viewpracovnk ve stravovacm za™zen (ekonom, marketing) ... ceny a cenov strategie. podnikov...

Download viewpracovnk ve stravovacm za™zen (ekonom, marketing) ... Ceny a cenov strategie. Podnikov ekonomie. 3. ronk. Daˆov soustava. Podnikov ekonomie

Post on 09-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. kladensk soukrom stedn kola a zkladn kola (1. KPA), s. r. o.Holandsk 2531, 272 01, KladnoTel.: 312249354, fax: 312687800, e-mail: kladno@1kspa.cz, www.1kspa.cz

koln vzdlvac program

Cestovn ruch[footnoteRef:1]

Cestovn ruch65 42 M/02

(Schvlil editel koly Mgr. Martin torek 1. z 2014, j.: 436a/09/2014 splatnost od 1. z 2014.)

OBSAH

1. Identifikan daje4

2. Charakteristika vzdlvacho programu5

2.1. Identifikan daje oboru5

2.2. Charakteristika kolnho vzdlvacho programu5

2.3. Charakteristika koly11

2.4. Profil absolventa12

2.5. Podmnky realizace VP13

2.6. Spoluprce se socilnmi partnery13

2.7. Zalenn prezovch tmat14

3. Uebn pln41

3.1. Pehled rozpracovn obsahu vzdlvn v RVP do VP41

3.2. Ronkov43

4. Uebn osnovy47

4.1. Jazykov vzdlvn a komunikace47

4.1.1. esk jazyk47

4.1.2. 1. ciz jazyk75

4.1.3. 2. ciz jazyk95

2. ciz jazyk rusk jazyk123

4.2. Spoleenskovdn vzdlvn135

4.2.1. Djepis135

4.2.2. Obansk nauka152

4.3. Prodovdn vzdlvn166

4.3.1. Fyzika167

4.3.2. Chemie179

4.3.3. Biologie186

4.3.4. Ekologie199

4.4. Matematick vzdlvn206

4.4.1. Matematika206

4.5. Estetick vzdlvn224

4.5.1. Literatura224

4.6. Vzdlvn pro zdrav251

4.6.1. Tlesn vchova251

4.7. Vzdlvn v informanch a komunikanch technologich294

4.7.1. Vpoetn technika294

4.8. Odborn vzdlvn320

4.8.1. etnictv320

4.8.2. Zklady prva329

4.8.3. Politika zamstnanosti337

4.8.4. Technika administrativy345

4.9. Geografick a kulturn-historick vzdlvn354

4.9.1. Obecn geografie354

4.9.2. Zempis cestovnho ruchu360

4.9.3. Djiny kultury375

4.9.4. Spoleensk kultura380

4.10. Sluby cestovnho ruchu389

4.10.1. Technika slueb cestovnho ruchu389

4.10.2. Podnikatelsk innost CK417

4.10.3. Projektov semin - fiktivn firma425

4.11. Komunikace ve slubch434

4.11.1. Komunikace v1. cizm jazyce434

4.11.2. Komunikace v2. cizm jazyce438

Komunikace v2. cizm jazyce -ruskm jazyce443

4.11.3. Rtorika447

4.11.4. Psychologie a profesn komunikace451

4.12. Ekonomika a podnikn457

4.12.1. Podnikov ekonomie457

4.12.2. Marketing484

4.12.3. Management497

4.12.4. Marketing cestovnho ruchu506

Nepovinn pedmty515

Dal ciz jazyk515

2. ciz jazyk515

2. ciz jazyk rusk jazyk540

Komunikace v2. cizm jazyce552

Komunikace v2. cizm jazyce -ruskm jazyce557

Kultura ve veejn sprv561

esk republika a evropsk dimenze567

Zmny a dodatky578

Dodatek . 1.578

Dodatek . 2.579

Dodatek . 3.580

Dodatek . 4.581

1. KPAObsah

539

1. Identifikan daje

nzev oboruCestovn ruch

kd65-42-M/02

stupe vzdlnpln stedn odborn vzdln s maturitou (bez vyuen)

dlka studia4

forma studiadenn forma vzdlvn

platnostod 1. z 2009 ponaje 1. ronkem

Pedkladatel:

nzev koly

1. Kladensk soukrom stedn a zkladn kola (1.KPA), s.r.o.

REDIZO

600006930

I

25108492

adresa koly

Holandsk 2531,272 01 Kladno

editel

Mgr. Jarmila Hejtmnkov

kontakty

hejtmankova@1kspa.cz

telefon

312 249 354

e-mail

kladno@1kspa.cz

www

www.1kspa.cz

fax

312 687 800

zizovatel

Ing. Hana Semerkov

adresa zizovatele

Na Mnce 15, 160 00 Praha 6

editel: Mgr. Martin torek, s platnost od 28. 1. 2013[footnoteRef:2] [2: Zmna veden koly Dodatek . 2]

kontakt: storek@1kspa.cz

1. KPA KladnoIdentifikan daje

2. Charakteristika vzdlvacho programu

2.1. Identifikan daje oboru

nzev oboruCestovn ruch

kd65-42-M/02

stupe vzdlnpln stedn odborn vzdln s maturitou (bez vyuen)

dlka studia4

forma studiadenn forma vzdlvn

platnostod 1. z 2009 ponaje 1. ronkem

2.2. Charakteristika kolnho vzdlvacho programu

Celkov pojet vzdlvn :

kola vychovv stedokolsky vzdlan absolventy se veobecnm i odbornm vzdlnm. Zrove se kola vnuje komplexnmu psoben na ka, aby jej pipravila na spn, smyslupln a odpovdn osobn, obansk i pracovn ivot v rmci Evropsk unie.

Do plnu vchovn vzdlvacho procesu koly je zaazena tak protidrogov, sexuln a environmentln vchova a tmata o kodlivosti xenofobie a rasismu vpedmtech biologie, ekologie a psychologie a profesn komunikace.

Vyuujc si tato i jin tmata zaazuj do svch pln podle vlastnho uven nebo zjmu k.

Vzdlvn smuje k tomu, aby k v pimen me naplnil tyi zkladn cle vzdlvn, tj. uit se poznvat, uit se pracovat a jednat, uit se bt a uit se t spolen.

Metody vuky, kter napluj zkladn cle, jsou rznorod. Pevauj metody aktivizujc, ktermi je k nucen pi zskvn vdomost a dovednost vyvjet vlastn sil. Metody pasivn, kdy k pouze pijm hotov informace, jsou chpny jako doplkov.

Velk draz je v prbhu celho studia vnovn jazykovmu vzdlvn. Bhem tyletho studia rozvjej ci sv kompetence v oblasti eskho a dvou cizch jazyk. Vzdlvn je v prbhu studia aktivn podporovno prostedky informanch a komunikanch technologi. Krom vuky pedmt vpoetn technika, technika administrativy a psemn a elektronick komunikace, jejich npl s uvnm pota bezprostedn souvis, je ada dalch pedmt s prac na potach spojena, nap. etnictv, matematika, prodn vdy. Nkter pedmty jsou podporovny multimedilnmi programy nebo prac na internetu, nap. ciz jazyky, ekonomick pedmty, prvo a nap. projekty zamen na cestovn ruch. Clem vuky pomoc pota je prohloubit dovednost pracovat s nimi, vyhledvat, tdit a zpracovvat informace z novch modernch zdroj.

Velk vznam pro rozvoj schopnost a dovednost k maj pedmty, ve kterch mohou ci simulovat reln problmy v praxi formou modelovch situac v odbornch pedmtech - projektovho semine, jeho zkladem je aplikace teoretickch znalost z odbornch pedmt do praxe cestovnch kancel. ci projdou fiktivn prac cestovn kancele od jejho zaloen, marketingovho plnu innosti (nap. pprava specilnch balk tzv. packaging), pes jej bnou innost, spoluprci s dodavateli slueb, komunikaci s klientelou, prci s prvodci a k nastnn budoucho obdob (pln rozvoje cestovn kancele) a fiktivn prezentaci cestovn kancele na veletrhu cestovnho ruchu. Clem je vzbudit u k tvoivost, samostatnost a iniciativn mylen.

Dleitou soust rozvoje schopnost a dovednost m odborn praxe k v relnm prosted.

Vuka je propojovna s ast k na nejrznjch spoleenskch a prezentanch akcch na veejnosti, co km umouje bezprostedn kontakt vzdlvacho programu s realitou. V prbhu studia prezentuj ci sv znalosti, dovednosti a schopnosti i formou samostatnch prac, individulnch nebo skupinovch projekt, prezentac koly na veejnosti, dn otevench dve, sout jednotlivc i tm, charitativnch innost apod.

Vchova k obanskm a klovm kompetencm a zalenn prezovch tmat je realizovno ve vuce jednotlivch pedmt tak, aby bylo v souladu s obsahem vzdlvn a aby na ky psobilo pirozen, pimen jejich vku a aby navazovalo na pedchoz stupe rozvoje.

Vdy je uplatovn individuln pstup k km, kter podporuje jejich dispozice a nadn, a sna se je rozvjet.

Cle vzdlvacho programu:

Clem studijnho oboru Cestovn ruch je pipravit ka jako stedokolsky veobecn i odborn vzdlanho pracovnka pro vkon podnikatelskch aktivit v oblasti cestovnho ruchu a v dalch slubch uspokojujcch poteby astnk cestovnho ruchu (sluby ubytovac, stravovac, dopravn, zprostedkovac, prvodcovsk, lzesk apod.)

Pro zlepen orientace k v prosted trn ekonomiky je od 1. 9. 2009 zaazen pro ky tetch a tvrtch ronk nov pedmt Politika zamstnanosti (volba povoln).

Clem studijnho oboru Cestovn ruch je poskytnout km ucelenou soustavu vdomost a dovednost zamenou na srovnn tuzemskho a zahraninho turismu, na prvn normy z oboru cestovnho ruchu (z oblasti prva cestovnho ruchu, devizovho zkona, pasov a celn politiky). Jde o to poskytnout studentm znalost zkladn terminologie (unifikovan pojmy stanoven WTO), znalost statistiky a makroekonomickho vznamu cestovnho ruchu (podl cest. ruchu na HDP zem, podl zamstnanosti v cestovnm ruchu na celkov zamstnanosti zem, devizov pjmy a vdaje v cestovnm ruchu, atd.). Dle studenti zskaj zkladn znalosti mikroekonomickch pojm souvisejcch s problematikou cestovnho ruchu (nklady a vnosy cestovn kancele, struktura majetku a kapitlu firmy podnikajc v oblasti cestovnho ruchu, zpracovn etn agendy a veker administrativy v oblasti slueb cestovnho ruchu).

Velk draz se klade na analzu souasnch marketingovch trend v oblasti cestovnho ruchu a schopnost flexibiln reagovat na zmny (pedevm po naem vstupu do EU), jeliko se jedn o velmi dynamick odvtv a je nutno reagovat na rostouc kvalitu slueb cestovnho ruchu.

Cle vzdlvn vyjaduj spoleensk poadavky na celkov rozvoj osobnosti a vzdlanosti k. Vychzej z filozofie koly a jejich pedagogickch pracovnk. Vzdlvn smuje ke zvyovn kvality a innosti odbornho vzdlvn.

Prvoadm clem je rozvjen zkladnch mylenkovch operac k, osvojen si poznatk a postup potebnch pro vkon povoln a pro uplatnn se na trhu prce, schopnost aplikovat zskan poznatky a dovednosti do relnho profesnho i osobnho ivota. Dleitm clem je adaptabilita k na nov se vytvejc podmnky, rozvjet schopnosti k ke kreativnmu mylen a k zodpovdnmu, clevdommu a pelivmu pstupu v tmov a samostatn prci.

Zmrem koly je realizace mezinrodn spoluprce se zahraninmi subjekty, zajitn vmnnch pobyt k a pracovat sky na mezinrodnch projektech, co vede kposlen jazykov sloky.

V ptelsk atmosfe koly, kter je zaloena na demokratickch principech s vnitn hierarchi a urenmi kompetencemi, se ci u t v kolektivu, u se s ostatnmi spolupracovat, rozv