) ja mättäiden keskimääräinen korkeus . Lisäksi määritettii n

  puuston puulajisuhteet, tiheysluokka, mandolliset hakkuut ja kehitys -

  luokka . Puuston kehitysluokat ovat :

  1. Puuttomat alueet ja siemenpuustot

  2. Taimikot ja riukuasteen metsiköt

  3. Harvennusmetsiköt (pinotavara-aste )

  4. Varttuneet kasvatusmetsikö t

  5. Uudistuskypsät metsiköt

  6. Vajaatuottoiset metsikö t

  Turvekerrostumien kairauksissa tutkittiin 10 cm :n tarkkuudella pääturve-

  lajien ja mandollisten lisätekijöiden suhteelliset osuudet (6-asteikolla) ,

  turpeen maatuneisuus (von Postin 10-asteikolla), kosteus 5-asteikolla sek ä

  kuituisuus (0-6-asteikolla) . Lisäksi erotettiin mandolliset liejuker-

  rostumat ja määritettiin pohjamaan laatu .

  Suossa olevan lahoamattoman puuaineksen (liekojen) määrän arvioimiseks i

  kunkin tutkimuspisteen ympäristö pliktattiin 2 m :n syvyyteen ast i

  kymmenessä eri kohdassa .

 • - 8 -

  Suotyyp p i en sekä turpeen lyhenteet ovat seuraavat :

  I

  Avosuot

  II Rämeet

  1. Varsinainen l etto

  VL

  1 . Lettoräme

  LR

  2. Rimpiletto

  RIL

  2 . Ruohoinen sararäme

  RHSR

  3. Ruohoinen saraneva

  RHSN

  3 . Varsinainen sararäme

  VSR

  4. Varsinainen saraneva

  VSN

  4 . Lyhytkorsinevarärne

  LKNR

  5. Rimpineva

  RIN

  5 . Tupasvillaräme

  TR

  6. Lyhytkorsineva

  LKN

  6 . Pallosararäme

  PSR

  7. Kalvakkaneva

  KN

  7 . Korpiräme

  KR

  8. Silmäkeneva

  SIN

  8 . Kangasräme

  KGR

  9. Rahkaneva

  RN

  9 . Isovarpuräme

  I R

  10. Luhtaneva

  LUN

  10 . Rahkaräme

  RR

  11.

Recommended

View more >