explorarea funcției pulmonare

Author: bociocroxanaelena

Post on 06-Jul-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  1/49

  +

  EXPLORAREA

  FUNCTIEI PULMONARE

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  2/49

  +INDICATII

  Screening

  DiagnosticPrognostic

  Interven iațterapeutică

  • La fumători• Persoane expuse la noxe

  profesionale

  • Diferen ierea între boliț

  obstructive i restrictiveș

  • Stabilirea reversibiliă iițobstruc ieiț

  • Stabilirea severită ii boliiț

  • Evaluarea preoperatorie

  • Eficacitatea tratamentului• Posibilitatea de reluare

  ventila iei spontane dupățventila ie asistatăț

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  3/49

  +EXPLORAREA FUNCTIONALA

  PULMONARAA. Functia VENTILATORIE:1. Volumele i Debitele ventilatorii pulmonareș

  a !pirometriab Te"tarea bron#omotricit$ iiț

  %. &roprietatile mecanice ale pl$m'nilor "i toracelui

  a Te"te (e ela"ticitateb Re)i"ten a la *luț

  ,. &ERF-IA pulmonara:1. Cateteri"m car(iac

  %. Eco/ra*ia car(iac$

  0. Te"te (e (i"tribu ie a per*u)iei: !cinti/ra*ia pulmonar$ț

  C. Inve"ti/area !CI2,-L-I 3AO! 4n pl$m'ni:1. Tran"*erul /a)o" prin membrana alveolo5capilar$

  %. Anali)a /a)elor "an/uine 4n repao"

  0. Te"tarea la e*ort

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  4/49

  +INDICATII ALE E6&LORARII F-NCTIONALE &-L2ONARE

  O,IECTIVE DE INVATARE

  !CREENIN3

  • La fumători• Persoane expuse la noxe profesionale

  DIA3NO!TIC

  • Di*eren ierea 4ntre boli ob"tructive i re"trictiveț ș• Locali)area ob"truc ieiț

  &RO3NO!TIC

  • !tabilirea rever"ibilit$ ii ob"truc ieiț ț• !tabilirea "everit$ ii boliiț

  TRATA2ENT

  • Evaluarea preoperatorie• E*icacitatea tratamentului bron#o(ilatator "au anti5in*lamator • Posibilitatea de reluare a ventila iei spontane după ventila ie asistatăț ț

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  5/49

  +

  CONTRAINDICATII

  I2A recent 7mai pu in (e o lun$ț

  An/or in"tabil Interven ie c#irur/ical$ toracic$ recent$ț

  Interven ie o*talmolo/ic$ recent$ț

  Anevri"m toracic "au ab(ominal

  &neumotora

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  6/49

  +ARBORELE BRONSIC

  ona (e con(ucere aeriana 7"patiul mort anatomic Tra#eea ,ron#iole

  ona re"piratorie

  ,ron#iolele re"piratorii Ductele alveolare Alveole

  Ob". !pa iul mort:ț

  • Anatomic 8 an"amblul c$ilor re"piratorii care con(uc

  /a)ele DAR nu particip$ 4n mo( normal la "c#imbul (e/a)e 7apro 19 ml (in aerul in"pirat

  • Alveolar 8 an"amblul alveolelor ventilate (ar *oarte pu inț"au (eloc per*u)ate: raportul ventila ie;per*u)ie 7V;

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  7/49

  E6&LORAREA F-NCTIEIVENTILATORII

  1. Determinarea Volumelor i a Debitelor ventilatoriișpulmonare

  - !pirometria:

  - Determinarea CV i a VE2!ș

  - A"pectul curbei *lu 5 volum 4n (i*erite tipuri (ea*ec iuniț

  - Inve"ti/area reactivit$ ii bron iceț ș

  %. Evaluarea proprietatilor mecanice ale pl$m'nilor iștoracelui

  - &leti"mo/ra*ia

  - Te"tarea ela"ticit$ ii pulmonareț

  - Re)i"ten a la *luț

  - Capacitatea pulmonar$ total$

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  8/49

  1. Determinarea Volumelor i așDebitelor ventilatorii pulmonare

    !&IRO2ETRIA

  Determinarea CV i a VE2!șA"pectul curbei *lu 5 volum 4n (i*erite tipuri (ea*ec iuniț

  Variabilitatea individuala: vnsunt dependente de v!rstă"

   în!l ime" sex" greutateț

  Spirometria testea#ă functiamaxima ventilatorie

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  9/49

  +

  1. VOL-2ELE !I DE,ITELE &-L2ONARE nregistrarea mi$cărilor respiratorii se face cu pneumografele Le%manI

  Volumele de aer mobili#ate în cursul ventila&iei pulmonare se măsoară cua'utorul spirometrelor" pneumota%ografelor" pletismografelor corporale

  V(L)*ELE P)L*(+,-E măsoarăvolumul de aer care circula prin plamani inanumite circumstante .inspir" expir / derepaus sau fortat0

  DE1I2ELE P)L*(+,-E măsoarăfluxul de aer ve%iculat de sistemulventilator si" implicit" vite#a de expul#are aaerului in expir 

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  10/49

  +CONDITII 3ENERALE DE EFECT-ARE A !&IRO2ETRIEI

  Diminea&a .sau se repeta la aproximativaceeasi ora" pentru evitarea influen elorț

  circadiene asupra func iei ventilatorii0ț

  Se sistea#ă tratamentul bron%odilatator

   în orele ce preced investiga ia .un timpț

  variabil în func ie de durata de ac iune aț ț

  bron%odilatatorului0

  Se efectuea#a după un minim de 3%

  postprandial

  Se efectuea#a după un minim de 4 % desistare a fumatului

  I*, recent .mai pu in de o lună0ț

   ,ngor instabil

  Interven ie c%irurgicală toracicățrecentă

  Interven ie oftalmologică recentăț

   ,nevrism toracic sau abdominal

  Pneumotorax

  CONDITII DE EFECT-ARE CONTRAINDICATII

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  11/49

  +VOL-2ELE &-L2ONARE

  =. Capacitatea vitala:-

  Volumul curent 7VT 8 ti(alvolume 5 volumul de aer ve%iculat în respira&ia de repaus

  - Volumul in"pirator (e re)erva7VIR 5 volumul de aer care poate fiintrodus suplimentar în plăm!n" de

  la sf!r$itul unui inspir de repaus

  - Volumul epirator (e re)erva7VER 5 volumul de aer care poatefi expul#at suplimentar din plăm!n"de la sf!r$itul unui expir de repaus

  1. Capacitatea pulmonara totala 7C&T%. Volumul re)i(ual 7VR > volumul de aer ce nu poate fi eliminat din plamani0. Capacitatea re)i(uala *unc?ionala 7CRF 8 VR+VER

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  12/49

  +VOLUME SI CAPACITATI

  PULMONARE

  V2

  IV-

  E-V

  -V

  I6

  7-6

  V6

  -V

  2L6.= @ 1. L

  %.9 @ 0.9 L

  1. @ 1.9 L

  In e*ort IRV "i ERV "ca( "iVT cre"te

  0 @ 9 L

  .B @ 1.= L

  Volumul

  curent

  7VT

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  13/49

  + VOL-2ELE !I DE,ITELE &-L2ONARECO2&ARATIE !&IRO3RA2A ,-CLA FL-6 VOL-2

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  14/49

  +!CADEREA CV

  *actori pulmonari pierdere de &esut pulmonar .ex: pneumectomii0 cre$tere V- .ex: 1P(60  limitarea expansiunii pulmonare de cau#ă intrinsecă:

  cre$terea reculul elastic pulmonar .ex: emfi#em0

  *actori etrapulmonari / ce diminuă preponderent:  ,mplitudinea ventila iei prin:ț

  - Limitarea expansiunii toracice .durere" deformări toracice"afec&iuni neuromusculare" in special cele ce afectea#ădiafragmul0 Ex: cifo#e marcate" miastenia gravis

  7recven a ventilatiei prin:ț

  - depresia centrilor respiratori Ex: intoxica ie cu barbituriceț

  cooperare "lab$ a pacientului

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  15/49

  + DE,ITELE VENTILATORII6uantifica fluxul de aer si" implicit" vite#a de expul#are a aerului in expirSe exprima în l8sec

  VE2! sau 7EV 5 volumul expirator în prima secundă a expirului fortat- VE*S8 6V / indicele 2iffneau .7EV 8 V60

    &EF .debitul maxim instantaneu de varf0 5 cel mai mare flux de aer ob inut printr9un efortț

  maxim ini iat din po#i ia inspiratorie maximăț ț

    FEF %959 CV .debitul mediu expirator for at la 'umătatea de mi'loc a 6Vf denumit i fluxulț ș

  maximal de mi'loc 5 **E70

  FEF 9 FEF 9 i FEF %9ș  5 debitele maximeinstantanee la ;

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  16/49

  + VALORILE NOR2ALE ALE &EF

  PE7 5 fluxul maxim de aergenerat în căile respiratorii întimpul unui expir for at care ațdebutat de la capacitateainspiratorie maximă

  Pentru interpretarea corectă aPE7" curba expiratorie trebuiesă fie continuă .expirul sa sepetreacă fără pau#ă0 i să fieșini iat imediat după inspirț

  Scăderea PE7 reflectă oobstruc ie în căile aerienețcentrale

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  17/49

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  18/49

  +-TILIAREA DE,ITELOR VENTILATORII

  VE2! 7FEV1

  VE*S:

  Scăderea VE*S se produce prin: scăderea calibrului cailor aeriene: afec&iuni obstructive

  scăderea reculul elastic pulmonar: (bs în emfi#emul pulmonar scade VE*S dar VE*S86V este normal

  sau crescut prin scaderea marcata a 6V" secundara %iperinflatiei scăderii for&ei musculare a mu$c%ilor respiratori: miastenia gravis

  VE*S este utili#at:  în calcularea indicelui de permeabilitate bron ică .indicele 2iffneau0 Indiceleș

  2iffneau 5 VE*S86V  ?n stabilirea severită ii sindromului obstructivț  ?n evaluarea reversibilită ii obstruc iei bron iceț ț ș

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  19/49

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  20/49

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  21/49

  +O,!TR-CTIA INTRATORACICA A CAILOR

  AERIENE 2ARI

  (bstruc ia intratoracică a căilor aeriene mari .de ex tumori tra%eale sau bronsice0țdetermină o aplati#are a buclei expiratorii cu păstrarea aspectului normal al curbeiinspiratorii

  In mod normal în expir presiunea intratoracicăcre teș

   ,ceastă cre tere de presiune se transmiteșcăilor respiratorii intratoracice determin!nd

   îngustarea lor

  Pre#en a unei le#iuni obstructive cuplată cuțcre terea presiunii intratoracice din expirșdetermină o reducere mai accentuată.patologică0 a fluxului de aer prin calea totalsau par ial obstruatăț

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  22/49

  +

  O,!TR-C IA E6TRA5TORACIC FI6Ț

  In obstruc ia extra9toracică fixă .exțParali#ia de cor#i vocale sau steno#atra%eală0 aplati#area curbei estesimetrică at!t pe buclă inspiratorie c!t ișpe cea expiratorie deoarece fluxul deaer e limitat in ambele direc ii i nu esteț ș

  afectat semnificativ de modificărilepresiunii intratoracice

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  23/49

  +INTER&RETAREA C-R,EI FL-6 VOL-2

  &a"ul 1.  ,precierea FCV

  &a"ul %.  ,precierea .FEV10

  &a"ul 0 Dacă at!t 7V6 c!t si 7EV4 sunt normale" nu e nevoie de teste suplimentare"pacientul are *unc ie ventilatorie normal$.ț

  &a"ul = Daca 7V6 si8sau 7EV4 sunt scă#ute verifica valoarea 7EV487V6

  &a"ul 9. Verifică" prin aspectul curbei dacă există obtruc ie intra8toracică inaltă sau fixățDaca" nu treci la pasul următor

  &a"ul . Daca 7EV487V6 A =;< pacientul are obstruc ieț

  &a"ul . Verifică bron%omotricitatea prin testul bron%odilatator

  &a"ul B Daca 7EV487V6 B C;

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  24/49

  +INTER&RETAREA C-R,EI FL-6 VOL-2

  &a"ul %. Verificăvaloarea 7EV487V6

  7EV487V6 normal

  Func ie ventilatoriețnormal$

  &a"ul 1. Verificăaspectul curbei

  7EV487V6 A =;<

  &a"ul 0. +ecesitaefectuarea testuluibron%odilatator 

  7EV487V6 B C;<

  Con"tat$; Elimin$(/ (e Ob"truc iețintra5toracic$ 4nalt$ "au *i$.

  există vicii de

   înregistrare

  -epetă înregistrarea D.V. ob"tructiv$ D.V. re"trictiv$G

  6orect înregistrată

  &a"ul = +ecesitămăsurarea 6P2 ișa V-

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  25/49

  +A!&ECT-L ,-CLEI FL-6 VOL-2 INDI!F-NCTIILE O,!TR-CTIVE !I RE!TRICTIVE

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  26/49

  +

  !INDRO2-L O,!TR-CTIV ,RON!IC

  Repre)int$ 4n/u"tarea cailor aeriene prin: Spasm bronsic

  Inflamatie si edem al mucoasei bronsice" %ipertrofia si%iperpla#ia glandelor mucoasei bronsice

  In%alare de corpi straini

  (bstructie tumorala

  Distrugerea de tesut pulmonar cu pierderea elasticitatii

  6ompresie externa tumorala sau traumatica

  CV NI&, F VE2! F

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  27/49

  +

  A&RECIEREA !EVERITATII DI!F-NCTIEI VENTILATORIIVE2! 8 in(icatorul (e "everitate al ob"tructiei

    VC actual;pre)i" FEV1

  Normal HB H

  Di"*unc ie u oar$ț ș B51 59

  Di"*unc ie me(ieț 591 95=

  Di"*unc ie "ever$ț 950 05=

  Di"*unc ie *. "ever$ț  J 0 J0

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  28/49

  + SINDROMUL RESTRICTIV

  ,oli re"trictive cu mecani"m intrin"ec:

  Sarcoido#a 2uberculo#a Pneumectomie Pneumonie

  ,oli re"trictive cu mecani"m etrin"ec Scolio#a" cifo#a

  Spondilita anc%ilopetica Pleure#ii Sarcina (be#itate morbida 2umori  ,scita Sindrom dureros: pleure#ie" fracturi costale

  A*ectiuni neuro5mu"culare: *alnutritie severa Parali#ia diafragm *iastenia >ravis Distrofii musculare Poliomielita

  Sclero#a laterala amiotrofica

  CV F

  I&, N ; F VE2! F

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  29/49

  +FEF 9 FEF %9 FEF 9

  Pe unele buletine de anali#a 7E7 ;" 7E7 3 iș7E7 = se pot înt!lni i sub forma deș 2EF 92EF %9 2EF 9

  7E7 9 *loK epirator *lu 7debitul expiratorinstantaneu0

  FEF 9 > *luul epirator c'n( 9 (in CV a*o"t epirata

  FEF %9 5 *luul epirator c'n( %9 (in CV a*o"t epirata  ,precia#a mai ales obstructia distala .a cailor

  aeriene mici0

  7E7 ;< 86V aprecia#aobstructia

  A ;"= în obstructiiB ;"C în restictii

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  30/49

  +*(DI7I6G-I 6,-,62E-IS2I6E (1S2-)6 IEIȚ

  DIS2,LE

  Datorita ramificatiei arborelui bronsic si a numarului extrem de mare de cai respiratorii mici" precum sia ariei totale de sectiune foarte mare la nivel bron%iolar" arborele bronsic distal contribuie intr9oproportie mica la re#istenta totala pulmonara

  este nevoie de reducerea fluxului aerian intr9un numar mare de cai aeriene periferice pentru ase inregistra o scadere a fluxului in tot arborele bronsic

  Disfunctia in caile mici tinde sa fie %eterogena din pdv spatial astfel incat unitatile adiacente normalepot mentine un flux si un sc%imb ga#os cvasi9normal 6aile aeriene mici au pereti subtiri" compliantisi raspund la modificarile de volum pulmonar si de tensiune exercitata de parenc%im

  Sunt desc%ise la inflatia maxima si incep sa se inc%ida in expir .deflatie0 pana la atingerea V-

  6aile anormale se vor inc%ide la volume pulmonare mai mari .mai precoce" in tipul expirului0decat cele normale

  inc%idere precoce in expir air9trapping si reducerea 6V

  Heterogenitatea afectarii cailor respiratorii si inc%iderea progresiva a cailor aerienedetermina o concavitate pe curba *lu volum inregistrata spirometric la volume

  pulmonare mici

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  31/49

  + *(DI7I6G-I 6,-,62E-IS2I6E (1S2-)6 IEIȚDIS2,LE

  *odificarea 6Vf ca indicator de obstruc ie distală:ț

  In obstruc iile distale" fenomenul dominant este cel de air trappingț

  capacitatea pulmonară for ată .ț CV*  0 scade dacă este pre#ent fenomenul de airtrapping

  totodată" 6V nu este afectată în obstruc iile proximale .cu excep ia situa iei în careț ț ț

  bron%ia principală este complet obstruată0 permite distinc ia între obstruc iaț ț

  proximală i cea distalăș

  In astm" fenomenul de air trapping este" cel pu in par ial" reversibil la adm deț țbron%odilatator 6Vf reversibilă la bron%idliata ie este un indicator de air trappingț

  reversibil

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  32/49

  +DI!F-NCTIE VENTILATORIE 2I6TA

  CVFI&, FVE2!FFF(ia/no"tic CERT: F C&T

  cau)e:Oricare (in a*ec iunile re"trictive la care "e a"ocia)$ bron itaț șcronic$ (e e: T,C pulmonar a"ociat cu bron"ita cronica

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  33/49

  +CLASIFICAREA TIPULUI DE DISFUNCTIE

  VENTILATORIE

    ob"tructie re"trictie mita

  FEV1;FVC N "au

  2VV "au N

  VC N "au

  RV N "au variabil

  TLC N variabil

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  34/49

  +

  !pirometr7V67EV4 7EV487V67E739=<PE7Lun/ Volume"2L6-V-V82L67-6 PLE-VV6Re"i"tance-as-a

  Di**u"ionDL6(DL6( 8V ,V ,

  Comment":2%e patient could not fullJ expire during to 7V6 or SV6" t%erefore t%e results for bot% vitalcapacities maJ be underestimated See attac%ed 7V loops

  ID: 6S*K4 Date: 4;8;M8;K >ender: *ale ,ge: 3Neig%t.Og0: =; Heig%t.cm0: 4CK 1*I: 3MMMP1: =M 2emp: 3M

  &re &re &o"t &o"t &o"tRe* 2ea" Re* 2ea" Re* C#/

  KC KKC 3MMC .440 .KC0=;; .M;0M44 .;M0 .440;3 KM ;

  ,&OC

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  35/49

  +

  pirometrV6

  EV4 EV487V6E739=<E7

  Comment": ,cceptable and repeatable results obtainedInterpretation:

  ID: HL=4M Date: ;K8;C8;K >ender: 7emale ,ge: CMNeig%t.Og0: 4; Heig%t.cm0: 43 1*I: 3M3KP1: =M 2emp: 33

  &re &re &o"t &o"t &o"tRe* 2ea" Re* 2ea" Re* C#/33 .4C0 .M04 44M =; =4;4; ;=4 M=4 K3

  !clero(ermie

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  36/49

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  37/49

  1. Determinarea Volumelor i aș

  Debitelor ventilatorii pulmonare

    INVE!TI3AREAREACTIVITATII ,RON!ICE

  -tili)area VE2! 4n aprecierea reactivit$ ii bron iceț ș&eaM5*loK5metria

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  38/49

  +-TILIAREA VE2! IN A&RECIEREA REACTIVITATII

  ,RON!ICE

  -eactivitatea bron ică poate fi explorată prin:ș

  - 2este de bron%odilatatie

  - 2este de provocare .bron%oconstric ie0ț

  Parametrul testat este VE*S

  Variatia pentru un test po#itiv:

  493;< la testul de bron%odilatatie si

  3;< a cel de bron%oconstrictie

  Indica ii:ț

  - Diagnosticul de astm bron icș

  - Evaluarea gradului de reversibilitate a obstructiei .supletea cailor aeriene0

  -  ,precierea raspunsului .indicatiei0 de β9mimetice in%alatorii

  -  ,precierea utilitatii tratamentului corticoid in%alator 

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  39/49

  +TE!T-L ,RONODILATATOR

  "emni*ica ia varia iei VE2!ț ț

  2eto($: determinarea 7EV4 si 7EV487V6< inainte si dupa administrarea unui Q39agonist in%alator .ex: salbutamol / K in%ala ii0ț

  Re)ultat:

  2estul este considerat po#itiv dacă îmbunată irea 7EV4 .7EV4 post in%alator0 este B4

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  40/49

  +TE!T-L ,RONODILATATOR

  "emni*ica ia varia iei CVț ț 76V este:

  -  redusă prin fenomenul de air9trapping .blocare a aerului in căile aeriene distale" cu

  %iperinfla ie0ț

  -

  +u este afectată de calibrul căilor aeriene proximale

  In astm există air9trapping care este par ial sau total reversibil lațadministrarea bron%odilatatorului

  - 6re terea 76V" constată la unii pacien i cu sindrom obstructiv după bron%odilatator"ș ț

  nu poate fi explicată dec!t prin reversibilitatea fenomenului de air9trapping- Din aceasta perspectivă" cre terea FCV (up$ a(mini"trarea bron#o(ilatatoruluiș

  este un in(icator "pirometric al (i"*unc iei aeriene (i"tale.ț

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  41/49

  +

  !pirometr7V67EV4 7EV487V67E739=<PE7Lun/ Volume"2L6-V

  -V82L67-6 PLE-VV6Re"i"tance-as-a

  Di**u"ionDL6(DL6( 8V ,V ,

  Comment": ,cceptable and repeatable results obtained Ventolin .3gm0 as administered for bronc%odilatortestingInterpretation:

  ID: ,644 Date: 348;8;K >ender: *ale ,ge: K;Neig%t.Og0: ; Heig%t.cm0: 4C 1*I: 3C=P1: =K 2emp: 34

  &re &re &o"t &o"t &o"tRe* 2ea" Re* 2ea" Re* C#/

  =4 ; 4; M4 44; KK3= M=K CC K3= 4;; 4K=K; 3; CK4 .40 .K=0 3 M MM4;3= 4;4 K 4 9C

  Te"t ,ron#o(ilator 

  ID ,U,44 D t 48;C8;K > d 7 l , M

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  42/49

  +

  !pirometr7V67EV4 7EV487V67E739=<PE7Lun/ Volume"2L6-V

  -V82L67-6 PLE-VV6Re"i"tance-as-a

  Di**u"ionDL6(DL6( 8V ,V ,

  Comment": ,cceptable and repeatable results obtained 3 mg of Ventolin as administered for 3 mins forbronc%odilator testingInterpretation: 6linical details provided: 6(PD" ex smoOer T reversibilitJ Spirometric lung volumes are

  indicative of a verJ significant degree of airflo limitation it% more profound flo limitation at mid and lo lungvolumes 2%ere is %oever a clinicallJ important bronc%odilator response

  ID: ,U,44 Date: 48;C8;K >ender 7emale : ,ge: MNeig%t.Og0: K=; Heig%t.cm0: 4M 1*I: 3;;CP1: =MK 2emp: 33 -raspuns

  &re &re &o"t &o"t &o"tRe* 2ea" Re* 2ea" Re* C#/

  3K 4CM =3 3 4; K4CM .;=0 .K40 44= K K=M; .K4;0 .KK;033 .;30 .440 .;M0 .4;0 K44 3M K MK =4 K

  Te"t ,ron#o(ilator 

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  43/49

  +TE!T-L DE &ROVOCARE ,RON!ICA

  2OD DE L-CR-

  2eto(a : in#alarea (e #i"tamina in (o)e cre"c$toare p'n$ c'n( FEV1 "ca(e%.

  !e m$"oar$ VE2! ini ial 7valorile trebuie "a *ie normaleț

  !e a(mini"trea)$ aero"olul a"t*el:  ,dulti 9 initial se administrea#a solutia de control .tampon fosfat0 / M in%alatii /

  apoi se fac in%ala ii succesive cu solu ie de ;"3< metacolină" p!nă la o do#ă totală cumulată deț ț;mcg

  3 in%alatii 5 ;mcg

   ,dministrare: 3 3 in%ala ii"KKK"CCț

  Dupa fiecare repri#a de in%ala ii" se măsoara VE*S9ult

  !e calculea)$ (o)a care (etermin$ "c$(erea FEV1 7&D%FEV1.

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  44/49

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  45/49

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  46/49

  +

  -TILIAREA &EF

  )til în diagnosticul8 monitori#area pacien&ilor cu astm bron$ic prin măsurareaPE7 în ambulator" cu a'utorul peaO9 flometrului

   Pacientul î i măsoară PE79ul de K9 ori8#i minimum o săptăm!năș

  +ormal:

  variabilitatea PE7 A 3;< în astmul ec%ilibrat prin

  medica&ie

  PE7 minim diminea&a la tre#ire" PE7 maxim dupa 9 amia#a

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  47/49

  +VARIA,ILITATEA &EF

  PE7 .peaO expiratorJ flo0: fluxul maxim în timpul expirului for att Este dependent în primul r!nd de for a mu c%ilor respiratori i de gradul de obstruc ie înt ș ș t

  căile mari

  Variabilitatea PE7 5

  Variabilitatea PE7 X3;< este foarte sugestivă pentru astmul bronsic

  Variabilitate normală:

  PE7 minim diminea&a la tre#ire"

  PE7 maxim după 9 amia#a Permite (ia/no"ticul i monitori#area în ambulator a astmului bronsicș

  2onitori)area a"tmului bronic .M #one0:

  #ona verde / PE7 5 C; 9 4;; < din pre#is

  #ona galbena / PE7 5 ; 9 C; < din pre#is

  #ona ro$ie / PE7 A ; < din pre#is

  &EFma 5 &EFmin

  1;% 7&EFma + &EFmin

  P 1

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  48/49

  + INTER&RETATI !&IRO2ETRIA ACE!T-I&ACIENT

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  49/49

  +

  INTER&RETATI!&IRO2ETRIA

  ACE!T-I&ACIENT