avrupa avrupa

of 14/14
A A lman lman P P rof. rof. N N aumark aumark ın ın İtirafl İtirafl arı: arı:

Post on 22-May-2015

13.105 views

Category:

Business

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. A lmanP rof. N aumark n tiraflar:

2. stanbul niversitesi'nde retim yesiAlman as ll Prof. Naumark ile bir k s m talebesiBo aziinde geziye karlar. Talebelerden biriP rof. Naumark'a su soruyu sorar: - Avrupa bizi neden sevmez hocam?P rof. Naumark su cevab verir: - ok samimi olarak itiraf edeyim ki, Avrupal Trkleri sevmez ve sevmesi de mmkn de ildir .As rlard r kilisenin Trk ve slam d manl H ristiyanlar n hcrelerine sinmi tir. Sebeplerine gelince: 3. Mslman oldu unuziin sevmez.Ama faraza laik yle dursun, H ristiyan olsan z dasize d man olarakbakmaya devam eder. 1 r 4. Sizler fark nda de ilsiniz ama,onlar u gere i n fark ndad rlar: Tarihten Trk kar l rsa tarih kalmaz.Osmanl ar ivi tam olarak ortaya karsa, bugnk tarihlerinyeniden yaz lmas gerekir. 2 5. Avrupa'n n pazar idiniz. imdi Avrupa'y pazar yapmaya ba lad n z. 3 6. En az 400 y lAvrupa'da s rt m zdave ensemizdeat ko turdunuz. 4 7. Seluklular Anadolu'yu,Osmanl lar ise orta Avrupa ve Balkanlar Hal ordusunamezar ettiler. 5 8. Sizi silah ile yenemeyenler,sizleri kendilerine benzeterek hakimiyet sa lad lar. nce ahlak ide erleriniziy pratmaya ba lad lar . G iyiminizden ya ant n za kadar ... S onra kendi iinizde sizi blmeyeba lad lar .A-B-C-D gibi ... 6 9. Seluklu ve bilhassa Osmanl , slamiyet u runa her eyini feda etmeseydiler, slamiyet bugn belki sadeceHicaz'da varl n devam ettirirdi . Kald ki Vehhabili i kuranlar da, ngiliz Dominyon Bakanl 'n n adamlar d r.Bat her yerde slamiyet'i,sap kinanlara kanalize etti. Ama Osmanl ,Asr- Saadet'i devam ettirdi. 7 10. Kilise size kin kusmaktad r. Ve sebepleri yukar dad r. 8 11. Ben Trkiye'ye geldi imde 2 niversiteniz vard , imdi 19 niversite var. (O tarihte yle idi imdi ise ok daha fazla.) Osmanl zaman nd aise her yerde bir medrese vard ,tarihinize bak n her medresedebilim e itimi vard . lkdenizalt n O smanl n n yapt n o unuz bilmiyorsunuzdur belki de amaA vrupa bunu biliyor.. 9 12. Sizler, gerek hviyetinize dnd nz an Avrupa'n n refah ve medeniyeti y k l r.Ama sizde bunun olmas bu artlarda ok zor . 10 13. Yine sizler,Avrupa'n n tarihi d man s n zve daima d man olarak kalacaks n z. 11 14. Evet,almas n bilene dersve ibretlerle dolubir itirafname...