daˆov soustava

Download Daˆov soustava

Post on 11-Jan-2016

68 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob. Poplatník daně. Zdaňovací období. Předmět daně a osvobození příjmů od daně. Základ daně. Metodika stanovení základu daně. Sazby daně, zálohy na daň a přiznání k dani. 1. Poplatník daně. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Prof. Ing. Vclav Vybhal, CSc.Daov soustava

 • Tma : Da zpjm prvnickch osob

  Poplatnk dan.Zdaovac obdob. Pedmt dan a osvobozen pjm od dan.Zklad dan.Metodika stanoven zkladu dan.Sazby dan, zlohy na da a piznn k dani.

 • 1. Poplatnk dan.Poplatnky dan zpjm prvnickch osob jsou:osoby, kter nejsou fyzickmi osobami, aorganizan sloky sttu.Zhlediska rezidentstv rozliujeme prvnick osoby jako:rezident R jde o poplatnky, kte maj na zem R sv sdlo nebo msto veden, kterm se rozum adresa msta, ze kterho je poplatnk zen; daov povinnost se vztahuje jak na pjmy plynouc ze zdroje na zem R, tak na pjmy plynouc ze zdroj vzahrani;nerezident R poplatnk, kter nem na zem R sdlo; daov povinnost se vztahuje pouze na pjmy ze zdroj na zem R.

 • 1. Poplatnk dan.Zhlediska pedmtu dan je dleit rozlien na prvnick osoby:- podnikajc jde o prvnick osoby zaloen za elem podnikn (obchodn spolenosti a drustva) podle obchodnho zkonku (nap. a.s., s.r.o., v.o.s., k.s., drustvo) nebo podle nazen EU (tzv. evropsk spolenost, Societas Europaea);- nepodnikajc tj. prvnick osoby, kter nebyly zaloeny nebo zzeny za elem podnikn, a byly zzeny zkonem (nap. veejn vysok koly) nebo rozhodnutm Ministerstva vnitra (nap. obansk sdruen). Do tto skupiny prvnickch osob pat dle i obce, kraje, organizan sloky sttu, sttn fondy, zjmov sdruen prvnickch osob sprvn subjektivitou, obecn prospn spolenosti, kolsk prvnick osoby, pspvkov organizace, veejn vzkumn instituce, nadace a nadan fondy, politick strany a politick hnut, registrovan crkve a nboensk spolenosti, odborov organizace, ppadn subjekty, o nich to stanov zvltn zkony.

 • 2. Zdaovac obdob. U prvnickch osob je zdaovacm obdobm:kalendn rok;hospodsk rok;obdob od rozhodnho dne fze nebo pevodu jmn na spolenka anebo rozdlen obchodn spolenosti nebo drustva do konce kalendnho nebo hospodskho roku, ve kterm byly fze nebo pevod jmn na spolenka anebo rozdlen zapsny vobchodnm rejstku, neboetn obdob, pokud je toto obdob del ne nepetrit po sob jdoucch 12 msc.Kalendn rok (1) jako zdaovac obdob je vymezen intervalem 1.1. a 31.12.

 • 2. Zdaovac obdob.Hospodsk rok (2) jako zdaovac obdob je vymezen intervalem 12 po sob jdoucch msc, kter me zanat pouze 1. dnem jinho msce, ne je leden (nap. 1.4. a 31.3.). etn jednotka me uplatnit hospodsk rok jako zdaovac obdob pouze po oznmen zmru zmny etnho obdob mstn pslunmu sprvci dan nejmn 3 msce ped plnovanou zmnou etnho obdob, jinak etn obdob zstv nezmnno.

  Vznik obdob od rozhodnho dne fze nebo pevodu jmn na spolenka anebo rozdlen obchodn spolenosti nebo drustva do konce kalendnho roku nebo hospodskho roku, ve kterm byly fze nebo pevod jmn na spolenka anebo rozdlen zapsny vobchodnm rejstku (3), pipad vvahu pouze u pemn spolenost. Toto zdaovac obdob se tak povauje za obdob etn.

 • 2. Zdaovac obdob.etn obdob (4) del ne nepetrit po sob jdoucch 12 msc me vzniknout vtchto ppadech :vppad zmny etnho obdob (kalendn rok, hospodsk rok) si me etn jednotka stanovit, e etn obdob bezprostedn pedchzejc zmn etnho obdob bude del ne 12 msc;vppad vzniku etn jednotky vobdob 3 msc ped koncem kalendnho roku si me etn jednotka stanovit, e etn obdob bude o pslunou dobu del ne 12 msc;vppad zniku etn jednotky vobdob 3 msc po skonen kalendnho roku si me etn jednotka stanovit, e etn obdob bude o pslunou dobu del ne 12 msc.

 • 3. Pedmt dan a osvobozen pjm od dan.Pedmtem dan zpjm prvnickch osob jsou pjmy (vnosy) zveker innosti a znakldn svekerm majetkem.

  Pedmtem dan nejsou:pjmy zskan nabytm akci (podle zkona . 92/1991 Sb.);pjmy zskan zddnm nebo darovnm nemovitosti nebo movit vci anebo majetkovho prva svjimkou pjm znich plynoucch;pjmy zskan svydnm pohledvky, a to do ve nhrad (restituce, rehabilitace), do ve nrok na vydn zkladnho podlu (v zemdlstv, dle zkona . 42/1992 Sb.) a dle pjmy zvydn dalho podlu vnepenn form, a to u poplatnk, kte maj postaven oprvnn osoby;pjmy zvlastn innosti Sprvy loi radioaktivnch odpad (s vjimkou pjm podlhajcch zvltn sazb dan vybran srkou);pjmy plynouc ztitulu spravedlivho zadostiuinn piznanho Evropskm soudem pro lidsk prva ve vi, kterou je esk republika povinna uhradit, nebo ztitulu smrnho urovnn zleitosti ped Evropskm soudem pro lidsk prva ve vi, kterou se R zavzala uhradit.

 • 3. Pedmt dan a osvobozen pjm od dan.U nepodnikajcch prvnickch osob jsou pedmtem dan vdy pjmy:zreklam;zlenskch pspvk;znjemnho.U nepodnikajcch prvnickch osob nejsou pedmtem dan pjmy:zinnost vyplvajcch zjejich posln za podmnky, e vynaloen nklady jsou vy;zdotac, pspvk na provoz a jinch podpor ze sttnho rozpotu, rozpotu kraje a rozpotu obce, z prostedk poskytnutch sttnmi fondy, z podpory poskytnut regionln radou regionu soudrnosti, z podpory z Vinaskho fondu, zprostedk poskytnutch zrozpotu EU nebo veejnch rozpot cizch stt a dle pjmy kraj a obc plynouc zvnosu dan nebo podlu na nich, vnos poplatk apennch odvod, kter jsou pjmem kraje a obce;zrok zvklad na bnm tu;zplatnch pevod a platnho uvn sttnho majetku mezi organizanmi slokami sttu a sttnmi organizacemi azpronjmu a prodeje sttnho majetku, kter jsou pjmem sttnho rozpotu.

 • 3. Pedmt dan a osvobozen pjm od dan.U poplatnk, kte jsou veejnou vysokou kolou, veejnou vzkumnou instituc nebo poplatnkem zzenm kposkytovn veejn sluby vteleviznm nebo rozhlasovm vysln jsou pedmtem dan vechny pjmy svjimkou pjm z:

  investinch transfer (dotac);rok zvklad na bnm tu.U nepodnikajcch poplatnk, kte provozuj zdravotnick zazen (podle zkona . 20/1996 Sb.), jsou pedmtem dan vechny pjmy svjimkou pjm z:

  investinch transfer a dotac na pozen a technick zhodnocen majetku;rok zvklad na bnm tu.

 • 3. Pedmt dan a osvobozen pjm od dan.U zdravotnch pojioven nejsou pedmtem dan pjmy plynouc:zpojistnho na veejn zdravotn pojitn;zpokut uloench za neplnn povinnost pojitnc apltc pojistnho;zpenle od pltc pojistnho;zpirek kpojistnmu vymench zamstnavatelm;znhrad kod;od zamstnavatel na hradu plateb za vkony zvodn preventivn pe a specifick zdravotn pe;zkauce;znvratn finann vpomoci ze sttnho rozpotu;zelov dotace ze sttnho rozpotu.

 • 3. Pedmt dan a osvobozen pjm od dan. U v.o.s. jsou pedmtem dan pouze pjmy, znich je vybrna da zvltn sazbou. U poplatnka, kter je spolenkem v.o.s., je pedmtem dan tak st zkladu dan v.o.s. stanovenho podle 23 a 33 ZDP.U Pozemkovho fondu R jsou pedmtem dan pjmy podle zkona . 569/1991 Sb. Osvobozen pjm od dan je uvedeno v 19 ZDP.

 • 4. Zklad dan.Zkladem dan pro stanoven daov povinnosti prvnick osoby je etn vsledek hospodaen transformovan na zklad dan mimoetnmi operacemi na zklad metodiky vyplvajc ze ZDP.U investin spolenosti vytvejc podlov fondy se zklad dan stanov samostatn za investin spolenost a oddlen za jednotliv podlov fondy.U komanditn spolenosti se zklad dan (stanoven podle 23 a 33) sniuje o stku pipadajc komplementm. U poplatnka, kter je spolenkem v.o.s. (komplementem k.s.), je soust zkladu dan st zkladu dan nebo daov ztrty v.o.s. (k.s.), kter se stanov ve stejnm pomru, jakm je rozdlovn zisk nebo daov ztrta podle spoleensk smlouvy (v.o.s.), jinak rovnm dlem (v ppad komplemente podle ObchZ).

 • 4. Zklad dan.Nepodnikajc prvnick osoby si mohou snit ZD o 30 %, maximln vak o 1 000 000 K za podmnky, e prostedky zskan takto dosaenou sporou daov povinnosti pouij ke kryt nklad souvisejcch sinnostmi, znich zskan pjmy nejsou pedmtem dan, a to nejpozdji ve 3 bezprostedn nsledujcch zdaovacch obdobch. Jestlie 30 % snen in mn ne 300 000 K, lze odest stku 300 000 K, maximln vak do ve zkladu dan.Veejn vysok koly a veejn vzkumn instituce mohou vak tento zklad dan snit a o 30 %, maximln o 3 000 000 K, pouij-li prostedky zskan takto dosaenou sporou daov povinnosti vnsledujcm zdaovacm obdob ke kryt nklad na vzdlvn, vdeck, vzkumn, vvojov nebo umleck innosti. Vppad, e 30 % snen in mn ne 1 000 000 K, mohou odest stku ve vi 1 000 000 K, maximln vak do ve zkladu dan.

 • 4. Zklad dan.Samostatn zklad dan umouje prvnick osob uplatnit snenou sazbu dan 15 %. Do samostatnho zkladu dan se zahrnuj pouze pjmy se zdrojem vzahrani, a to:dividendy;podly na zisku;vypodac podly;podly na likvidanm zstatku, nebojim podobn plnn.Samostatn zklad dan se u prvnick osoby zaokrouhluje na 1000 K dol.

 • 5. Metodika stanoven zkladu dan.

  Metodika stanoven zkladu dan prvnick osoby zahrnuje postup, vrmci kterho se etn vsledek hospodaen transformuje mimoetn na zklad dan. pravy se promtaj do piznn kdani zpjm prvnick osoby na . 10 a 360.

 • 5. Metodika stanoven zkladu dan.Metodick postup transformace etnho vsledku hospodaen na zklad dan je znzornn na nsledujcm schmatu.

  + etn vsledek hospodaen

  etn skupina 59

  +Poloky zvyujc ZD (pipoitateln)

  Poloky sniujc ZD (oditateln)

  =Zklad dan ped pravou

  st ZD pipadajc na komplemente

  Vyat pjmy podlhajc zdann v zahrani

  =Upraven ZD

  Odpoet daov ztrty

  Odpoet nklad

  =Snen ZD

  Daov odpoet u nepodnikajcch subjekt

  Hodnota daru

  =Vsledn ZD

  XSazba dan

  =Da

 • 5. Metodika stanoven zkladu dan. Struktura poloek zvyujc ZD :

  (nezahrnut do vsledku hospodaen)

  (nezahrnut do vsledku hospodaen)

  (zahrnut do vsledku hospodaen)

  (pipotv se rozdl)

  +stky neoprvnn zkracujc pjmy

  +Hodnota nepennch pjm

  +Sankn poloky a dal pjmy

  +Daov neuznvan nklady

  +etn odpisy > daov odpisy

 • 5. Metodika stanoven zkladu dan.Struktura poloek sniujc ZD :

 • 5. Metodika stanoven zkladu dan.Vnkterch ppadech je vypoten da dle upravovna na tzv. celkovou daovou povinnost, a to vppad uplatnn:slev na dani;zpotu dan zaplacen vzahrani;dan ze samostatnho zkladu dan.Metodick postup pravy vypoten dan na celkovou daovou povinnost je znzornn na nsledujcm schmatu.

 • 5. Metodika stanoven zkladu dan.

  Metodick postup vpotu dan ze samostatnho zkladu dan je nsledujc.

 • 6. Sazby dan, zlohy na da a piznn k dani.U prvnickch osob se upla