DOCUMENT AMBIENTAL SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL ?· programa de protecciÓ del medi biÒtic 20 7.7.…

Download DOCUMENT AMBIENTAL SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL ?· programa de protecciÓ del medi biÒtic 20 7.7.…

Post on 19-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>INFORME AMBIENTAL SOBRE LA MODIFICACI NM. 13 DE LES NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DALCDIA (T.M. ALCDIA MALLORCA) RELATIVA A LA INCORPORACI DUNA NORMA PER DEFINIR LES SECCIONS VIRIES TIPUS </p> <p>DOCUMENT AMBIENTAL SOBRE LA MODIFICACI PUNTUAL NM. </p> <p>13 DE LES NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DALCDIA (T.M. ALCDIA MALLORCA), RELATIVA A </p> <p>LA INCORPORACI DUNA NORMA PER DEFINIR LES SECCIONS VIRIES TIPUS. </p> <p>JUSTIFICACI DE PROPOSTA DE NO SUBJECCI A AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA </p> <p> PROMOTOR </p> <p> AUTOR DE LA MODIFICACI: </p> <p>Antonio RAMIS RAMOS, ArquitecteArquitecte Municipal </p> <p>Palma, febrer de 2018 </p> <p>AUTOR DEL DOCUMENT AMBIENTAL Jos FELIU DE LA PEA PONS </p> <p>DNI 43.153.693-N Llicenciat en Geografia </p> <p>Gesti i Medi, SL Plaa de lOlivar, 5, pral. 2 - 07002 - PALMA </p> <p>(Mallorca, Illes Balears) 616206051 </p> <p>jaumemunarolivar@gmail.com </p> <p>mailto:jaumemunarolivar@gmail.comrcarbajoSello</p> <p>INFORME AMBIENTAL SOBRE LA MODIFICACI NM. 13 DE LES NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DALCDIA (T.M. ALCDIA MALLORCA) RELATIVA A LA INCORPORACI DUNA NORMA PER DEFINIR LES SECCIONS VIRIES TIPUS </p> <p> NDEX </p> <p> 1. INTRODUCCI. OBJECTE DE LA MODIFICACI PUNTUAL 5</p> <p>1.1. PROMOTOR 51.2. REDACTOR DE LA MODIFICACI 51.3. REDACTOR DEL DOCUMENT AMBIENTAL 51.4. ANTECEDENTS NORMATIUS 51.5. MBIT DACTUACI 61.6. OBJECTE DE LA MODIFICACI PROPOSTA 61.7. TIPUS DE DOCUMENT AMBIENTAL PER A LA TRAMITACI AMBIENTAL 61.8. EL DOCUMENT AMBIENTAL RESPECTE A LES DETERMINACIONS DEL </p> <p>REGLAMENT DE LA LOUS 6</p> <p>2. MOTIU DE LA CONSIDERACI DE NO SUBJECCI AL PROCEDIMENT D'AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA 7</p> <p>3. ALTERNATIVES, I RESUM DE LA MODIFICACI PUNTUAL 83.1. ALTERNATIVES RAONABLES, TCNICA I AMBIENTALMENT VIABLES 83.2. JUSTIFICACI DE LA MODIFICACI PROPOSTA 8</p> <p>3.2.1. SEGONS LA NORMATIVA VIGENT, ES POT DUR A TERME 83.2.2. ESTAT ACTUAL I NECESSITAT DE MODIFICACI 83.2.3. S UNA MODIFICACI CONVENIENT I OPORTUNA 83.2.4. S UNA MODIFICACI QUE REDUNDA EN LINTERS PBLIC 9</p> <p>3.3. DESCRIPCI DE LA MODIFICACI 93.3.1. NOU TEXT NORMATIU QUE ES PROPOSA 93.3.2. MODIFICACIONS DELS PLNOLS: NO SHA AFECTAT DIRECTAMENT CAP </p> <p>PLNOL 9</p> <p>3.3.3. EXEMPLES DE LES INDICACIONS QUE FIGUREN ALS PLNOLS 103.4. ESTUDI ECONMIC FINANCER I PROGRAMA DACTUACI 113.5. DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DE LA MODIFICACI PUNTUAL 11</p> <p>4. VALORACI AMBIENTAL DE LA PROPOSTA 124.1. IDENTIFICACI DE LES ACCIONS DE LA MP13 QUE PUGUIN GENERAR </p> <p>IMPACTES 12</p> <p>4.2. FACTORS AMBIENTALS 124.3. IDENTIFICACI DE LES ACCIONS DEL PROJECTE AMB EFECTE SOBRE EL </p> <p>MEDI 12</p> <p>4.4. IDENTIFICACI DELS IMPACTES QUE PUGUI GENERAR LA MP13 DIRECTAMENT SOBRE EL MEDI AMBIENT 13</p> <p>4.5. DESCRIPCI DELS IMPACTES INDIRECTES, DERIVATS DE LEXECUCI DE PROJECTES POSTERIORS A LEMPARA DE LA MP13 13</p> <p>4.5.1. IMPACTES SOBRE EL MEDI ABITIC 134.5.2. IMPACTES SOBRE EL MEDI BITIC 134.5.3. IMPACTES SOBRE EL PAISATGE 134.5.4. IMPACTES SOBRE ELS RECURSOS CULTURALS 144.5.5. IMPACTES SOBRE EL MEDI SOCIOECONMIC 14</p> <p>4.6. VALORACI GLOBAL DE LES ACCIONS DEL PROJECTE SOBRE EL MEDI AMBIENT 14</p> <p>4.7. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS 155. EFECTES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS 166. MESURES PER PREVENIR, REDUIR I CORREGIR ELS EFECTES NEGATIUS, AMB </p> <p>CONSIDERACI DEL CANVI CLIMTIC 17</p> <p>6.1. QU DIU EL LLIBRE BLANC ADAPTACI AL CANVI CLIMTIC: CAP A UN MARC EUROPEU D'ACTUACI (BRUSSELLES, 01/04/2009) 17</p> <p>6.2. ACCIONS DEL PLA D'ACCI PER L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) TRASLLADABLES A LA MODIFICACI NM. 13 DE LES NS DE PLANEJAMENT D'ALCDIA </p> <p>17</p> <p>6.3. MESURES ATENUADORES O CORRECTORES 17</p> <p>3</p> <p>INFORME AMBIENTAL SOBRE LA MODIFICACI NM. 13 DE LES NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DALCDIA (T.M. ALCDIA MALLORCA) RELATIVA A LA INCORPORACI DUNA NORMA PER DEFINIR LES SECCIONS VIRIES TIPUS </p> <p>7. MESURES PREVISTES PEL SEGUIMENT AMBIENTAL DELS PROJECTES QUE ES PUGUIN DUR A TERME A LEMPARA DE LA MODIFICACI 19</p> <p>7.1. PROGRAMA DE VIGILNCIA PER A LA PROTECCI DE LENTORN DE LES OBRES 19</p> <p>7.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIN ATMOSFRICA 197.3. PROGRAMA DE VIGILNCIA DE LA CONTAMINACI ACSTICA 197.4. PROGRAMA DE VIGILNCIA DEL SISTEMA HIDROLGIC 197.5. PROGRAMA DE PROTECCI DEL SL 197.6. PROGRAMA DE PROTECCI DEL MEDI BITIC 207.7. PROGRAMA DE PROTECCI DEL PAISATGE 207.8. PROGRAMA DE PROTECCI DEL PATRIMONI 207.9. PROGRAMA DE SEGUIMENT DE PRSTECS I ABOCADORS 207.10. PROGRAMA DE GESTI DELS RESIDUS 20</p> <p>8. CONCLUSI 21 </p> <p>4</p> <p>INFORME AMBIENTAL SOBRE LA MODIFICACI NM. 13 DE LES NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DALCDIA (T.M. ALCDIA MALLORCA) RELATIVA A LA INCORPORACI DUNA NORMA PER DEFINIR LES SECCIONS VIRIES TIPUS </p> <p>1. INTRODUCCI. OBJECTE DE LA MODIFICACI PUNTUAL </p> <p>1.1. PROMOTOR </p> <p>Ajuntament dAlcdia </p> <p>1.2. REDACTOR DE LA MODIFICACI </p> <p>Antonio RAMIS RAMOS, Arquitecte Municipal </p> <p>1.3. REDACTOR DEL DOCUMENT AMBIENTAL </p> <p>OLIVAR GESTI I MEDI, SL, sent el tcnic responsable Jos FELIU DE LA PEA PONS, Llicenciat en Geografia. </p> <p>1.4. ANTECEDENTS NORMATIUS </p> <p>NORMATIVA APROVACI INICIAL </p> <p>APROVACI PROVISIONAL </p> <p>APROVACI DEFINITIVA </p> <p>PUBLICACI </p> <p>REVISI DE LES NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT DALCDIA </p> <p> Amb prescripcions 01/02/2007 </p> <p>BOIB nm. 33, de 03/03/2007 </p> <p>MODIFICACIONS N 1 i 2 amb lobjecte d'esmenar una srie derrors materials, actualitzar la normativa i altres modificacions menors per adaptar les Normes Subsidiries a necessitats dinters municipal </p> <p> N 1: amb prescripcions el 30/10/2009 </p> <p>N 2: 23/05/2012 </p> <p>BOIB nm. 168 de 19/11/2009 </p> <p>BOIB nm. 79 ext., de 01/06/2012, correcci derrors en BOIB nm. 84, de 12/06/2012 </p> <p>MODIFICACI N 3 de transposici grfica de la norma daltures del nucli antic </p> <p> 28/11/2014 BOIB nm. 165, de 04/12/2014 </p> <p>MODIFICACI N 4, dadaptaci a la modificaci n 2 del Pla Territorial de Mallorca </p> <p> 29/07/2016 BOIB nm. 107, de 23/08/2015 </p> <p>MODIFICACI N 5 relativa a l'equipament municipal seu de l'Ajuntament </p> <p> 11/04/2016 BOIB nm. 51, de 23/04/2016 </p> <p>MODIFICACI N 6 relativa a la classificaci de SUDO de l'ART 10.4 </p> <p>05/11/2015 BOIB nm. 171, de 19/11/2015 </p> <p>MODIFICACI N 7, relativa al canvi de qualificaci duna parcella municipal dextensiva E5b a equipament esportiu i altres modificacions normatives </p> <p>02/05/2016 BOIB nm. 60, de 12/05/2016 </p> <p>5</p> <p>INFORME AMBIENTAL SOBRE LA MODIFICACI NM. 13 DE LES NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DALCDIA (T.M. ALCDIA MALLORCA) RELATIVA A LA INCORPORACI DUNA NORMA PER DEFINIR LES SECCIONS VIRIES TIPUS NORMATIVA APROVACI </p> <p>INICIAL APROVACI PROVISIONAL </p> <p>APROVACI DEFINITIVA </p> <p>PUBLICACI </p> <p>MODIFICACI N 8 relativa a la implantaci dun sistema general daparcament pblic </p> <p>29/07/2016 BOIB nm. 107, de 23/08/2016 </p> <p>Correcci derrada BOIB nm. 109, de 27/08/2016 </p> <p>DESESTIMENT DE LA TRAMITACI DE LA MODIFICACI N 8 per Acord del Ple </p> <p> BOIB nm. 73, de 15/06/2017 </p> <p>MODIFICACI N 9 relativa a lexoneraci de Bonaire de la necessitat de disposar de xarxa de sanejament </p> <p>10/10/2016 BOIB nm. 134, de 22/10/2016 </p> <p>MODIFICACI N 10 relativa a diverses modificacions normatives </p> <p>15/02/2017 BOIB nm. 30, de 11/03/2017 </p> <p>MODIFICACI N 11 relativa a la implantaci dun sl urbanitzable directament ordenat per a un equipament pblic, i altres modificacions </p> <p>09/10/2017 BOIB nm. 129, de 21/10/2017 </p> <p>1.5. MBIT DACTUACI </p> <p>El viari del sl urb i el sl urbanitzable del municipi dAlcdia. </p> <p>1.6. OBJECTE DE LA MODIFICACI PROPOSTA </p> <p>Incorporaci duna nova norma (2.1.13) per definir i regular les seccions viries tipus que figuren en els plnols dordenaci, aix com les cotes de les voreres en els vials. </p> <p>1.7. TIPUS DE DOCUMENT AMBIENTAL PER A LA TRAMITACI AMBIENTAL </p> <p>Aquest document ambiental aporta a la Comissi Balear de Medi Ambient la informaci necessria perqu pugui determinar, si est dacord amb el criteri de lequip redactor, que aquesta Modificaci puntual n 13 s descassa entitat, no t efectes significatius sobre el medi ambient, i per aix no quedaria subjecta als procediments d'avaluaci ambiental estratgica, d'acord amb l'article 3.5 de la Directiva 2001/43 / CE. </p> <p>1.8. EL DOCUMENT AMBIENTAL RESPECTE A LES DETERMINACIONS DEL REGLAMENT DE LA LOUS </p> <p>El Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de mar, dordenaci i s del sl, per a lilla de Mallorca (BOIB Nm. 66, de 30 d'abril de 2015) inclou al seu article 89 un seguit de determinacions relatives al contingut de la documentaci davaluaci ambiental del pla general. </p> <p>Atesa la minsa entitat de la modificaci, el seu redut mbit territorial i el balan ambiental obtingut en l'avaluaci, com es veur mes endavant, i, aix mateix, que es conclou que no sembla que s'hagi de sotmetre a avaluaci ambiental estratgica, no s'ha incls encara lesquema proposat al Reglament de la LOUS, sin que, si es determina que sha de sotmetre, es dur a terme. </p> <p>6</p> <p>INFORME AMBIENTAL SOBRE LA MODIFICACI NM. 13 DE LES NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DALCDIA (T.M. ALCDIA MALLORCA) RELATIVA A LA INCORPORACI DUNA NORMA PER DEFINIR LES SECCIONS VIRIES TIPUS </p> <p>2. MOTIU DE LA CONSIDERACI DE NO SUBJECCI AL PROCEDIMENT D'AVALUACI AMBIENTAL ESTRATGICA </p> <p>La Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluaci ambiental de les Illes Balears, relaciona, en el seu article 9.4, les actuacions que es considera que no tenen efectes significatius en el medi ambient, i per tant no estan subjectes als procediments de avaluaci ambiental estratgica. </p> <p>La modificaci puntual n 13 de les Normes Subsidiries de planejament del municipi dAlcdia, relativa a la incorporaci duna norma per definir les seccions viries tipus, t per objecte la incorporaci duna nova norma (2.1.13) per definir i regular les seccions viries tipus que figuren en els plnols dordenaci, aix com les cotes de les voreres en els vials. Aquesta norma s daplicaci noms al sl urb del municipi. </p> <p>Es justifica per ladequaci a la legislaci sobrevinguda en relaci amb laccessibilitat i a les necessitats municipals de: </p> <p>- Incorporar nous tipus de seccions que millorin la circulaci per als vianants (com per exemple: manteniment del mateix nivell en voreres i calada) </p> <p>- Permetre la implantaci de carrils per a la circulaci de bicicletes </p> <p>- Permetre lampliaci de les places daparcament existents als estndards previstos en el RLOUSM de 2,50 x 5,00 m </p> <p>- Permetre la projecci de noves parades dautobs, </p> <p>Per tant, ats que la norma que es proposa fa referencia a les seccions viries, que formen part de les infraestructures municipals, dins sl urb i urbanitzable, es considera que s aplicable la seva inclusi en l'apartat a.IV de l'esmentat article 9.4: </p> <p>4. Es considera que no tenen efectes significatius en el medi ambient, i per tant no estan subjectes als procediments d'avaluaci ambiental estratgica, d'acord amb l'article 3.5 de la Directiva 2001/42 / CE: </p> <p>a) Les modificacions de plans territorials o urbanstics que tinguin com a objecte exclusiu alguna o algunes de les finalitats expressades a continuaci: </p> <p>iv. Augment de la superfcie, o reajustament per raons funcionals, de zones d'equipaments, espais lliures pblics o infraestructures, sempre que aquest canvi de qualificaci o classificaci no afecti terrenys classificats com a sl rstic. </p> <p>L'article 9.5 estableix que tampoc no se subjecten als procediments d'avaluaci ambiental estratgica les modificacions d'escassa entitat que l'rgan ambiental declari, previ informe tcnic, que no tenen efectes significatius en el medi ambient: </p> <p>5. Tampoc es subjecten als procediments d'avaluaci ambiental estratgica, d'acord amb l'article 3.5 de la Directiva 2001/43 / CE, les modificacions d'escassa entitat que l'rgan ambiental declari, previ informe tcnic, que no tenen efectes significatius en el medi ambient. </p> <p>Per l'anterior, i considerant que es tracta d'una modificaci d'escassa entitat, se sollicita que, en aplicaci de l'article 9.5 de la Llei, la Comissi de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) declari, previ informe tcnic, que la modificaci que sexposa en aquest document, no t efectes significatius en el medi ambient. </p> <p>Per tal de donar a conixer la proposta a la CMAIB i que disposi dels suficients elements de judici, es presenta aquest document ambiental, que conclou que aquesta modificaci s descassa entitat i no t efectes significatius en el medi ambient. </p> <p>7</p> <p>INFORME AMBIENTAL SOBRE LA MODIFICACI NM. 13 DE LES NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DALCDIA (T.M. ALCDIA MALLORCA) RELATIVA A LA INCORPORACI DUNA NORMA PER DEFINIR LES SECCIONS VIRIES TIPUS </p> <p>3. ALTERNATIVES, I RESUM DE LA MODIFICACI PUNTUAL </p> <p>3.1. ALTERNATIVES RAONABLES, TCNICA I AMBIENTALMENT VIABLES </p> <p>Sha rebutjat lAlternativa Zero, s a dir, deixar la normativa en el seu estat actual, perqu els serveis tcnics de lAjuntament han detectat la necessitat de la seva modificaci, per mor de la normativa sobrevinguda i en previsi de posteriors modificacions. </p> <p>Sha rebutjat tamb lopci dintroduir modificacions en tots i cada un dels plnols del planejament municipal, tant per la seva laboriositat com perqu comportaria que cada vegada que hi ha una nova modificaci en la normativa shauria de tornar a modificar tota la planimetria. </p> <p>Sha considerat com a millor alternativa tcnica, sent ambientalment viable, la redacci de la nova norma 2.1.13. Seccions viries tipus, ats que aconsegueix flexibilitzar la interpretaci dels plnols per tal de permetre la tramitaci ms gil de projectes dobra pblica de dotaci i millora, garantint ls per als vianants i deixa sempre la possibilitat dadaptar aquestes seccions a la normativa sobre accessibilitat , aix com a la implantaci de carrils per al seu s pels ciclistes. </p> <p>3.2. JUSTIFICACI DE LA MODIFICACI PROPOSTA </p> <p>3.2.1. SEGONS LA NORMATIVA VIGENT, ES POT DUR A TERME </p> <p>Larticle 59 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, durbanisme de les Illes Balears (LUIB) i larticle 58 de la Llei 2/2014, de 25 de mar (LOUS), i larticle 171 del seu Reglament (RLOUSM), han previst la possibilitat dintroduir modificacions de qualsevol dels elements dun instrument de planejament urbanstic en vigor amb subjecci a les mateixes disposicions que regeixen per a la seva formaci i aprovaci. </p> <p>La Memria de la Modificaci exposa la justificaci del compliment de la legislaci estatal, la legislaci autonmica, i el Pla territorial insular de Mallorca. </p> <p>3.2.2. ESTAT ACTUAL I NECESSITAT DE MODIFICACI </p> <p>Aquesta modificaci es justifica pel temps transcorregut des de la revisi del 2007 i la necessitat de dotar dun nou equipament pblic per destinar-lo a un dels segents usos: docent, esportiu, sociocultural o administratiu institucional, aix com corregir o actualitzar determinades normes a la zona de nucli antic. </p> <p>En els plnols dordenaci el planejament estableix les seccions tipus de tots els vials existents i previstos en el planejament. Aquestes seccions es defineixen grficament amb una clau i sestableix la seva amplria total que correspon amb les alineacions oficials, aix com lamplria de voreres i, si escau, places daparcament i calada. </p> <p>Tant...</p>

Recommended

View more >