Guia completa protecció menors

Download Guia completa protecció menors

Post on 11-Jul-2015

135 views

Category:

Internet

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Protecci de menors</p><p>Navegaci segura[S02] Guies de seguretat TIC.</p></li><li><p>2El contingut de la present guia s titularitat de la Funda-</p><p>ci Centre de Seguretat de la Informaci de Catalunya </p><p>i resta subjecta a la llicncia de Creative Commons BY-</p><p>NC-ND. Lautoria de lobra es reconeixer mitjanant la </p><p>inclusi de la segent menci: </p><p>Obra titularitat de la Fundaci Centre de Seguretat de la </p><p>Informaci de Catalunya. </p><p>Llicenciada sota la llicncia CC BY-NC-ND. </p><p>La present guia es publica sense cap garantia especfi-</p><p>ca sobre el contingut. </p><p>Lesmentada llicncia t les segents particularitats: </p><p>Vost s lliure de: </p><p> Copiar, distribuir i comunicar pblicament la obra.</p><p>Sota les condicions segents:</p><p> Reconeixement: Sha de reconixer lautoria de la </p><p>obra de la manera especificada per lautor o el llicencia-</p><p>dor (en tot cas no de manera que suggereixi que gaudeix </p><p>del seu suport o que dona suport a la seva obra).</p><p> No comercial: No es pot emprar aquesta obra per a </p><p>finalitats comercials o promocionals.</p><p> Sense obres derivades: No es pot alterar, transformar </p><p>o generar una obra derivada a partir daquesta obra.</p><p>Respecte daquesta llicncia caldr tenir en comp-</p><p>te el segent:</p><p>Modificaci: Qualsevol de les condicions de la present </p><p>llicncia podr ser modificada si vost disposa de per-</p><p>misos del titular dels drets. </p><p> Altres drets: En cap cas els segents drets restaran </p><p>afectats per la present llicncia:.</p><p>Els drets del titular sobre els logos, marques o qual-</p><p>sevol altre element de propietat intellectual o in-</p><p>dustrial incls a les guies. Es permet tan sols ls </p><p>daquests elements per a exercir els drets recone-</p><p>guts a la llicncia.</p><p>Els drets morals de lautor.</p><p>Els drets que altres persones poden tenir sobre el </p><p>contingut o respecte de com sempra la obra, tals </p><p>com drets de publicitat o de privacitat. </p><p>Avs: En reutilitzar o distribuir la obra, cal que sesmen-</p><p>tin clarament els termes de la llicncia daquesta obra.</p><p>El text complert de la llicncia pot ser consultat a </p><p>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-</p><p>nd/3.0/es/legalcode.ca.</p></li><li><p>3Protecci de menors. Navegaci segura.</p><p>PresentaciEl Centre de Seguretat de la Informaci de Catalunya (en enda-</p><p>vant, CESICAT) s lorganisme executor del pla nacional dimpuls </p><p>de la seguretat TIC aprovat pel govern de la Generalitat de Cata-</p><p>lunya el 17 de mar de 2009.</p><p>La missi del Pla nacional dimpuls de la seguretat TIC a Catalunya </p><p>s: garantir una Societat de la Informaci segura catalana per a tots, </p><p>operant un Centre de Seguretat de la Informaci de Catalunya, com </p><p>a eina per a la generaci dun teixit empresarial catal daplicacions </p><p>i serveis de seguretat TIC que sigui referent nacional i internacional.</p><p>El Pla nacional dimpuls de la seguretat TIC a Catalunya sestruc-</p><p>tura al voltant de quatre objectius estratgics principals:</p><p> Executar lestratgia nacional de seguretat TIC establerta pel </p><p>Govern de la Generalitat de Catalunya. </p><p> Suport a la protecci de les infraestructures crtiques TIC </p><p>nacionals. </p><p> Promoci dun teixit empresarial catal slid en seguretat TIC. </p><p> Increment de la confiana i protecci de la ciutadania catala-</p><p>na en la societat de la informaci. </p><p>Dintre daquests objectius estratgics, es constitueix la Fundaci </p><p>Pblica Centre de Seguretat de la Informaci de Catalunya com </p><p>a entitat auxiliar i instrumental del govern de la Generalitat de Ca-</p><p>talunya i de les entitats que la composen.</p><p>La forma jurdica del CESICAT s la de fundaci del sector pblic </p><p>de ladministraci de la Generalitat.</p><p>Amb lobjectiu de proporcionar unes bones prctiques i uns conei-</p><p>xements mnims en seguretat de la informaci, el CESICAT ofe-</p><p>reix, com a servei preventiu, lelaboraci dun conjunt de guies de </p><p>seguretat adreades a les diferents comunitats.</p></li><li><p>4 Presentaci </p><p> Llicncia ds </p><p> Introducci </p><p> Audincia</p><p> Abast</p><p> Aspectes legals i normatius</p><p> Descripci general</p><p> Qu s i en qu consisteix?</p><p> Finalitat</p><p> Casos destudi</p><p> El meu fill ha accedit a continguts no apropiats </p><p>per la seva edat.</p><p> Lordinador fa coses estranyes (o no).</p><p> El meu fill ha estat enganyat.</p><p> Companys de lescola estan assetjant al meu fill </p><p>a travs dInternet/Mbil.</p><p> Alg sest fent passar pel meu fill a Internet.</p><p> La meva filla fa nous amics a Internet.</p><p> La meva filla fa videoconferncies.</p><p> Alg ha penjat una foto compromesa de la meva </p><p>filla a Internet.</p><p> El meu fill descarrega pellcules i programari de </p><p>les xarxes P2P</p><p> Recomanacions </p><p> Continguts inadequats</p><p> Fraus</p><p> Infecci de lequip informtic</p><p> Ciber assetjament</p><p> Prdua de privacitat i dades personals</p><p> Robatori de Credencials i suplantaci didentitat </p><p> Exposici a pederastes i pedfils</p><p> Sexting</p><p> Entabanament (Grooming)</p><p> Distribuci illegal de material</p><p> Conclusions</p><p> Glossari de termes</p><p> Referncies i enllaos web</p><p> Eines</p><p> Control Parental</p><p> Antivirus </p><p> Antimalware </p><p> Tallafocs </p><p> Recursos de suport on-line</p><p> Antivirus online</p><p> Anlisi darxius i webs malicioses </p><p> Llibreta de contactes en cas dincident</p><p>ndex temtic</p></li><li><p>5Protecci de menors. Navegaci segura.</p><p>AudinciaAquesta guia est adreada a totes aquelles persones que sn </p><p>pares, tutors, professors o educadors de menors.</p><p>Aquesta guia tamb est pensada per a aquelles persones que, </p><p>tot i no tenir menors al seu crrec, estan interessades en la segu-</p><p>retat a Internet i en conixer quines precaucions caldria adoptar. </p><p>Sexposen els fenmens ms freqents en qu un usuari dInter-</p><p>net es pot veure subjecte a algun frau o risc a la xarxa.</p><p>AbastLabast daquest document s assolir unes bones prctiques en </p><p>seguretat de la informaci aplicades a la presncia dels menors a </p><p>Internet. En tot cas, sha de prendre com una srie de recomanaci-</p><p>ons flexibles que han de ser adaptades a cada situaci particular.</p><p>Aspectes legals i normatius</p><p> Llei Orgnica 10/1995, de 23 de novembre, per la qual </p><p>saprova el Codi Penal</p><p>http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.</p><p>php?id=BOE-A-1995-25444</p><p> Llei Orgnica 1/1996, de 15 de gener, de Protecci Jurdica </p><p>del Menor.</p><p>http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/13/pdfs/A01422-01441.pdf</p><p> Llei Orgnica 1/1982, de 5 de maig, de protecci civil del dret </p><p>a lhonor, a la intimitat personal i familiar i a la prpia imatge.</p><p>http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.</p><p>php?id=BOE-A-1982-11196</p><p> Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de </p><p>Dades de Carcter Personal.</p><p>http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf</p></li><li><p>6 Llei Orgnica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la </p><p>Responsabilitat Penal dels Menors.</p><p>http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/13/pdfs/A01422-01441.pdf</p><p> Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 de abril, pel qual </p><p>saprova el text refs de la Llei de Propietat Intelectual.</p><p>http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.</p><p>php?id=BOE-A-1996-8930</p><p> Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la </p><p>Informaci i de comer electrnic.</p><p>http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.</p><p>php?id=BOE-A-2002-13758</p><p> Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya</p><p>http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.</p><p>php?id=BOE-A-2010-13115</p><p> Reial Decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual saprova </p><p>la carta de drets de lusuari dels serveis de comunicacions </p><p>electrniques</p><p>http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.</p><p>php?id=BOE-A-2009-8961</p></li><li><p>7Protecci de menors. Navegaci segura.</p><p>Descripci generalQu s i en qu consisteix?Hem vist la transformaci duna societat desconnectada en una </p><p>altra basada en les noves tecnologies, on la informaci viatja rpi-</p><p>dament duna banda a laltra del mn, i per primera vegada estem </p><p>davant duna generaci que creix tamb de la m dInternet.</p><p>Els menors coneixen els ordinadors i els videojocs des de ben </p><p>petits i, per a ells, s com un altre llenguatge natural. De fet, a Ca-</p><p>talunya, el 93,3% dels nois i noies fa servir Internet fora de lescola </p><p>Sha produt un error: No sha trobat la font de referncia</p><p>Internet els ofereix tot un mn de possibilitats de comunicaci, i </p><p>per aix, per la importncia que t en el seu entorn social, els </p><p>pares hem de posar el nostre esfor perqu lexperincia sigui po-</p><p>sitiva i constructiva.</p><p>Segons lestudi Seguretat en ls dInternet dels nois i noies de 8 </p><p>a 14 anys de 2010 (FOBSIC)Seguretat en ls dInternet dels nois </p><p>i noies de 8 a 14 anys, Fobsic, Mar de 2010, el 3,1% dels menors </p><p>catalans accepta contactar amb desconeguts. Tenint en compte </p><p>que bona part dels joves es connecten tots els dies a Internet, i </p><p>si fem cas destudis que indiquen que el 22% dels pares no parla </p><p>amb els seus fills dels riscos presents en aquest entorn i que el </p><p>73,3% no controla res o aplica un control baix de la seva navega-</p><p>ci, estem davant duna oportunitat immillorable de donar un gir </p><p>a aquesta situaci per tal de millorar la seguretat de les famlies </p><p>que desitgen que Internet sigui un element ms de la seva vida </p><p>quotidiana.</p><p>Estem habituats a utilitzar expressions de cautela com: No cor-</p><p>ris, Deixam que tajudi, No acceptis caramels de desconeguts, </p><p>No parlis amb desconeguts, Mira abans de creuar, Rentat les </p><p>mans abans de dinar. A Internet, tot i tractar-se dun mitj diferent, </p></li><li><p>8hem daplicar els mateixos principis educatius per tal </p><p>que la seva navegaci pugui ser segura i constitueixi </p><p>una experincia profitosa.</p><p>FinalitatLa finalitat daquesta guia consisteix a proporcionar </p><p>els coneixements i recomanacions necessaris als </p><p>adults que estan a crrec de menors amb lobjectiu </p><p>de protegir-los davant els perills que poden trobar-se </p><p>a Internet.</p></li><li><p>9Protecci de menors. Navegaci segura.</p><p>Casos destudiEl meu fill ha accedit a continguts no apropiats per la seva edatDescripciInternet s un reflex del mn real, podem trobar-hi coses molt tils, </p><p>coses meravelloses i coses no tan bones. La grcia que t s </p><p>que la informaci no s noms escrita, tamb s visual, en forma </p><p>dimatges i vdeos, que ajuden a una millor assimilaci.</p><p>Aprofitant els recursos que ofereix aquest nou entorn, tinc un fill </p><p>de 13 anys a qui he ajudat a aprendre a utilitzar lordinador i fer </p><p>cerques a Internet per documentar-se per a lescola. El que no </p><p>mesperava pas s que ahir, durant el sopar, em digus que havia </p><p>trobat una pgina amb imatges esgarrifoses quan navegava bus-</p><p>cant informaci per un treball. Com ha pogut passar? Com pot ser </p><p>tan fcil que els nois i noies daquesta edat trobin informaci ina-</p><p>propiada? Hi ha alguna cosa ms de qu preocupar-se a banda </p><p>que puguin accedir a aquest tipus dinformaci?</p><p>AmenacesExposici a continguts inadequatsEl desenvolupament emocional i moral dels menors fa que siguin </p><p>especialment vulnerables al que puguin trobar, normalment per-</p><p>qu el contingut no est adaptat a la seva edat, o perqu ells no </p><p>estan preparats per comprendrel. </p><p>Els continguts que poden afectar als nostres fills poden ser, entre altres:</p><p> Contingut sexual explcit.</p><p> Contingut violent, racista o sexista.</p><p> Terrorisme.</p><p> Sectes i missatges religiosos extremistes.</p><p> Exposici a comportaments nocius per a la salut, com per </p><p>exemple, lanorxia o la bulmia.</p></li><li><p>10</p><p>Adquisici de material illegal (per exemple medicaments o productes nocius)Internet permet realitzar compres sense estar present </p><p>fsicament a la botiga, i tenint en compte que els jo-</p><p>ves poden disposar duna targeta de dbit als 14 anys, </p><p>aquests podrien arribar a adquirir, via webs de dubto-</p><p>sa reputaci, drogues legals i/o illegals: alcohol, ta-</p><p>bac, cocana, etc...</p><p>Si es produs la compra daquests productes, aix po-</p><p>dria comportar responsabilitats tant als venedors (en </p><p>cas de ser negocis legtims) aix com als menors o </p><p>als seus representants legals en funci de ledat dels </p><p>primers.</p><p>Lordinador fa coses estranyes (o no)DescripciDes de fa uns dies el nostre ordinador fa coses estra-</p><p>nyes: Tot va ms lent i quan lengego triga molt temps </p><p>a iniciar-se. </p><p>La veritat s que no comprenem lorigen daquest </p><p>comportament perqu els meus fills noms accedei-</p><p>xen al seu correu electrnic, a les xarxes socials i a </p><p>Internet per fer treballs de classe.</p><p>Crec que tot va comenar quan vrem clicar en un en-</p><p>lla que ens va arribar per correu electrnic. No s qu </p><p>vam fer, per ens va aparixer una finestra dun antivi-</p><p>rus que no sabem que tenem i que ens avisava que </p><p>el nostre equip estava infectat amb un virus. Em vaig </p><p>espantar i vaig seguir les instruccions del programa.</p><p>Ara, desprs de veure que lordinador no va b, estem </p><p>preocupats perqu ens han dit que potser el que no-</p><p>saltres pensvem que era un antivirus, possiblement </p><p>no ho era, sin que era un virus dels que anomenen </p><p>troians, que es fa passar per un programari legtim, </p><p>quan en realitat serveix per aprofitar-se del nostre or-</p><p>dinador i del que nosaltres fem amb ell: accedir al cor-</p><p>reu electrnic, accedir al banc, etc.</p><p>Per acabar-ho dadobar, ara el meu fill mha dit que, de </p><p>sobte, no pot entrar al seu correu electrnic. Tindran </p><p>a veure les dues coses? Jo tamb utilitzo lordinador </p><p>per entrar al banc. Si aquest suposat antivirus s en </p><p>realitat un troi daquests, poden haver-me robat di-</p><p>ners del banc?</p><p>Tot i que aquest escenari s molt com, no cal perdre </p><p>de vista la tendncia actual devoluci del codi malici-</p><p>s, cada vegada ms sofisticat a lhora de passar to-</p><p>talment desapercebut per a lusuari. Existeix la possi-</p><p>bilitat que el nostre ordinador estigui infectat i ens tro-</p><p>bem exposats a les mateixes amenaces sense tenir-</p><p>ne cap indici.</p><p>AmenacesRobatori de credencials daccsMolts dels serveis utilitzats a Internet sn privats i per-</p><p>sonals (correu electrnic, xats, xarxes socials, ban-</p><p>ca online,...) i, per tant, el seu s implica acreditar-</p><p>se com a titular del servei mitjanant un identificador </p></li><li><p>11</p><p>Protecci de menors. Navegaci segura.</p><p>dusuari i contrasenya. Lexistncia de codi malicis </p><p>en els equips informtics pot comprometre els siste-</p><p>mes didentificaci de lusuari, que pot perdre laccs </p><p>a aquests serveis a favor dun tercer (qui ha infectat </p><p>lequip), que podr utilitzar el servei illegtimament i </p><p>tamb impedir que lusuari titular del servei pugui ac-</p><p>cedir-hi.</p><p>FrauEn lutilitzar les credencials sostretes a lusuari titular </p><p>del servei, el malfactor sapodera dels serveis online </p><p>que shan vist compromesos, donant-se casos on:</p><p> El malfactor faci xantatge a lafectat mirant de </p><p>forar-lo a algun tipus de compensaci per tal </p><p>que pugui recuperar el control del servei que sha </p><p>vist comproms.</p><p> El malfactor faci un s indegut dels serveis fent-</p><p>se passar pel titular del servei.</p><p> El malfactor obtingui beneficis una vegada </p><p>aconseguit laccs a serveis de banca online.</p><p>Suplantaci didentitatEs produeix quan el malfactor es fa passar per lusu-</p><p>ari titular del compte, ja sigui mitjanant lenviament </p><p>de correus electrnics a travs dun compte de correu </p><p>que sha vist comproms, un xat, les xarxes socials </p><p>o en jocs online. Aquest tipus de conducta, en oca-</p><p>sions, est estretament lligada a lamenaa de frau o </p><p>amb perjudicis de carcter econmic, ja que el malfactor </p><p>persegueix extorsionar el propi titular a canvi de deixar </p><p>dutilitzar el seus serveis i comptes de manera inapropi-</p><p>ada o denganyar als seus contactes fent-los creure que </p><p>requereix dalgun tipus de prstec o ajuda econmica.</p><p>Prdua de privacitatLa prdua de privacitat es produeix arran de la sos-</p><p>tracci de la informaci continguda en els serveis </p><p>online personals, on un tercer t accs a informaci </p><p>particular nostra associada al servei. Per exemple, si un </p><p>tercer es fes amb el cont...</p></li></ul>