guia completa protecció menors

Download Guia completa protecció menors

Post on 11-Jul-2015

141 views

Category:

Internet

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Protecci de menors

  Navegaci segura[S02] Guies de seguretat TIC.

 • 2El contingut de la present guia s titularitat de la Funda-

  ci Centre de Seguretat de la Informaci de Catalunya

  i resta subjecta a la llicncia de Creative Commons BY-

  NC-ND. Lautoria de lobra es reconeixer mitjanant la

  inclusi de la segent menci:

  Obra titularitat de la Fundaci Centre de Seguretat de la

  Informaci de Catalunya.

  Llicenciada sota la llicncia CC BY-NC-ND.

  La present guia es publica sense cap garantia especfi-

  ca sobre el contingut.

  Lesmentada llicncia t les segents particularitats:

  Vost s lliure de:

  Copiar, distribuir i comunicar pblicament la obra.

  Sota les condicions segents:

  Reconeixement: Sha de reconixer lautoria de la

  obra de la manera especificada per lautor o el llicencia-

  dor (en tot cas no de manera que suggereixi que gaudeix

  del seu suport o que dona suport a la seva obra).

  No comercial: No es pot emprar aquesta obra per a

  finalitats comercials o promocionals.

  Sense obres derivades: No es pot alterar, transformar

  o generar una obra derivada a partir daquesta obra.

  Respecte daquesta llicncia caldr tenir en comp-

  te el segent:

  Modificaci: Qualsevol de les condicions de la present

  llicncia podr ser modificada si vost disposa de per-

  misos del titular dels drets.

  Altres drets: En cap cas els segents drets restaran

  afectats per la present llicncia:.

  Els drets del titular sobre els logos, marques o qual-

  sevol altre element de propietat intellectual o in-

  dustrial incls a les guies. Es permet tan sols ls

  daquests elements per a exercir els drets recone-

  guts a la llicncia.

  Els drets morals de lautor.

  Els drets que altres persones poden tenir sobre el

  contingut o respecte de com sempra la obra, tals

  com drets de publicitat o de privacitat.

  Avs: En reutilitzar o distribuir la obra, cal que sesmen-

  tin clarament els termes de la llicncia daquesta obra.

  El text complert de la llicncia pot ser consultat a

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

  nd/3.0/es/legalcode.ca.

 • 3Protecci de menors. Navegaci segura.

  PresentaciEl Centre de Seguretat de la Informaci de Catalunya (en enda-

  vant, CESICAT) s lorganisme executor del pla nacional dimpuls

  de la seguretat TIC aprovat pel govern de la Generalitat de Cata-

  lunya el 17 de mar de 2009.

  La missi del Pla nacional dimpuls de la seguretat TIC a Catalunya

  s: garantir una Societat de la Informaci segura catalana per a tots,

  operant un Centre de Seguretat de la Informaci de Catalunya, com

  a eina per a la generaci dun teixit empresarial catal daplicacions

  i serveis de seguretat TIC que sigui referent nacional i internacional.

  El Pla nacional dimpuls de la seguretat TIC a Catalunya sestruc-

  tura al voltant de quatre objectius estratgics principals:

  Executar lestratgia nacional de seguretat TIC establerta pel

  Govern de la Generalitat de Catalunya.

  Suport a la protecci de les infraestructures crtiques TIC

  nacionals.

  Promoci dun teixit empresarial catal slid en seguretat TIC.

  Increment de la confiana i protecci de la ciutadania catala-

  na en la societat de la informaci.

  Dintre daquests objectius estratgics, es constitueix la Fundaci

  Pblica Centre de Seguretat de la Informaci de Catalunya com

  a entitat auxiliar i instrumental del govern de la Generalitat de Ca-

  talunya i de les entitats que la composen.

  La forma jurdica del CESICAT s la de fundaci del sector pblic

  de ladministraci de la Generalitat.

  Amb lobjectiu de proporcionar unes bones prctiques i uns conei-

  xements mnims en seguretat de la informaci, el CESICAT ofe-

  reix, com a servei preventiu, lelaboraci dun conjunt de guies de

  seguretat adreades a les diferents comunitats.

 • 4 Presentaci

  Llicncia ds

  Introducci

  Audincia

  Abast

  Aspectes legals i normatius

  Descripci general

  Qu s i en qu consisteix?

  Finalitat

  Casos destudi

  El meu fill ha accedit a continguts no apropiats

  per la seva edat.

  Lordinador fa coses estranyes (o no).

  El meu fill ha estat enganyat.

  Companys de lescola estan assetjant al meu fill

  a travs dInternet/Mbil.

  Alg sest fent passar pel meu fill a Internet.

  La meva filla fa nous amics a Internet.

  La meva filla fa videoconferncies.

  Alg ha penjat una foto compromesa de la meva

  filla a Internet.

  El meu fill descarrega pellcules i programari de

  les xarxes P2P

  Recomanacions

  Continguts inadequats

  Fraus

  Infecci de lequip informtic

  Ciber assetjament

  Prdua de privacitat i dades personals

  Robatori de Credencials i suplantaci didentitat

  Exposici a pederastes i pedfils

  Sexting

  Entabanament (Grooming)

  Distribuci illegal de material

  Conclusions

  Glossari de termes

  Referncies i enllaos web

  Eines

  Control Parental

  Antivirus

  Antimalware

  Tallafocs

  Recursos de suport on-line

  Antivirus online

  Anlisi darxius i webs malicioses

  Llibreta de contactes en cas dincident

  ndex temtic

 • 5Protecci de menors. Navegaci segura.

  AudinciaAquesta guia est adreada a totes aquelles persones que sn

  pares, tutors, professors o educadors de menors.

  Aquesta guia tamb est pensada per a aquelles persones que,

  tot i no tenir menors al seu crrec, estan interessades en la segu-

  retat a Internet i en conixer quines precaucions caldria adoptar.

  Sexposen els fenmens ms freqents en qu un usuari dInter-

  net es pot veure subjecte a algun frau o risc a la xarxa.

  AbastLabast daquest document s assolir unes bones prctiques en

  seguretat de la informaci aplicades a la presncia dels menors a

  Internet. En tot cas, sha de prendre com una srie de recomanaci-

  ons flexibles que han de ser adaptades a cada situaci particular.

  Aspectes legals i normatius

  Llei Orgnica 10/1995, de 23 de novembre, per la qual

  saprova el Codi Penal

  http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.

  php?id=BOE-A-1995-25444

  Llei Orgnica 1/1996, de 15 de gener, de Protecci Jurdica

  del Menor.

  http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/13/pdfs/A01422-01441.pdf

  Llei Orgnica 1/1982, de 5 de maig, de protecci civil del dret

  a lhonor, a la intimitat personal i familiar i a la prpia imatge.

  http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.

  php?id=BOE-A-1982-11196

  Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de

  Dades de Carcter Personal.

  http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf

 • 6 Llei Orgnica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la

  Responsabilitat Penal dels Menors.

  http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/13/pdfs/A01422-01441.pdf

  Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 de abril, pel qual

  saprova el text refs de la Llei de Propietat Intelectual.

  http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.

  php?id=BOE-A-1996-8930

  Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la

  Informaci i de comer electrnic.

  http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.

  php?id=BOE-A-2002-13758

  Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

  http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.

  php?id=BOE-A-2010-13115

  Reial Decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual saprova

  la carta de drets de lusuari dels serveis de comunicacions

  electrniques

  http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.

  php?id=BOE-A-2009-8961

 • 7Protecci de menors. Navegaci segura.

  Descripci generalQu s i en qu consisteix?Hem vist la transformaci duna societat desconnectada en una

  altra basada en les noves tecnologies, on la informaci viatja rpi-

  dament duna banda a laltra del mn, i per primera vegada estem

  davant duna generaci que creix tamb de la m dInternet.

  Els menors coneixen els ordinadors i els videojocs des de ben

  petits i, per a ells, s com un altre llenguatge natural. De fet, a Ca-

  talunya, el 93,3% dels nois i noies fa servir Internet fora de lescola

  Sha produt un error: No sha trobat la font de referncia

  Internet els ofereix tot un mn de possibilitats de comunicaci, i

  per aix, per la importncia que t en el seu entorn social, els

  pares hem de posar el nostre esfor perqu lexperincia sigui po-

  sitiva i constructiva.

  Segons lestudi Seguretat en ls dInternet dels nois i noies de 8

  a 14 anys de 2010 (FOBSIC)Seguretat en ls dInternet dels nois

  i noies de 8 a 14 anys, Fobsic, Mar de 2010, el 3,1% dels menors

  catalans accepta contactar amb desconeguts. Tenint en compte

  que bona part dels joves es connecten tots els dies a Internet, i

  si fem cas destudis que indiquen que el 22% dels pares no parla

  amb els seus fills dels riscos presents en aquest entorn i que el

  73,3% no controla res o aplica un control baix de la seva navega-

  ci, estem davant duna oportunitat immillorable de donar un gir

  a aquesta situaci per tal de millorar la seguretat de les famlies

  que desitgen que Internet sigui un element ms de la seva vida

  quotidiana.

  Estem habituats a utilitzar expressions de cautela com: No cor-

  ris, Deixam que tajudi, No acceptis caramels de desconeguts,

  No parlis amb desconeguts, Mira abans de creua