Modificació, suspensió i extinció del contracte de ?-extinció-i... · Ies Can Puig FOL-UF1 Tema…

Download Modificació, suspensió i extinció del contracte de ?-extinció-i... · Ies Can Puig FOL-UF1 Tema…

Post on 26-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 1 </p><p>Modificaci, suspensi i extinci del contracte de treball </p><p>El contracte de treball genera uns drets i deures des del mateix moments que sha constitut, </p><p>per sen pot modificar, al igual que finalitzar per causes diferents a les establertes en el </p><p>contracte i que estan establertes per lET. </p><p>Modificaci del contracte de treball </p><p>Lestatut de treballadors recull tres supsits pels quals lempresari pot modificar un contracte </p><p>de treball: </p><p>.- mobilitat funcional </p><p>.- mobilitat geogrfica </p><p>.- modificaci substancial de les condicions de treball </p><p>Mobilitat funcional (art 39 ET) </p><p>El treballador esta obligat a realitzar el treball convingut en el moment dingrs a lempresa. </p><p>Lempresari pot modificar de manera unilateral les funcions que venia realitzant el treballador </p><p>de forma habitual, la qual cosa t com a resultat el que anomenem modificaci funcional. </p><p>Per necessitats urgents i imprevisibles lempresari pot assignar, a un treballador, activitats que </p><p>pertanyen a un grup professional inferior o superior al que li correspon. Han dexistir raons </p><p>tcniques o organitzatives que ho justifiquin. </p><p>La mobilitat funcional respectar les titulacions acadmiques o professionals necessries per </p><p>exercir la prestaci laboral respectant la dignitat del treballador. </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 2 </p><p>Mobilitat geogrfica (art 40 ET) </p><p>La mobilitat geogrfica consisteix tant en el trasllat del treballador de forma definitiva com en </p><p>el seu desplaament temporal a un centre duna altra localitat, de manera que aquesta </p><p>desplaament impliqui un canvi en el lloc de residencia habitual del treballador; en ambds </p><p>casos, la mobilitat ha de justificar-se per raons tcniques, organitzatives, econmiques o </p><p>productives. </p><p>Trasllat definitiu </p><p>Es produeix quan el treballador s destinat a un altre centre de treball de la mateixa </p><p>empres, fet que comporta el canvi de residncia definitiva o quan el desplaament excedeix </p><p>els dotze mesos en un perode de tres anys. </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 3 </p><p>Desplaament temporal </p><p>Consisteix en el canvi temporal de centre de treball a una poblaci diferent de la residncia </p><p>habitual del treballador. El lmit mxim de temps del desplaament s de dotze mesos en </p><p>un perode de tres anys. </p><p>En aquest perode el treballador t dret a: </p><p>.- conservar les funcions que estava fent dins el seu grup professional i percebre el </p><p>mateix salari </p><p>.- cobrar despeses de viatges i dietes </p><p>.- 4 dies de festa per cada tres mesos de desplaament </p><p>.- quan el desplaament sigui superior a 3 mesos, el treballador haur de ser informat </p><p>almenys amb 5 dies dantelaci </p><p>En el contracte de treball pot pactar-se la mobilitat entre centres de treball, dacord amb el </p><p>1er pargraf del art. 40 ET </p><p>Cas prctic 1 </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 4 </p><p>Cas prctic 2 </p><p>Cas prctic 3 </p><p>Modificaci substancial de les condicions de treball (art 41 ET) </p><p>Es consideren modificaci substancials les que afecten les matries segents: jornada de treball, </p><p>horari, rgim de treball per torns, sistemes de remuneraci, sistemes de treball, i rendiment i </p><p>funcions, quan el canvi excedeix els lmits de la mobilitat funcional. </p><p>Es considera que hi ha raons econmiques, tcniques organitzatives o de producci per realitzar </p><p>modificacions substancials de les condicions de treball que estiguin relacionades amb la </p><p>competitivitat, la productivitat o lorganitzaci del treball en lempresa. </p><p>Lempresa pot acordar la modificaci de les condicions substancials de treball quan estigui </p><p>justificada per provades raons econmiques, tcniques, organitzatives o de producci. Aquestes </p><p>modificacions poden ser individuals o collectives. </p><p>Modificaci individual </p><p>Hauran de ser comunicades amb 15 dies de preavs. El treballador podr optar per: </p><p>.- Acceptar la modificaci </p><p>.- Extingir el contracte, i percebre una indemnitzaci quan la modificaci afecti lhorari, la </p><p>jornada, el rgim de treball per torns, el sistema de remuneraci i la quantia salarial, </p><p>sistema de treball o les funcions (quan excedeixin els lmits de larticle 39 ET). </p><p>.- Impugnar la decisi davant el Jutjat Social. Si la sentncia considera la modificaci </p><p>injustificada, el treballador haur de ser retornat a les seves condicions anteriors. </p><p>Modificaci de carcter collectiu </p><p>La decisi ha danar precedida dun perode de consulta, duna durada no superior a quinze dies, </p><p>amb els representants dels treballadors, podent-se reclamar contra aquesta decisi en conflicte </p><p>collectiu o duna forma individual. Ha dafectar un nombre de treballadors igual que lestablert </p><p>per al trasllat collectiu. </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 5 </p><p>Si no sarriba a un acord, la decisi empresarial t efecte en els set dies a la notificaci. </p><p>Suspensi del contracte de treball </p><p>Sentn per suspensi del contracte la interrupci temporal de la prestaci laboral sense que </p><p>quedi extingit el contracte entre lempresa i el treballador, a causa duna srie de causes </p><p>assenyalades en lET. </p><p>Quan es produeix la suspensi cessen les obligacions principals del contracte de treball; </p><p>lempresari no t lobligaci de satisfer el salari del treballador i aquest no li presta cap servei. </p><p>El treballador conserva el dret a tornar al lloc de treball, en les mateixes o similars condicions a </p><p>les que tenia anteriorment, quan desaparegui la causa que va motivar la suspensi. </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 6 </p><p>Subrogaci empresarial (art 44 ET) </p><p>La subrogaci empresarial s el canvi de titularitat duna empresa o un centre de treball. </p><p>Comporta una modificaci del contracte de treball en produir-se un canvi en la persona o en </p><p>lempresari, per no extingeix la relaci laboral, quedant el nou empresari subrogat en els drets </p><p>i les obligacions laboral i de Seguretat social de lanterior. </p><p>Excedncia (art. 46 TRLET) </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 7 </p><p>s una causa de suspensi del contracte de treball que pot tenir les segents modalitats: </p><p>excedncia voluntria, excedncia forosa, excedncia per tenir cura de fills i excedncia per </p><p>tenir cura de familiars. </p><p>El parentiu duna persona respecte a una altra es determina pel nombre de generacions que les </p><p>separen. </p><p>Per demanar lexcedencia sexigeix que el trebalaldor tingui almenys 1 any dantiguitat. </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 8 </p><p>Extinci del contracte de treball </p><p>Lextinci del contracte de treball s la finalitzaci de la relaci laboral, entre lempresa i el </p><p>trebalaldor per la qual desapareixen de forma definitiva les obligacions dambdues parts. </p><p>Les causes de lextinci del contracte es mostren en aquesta taula: </p><p>Quan sextingeix una relaci laboral, lempresari ha de comunicar als treballadors la denncia o </p><p>el preavs de lextinci del contracte i ha de lliurar una proposta de liquidaci de les quantitats </p><p>degudes, un document conegut com liquidaci. </p><p>Extinci del contracte de treball per voluntat conjunta dempresari i treballador </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 9 </p><p>Aquesta causa dextinci suposa la finalitzaci de la relaci laboral entre lempresa i el </p><p>treballador amb la simple acceptaci de les parts. Dintre daquesta causa sengloben tres </p><p>supsits diferents: </p><p>.- Mutu acord de les parts. Amb petici de baixa per part del treballador i acceptaci de </p><p>lempresari. En aquest cas el treballador no tindr dret a cap indemnitzaci ni a la </p><p>percepci de latur. </p><p>.- Per expiraci del temps convingut o de la realitzaci de lobra o el servei objecte del </p><p>contracte. Si el contracte t una durada superior a un any, la part que formuli la denncia </p><p>est obligada a notificar la terminaci del contracte a laltra part amb una antelaci </p><p>mnima de 15 dies, tret que el conveni disposi quelcom diferent. </p><p>.- Per causes vlidament consignades en el contracte, tret que aquestes constitueixin </p><p>abs de dret per part de lempresari. </p><p>Extinci del contracte per voluntat del treballador </p><p>El treballador pot lliurement extingir per iniciativa prpia el contracte en els casos segents: </p><p>.- Dimissi: s una extinci del contracte de treball per voluntat del treballador sense que </p><p>existeixi una causa que ho justifiqui. Ha dintervenir el termini de preavs, que senyali, </p><p>el conveni collectiu el contracte, o en defecte el costum del lloc (generalment 15 </p><p>dies). </p><p>La falta de preavs pot donar lloc a que es descomptin en la liquidaci les quantitats </p><p>previstes en el conveni corresponent. </p><p>El treballador que dimiteix no t dret a indemnitzaci ni a percebre la prestaci </p><p>datur. </p><p>.- Aband: El treballador abandona el treball amb la intenci dextingir el contracte, sense </p><p>preavs. En aquest cas lempresari pot reclamar-li danys i perjudicis. </p><p>.- Resoluci per causa justificada: El treballador pot sollicitar lextinci del contracte </p><p>argumentant lincompliment contractual de lempresari quan concorrin algunes de </p><p>les segents causes: </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 10 </p><p>.- Modificacions substancials en les condicions de treball, que redundin en </p><p>perjudici de la seva formaci professional o en detriment de la seva dignitat. </p><p>.- Falta de pagament o retards continuats en labonament del salari. </p><p>.- Qualsevol altre incompliment per part de lempresari, excepte en els supsits </p><p>de fora major, aix com la negativa de lempresari a reintegrar el treballador en </p><p>els supsits de mobilitat geogrfica i modificaci substancial de les condicions de </p><p>treball quan una sentencia judicial els hagi declarat injustificats. </p><p>Extinci del contracte per voluntat de lempresari </p><p>Entre les causes dextinci de les relacions laborals, lET preveu una srie dincompliments greus </p><p>del treballador, aix com la concurrncia de causes objectives que impossibilitin la relaci laboral, </p><p>tant individual com collectiva, o el desenvolupament de lactivitat empresarial. Aquestes </p><p>situacions donen lloc als tipus dacomiadaments segents. </p><p>.- Acomiadament collectiu </p><p>Lextinci dels contractes de treball ha destar fonamentada en causes econmiques, </p><p>tcniques, organitzatives o de producci, derivades de causes de fora major que </p><p>impossibilitin definitivament la continutat de lempresa. </p><p>Lempresari que vulgui realitzar un acomiadament collectiu haur de sollicitar autoritzaci </p><p>per lextinci dels contractes conforme al procediment de regulaci docupaci. I pagar una </p><p>indemnitzaci al treballador. </p><p>Les causes dacomiadament collectiu son els segents: </p><p>.- Causes econmiques, quan dels resultats de lempresa es desprengui una situaci </p><p>econmica negativa, en causes tal com lexistncia de prdues actuals o </p><p>previstes, o la disminuci persistent del seu nivell dingressos ordinaris o vendes. </p><p>Disminuci persistent: si durant tres trimestres consecutius el nivell dingressos </p><p>o vendes de cada trimestre es inferior al registrat en el mateix trimestre que </p><p>lany anterior. </p><p>.- Causes tcniques, quan es produeixin canvis, entre altres, en lmbit dels mitjans o </p><p>instruments de producci. </p><p>.- Causes organitzatives: quan es produeixen canvis, entre altres, en lmbit dels sistemes </p><p>i mtodes de treball del personal o en la manera dorganitzar la producci. </p><p>.- Causes productives, quan es produeixin canvis, entre altres, en la demanda dels </p><p>productes o serveis que lempresa pretn collocar en el mercat. </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 11 </p><p>.- Extinci del contracte per causes objectives </p><p>Es tracta duna extinci del contracte de treball que es pot produir quan concorren una </p><p>srie de circumstncies alienes a la voluntat del treballador i de lempresari. Aquestes </p><p>causes sn: </p><p>.- La ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva </p><p>collocaci efectiva en lempresa. </p><p>.- La falta dadaptaci del treballador a les modificacions tcniques operades en el seu </p><p>lloc de treball, si aquests canvis son raonables. Prviament lempresari a doferir al </p><p>treballador un curs dirigit a facilitar ladaptaci a les modificacions operades. </p><p>.- Les amortitzacions de llocs de treball, per causes econmiques, tcniques o </p><p>organitzatives o de producci i en nombre inferior a lestablert per a lacomiadament </p><p>collectiu. </p><p>.- Les faltes dassistncia, encara justificades per intermitents, que arribi al 20% de les </p><p>jornades hbils en dos mesos consecutius, ... </p><p>.- Insuficincia de consignaci pressupostria per a lexecuci de plans i programes </p><p>pblics. </p><p>Quan un empresari decideix extingir per causes objectives ha dobservar els segents </p><p>requisits: </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 12 </p><p>.- Acomiadament disciplinari </p><p>El contracte es pot extingir per decisi de lempresari mitjanant lacomiadament basat en </p><p>un incompliment greu i culpable del treballador. Les causes i el procediment de </p><p>lacomiadament disciplinari son: </p><p>Extinci del contracte per altres causes </p><p>A ms de les causes dextinci del contracte i acomiadament comentades, nhi ha daltres </p><p>que tamb provoquen que el contracte sexting. </p><p>.- En cas de mort, jubilaci o incapacitat de lempresari,. </p><p>.- Lextinci de la personalitat jurdica d lempresa, en cas de dissoluci de societats </p><p>.- lExtinci per causa de ser vctima de violncia de gnere. </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 13 </p><p>La quitana </p><p>La quitana s el document que rep el treballador en finalitzar la relaci laboral i mitjanant el </p><p>qual es salden les diferencies salarials entre el treballador i lempresa. </p><p>La quitana ha dincloure: </p><p>.- Percepcions salarials i no salarials, </p><p>.- Pagament de les vacances no gaudides </p><p>.- Part proporcional de les pagues extraordinries </p><p>.- Altres conceptes </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 14 </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 15 </p><p>Impugnaci de lacomiadament </p><p>Si el treballador al que es notifica lacomiadament no est dacord amb les causes allegades en </p><p>la comunicaci, pot intentar arribar a un acord amb lempresari mitjanant la presentaci duna </p><p>demanda de conciliaci o b una demanda davant del jutjat social </p></li><li><p>Ies Can Puig FOL-UF1 </p><p>Tema 4 Modificaci, suspensi i extinci del CT 16 </p></li></ul>