daňová soustava

Click here to load reader

Post on 02-Jan-2016

29 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Daňová soustava. big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :). 1.1 Daňová soustava v tržní ekonomice. Co je daňová soustava?. daňový systém určité země říká jaké druhy daní v zemi existují, v jaké výši a jak často se platí a kdo je platí apod. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czDaov soustava

  big.RB proklat dobr ekonomika!dobr zbo se chvl samo :)

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz1.1 Daov soustava v trn ekonomice

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czCo je daov soustava?daov systm urit zemk jak druhy dan v zemi existuj, v jak vi a jak asto se plat a kdo je platapod.

  typ daov soustavy vdy zvis na ekonomickm systmu zem (jin typ soustavy bude mt trn ekonomika, jin nap. centrln zen)

  na politick orientaci vldnouc stranyvy daov zaten oban preferuj zpravidla levicov vldy,ni daov zaten oban preferuj zpravidla pravicov vldy

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czEkonomick teorie a pstup k danmv historii teoretick ekonomie vznikl smr Ekonomie strany nabdky

  jeden z jejich pedstavitel A. Laffer zkonstruoval kivku, kter popisuje vvoj daovch vnos plynoucch do sttnho rozpotu v zvislosti na vi daov sazby

  Artur Laffer tvrd, e v kad ekonomice existuje urit daov sazba (tzv. maximln), pi kter jsou vnosy z dan maximln

  pekro-li v ekonomice skuten daov sazba tuto tzv. maximln daovou sazbu, pjmy z dan utkaj z legln ekonomiky pry do ed (ilegln) ekonomiky (v grafu se jedn o tzv. zakzanou znu)

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

  Vimnte si prosm sazba t0 < t1 a pi tom daov vnos je stejn vysokzatmco u t0 jsou nzk vnosy dny nzkmi pjmy, u sazby t1 jsou nzk vnosy z dan dny vysokmi niky do ed ekonomikymaximln daov sazba tmax je v kad zemi odlin!tzv. zakzan zna je dna vy ne tzv. maximln daovou sazbou

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz1.2 Vztah daov soustavy a sttnho rozpotu

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czPro platme dan? dan jsou jednm z hlavnch pjm SRze SR jsou pak tyto pjmy rozdlovny dalm subjektmpmm pjmem jednotlivch obc je v souasnosti da z nemovitosthlavnm smyslem dan jezajistit financovn tch spoleenskch poteb, kter nelze zajistit lpe jinmi formami ne prostednictvm sttu jako celku, prostednictvm kraj nebo obc.jedn se o tzv. veejn statkytzn. statky, kter by soukrom sektor nezabezpeil efektivn nebo by je nezabezpeil vbecvzdln, bezpenost, drba a rozvoj mst a komunikac, sad, park, veejn osvtlen, kultura, sociln dvky, vda a vzkum,

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz1.3 Funkce daov soustavy

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czFunkce daov soustavyFiskln

  Regulan

  Stimulan

  Sociln

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czad 1) Fiskln funkce DSvytvoit takov SR, kter zabezpe plynul financovn hospodstv sttuobrana, bezpenost, kolstv,apod.

  jedn se o velmi prun nstroj vldy v ppad nedostatku penz ve SR me vlda velmi flexibiln (prun) zareagovat a schvlit vy mru zdann a tm zvit dodaten pjmy sttnho rozpotu

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czad 2) Regulan funkcepevn se tk spotebnch dan

  clem je regulovat (omezovat spotebu) uritho zbo v ekonomicealkohol, cigarety, benzn, naftu, dvod: alkohol+cigarety => omezen spoteby v zjmu zdrav obyvatelstvabenzn, nafta efektivnj zachzen s omezenm prodnm zdrojem; ekologicky nosn spotebaapod.

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czad 3) Stimulan funkcestimul k rozproudn ekonomiky

  v obdob recese by stt ml upednostovat ni daov zaten z dvodu sociln nenosnosti

  v obdob expanze ni dan psob motivan pro ekonomick subjekty

  nkter dan mohou subjekty stimulovat k innostinap. da z nemovitosti psob jako motivan stimul k tomu, aby byla nemovitost vyuvna efektivn majitel bude chtt zisk, ze kterho by zaplatil da, take teba nemovitost bude pronajmat, adp.

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz1.4 Struktura daov soustavy R a jej prvn prava

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czA. Struktura daov soustavy R

  Nepm dan

  Pm dan

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czad I) Nepm dan - obecnjsou vzny na nkter druhy vrobk nebo slueb

  nejsou vzny na jednotliv fyzick n. prvnick osoby

  poplatnkem nepmch dan je spotebitelnepm dan platme v konen cen produktu (vrobek, zbo, sluba

  do sttnho rozpotu je odvd vrobce, prodejce apod.

  vyhnout nepmm danm se lze tak, e nebudeme produkt zaten nepmou dan kupovat

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czpat sem:DPH (da z pidan hodnoty)

  Spotebn danDa z minerlnch olej, da z lihu, da z piva, da z vna a meziprodukt, da z tabkovch vrobk

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czad II) Pm danmaj bezprostedn vazbu na tvorbu hodnot a zisk fyzickmi a prvnickmi osobami,

  daov poplatnk je adresn

  len se na:dan z pjmda z pjm fyzickch osobda z pjm prvnickch osob

  majetkov danda z nemovitostda z pozemkda ze staveb

  da ddick, da darovac a da z pevodu nemovitostsilnin da

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czPrvn prava esk daov soustavyDa z pidan hodnoty235/2004 Sb O DPH ve znn pozdjch novelSpotebn dan353/2003 Sb O spotebnch danch Da z nemovitost338/1992 Sb O dani z nemovitost Da ddick, darovac a z pevodu nemovitost357/1992 Sb O dani ddick, darovac, Da silnin16/1993 Sb O dani silnin Dan z pjm586.1992 Sb O dani z pjm Sprva dan337/1992 Sb O sprv dan a poplatk

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz1.5 Zkladn pojmy daov soustavy

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czDazkonem stanoven, zpravidla opakujc se platba fyzickch n. prvnickch osob plynouc do sttnho rozpotu

  sttnm rozpotem rozummerozpoet stedn (rozpoet R, schvaluje se kadoron Zkonem o SR)

  rozpoet vyho zemnho celku (kraje)

  rozpoet obc

  nap.DPH je pjmem SR R (stednho rozpotu)da z nemovitosti je pjmem obce (viz. dle)

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czZdaovac obdobasov interval, za kter se daov zklad a da stanovuj a za kter se hrad

  nap.msc, tvrtlet, rok, apod.

  viz. jednotliv dan

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czNedoplatek dancelkov zlohy jsou ni ne vymen celkov danedoplatek mus bt do stanovenho termnu sttu uhrazen

  Peplatek dancelkov zlohy na da jsou vy ne vymen celkov da,peplatek mus sprvce dan vrtit, pop. zapotat na dal (novou) daovou povinnost

  Sprvce danpslun finann orgn, kt. pltce da poukazuje,kontroluje sprvnost vpotu a odvdn dan,udluje sankce v ppad neplnn daovch povinnostnap. finann ad

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czpoplatnk danfyzick n. prvnick osoba, kter ze zkona nese daov bemeno (krt se j vyuiteln pjem)nap. uitel ve kole (ze svho pjmu je povinen odvst da do SR, ale plat ji za nj zamstnavatel)

  pltce danfyzick n. prvnick osoba, kt. je povinna da vypotatvybrat aodvst do sttnho rozpotu prostednictvm finannho adunap. PA odvd dan z pjm za sv zamstnance

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czsprva daninnost, kterou provd sprvce danjedn se o prvo init opaten, kt. jsou potebn ke sprvnmu a plnmu zjitn, stanoven a splnn daovch povinnost vyhledat daov subjekty,vymit dan,vybrat dan,kontrolovat,vymhat,apod.

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czobjekt danpedmt danfinann hodnota (n. jin skutenost), na jejm zklad je uloena daovmu poplatnkovi daov povinnostnap. mzda v pracovnm pomru,hodnota ddictv,zisk z podnikn,apod.neupraven zklad dan (daov zklad)st objektu dan, ze kter se po dalch pravch bude vypotvat da,nap. hrub zisk vykzan v etnictv (ped odetenm nap. odeitatelnch poloek),HM ZP a SP bez pitench bonus a slev na dani, apod.

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czUpraven zklad danst objektu dan po prav o nezdaniteln sti zkladu danoditateln poloky, piitateln polokyvsledkem je stka, ze kter se bude vypotvat danap.HV podniku = V - N,HV > 0 = hrub ziskupraven zklad dan = hrub zisk ZP SP oditateln poloky + piitateln poloky (penle a pokuty od finannho adu)

  Nezdaniteln st zkladu danpoloky sniuj neupraven zklad dan (chovaj se jako oditateln poloky)nap. sociln hlediska, ekologick hlediska apod.

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czPiitateln poloky k zkladu danetnictv tyto poloky zahrnuje do nklad

  ale nejsou daov uznatelnmi nklady tzn. NESNIUJ ZKLAD pro vpoet dan z pjmu

  pokuty, penle, dary pesahujc zkonem stanoven limity apod.

  Oditateln poloky od zkladu dansniuj daov zklad z dvod, kt. stt povauje z hlediska ekonomick stimulace za rozumn

 • EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.czDaov sazbapostup vpotu (algoritmus), podle kterho se

View more