bu evrak sadece belge niteliği taşımakta olup evrağın içeriği...

Click here to load reader

Post on 06-Aug-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1995L0046 — EN — 20.11.2003 — 001.001Bu evrak sadece belge nitelii tamakta olup evran içerii hakknda kurumlarn herhangi bir sorumluluu yoktur.
B Kiisel verilerin ilenmesi ve bu tür verilerin serbest dolamna dair bireylerin korunmas hakkndaki 95/46/EC say ve 24 Ekim 1995 tarihli
AVRUPA BRL KONSEY VE AVRUPA PARLAMENTOSU DREKTF
(23.11.1995 tarih ve L 281 sayl Avrupa Birlii Resmi Gazetesi, sayfa.31)
Tadil Eden yönetmelik:
Parlamentosunun 1882/2003 sayl yönetmelii L284 1 31.10.2003(AT)
1995L0046 — EN — 20.11.2003 — 001.001
2
B Kiisel verilerin ilenmesi ve bu tür verilerin serbest dolamna dair bireylerin korunmas hakkndaki 95/46/EC say ve 24 Ekim 1995 tarihli
AVRUPA BRL KONSEY VE AVRUPA PARLAMENTOSU DREKTF
AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BRL KONSEY,
Avrupa Topluluunu Kuran Anlamay ve özellikle ilgili 100a maddesini göz önünde bulundurarak,
Komisyonun teklifini1 göz önünde bulundurarak,
Ekonomik ve Sosyal Komite’nin2 görüünü göz önünde bulundurarak,
Anlamann 189b maddesinde ortaya koyulan prosedür uyarnca hareket ederek3 aada sralanan nedenlerden dolay:
(1) Topluluk’un amaçlar, Avrupa Birlii Anlamas tarafndan tadil edildii, Anlamada öngörüldüü ekilde; nsan Haklar ve Temel Özgürlüklerin Korunmas Hakkndaki Avrupa Sözlemesi'nde ve Üye Devletler’in anayasalar ve yasalarnda tannan temel haklar üzerinden demokrasiyi gelitirerek ve bar ve özgürlüü koruyup güçlendirerek halklarnn yaama koullarnn sürekli iyiletirilmesini tevik ederek, Avrupa’y bölen engelleri gidermek için ortak eylemle ekonomik ve sosyal ilerlemeyi salayarak, Topluluk’a mensup Devletlerarasnda daha yakn ilikileri tevik etmeyi içerir;
(2) Veri ileme sistemleri insana hizmet etmek üzere tasarlanr ve böyle olmaldr; gerçek kiilerin milliyetine veya ikametgahlarna bakmakszn, bata kiisel mahremiyet olmak üzere, temel haklarn ve özgürlüklerini korumaldr ve bireylerin ekonomik ve sosyal ilerlemesine, refahna ve ticari genilemeye katkda bulunmaldr;
(3) Mallarn, kiilerin, servislerin ve sermayenin serbest dolamnn salanmas hakkndaki Anlamann 7a maddesi uyarnca bir iç pazarn kurulmas ve iletilmesi;
1 OJ No: C 277, 5.11.1990 syf:3 ve OJ No: C 311, 27.11.1992, syf:3
2 OJ No: C 159, 17.6.1991, syf:38
3 15 Haziran 1995 tarihli Avrupa Parlamentosu Karar (OJ No: C 166, 3.7.1995) ve 20 ubat
1995 tarihli Komisyon ortak görüü (OJ No: C 93, 13.4.1995, syf:1) ; 2 Eylül 1993’de onaylanan
(OJ No: C 342, 20.12.1993, syf:30) 11 Mart 1992 tarihli Avrupa Parlamentosu Görüü (OJ No: C
94, 13.4.1992, syf:198)
(4) Topluluk’a, ekonomik ve sosyal faaliyetin çeitli alanlarnda kiisel verilerin ilenmesine dönük olarak artan sklkta bavuru yaplmaktadr; bilgi teknolojisinde salanan ilerlemeler, bu tür verilerin ilenmesini ve deiimini önemli ölçüde kolaylatrmaktadr;
(5) Anlamann 7a maddesinin anlam kapsamnda iç pazarn kurulmas ve ilemesinden kaynaklanan ekonomik ve sosyal entegrasyon; Üye Devletlerde ekonomik ve sosyal faaliyete özel veya kamu sfatyla katlan herkes arasnda kiisel verilerin snr ötesi aknda zorunlu olarak önemli bir arta yol açacaktr. Farkl Üye Devletlerdeki teebbüsler arasnda kiisel verilerin alverii artmaya balamtr; çeitli Üye Devletlerdeki ulusal makamlardan, iç pazarn snrlar dikkate almakszn dier bir Üye Devletteki bir makam adna görevlerini yerine getirebilmek veya görevlerini yapabilmek hususunda topluluk hukukuna binaen, kiisel verileri takas etmesi ve i birlii yapmas istenmektedir;
(6) Üstelik Toplulukta yeni haberleme alarnn egüdümlü uygulanmas ve bilimsel ve teknik ibirliindeki art, kiisel verilerin snr ötesi akn gerektirmekte ve kolaylatrmaktadr;
(7) Üye Devletlerde uygulanan kiisel verilerin ilenmesine dair bata kiisel mahremiyet hakk olmak üzere bireylerin haklar ve özgürlüklerinin korunma seviyesindeki farkllklar, bir Üye Devlet toprandan dier Üye Devlete bu tür verilerin iletilmesini engelleyebilir; bu nedenle bu fark, Topluluk seviyesindeki birtakm ekonomik faaliyetlerin takibi için bir engel oluturabilir, rekabeti bozabilir ve Topluluk hukuku kapsamnda makamlarn sorumluluklarn yerini getirmesini engelleyebilir; koruma seviyesindeki bu fark, çok çeitli ulusal kanunlar, yönetmelikler ve idari hükümlerin varlndan dolaydr;
(8) Kiisel verilerin akndaki engelleri kaldrmak için, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunma seviyesi bu tür verilerin ilenmesine ilikin olarak tüm Üye Devletlerde eit olmaldr; bu amaç iç pazar için hayatidir ancak özellikle Anlamann 7a maddesinde belirtilen iç pazar amacna uyan tutarl bir ekilde kiisel verilerin snr ötesi aknn düzenlenmesini temin etmek hususunda Üye Devletlerdeki ilgili kanunlar arasnda mevcut uyumazlklarn ölçei göz önüne alndnda bu, Üye Devletler tarafndan tek bana baarlamaz; bu yüzden bu kanunlar yaklatrmak için Topluluk eylemine gerek duyulmaktadr;
(9) Ulusal kanunlarn yaknlatrlmasndan kaynaklanan edeer koruma dikkate alndnda, Üye Devletler, özellikle kiisel gizlilik hakk bata olmak üzere, bireylerin özgürlükleri ve haklarnn korunmas gerekçesiyle, kiisel verilerin aralarnda serbest dolamn artk engelleyemeyeceklerdir; Üye Devletlere, Direktifin uygulanmas balamnda, i ve sosyal ortaklar tarafndan da yerine getirilebilecek bir manevra alan braklacaktr; bu nedenle Üye Devletler veri ilemenin yasalln yöneten genel koullar, kendi ulusal yasalarna koyabileceklerdir. Üye Devletler bu ekilde kendi mevzuatlaryla güncel olarak salanan korumay gelitirmeye çalacaklardr; bu
1995L0046 — EN — 20.11.2003 — 001.001
manevra alannn limitleri dâhilinde ve Topluluk kanuna uygun olarak, Direktifin uygulanmasnda eitsizlikler ortaya çkabilir ve bu, Topluluun yan sra bir Üye Devlet bünyesinde verilerin dolam etkileyebilir;
(10) Kiisel verilerin ilenmesi hakkndaki ulusal kanunlarn amac, bata kiisel mahremiyet hakk olmak üzere, hem Topluluk kanununun genel esaslarnda, hem de nsan Haklar ve Temel Özgürlüklerini Koruma hakkndaki Avrupa Sözlemesinin 8. maddesinde tannan temel haklar ve özgürlükleri korumaktr; bu nedenle, bu kanunlarn yaknlatrlmas, saladklar korumann azalmasna yol açmamal aksine, Topluluk içinde yüksek seviyeli bir korumann salanmas için çabalamaldr;
(11) Kiisel mahremiyet bata olmak üzere bireylerin haklarnn ve özgürlüklerinin korunmas hakknda bu Direktifte belirtilen esaslar, Kiisel Verilerin Otomatik lenmesine likin Bireylerin Korunmas Hakkndaki 28 Ocak 1981 tarihli Avrupa Konseyi Sözlemesinde belirtilenleri güçlendirir ve geniletir;
(12) Koruma esaslar, faaliyetleri Topluluk hukukunca yönetilen herhangi bir kiinin kiisel verilerinin tüm ilenmesine uygulanmaldr; adres kaytlarn tutma ve yazma gibi özellikle ahsi veya ailevi olan aktiviteler esnasnda, bir gerçek kiinin gerçekletirdii veri ileme, hariç tutulmaldr;
(13) Avrupa Topluluunu Kuran Anlamann 100a maddesi veya madde 56 (2), madde 57 kapsamnda Üye Devletler üzerine düen yükümlülükler sakl kalmak üzere; kamu güvenlii, savunma, devlet güvenliine dair Avrupa Birlii Anlamasnn V ve VI. Balnda atfta bulunulan faaliyetler ile ceza kanunlar alanndaki Devlet faaliyetleri; Topluluk hukuku kapsamnda deildir; Devletin güvenlik konularyla ilikili olduunda, devletin ekonomik refahn güvenceye almak için gerekli olan kiisel verilerin ilenmesi, bu Direktifin kapsamnda deildir;
(14) Gerçek kiilere ilikin ses ve görüntü verilerini yakalamak, iletmek, deitirmek, kaydetmek, saklamak veya nakletmek için kullanlan teknolojilerin, bilgi toplumu çerçevesinde devam eden gelimelerinin önemi dikkate alndnda, bu Direktif bu tür verileri gerektiren ilemeye uygulanmaldr;
(15) Bu tür verilerin ilenmesi; söz konusu kiisel verilere kolay eriime izin vermek için, yalnzca otomatik olursa veya ilenen veriler, bireylere ilikin özel kriterlere göre yaplandrlan bir dosyalama sistemi içine alnrsa veya alnmas planlanrsa, bu Direktif kapsamndadr;
(16) Video gözetim durumlarndaki gibi, ses ve görüntü verilerinin ilenmesi; ceza hukuku alanna ilikin Devlet faaliyetleri esnasnda veya ulusal güvenlik, savunma kamu güvenlii amacyla veya Topluluk hukuku kapsamna girmeyen dier faaliyetler için yürütülürse bu Direktif kapsamna girmez;
(17) Bata görsel iitsel alan olmak üzere, ilgili edebi ve sanatsal ifade amaçlarnn yan sra gazetecilik amaçlar için ses ve görüntü verilerinin ilenmesinde; Direktifin esaslar, madde 9’da öngörülen hükümlere göre, snrl bir ekilde uygulanacaktr;
(18) Bireylerin, bu Direktif kapsamnda salanan korumadan yoksun kalmamalarn salamak için, Topluluktaki herhangi bir kiisel veri ilenmesi, Üye Devletler’den birinin
1995L0046 — EN — 20.11.2003 — 001.001
kanununa uygun olarak yerine getirilmelidir; bu balamda, bir Üye Devlette yerleik bir denetleyicinin sorumluluu altnda yaplan ilem, o Devletin kanununca yönetilmelidir;
(19) Bir Üye Devletin snrlar içindeki kurulu, istikrarl düzenlemeler araclyla faaliyetin etkin ve reel olarak gerçekletirilmesini salar. ster bir tüzel kiiliin ubesi veya bal kuruluu olsun bu tür kuruluun yasal biçimi; bu bakmdan belirleyici bir faktör deildir; özellikle bal kurulular araclyla çeitli Üye Devletlerin topraklarnda tek bir denetleyici kurulu kurulursa, ulusal kurallarn boluklarndan yaralanmay önlemek için, denetleyici kurulularn her birinin, faaliyetlerine uygulanan ulusal kanunun emrettii yükümlülükleri yerine getirmesi salanmaldr;
(20) Verilerin ilenmesinin üçüncü bir ülkede kurulan bir tüzel kiilik tarafndan yaplmas, bu Direktifte salanan bireylerin korunma biçimine engel olmamaldr; bu durumlarda, ileme, kullanlan yöntemlerin bulunduu Üye Devlet kanununca yönetilmelidir ve bu Direktifte salanan haklarn, uygulamada gözetilmesini salayacak garantiler olmaldr;
(21) Bu Direktif, ülkesellik ilkeleri sakl kalmak üzere ceza konularna uygulanr;
(22) Üye Devletler, ilemenin yasallna dair genel koullar, çkardklar yasalarda veya bu Direktif kapsamndaki tedbirleri yürürlüe koyduklarnda, daha hassas olarak tanmlayacaklardr; madde 7 ve 8 ile balantl olarak özellikle madde 5, genel kurallardan bamsz olarak Üye Devletlere, madde 8’in kapsad çeitli veri kategorileri için ve belirli sektörler için, özel ileme koullar koymaya izin verir.
(23) Üye Devletler, hem kiisel verilerin ilenmesi hususunda bireylerin korunmas hakkndaki genel kanunlar, hem de örnein istatistik enstitülerine ilikin olanlar gibi sektörel kanunlar yoluyla bireylerin korunmasn uygulamay temin etmek üzere yetkilendirilmilerdir;
(24) Kendilerini ilgilendiren verileri ilemeye dair tüzel kiilerin korunmasna ilikin mevzuat, bu Direktiften etkilenmez;
(25) Korumann esaslar; bir taraftan, bata ilemenin yürütülebilecei koullar ve denetleme makamna bildirim, teknik güvenlik ve veri kalitesi olmak üzere ilemeden sorumlu dier kurulular veya kiiler, kamu makamlar, iletmeler, temsilciler üzerine yüklenen yükümlülüklere ve dier taraftan, bireylere verilen haklara, ilemenin konusu olan verilere, ilemenin yapldn bildirime, verileri danmaya, düzeltme talep etmeye ve hatta baz koullarda ilemeye itiraza yanstlmaldr;
(26) Koruma esaslar, tespit edilmi veya tespit edilebilir bir kiiye ilikin herhangi bir bilgiye uygulanmaldr; bir kiinin tespit edilebilir olup olmadn belirlemek için, ad geçen ahs tespit etmek için herhangi bir dier kii tarafndan veya denetleyici tarafndan kullanlabilecek makul tüm araçlar dikkate alnmaldr; koruma esaslar, veri öznesinin artk tespit edilebilir olmad bir biçimde anonimlemi verilere uygulanmayacaktr; madde 27’nin anlam dahilindeki davran kurallar, verilerin anonimleebilmesine ve veri öznesinin tespitinin artk mümkün olmad bir biçimde alkonma biçimlerine dair rehberlik salamak için yararl bir araç olabilir;
1995L0046 — EN — 20.11.2003 — 001.001
(27) Bireylerin korunmas, manuel ilemenin yan sra verilerin otomatik ilenmesinde de uygulanmaldr; bu korumann kapsam kullanlan tekniklere bal olarak geçerli olmamaldr, aksi takdirde, bu ciddi bir kanun boluklarndan yararlanma riski yaratacaktr; yine de manuel ilemeye dair bu Direktif yaplandrlmam dosyalar deil yalnzca dosyalama sistemlerini kapsar, özellikle bir dosyalama sisteminin içerii, kiisel verilere kolay eriime olanak veren bireylere ilikin özel kriterlere göre yaplandrlmaldr; madde 2 (c)deki tanm dorultusunda, kiisel verilerin yaplandrlm bir dizisinin bileenlerini belirlemek için farkl kriterler ve bu tür bir veri dizisine eriimi yöneten farkl kriterler, her bir Üye Devlet tarafndan belirlenebilir; özel kriterlere göre yaplandrlmam kapak sayfalarnn yan sra dosyalar veya dosya dizileri, hiçbir koul altnda bu Direktifin kapsamna girmeyecektir;
(28) Kiisel verilerin ilenmesi, ilgili bireyler için yasal ve adil olmaldr; özellikle veriler uygun, ilgili olmaldr ve ilendikleri amac amamaldr; bu tür amaçlar açk ve meru olmal ve verilerin toplanma zamannda belirlenmelidir; toplama sonrasndaki ileme amaçlar, balangçta belirtilen amaçlarla uyumsuz olmamaldr;
(29) Tarihsel, istatistiksel veya bilimsel amaçlarla kiisel verilerin ayrca ilenmesi, Üye Devletlerin uygun korunma önlemleri salamas kouluyla önceden toplanm verilerin amaçlaryla uyumsuz olarak kabul edilmez, bu korunma önlemleri özellikle, herhangi bir özel bireye dair tedbirlerin veya kararlarn desteklenmesinde verilerin kullanmnna imkan vermemelidir;
(30) Kiisel verilerin ilenmesi, ayrca veri öznesinin haklarnn ve özgürlüklerinin çinenmemesi kouluyla, yasal olmas amacyla, veri öznesinin rzasyla yürütülmelidir veya veri öznesi hakknda balayc bir sözlemenin yerine getirilmesi veya sonuçlandrlmas için veya gerçek veya tüzel bir kiinin meru menfaati için veya resmi otoritenin uygulanmas için veya kamu menfaatine yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmaldr; özellikle etkin rekabeti garanti ederken, ilgili menfaatler arasnda bir denge salamak için, Üye Devletler, irketlerin veya dier kurulularn olaan meru i faaliyetleri balamnda kiisel verilerin kullanlabilme veya üçüncü bir ahsa açklanma koullarn belirleyebilirler; benzer ekilde Üye Devletler, örnein nedenlerini belirtmeksizin ve bedelsiz olarak, hakkndaki verilerin ilenmesine itiraz etmek için bir veri öznesine izin veren hükümlere tabi olan ister siyasi yapdaki herhangi dier bir dernek veya vakf veya yardm kuruluu tarafndan isterse ticari olarak yürütülen pazarlama amaçlar için, kiisel verilerin üçüncü bir ahsa açklanabilme koullarn belirtebilirler;
(31) Veri öznesinin yaam için asl olan bir menfaati korumak için yapldnda kiisel verilerin ilenmesi, ayn derecede yasal kabul edilmelidir;
(32) Kamu menfaatinde veya resmi otoritenin uygulamasnda yürütülen bir görevi yerine getiren denetleyicinin, bir kamu idaresi veya kamu hukuku veya bir meslek örgütü gibi özel bir kanun tarafndan yönetilen baka bir tüzel veya gerçek kii mi olacan belirlemek ulusal mevzuata kalmaktadr;
(33) Veri öznesi açk ekilde rza göstermezse, temel özgürlükleri veya kiisel mahremiyeti ihlal eden yapdaki veriler ilenmemelidir; ancak, temel özgürlüklerin yerine
1995L0046 — EN — 20.11.2003 — 001.001
getirilmesine izin verecek amaçlar için, baz derneklerin veya vakflarn meru faaliyetleri esnasnda veya mesleki gizlilik hakkndaki yasal bir yükümlülüe tabi kiiler tarafndan bu verilerin salk amaçlar için kullanlmas durumunda; bu yasaklamaya uymama durumu açkça belirtilmelidir;
(34) Salk sigortas sistemindeki hizmetler ve yardmlar için talepleri belirtmede kullanlan prosedürlerin kalitesini ve maliyet etkinliini temin etmek bata olmak üzere - kamu menfaati için önemli nedenlerle gerekçelendirildiinde, önemli kamu menfaati gerekçesine dayanmas durumunda; bilimsel aratrma ve hükümet istatistikleri halk sal ve sosyal koruma gibi alanlarda, Üye Devletlerin verilerin hassas kategorilerini ileme yasana uymamasna da izin verilmelidir; ancak bireylerin kiisel gizlilik ve temel haklarn korumak hususunda özel ve uygun korunma önlemlerini salamak, Üye Devletlerin ödevidir;
(35) Ayrca, resmi olarak tannan dini derneklerle ilgili veya uluslararas kamu hukuku veya anayasa hukukunda öngörülen amaçlar baarmak için resmi makamlar tarafndan kiisel verilerin ilenmesi, kamu menfaatinin önemli gerekçeleri üzerine yürütülür;
(36) Belirli Üye Devletlerde, seçim faaliyetleri esnasnda demokratik sistemin ilemesi, siyasi partilerin halkn siyasi görüü hakkndaki verileri derlemesini gerektirir, uygun korunma önlemlerin salanmas kouluyla bu tür verilerin ilenmesine önemli kamu menfaati nedeniyle izin verilebilir;
(37) Bata görsel iitsel alan olmak üzere, sanatsal ifade, edebi amaçlar için veya gazetecilik amaçlar için kiisel verilerin ilenmesi; özellikle, nsan Haklar ve Temel Özgürlüklerinin Korunmas hakkndaki Avrupa Sözlemesinin 10. maddesinde garanti edildii gibi, özellikle bilgi alma ve verme hakk ve bilgilendirme hakkyla bireylerin temel haklarn uzlatrmann gerekli olmas durumunda, bu Direktifin baz hükümlerinin koullarndan muaf tutulmaya yetki vermelidir. Bu yüzden üye Devletler, denetleme makamnn yetkisi ve üçüncü ülkelere verilerin aktarlmas hakkndaki tedbirlere, veri ilemenin yasall hakkndaki genel tedbirlere dair temel haklar arasnda denge salama amac için gerekli muafiyetleri ve derogasyonlar belirtmelidir;
(38) Verilerin ilenmesinin adil olmas için, veri öznesi, ileme faaliyetinin varln örenecek konumda olmaldr ve veriler ondan toplandnda, toplama koullarn dikkate alan doru ve tam bilgi verilmelidir;
(39) Baz verilerin ilenmesi, denetleyicinin veri öznesinden dorudan toplamad verileri gerektirir, ayrca, veri öznesinden veriler topland esnada, ifa beklenmese bile, veriler üçüncü bir ahsa yasal olarak ifa edilebilir; tüm bu durumlarda, veri öznesi, veriler kaydedildiinde veya en geç veriler ilk kez bir üçüncü ahsa ifa edildiinde, bilgilendirilmelidir;
(40) Ancak, veri öznesinin önceden bilgili olmas durumunda, bu yükümlülüü uygulamak gereksizdir; ayrca, açklama veya kaydetme açk ekilde yasayla salanrsa veya veri öznesine bilgi salamann imkanszl kantlanrsa veya ilemenin tarihsel, istatistiki veya bilimsel amaçlar için olmas halinde gerekebilecek ar çabay gerektirmesi
1995L0046 — EN — 20.11.2003 — 001.001
halinde bu tür bir yükümlülük olmayacaktr; bu bakmdan, veri öznelerinin says, verilerin ya ve kabul edilen herhangi dengeleyici tedbirler dikkate alnmaldr;
(41) Her kii, özellikle ilemenin yasalln ve verilerin doruluunu onaylamak için ilenmekte olan ona ait verilere eriim hakkn kullanabilmelidir; ayn nedenlerle, her veri öznesi en azndan madde 15 (1)de atfta bulunulan otomatik kararlar durumunda, ona ilikin verilerin otomatik ilenmesiyle ilgili mant bilme hakkna sahip olmaldr; bu hak, bata yazlm koruyan telif hakkn ve ticari srlar veya fikri mülkiyeti ters ekilde etkilememelidir; ancak bu düünceler, veri öznesinin bilgilendirilmemesine yol açmamaldr;
(42) Üye Devletler, veri öznesinin menfaati için veya dierlerinin hak ve özgürlüklerini korumak için bilgiye eriim hakkn snrlandrabilirler; örnein, tbbi verilere eriimin yalnzca bir salk uzman tarafndan elde edilebileceini belirtebilirler;
(43) Benzer ekilde denetleyicinin baz yükümlülükleri ve bilgilendirme ve eriim haklar üzerindeki snrlandrmalar; örnein, düzenlenen mesleklerdeki etik ihlallerine dair kriminal soruturmalar, takibatlar ve davalarn yan sra bir Üye Devlet veya Birliin ulusal güvenlik, savunma, kamu güvenlii veya önemli ekonomik veya mali menfaatlerini güvence altna almann gerektirdii ölçüde Üye Devletler tarafndan uygulanabilir; istisnalar ve snrlamalarn listesi, kamu güvenlii, ekonomik veya mali menfaatler ve suç önlemeye ilikin en son söz edilen üç alanda gerekli yönetmelik veya izleme, denetim görevlerini içermelidir; bu üç alandaki görevlerin listelenmesi, Devlet güvenlik veya savunma nedenleri için snrlamalar veya istisnalarn meruiyetini etkilemez;
(44) Üye Devletler, Topluluk hukuku gerekçesiyle, yukarda atfta bulunulan amaçlarn bazsn güvenceye almak için, verilerin kalitesi ve bireyleri bilgilendirme yükümlülüü, eriim hakkna ilikin bu Direktifin hükümlerine uymayabilir;
(45) Verilerin, gerçek veya tüzel bir kiinin meru menfaatleri veya resmi otorite, kamu menfaati gerekçesiyle yasal olarak ilenebilecei durumlarda, herhangi bir veri öznesine, yine de kendisine ait herhangi bir verinin ilenmesine itiraz etmek için özel durumuna ilikin meru ve mecburi gerekçelerle izin verilmelidir; bununla birlikte Üye Devletler bunun aksine ulusal hüküm koyabilirler;
(46) Kiisel verilerin ilenmesine dair veri öznelerinin haklarnn ve özgürlüklerinin korunmas, hem, güvenlii salamak ve bu suretle herhangi bir yetkisiz ilemeyi önlemek için ilemenin kendi zamannda hem de ileme sisteminin tasarm zamannda uygun teknik ve kurumsal tedbirlerin alnmasn gerektirir; bu tedbirlere denetleyicilerin uymasn salamak Üye Devletlerin ödevidir, bu tedbirler, korunacak verilerin yaps ve ilemenin yapsndaki risklere ilikin uygulamann maliyetlerini ve durumunu dikkate alarak uygun güvenlik seviyesini salamaldr;
(47) Tek amac verilerin iletilmesi olan, kiisel verileri içeren bir mesajn bir iletiim aracyla veya elektronik posta servisiyle iletilmesi durumunda, mesajda belirtilen kiisel verilere dair denetleyici; iletim servislerini sunan kii yerine, mesajn çkt kii olarak kabul edilecektir; bununla birlikte bu tür servisleri sunanlar, normal olarak, servisin
1995L0046 — EN — 20.11.2003 — 001.001
(48) Denetleme makamn bilgilendirmeye dönük prosedürler, faaliyetin, bu Direktif kapsamnda alnan ulusal tedbirlere uygun olduunu dorulama amac için, herhangi bir ileme faaliyetinin amaçlarnn ve ana özelliklerinin açklanmasn salamak üzere tasarlanmtr;
(49) Uygun olmayan idari formalitelerden kaçnmak için, gerekli bildirim yükümlülüünden muafiyetler; snrlarn belirten bir Üye Devlet tarafndan alnan bir tedbire uyumlu olmas kouluyla, ilemenin, veri öznelerinin haklarn ve özgürlüklerini olumsuz ekilde etkilemesinin mümkün olmad durumlarda, Üye Devlet tarafndan koyulabilir; benzer ekilde muafiyet veya basitletirme, denetleyici tarafndan atanan bir kiinin yürütülen ilemenin veri öznelerinin haklarn ve özgürlüklerini olumsuz ekilde etkilemesinin olanaksz olmasn saladnda, Üye Devletler tarafndan koyulabilir; ister denetleyicinin bir çalan olsun veya olmasn bu tür bir veri koruma görevlisi tam bamszlk içinde ilevlerini yerine getirecek bir konumda olmaldr;
(50) Muafiyet veya basitletirme, meru bir menfaati kantlayan bir kii veya kamu tarafndan danmaya açma ve kamuya bilgi salamak için ulusal yasaya göre tek amac kayt tutma olan ileme faaliyetleri için öngörülebilir;
(51) Yine de bildirim yükümlülüünden muafiyet veya basitletirme denetleyiciyi bu Direktiften kaynaklanan dier yükümlülüklerinin herhangi birisinden kurtarmayacaktr;
(52) Bu balamda, genel olarak yetkili makamlar tarafndan olaydan sonra dorulama yeterli bir tedbir olarak kabul edilmelidir;
(53) Ancak baz ileme faaliyetlerinin, yeni teknolojilerin özel kullanmndan dolay veya bir sözleme, hak, faydadan bireyleri kapsam d tutanlar gibi kendi amaçlarnn kapsam nedeniyle veri öznelerinin hak ve özgürlüklerine özel riskler yaratmas olasdr; Üye Devletler isterlerse mevzuatlarnda bu tür riskleri belirtebilirler;
(54) Toplulukta yaplan tüm ilemeye ilikin olarak; özel riskleri ortaya çkaran miktar çok snrl olmaldr; Üye Devletler denetleme makam veya makamla ibirlii içindeki veri koruma görevlisinin, ilenmesinden önce kontrolün yaplmasn salamaldr; bu ön kontrolün ardndan, ulusal yasasna göre denetleme makam, ilemeye dair bir görü veya bir izin verebilir; bu tür kontrol; ya ulusal parlamentonun bir tedbirin ya da ilemenin yapsn tanmlayan ve uygun korunma önlemlerini belirten bir yasal tedbirin hazrlanmasyla e zamanl olabilir;
(55) Denetleyici veri öznelerinin haklarn gözetmezse, ulusal mevzuat bir yarg yolu salamaldr; yasad ilemenin bir sonucu olarak bir kiinin maruz kalabilecei herhangi bir zarar; mücbir sebepler durumunda ya da hatann veri öznesinin tarafnda olduunu saptad durumlarda; zarardan sorumlu olmadn kantlarsa yükümlülükten muaf tutulacak olan denetleyici tarafndan tazmin edilmelidir; yaptrmlar, bu Direktif kapsamnda alnan ulusal tedbirlere uymayann kamu veya özel hukuk tarafndan yönetilen herhangi bir kii olduuna baklmakszn uygulanmaldr;
1995L0046 — EN — 20.11.2003 — 001.001
(56) Kiisel verilerin snr ötesi dolam, uluslararas ticaretin geniletilmesi için gereklidir, Bu Direktifle Topluluk bünyesinde garanti edilen bireylerin korunmas; yeterli koruma seviyesini salayan üçüncü ülkelere kiisel verilerin aktarlmasn önlememelidir; üçüncü bir ülke tarafndan salanan koruma seviyesinin yeterlilii, transfer ilemleri veya transfer ilemini çevreleyen tüm koullarn nda deerlendirilmelidir;
(57) Dier taraftan yeterli ve elverili koruma seviyesini salamayan üçüncü bir ülkeye, kiisel verilerin transferi yasaklanmaldr;
(58) Transferin, yasayla belirlenen bir kayttan ve meru menfaate sahip kamu veya kiiler tarafndan danma için yapld veya örnein, sosyal güvenlik konularnda yetkili servisler arasnda veya gümrük veya vergi idareleri arasnda verilerin uluslararas transferi durumunda, önemli kamu menfaati korumasnn bunu gerektirdii bir sözleme veya yasal hak talebine ilikin transferin gerektii, veri öznesinin rzasn verdii baz durumlarda bu yasaktan muafiyet için önlemler alnmaldr; bu tür bir transferin kayttaki mevcut tüm veri kategorilerini veya verilerin tümünü gerektirmedii durumlarda ve kayt, meru bir menfaate sahip kiiler tarafndan danlma içinse, transfer yalnzca bu kiilerin talebi üzerine veya bunlar alc olacaklarsa yaplmaldr;
(59) Denetleyicinin, uygun korunma önlemleri sunduu durumlarda, üçüncü bir ülkede koruma olmayn tazmin…