podnikov logistika

Download PODNIKOV LOGISTIKA

Post on 30-Dec-2015

31 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PODNIKOVÁ LOGISTIKA. POSTUP PŘI ZAVÁDĚNÍ LOGISTIKY DO PODNIKU ČLENĚNÍ LOGISTIKY 2.1.ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA 2.2.VÝROBNÍ LOGISTIKA 2.3. DISTRIBUČNÍ LOGISTIKA. POSTUP ZAVÁDĚNÍ LOGISTIKY DO PODNIKU. 1. Úvodní analýza - logistický audit, benchmarking, expertizy: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • PODNIKOV LOGISTIKAPOSTUP PI ZAVDN LOGISTIKY DO PODNIKULENN LOGISTIKY2.1.ZSOBOVAC LOGISTIKA2.2.VROBN LOGISTIKA2.3. DISTRIBUN LOGISTIKA

 • POSTUP ZAVDN LOGISTIKY DO PODNIKU1.vodn analza - logistick audit, benchmarking, expertizy:identifikace vztah podnikovch cl a logistickch clvymezen hranic logistickho systmushromdn a vyhodnocen vstupnch informac a dat o konkurentech, zkazncch, oekvanch a perspektivnch slubch zkaznkm, dodavatelch apod.

 • Analza prodeje, distribuceZpracovn objednvekSluby zkaznkmAnalza nkupuzen zsobSkladovac kapacityzen vrobyCharakter vrobnch procesOrganizan uspodnDoprava, skladovn, manipulace, balenLogistick nklady

 • 2.Studie proveditelnosti - zpracovn strategick logistick koncepcezpracovn variant logistick koncepceeliminace prvk ve struktue a chovn logistickho systmu nepispvajcch ke zvyovn hodnotyvbr optimln varianty logistick koncepce

 • Obsah studie proveditelnostiInformace pro rozhodovnPozad a historie nvrhu projektu LSKapacita trhu a podnikuSuroviny, materilUmstnTechnick een projektu LSReijn nkladyRealizace projektu LSFinann a ekonomick analza navrhovanho LS

 • 3.Detailn plnovn - vypracovn variantnch nvrhu realizacerozbor podsystm ve vrob,skladovn, dopravrozbor hmotnch a informanch tokrozbor stavebnch a ekologickch podmneknvrh variantnho een

 • 4.Realizace - projektov zenzadn realizace projektukoordinace innost pomoci sovch graffinann zenkontrola fungovn systmu

 • 2.LENN PODNIKOV LOGISTIKYPodnikovou logistiku lenme na:A. Zsobovac logistikuB. Vrobn logistikuC. Distribun logistiku

 • 2.1. ZSOBOVAC LOGISTIKAZsobovac logistika m v podniku 2 smry a to:orientace na trh-vzkum nkupnho trhu,vbr dodavatele, orientace na sprvu a fyzick koly spojen s toky materil a zbo

 • OBSAH (PRVKY) ZSOBOVAC LOGISTIKYPrvky zsobovac logistiky jsou:cle zsobovnsystematick poskytovn podnikovch a trnch informacnstroje zsobovac politiky

 • CLE ZSOBOVNStrategick cle zsobovn jsou odvozeny z podnikovch cl.Hlavn strategick cl podniku me bt stanoven jako Zajitn potencil spnosti. kol zsobovac strategie spov v podpoe tohoto cle nap.:

 • PKLAD KOL ZSOBOVAC STRATEGIEzajitn zsobovacch tokzlepenm informanch tok,snenm zvislosti na dodavatelch, zabezpeen jakosti apod. Nutno mt na zeteli tyto cle:sniovn nkladzlepovn vkonzlepovn slueb zkaznkm

 • NSTROJE ZSOBOVAC POLITIKYVedou k dosaen optimalizace cl zsobovn.Pat zde nap.cenov politikapolitika kvalitypolitika vbrovch metod (vbr trnch partner z hlediska velikosti, pot, rozmstn stanovi)politika vedlejch vkon(pomoc pi vvoji vrobkpolitika reklamy a propagace

 • AD. 1 KOLY ORIENTOVAN NA TRHA.Vzkum nkupnho trhu - zskvn informacCle mohou bt zameny na:zlepen prhlednosti trhuzabezpeen nositele rozhodnut informaczskvn novch zdroj opatovnstanoven substitunho zbo aj.Vzkum nkupnho trhu mus bt zamen pro vechny vrobn resp. produkn faktory.

 • OBSAH INFORMAC PRO VZKUM NKUPNHO TRHUdata vzna k vrobk vvoj vrobk, monosti substituce, vrobn postupy,data o dodavatelch podl na trhu, sdlo, technologick vybaven, spolehlivost, flexibilita, kapitlov struktura, likvidita apod.)

 • data o nabdcedruh zbo, cena,kvalita, dodac lhty, regionln rozdlen atd.)souhrnn hospodsk data a daje o odvtv(hospodsk rst, stav zakzek, vliv konjunktury atd.)konkurence na nkupnm trhuobjem poptvky, nkupn zvyky,hospodsk situace atd.prvn rmcov podmnky.

 • B. Vbr dodavatel a jejich hodnocenClem przkumu trhu je: vyhledn nejvhodnjch dodavatel jejich zsobovac potencil odpovd poadavkm odbratel. K tomu se vyuv ada metod nap. metoda vhovho a bodovho hodnocen

 • 5 bod

  velmi dobr

  4 body

  dobr

  3 body

  neutrln

  2 body

  pijateln

  1 bod

  patn

  Jakost

  pikov

  Pesahuje minimln poadavky

  Odpovd minimlnm poadavkm

  Le sten tsn pod minimlnmi poadavky

  Neodpovd vdnm ppad minimlnm poadavkm

  Cena

  Vce ne 5% pod prmrnou cenou

  A 5 % pod prmrnou cenou

  Odpovd prmrn cen

  A do 5 % nad prmrnou cenou

  Vce ne 5% nad prmrnou cenou

  Lhta

  Vce ne 10% pod prmrnmi dodacmi lhtami

  A 10% pod prmrnmi dodacmi lhtami

  Odpovd prmrnm dodacm lhtm

  A 10% nad prmrnmi dodacmi lhtami

  Vce ne 10% nad prmrnmi dodacmi lhtami

  Dodvky pesahuj smluvn podmnky

  Dodvky pesahuj sten smluvn podmnky

  Dodvky odpovdaj pesn smluvnm podmnkm

  Dodvky vykazuj men nedostatky

  Dodvky mus bt tdny poppad odmtnuty

  Smluvn dodac lhty byly dodreny pesn

  Dodvky maj asov pedstih asi 1 tden

  Dodvky maj zpodn asi 2dny nebo pedstih vce ne o 1 tden

  Dodvky maj zpodn asi o jeden tden

  Dodvky maj pes upomnky zpodn vce ne dva tdny

  Smluvn dodac mnostv byla pesn dodrena

  Dodac mnostv dosahuje a 5% pesahu nad objednanm mnostvm

  Dodac mnostv dosahuje a 5% nenaplnn nebo vce ne 5% pesahuje objednan mnostv

  Dodac mnostv dosahuje a 10% nenaplnn objednvky

  Dodac mnostv dosahuje vce ne 10% nenaplnn objednanho mnostv

 • DAL HODNOTC KRITRIACena,dodac lhta a jakost vrobk nemohou bt jedinm kritriem. Nutno je teba pihlet k:dodacm podmnkm, spolehlivosti dodacch lhtdodacch kapacitchdruzch obaljednotkch balengeografickch vzdlenostech atd.

 • VBR DODAVATEL VE KODA AUTO

 • VBR DODAVATELClem vbru dodavatel je:sniovn potu dodavatel zamen se pouze na dodavatele, kte jsou pikou ve svm oboru. tento pstup vede ke sniovn nklad a zvyovn kvality

 • Forwarding sourcing proces zamen na hledn dodavatel vsti ji existujcch dodavatel Nap. ve KODnejdve osloveni dodavatel vrmci zvodu koda Auto ppadn dodavatel koncernu Volkswagen group

 • Global sourcingpichz vvahu, jestlie vrmci celho koncernu VW nebyl nalezen optimln dodavatel. Jedn se o vbr novch dodavatel

  Proces zskvn dodavatel vrmci forward a global sourcingu probh ve tyech kolech.

 • Pprava poptvky - tendruprovdny analzy poteby materil jak vrmci celho koncernu Volkswagen, tak v rmci jeho jednotlivch zvod. definovn status dlu a stanovena zkladn logistick strategie Pes jednotliv zvody jsou osloveni souasn dodavatel, poppad nov potencionln dodavatel.

 • 2. Odevzdn nabdekVyberou se ti potencionln dodavatelHodnot je specializovan tm hodnotitel jednotlivch zvod. V tto fzi probh tzv. hodnocen zpsobilosti dodavatele a jeho zzem na kter navazuje zaazen do jedn zkategori A B C.

 • 3. Srovnvan nabdekNejspnj dodavatel jsou porovnvni vrmci nabdek vgloblnm mtku Jsou stanoveny logistick nklady Probh jednn sspnmi kandidty Ti jsou pak doporuen jednotlivm zvodm

 • 4. Nominan dopis dodavateliVbrov zen je ukoneno nominanm dopisem Sdodavatelem se zane jednat o programov a vrobn pipravenosti vrmci tzv. SET meetingu, pro harmonizaci nbhu vroby.

 • ANALZA DODAVATELHodnocen zpsobilosti dodavatele Audit systmuAudit procesAudit vrobkProvd extern firmaVsledkem hodnocen je zaazen dodavatele do jedn ze t kvalitativnch kategori A, B, C.

 • Toto zaazen je zaloeno na procentulnm skre plnn poadavk danch odbratelem. Vsledn zaazen dodavatele do skupiny je zvisl na nejnim dosaenm skre vrmci hodnocench oblast.

  90 100% pikov dodavatel A80% 89% Vyhovujc dodavatel B0 79% Nevyhovujc dodavatel C

 • Dodavatel skupiny Cnevyhovujcho dodavatele. dodavatel se stv podmnenm dodavatelem a neme dostat dn zakzky na vrobu novch dl. dodavatel na zklad spoluprce shodnotcm auditorem stanov systm okamitch opaten zpravidla bhem jednoho msce probhne nov hodnocen zpsobilosti dodavatele

 • Dodavatel skupiny Bauditorem definovna slab msta a nvrh opaten dodavatel je povinen sestavit zlepovac program a informovat o tomto programu zkaznka (koda Auto). zpravidla za ti msce probhne u dodavatele opakovan audit

 • Dodavatel skupiny Atakt mohou bt definovna slab msta a nvrh opaten na jejich odstrannrealizace zlepovacho programu je pln vkompetenci dodavatele poadavek kody Auto na vvoj a sriovou vrobu je vpodstat splnn vhodn pro neju spoluprci a jsou autorizovni pro dodvky vlogistickm konceptu JIT pmo do taktu vrobn linky a kdodvkm tzv. D dl

 • Audit systmuMinimlnm poadavek je certifikace dle normy ISO 9001/2000. Dalm poadavkem je certifikace systmu managementu kvality dle norem VDA (prmyslov certifikace svazu vrobc automobil)

 • Audit procesuposouzen kvality procesu a postup: jak ve fzi vvoje vrobku fzi sriov vroby procesu nakupovan dl od subdodavatel pro pslun procesy pi vrob dl, jako i plnn vech poadavk zkaznka.

 • AD.2 KOLY ZAMEN NA FYZICK TOK MATERILFunkn npln je:pjem zbovykldka zbovybalovn zbokontrola- identity,kvality,lhtyskladovn a sprva skladzen a kontrola hmotnch a informanch tok

 • NKUPN A ZSOBOVAC STRATEGIEVyuv se Portfoliov analza, kter umouje porovnat trn slu podniku s trn slou dodavatel. Postup m 4 fze:A. Klasifikace materilB. Analza trhu nkupuC. Piazen materil klasifikovanch jako strategick na pozici v matici nkupnho portfoliaD. Sestaven aknch pln

 • A. KLASIFIKACE MATERILPROVD SE PODLE :Vznamu Zsobovacho rizikaVZNAMEM MATERIL(SUROVIN,DL) SE ROZUM: JEHO PODL NA CELKOVCH POIZOVACCH NKLADECH (NA HODNOTOV STRUKTUE SPOTEBY).

 • ZSOBOVAC RIZIKO SE VYJADUJE PROSTEDNICTVM DOSTUPNOSTI:POIZOVANCH DRUH POLOEK MATERILPOTU NAKUPUJCCH(KONKURENT PI NKUPU) A JEJICH TRN SLYMONOSTI VLASTN VROBY JAKO ALTERNATIVA K DODVKMRIZIK SKLADOVNSUBSTITUN MONOSTI

 • SKUPINY KLASIFIKACE MATERILSTRATEGICK MATERIL s rozhodujcm podlem na poizovacch nkladech resp.spoteb a s velkm zsobovacm rizikem. Pi jeho opatovn je nutn:Orientovat se na dlouhodob smluvn vztahy s provenmi dodavateli.Peliv sledovat jeho ceny, podmnky, ceny dopravyPlnovat potebuProvdt vcehladinovou kontrolu zsob s pevnmi termny objednvek

 • 2.PROBLMOV MATERIL vtinou se jedn o nedostatkov materil(ZKOPROFIL