demir kucukaydin - avrupa ve avrupa birligi uzerine

of 56/56
Demir Küçükaydın Avrupa ve Avrupa Birliği Üzerine Yayınları

Post on 22-Mar-2016

232 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1

  Demir

  Kkaydn

  Avrupa ve

  Avrupa Birlii

  zerine

  Yaynlar

 • 2

  AAvvrruuppaa vvee AAvvrruuppaa BBiirrlliiii zzeerriinnee

  DDeemmiirr KKkkaayyddnn

  BBiirriinnccii SSrrmm

  KKaassmm 22000099

  DDiijjiittaall YYaayynnllaarr

  nnddiirr OOkkuu OOkkuutt -- ooaalltt DDaatt

  Bu kitap Kxz sitesinin dijital yayndr.

  Kar amac olmadan, okumak ve okutmak iin, indirmek, dijital olarak

  basmak ve datmak serbesttir.

  Alntlarda kaynak gsterilmesi dilenir.

  YYaayynnllaarr

 • 3

  Avrupa Birlii zerine Yazlar

  Avrupa ve Sol ............................................................................................................................. 4

  Avrupa'ya Yanda ve Kar Grlerin Ortak Varsaymlar ...................................................... 7

  Avrupa ve Trkiye: Hayalden Geree .................................................................................... 10

  Avrupa ve Trkiye: Gerekten Hayale..................................................................................... 12

  Duvarn tesi ........................................................................................................................... 14

  Genel Kurmay, MHP ve Avrupann kar Ortakl .............................................................. 16

  Avrupa Birlii ve Krt Ulusal Hareketi ................................................................................... 19

  Sorulara Cevaplar ..................................................................................................................... 22

  Avrupa Birlii mi? Demokratik Cumhuriyet mi? .................................................................... 29

  Avrupada San Ykselii ve Sol ........................................................................................... 31

  Bir Cevap balamnda Bizler zerine .................................................................................. 34

  Belgrad, Kuds, Diyarbakr ..................................................................................................... 37

  Avrupa Birlii, Sava ve Sosyalistler ....................................................................................... 40

  Avrupa Birlii ve Demokrasi zerine On Tez......................................................................... 42

  Dou Avrupa ve Kbrs ............................................................................................................ 45

  17 Aralk 2004 Arifesinde Avrupa Birlii ve Demokrasi zerine Tezler ............................... 48

  Kvlcml Sempozyumunun Yeri zerine ............................................................................... 51

 • 4

  Avrupa ve Sol

  Trkiye'de Solun var oluunun kkenindeki soru ile Avrupa'daki solun var oluunun

  kkenindeki soru temelden farkldr.

  Avrupa'da solun kkeninde hep u soru ola gelmitir: "bunca zenginlik olmasna ramen niye

  insanlarn byk ounluu yoksuldur?"

  Trkiye'de ise, brakalm solu bir yana, btn modern dncenin kkeninde: "Avrupa niye

  zengin, gl ve ileri olabildi de biz niye olamadk?" sorusu vardr.

  Bilinli ya da bilinsiz, bu soruya verilen cevaplar btn dnsel ve siyasi akmlar belirledi

  ve belirliyor. ki yz yl boyunca, kimi Anayasa dedi, kimi Ademi Merkeziyetilik, kimi

  geleneklere ballk, kimi devletilik, kimi liberalizm, kimi ekonomik bamszlk, kimi

  sosyalizm dedi. Btn siyasi ve ideolojik ayrlklar, hep bu cevaplarn arasndaki ayrlklard

  ve hi birisi bu sorunun kendisini sorguya ekmedi.

  te, Trkiye'deki solun doutan gnah, bizzat bu sorunun kendisinde bulunmaktadr. Dikkat

  edilirse, bu soruda akl d, kabul edilemez olan; ne zenginlikleri yaratan byk emekiler

  kitlesinin yoksulluu ve bask altndaki durumu ne de genel olarak bir takm lkelerin ileri,

  zengin ve gl olmalar karsnda bir takm lkelerin gsz, fakir ve geri olmalar deil;

  Trkiye'nin niye bu fakir, gsz ve geri veya anti demokratik lkeler arasnda bulunduudur.

  Bunun daha ince bir versiyonu, olaya gemiin aynasndan bakmaz, gelecee ynelik olarak,

  Trkiye nasl olabilir de, o zengin ve demokratik lkeler gibi olabilir, onlar arasnda yerini

  alabilir biimindedir.

  Bir ok geri lkede, yoksul lkede de, sosyalizm dncesinin kkeninde Bat ile olan

  yoksulluk ve gelime farkll vardr ama, bunlarn hepsi, bir ekilde, bu farkn kendisini

  sorgularlar, niye br tarafta olmadklarn deil.

  Bu doutan gnah, Avrupa'daki sol dncenin kkenindeki soruyla paralellik iinde daha

  arpc olarak grlebilir. Avrupa'da sol dncenin kkeninde, "bunca zenginlie ramen,

  niye insanlarn ou yoksul" sorusu olduunu belirtmitik. Yani burada akl ve ahlak d

  grnen, bizzat bu farkn kendisidir. Ama o fakirlerden bir ksmnn, "biz niye zenginler

  arasnda deiliz" gibi bir sorudan hareket ettiini dnelim. Yani zenginlik iindeki

  yoksulluu deil, niye yoksullar iinde bulunulduunun sorun edildiini dnelim. te

  Trkiye'nin btn dier geri lkeler karsndaki durumu byle bir durumdur: o, lkeler

  arasndaki yoksulluk ve zenginlik farklarn deil, kendisinin yoksullar arasnda bulunmasn

  katlanlmaz, akl ve ahlak d bulmaktadr.

  Bu anlayn, "gemisini kurtaran kaptandr" gibi savunulamaz bir anlay iermesinin yan

  sra, bizzat kendisi gibi olan yoksul ve geri lkelere kar, bir tepeden bak, onlardan farkl

  olduuna dair bir n kabul ve onlar hor grmeyi ierdii ok aktr. Bu sorunun kendisi,

  daha batan gizli bir rklk ve ovenizmle damgaldr. Kendi konumunu kabul edilmez

  bulmak, zel bir seilmilik, st olanlar arasnda olmak dncesini ve dierlerini ayn

 • 5

  haklara sahip grmemeyi ierir. Bu nedenle, gerek Osmanl, gerek Trkiye, bir yandan Bat

  karsnda en byk aalk kompleksleri iindeyken, dier yandan kendi durumundakiler

  karsnda bir kendini beenmilik ve hor gr iinde olagelmitir. Bylesine ekillenen bir

  ulusun ve ulusal kiiliin nasl hastalkl bir yap oluturacan anlamak isteyenlerin

  askerdeki avu hikayelerine bakmalar yeter.

  u Trkiye'nin Kemalistlerinin mehur "Dnyann ilk ulusal kurtulu savan vermi ulusu"

  palavras, kendini dier geri lkeler arasnda grrken bile, kendine zel bir yer verip ve dier

  geri uluslara kar bir hor grme ierir.

  Aralarnda dt garibanlar hor gren mirasyedi aslzade psikolojisi, dendii gibi, solun da

  var oluuna damgasn vurmutur. lk sol akmlar, yine ayn soruya, Ekim Devrimi etkisiyle,

  sosyalizm; planl kalknma ve en ileri gittii anda bile lkedeki smr ve yoksulluk

  giderilerek gibi cevaplar vermilerdir ama soru, en sosyalist gibi grnen biimler altnda dahi

  ayn kalmaya devam etmitir: Trkiye gerilikten nasl kurtulabilir? Trkiye nasl demokratik

  olabilir? Sorulu tarz ideolojik iklime gre deimekle birlikte, temeldeki soru ayndr: br

  tarafa nasl geilebilir?

  Sosyalizm bile, ileri ve zengin bir lke olmann yolu olduu iin savunulmutur ve bu nedenle

  sosyalizm isteminde bile iine ilemi bir milliyetilik ve ulusal dar grllk vardr. Aln

  btn sosyalist organlar bakn, "biz" zamirinin snf iin deil, ulus iin kullanld grlr.

  Trk solu, en ileri gittii anlarda, yani atmlarda ve yetmilerde, "onlar ortak biz Pazar,

  kahrolsun ortak Pazar" derken, kendisinin pazar olmasn sorgular, "Pazar" olmann ya da

  "ortak" olmann kendisini deil.

  Trk solu Avrupa Topluluu'nu tartrken de ayn mantkla tartmaktadr. En radikal

  grnp Avrupa Topluluu'na girii eletirenler bile, bunu bu giriin istenen sonucu elde

  etmeyecei; yani Trkiye'nin Avrupa'nn taaronu olaca gibi bir noktadan eletiriyorlar.

  Yani br tarafa gemeyi salamayaca noktasndan. Dierleri de bu giriin bunun yolunu

  aaca noktasndan kar kanlar ikna etmeye alyorlar. Hedef hepsi iin ayndr: ileri,

  demokratik, zengin bir lke olmak.

  Nedir Avrupa'l olmak? Nedir Avrupa Topluluu kuyruuna girmek?

  Yeryznn imtiyazllar arasna girmek demektir.

  Trkiye solu nce kendisinin var oluunun kkenindeki soruyu reddedip, iinde bulunduu

  ulusun geriliini veya yeterince demokratik olmamasn vs. sorun yapmay reddedip;

  yeryzndeki farklar ortadan kaldrmaya ynelik bir programa sahip olmadan sol olamaz.

  Dn de olunamazd bu gn hi olunamaz.

  Evrensel bir program olmadan, yani dnya lsnde ezilen ve smrlenlerin genel ve

  tarihsel karlarn savunan bir program olmadan, ulusal lde sosyalist olunamaz. nk,

  "enternasyonalizm"i ulusalar aras dayanmaya indirgemek, onu belli bir lkenin iilerinin

  karlarnn arc olarak grmek demektir. Enternasyonalizm, znde, bir lkedeki

  proletaryann karlarn, dnya proletaryasnn karlarna tabi klmak gereinde onu feda

  etmek demektir. Her hangi bir lkedeki iiler, dnya proletaryasnn bir bldrler. Bir

  orduda, nasl her hangi bir blk, kendi karlarn kendisi belirleyemez ve belirlememeliyse;

 • 6

  tm ordunun zaferi iin gereinde feda olabilmesi gerekiyorsa, sosyalizm savanda da durum

  byledir ve byle olmaldr. Bunun ise olmazsa olmaz ilk koulu: evrensel bir programdr.

  Dn byleydi, bu gn ok daha byledir. Dnyann bir apartheit sistemiyle blnd bu gn,

  her hangi bir lkenin iileri, sadece kendilerinin imtiyazllar arasna katlmasyla

  sonulanacak bir hedef iin mcadele etmek istemiyorlarsa, evrensel bir programla sahip

  olmaldrlar.

  Bu, bugn iin ok topik grnebilir. Bir bakma yledir de. Ama Trkiye'deki sosyalistler,

  demokratik muhalefetin ar ucundan teye, ayr bir g olabilmek istiyorsa, byle bir

  program sorununu gndemine koymak zorundadr. Bunu ise hi bir sol akmn gndeminde

  gremiyoruz. Dolaysyla, dnya apnda bir projenin paras olarak kendi bulunduu

  mcadele mevziindeki grevlerini belirlemek diye bir sorun da sz konusu deildir. Bu

  olmad iin, Trkiye'deki sol, hala doutan gnahyla damgal, taral olmaya devam

  ediyor ve edecektir.

  Sorun dnya apnda konulup tartldnda, yer yznn en nemli sorunlarndan biri olan,

  zengin ve yoksul lkeler blnmesi karsnda, kendisinin zenginler (isterseniz demokratikler

  de denebilir) arasnda olmamasn deil, bizzat bu blnmenin kendisini sorgulayan bir tavr,

  bu fark yaratan nedeni koymak ve bu nedeni ortadan kaldran bir program gelitirmek

  zorundadr.

  Nedir bu neden? Yeryz lsnde bu zenginlik ve fakirlik farklarnn temelinde

  yeryznn uluslara blnml, yani sermaye ve mallar serbeste dolarken, i gcnn

  ulusal snrlar iine hapsedilmesi bulunmaktadr.

  O halde bizim hedefimiz, zenginler arasna katlmak deil de, bu fark yok etmek ise; bize akl

  d ve kabul edilmez grnen, niye zenginler ve demokratikler arasnda olmadmz deil

  de; niye bir takm lkelerin zengin ve demokratik olduu ise, rnein Avrupa Birlii zerine

  tartmalar, bu zenginler kulbne girmenin neler salayp salamayaca deil, bu kulbn

  nasl datlaca asndan yrtlmesi gerekir sosyalistler asndan.

  Ondan sonra verili koullarda taktik bir adm olarak hangi adm desteklemenin bu hedefe

  ulamaya hizmet edebilecei ayrca tartlabilir.

  Ama bunun iin temel art, evrensel bir programdr. Brakalm byle bir program, byle bir

  sorunu bile olmad iin Trkiye'de sosyalistler yoktur ve demokratik muhalefetin ar

  ucundan baka bir ey deildirler.

  [email protected]

  20 Ocak 2000 Perembe

 • 7

  Avrupa'ya Yanda ve Kar Grlerin Ortak Varsaymlar

  Bu gnn dnyasnda Trk sosyalistleri elinden oyunca alnm ocuk durumundalar. Geen

  yz ylda demokratik talepler etrafndaki iilere ve kyllere dayanan hareketler hemen

  daima sosyalist devrimlere dnme zellii gsteriyorlard ve bu nedenle demokratik

  karakterdeki minimum programlar savunmak sosyalist kimlik asndan fazla bir sorun

  oluturmuyordu.

  Arada dnyada byk deiiklikler oldu, ama biz sosyalistlerin program yine ayn minima

  program erevesinde demokratik dnmler olarak kalmaya devam etti. Bu dnya tarihsel

  deiikliklerden sonra, bu demokratik dnmlerin gereklemesinin sosyalizme yol

  amayacan btn sosyalistler, bir ekilde her ne kadar bu sorundan kasalar da, seziyorlar,

  o takdirde sosyalist kimliklerini programatik bir alternatifte ifade edebilecek bir yaklamlar

  bulunmadndan, bu sefer sylem dzeyinde bir ii snf ve sosyalizm vurgusunun elik

  ettii demokratik hedefler erevesindeki glerle en esnek ekilde bir araya gelmekten

  kan karakterize ettii bir politikaya hapis oluyorlar.

  Hepsi, ok iyi sezdikleri u gerei grmezden gelerek karanlkta slk alyorlar: sosyalist

  partilerin, iktidara gelmeleri ve programlarn gerekletirmeleri halinde kuracaklar sistem,

  kapitalist ve modern bir geliim iin en ideal olanaklar sunar ve Trkiye dnyann zengin

  lkeleri arasna katlr. Aln DP'nin ya da dier parti veya hareketlerden birinin programn

  okuyun, o programlarn gereklemesi alt-emperyalist bir Trkiye yaratr. En ideal koulda,

  sve ya da Avustralya'da bir zamanlar olduu gibi, iilerin iktidar altnda, daha sosyal

  devleti, daha demokratik ve tam bu nedenle daha byk oranda nispi art deere, yani

  modern teknie ve yksek retkenlie dayanan bir kapitalizm olur bu.

  Abdestinden emin olan taktiklerde esnek olmaktan korkmaz, gereinde eytanla bile ittifaklar

  yapmaktan kanmaz. Ama biz sosyalistler, abdestimizden emin olmadmzdan yani, uzak

  bir gelecein deil bu gnn dnyas iin acil bir programmz olmadndan, bu eksiklii

  taktikler ve ittifaklarda sekterlikle ve sylem dzeyinde bir anti kapitalizm ve snf vurgusuyla

  kapatmaya alyoruz. Byle yaparak sadece kendimizi politikann dna atmakla

  kalmyoruz; Trkiye'deki politikann da nn tkyoruz. nk bamsz bir sosyalist izgi

  ve bu izginin aktel politikada yeri olmaynca demokratik glerin toparlanmas; demokratik

  glerin toparlanmas olmaynca liberal glerin ayaklarnn altndaki topran kayn

  engellemek iin devletin kontrolnden kmas gereklemiyor.

  Bu en iyi Avrupa Birlii konusunda grlebilir. Avrupa'nn Trkiye'yi iine almak,

  Trkiye'ye egemen Genel Kurmayn da Avrupa'ya girmek diye bir derdi olmamasna ve

  ortada bu iki gcn de iine gelen bir kayk dv srmesine ramen, sorunun zn

  ortaya koyabilmek iin, sosyalistlerin argmanlarnn mantn ortaya karabilmek iin bu

  gibi sorunlar bir yana atalm.

 • 8

  Trk sosyalistlerinin ou, Avrupa birliine u gerekeyle kar: Avrupa'ya girmek,

  Trkiye'de yaayan insanlarn, daha zgr ve daha refah iinde yaamasna yol amaz. O ne

  siyasi ne de iktisadi bakmdan Trkiye'deki insanlarn ounluuna bir ey kazandrmaz.

  Dikkat edilsin, bunun ampirik olarak doru olup olmadndan nce, dayand mantn ne

  olduu nem tamaktadr. Bu manta gre, yani Avrupa'ya girmenin Trkiye topraklar

  zerinde yaayan insanlara iktisadi ve siyasi dzeyde daha mreffeh ve zgr yaama

  olanaklar getirebilmesi halinde, kar kan Trkiyeli sosyalistlerin Avrupa'ya katlmay

  savunmas gerekecektir.

  Durum byle olunca, olgulara gzlerini kapayanlar Avurpa'ya kar kanlar; olgular kabul

  edenler de Avrupa'ya girmekten yana olanlar oluturuyor.

  Bu gnk dnyada gerek bir sosyalist politika ise, bu kutuplarn her ikisinin dayandklar

  ortak gizli varsaym sorgulamaldr. Ortal kaplam sosyalistlerden ayr olarak, tam da

  Avrupa'ya giri zengin ve zgr bir Trkiye anlamna gelecei ya da ancak byle bir Trkiye

  Avrupa'ya girecei iin AVRUPALILIA kar kmak gerekmektedir. Sorunu Avrupa

  Birliine girip girmeme deil; Avrupa birliini yok etme olarak koymaldr. Bu ise, somutta

  sadece Trkiye'ye ilikin deil; Dnya'ya ilikin bir program demektir; hem yle uzak

  gelecein, somut politikadan uzak program deil; somut politikann acil program olarak.

  Dikkat edilsin, savununlar da kar olanlar da, yeryz lsndeki Apartheit rejimine kar

  deildirler, onu sorgulamamaktadrlar ve ona kar bir alternatif getirmemektedirler. Onlar

  kendi kylerinin tesini grmemekte, sadece Trkiye'yi dnmektedirler yani Avrupa'ya

  kar kanlar da girelim diyenler de milliyeti sosyalistlerden olumaktadr.

  Dikkat edilsin, Avrupa Birlii'ne girmeye yanda ya da kar olmak deildir artk sorun,

  Avrupalla, zengin lkelerin kendi etraflarna duvarlar rp, yer yznde bir Apartheit

  rejimi oluturmalarna kar olmak ve ona kar uzak bir gelecek iin deil, gnmz iin bir

  program getirebilmektir. Ne olabilir bu program? Nasl tanmlanrsa tanmlansn, ulus ilkesine

  dayanan siyasi sistemler Apartheit sistemine yol amaktadr. Buna karlk, ulus ile politik

  olann akmas zorunluluunu ortadan kaldran, ulusu, tpk din gibi kiinin bir inan ve

  seim olarak ele alan bir program olabilir. Bylece bir zmn aslnda bir ok zm de

  ierdii grlebilir. Bu ayn zamanda sosyalistlerin ulusal sorun karsndaki bamsz

  programdr da.

  Bu hem aktel politika asndan, demokratik karakterdeki, ulusu dil ve kltr ile ilikisinden

  koparp, hukuki bir tanma indirgeyen programn karsnda, sosyalistlerin acil bamsz

  program olur, hem de onlarla hi bir komplekse kaplmadan ittifak yapmay mmkn klar.

  O zaman byle taktik konulardaki kabzlk sekterliin; programatik olarak ii bo ama

 • 9

  grnte sol sylemin yerini, tamamen var olann ztt bir politika alabilir.

  O zaman sosyalistler hi bir komplekse kaplmadan, bu gn Trkiye'ye egemen olan, Osmanl

  yadigar, keyfi brokrasiye ve inkar politikalarnn devamna varln balam glere kar,

  herkesle i birlii yapabilir, bu politikann baarsnn Krt ve Trklerin refah ve zgrln

  getireceini syler ve onlara srf kendi refah ve zgrlkleri iin deil, tm insanln

  yaamas iin, bencilliklerine kar kendi programn nerir. Byle kk de olsa bamsz bir

  gcn varl olmadan sosyalist bir politika, kk de olsa sosyalist bir g olmadan,

  demokratik glerin hizaya dizilmesi; demokratik gler hizaya dizilmeyince liberallerin

  ayaklarnn altnda kayan topra kurtarmak iin daha tutarl pozisyonlara gemesi ve

  inkarclarn tecridi gerekleemez.

  23 Haziran 2000 Cuma

 • 10

  Avrupa ve Trkiye: Hayalden Geree

  Kimi Avrupa'ya girmek iin demokratiklemek, kimi demokratiklemek iin Avrupa'ya

  girmek isteyenlerin hepsinin yazlarnda yle gizli bir varsaym var: Avrupa gerekli koullar

  yerine getirdii takdirde Trkiye'nin girmesini istiyor. Avrupa'nn resmi sylemi de bu

  yaklam dorular nitelikte.

  Elbette byle bir syleme dayanmak, Avrupa'ya girmek isteyen glere, psikolojik veya

  ideolojik bir stnlk salyor. Ama Avrupa'nn Trkiye'yi iine almak istedii ynndeki

  sylemini, gerek politika gibi almak, ham hayallerin peinde komaktr. Ciddi politika,

  sylem ve gerek karlar arasndaki ilikiyi iyi kurmaldr.

  Avrupa'nn Trkiye'yi yelie almak istedii varsaymnn gerekle hi bir ilikisi yoktur.

  Avrupa politikasn belirleyen gerek gler bunu hi gizlemeden szle ve davranla aka

  da belirtiyorlar.

  Avrupa, Amerika'nn basksyla Trkiye'yi aday yelie kabul etti ve bu basky son derece

  onur krc bulduunu her vesileyle ifade ediyor. Ama bu tr dnce ve davranlar,

  Trkiye'deki demokratik ve liberal muhalefet tarafndan grmezden geliniyor.

  rnein, geen haftalarda, bir Alman politikacnn (Friedberg Plger) "Tanklar Derhal, AB

  yelii Daha Sonra" balyla yazd ve Hrriyet gazetesinde Almanca ve Trke olarak

  iki dilde yaynlanan yaz, Avrupa'nn Trkiye'nin yeliini istemediini ok ak belirtiyordu.

  Avrupa'nn istedii, imdiki durumun srmesidir: ot ve sopa ile ynlendirmek. Demokratikle

  diye bask yapar grnerek, hem demokrasi bayran elde tutmak; hem de Trkiye'deki

  liberal ve demokratik zlemleri olanlarn birer Avrupa hayran olarak kalmasn salamak,

  ama ayn zamanda demokratikleme abalarna gerek fiili destei vermekten, devletlerin ok

  iyi bildikleri iaretlerin dilinde kanmak ve kar kmak.

  Bunun ok ak bir kantlarndan sadece birini zikredelim. Nfus ve ulusal haslaya oranlara

  bakldnda dnyann en byk ordusu olan Trk Ordusu'na kar yllarca varln

  srdrebilmi ve askeri bakmdan hala da srdrebilecek olan dnyann en byk gerilla

  hareketlerinden biri tek tarafl atekes ilan etmi, glerini Trkiye dna ekmi, bundan

  sonra politik mcadele yollarn deneyeceini ifade etmi ve bunu kolaylatracak kanallarn

  almasn bekliyor, ama Avrupa, sanki byle bir ey yokmu gibi, adeta bu durumdan

  rahatszln aka belirterek, bu bar politikasnn muarzlarna el altndan her trl destei

  srerek; bar politikasn uygulayanlar zerinde her trl basky srdrerek ve arttrarak

  gerek politikasn ifade ediyor. Devletler de, Trkiye'yi ynetenler de, sylenenlere deil,

  gerek politikaya bakarlar. Gerek politika ise, gerekten demokratiklemek isteyen glere

  gerek bir destek deil, demokratiklemeye kar glere gerek bir destektir.

  Demokratik Muhalefet, Avrupa'nn Trkiye'yi yelie istemedii noktasnda ok ak bir

  gre sahip olmaldr ve Kophenag kriterleri vs. zerine yrtlen tartmalarn ve getirilen

  argmanlarn, demokratikleme isteyen glere, buna kar olanlar karsnda sadece onlarn

  samimiyetsizliklerini aa karmaya yarayan bir argmandan baka bir anlama gelmediini

 • 11

  ve argmanlarn veya haklln, gerek g ve karlar fazla etkilemediini bilmelidir.

  Avrupa unu biliyor. Demokratiklemi bir Trkiye, ok gl, etkili ve zengin bir Trkiye;

  bir blge gc olur. Blgede siyasi, ekonomik, kltrel etkisi artar. Bylesine etkisi artm ve

  bamsz bir g haline gelmi Trkiye, Avrupa iin, Jeopolitik nedenlerle, en azndan bu

  gnk dnya dengelerinde arzu edilir bir durum deildir.

  Trkiye'nin Amerika ile stratejik ittifak nedeniyle, bu Amerika'nn blgedeki etkisinin

  artmas anlamna gelir. Dier yandan, Avrupa, Amerika'ya kar daima Rusya ile ittifaklar

  yapmak zorundadr, Trkiye'nin etkisinin artmas, Rusya'nn ve yine Avrupa'nn dengesi olan

  ran'n etkisinin azalmas anlamna gelir.

  Jeopolitik bakmdan Avrupa'nn Trkiye ilikisi u eliki tarafndan belirlenir: Trkiye anti

  demokratik bir sistem iinde kald srece etkisiz ve kk olur, Avrupa'ya girebilecek bir

  byklk ve etkide olur ama bu sefer de siyasi ve ekonomik koullar uygun olmadndan

  giremez. Ama Trkiye girebilecek koullar yerine getirdiinde, demokratikleip iktisadi

  bakmdan belli bir dzeye geldiinde, bu sefer Avrupa'nn iine alamayaca kadar etkili bir

  g haline dnr. Ve zaten o zaman da Trkiye'nin Avrupa'ya girme diye pek bir derdi

  olmaz. Bu nedenle, Avrupa'nn stratejik durum ve karlar bakmndan yllardr sren ve

  imdi de sren hal, en iyi haldir. ine de almadan, karya da itmeden, ne oldurmak ne de

  ldrmek! Bu sadece Avrupa'nn deil, Trkiye'ye egemen olanlarn da gerek politikasdr.

  Onlarn da derdi, bir Avrupal lke olmak deil, olmak ister gibi yapmaktr.

  Ama bu ayn zamanda, Trkiye'deki bar ve demokrasi kart glerle kar ortakl

  demektir. Demokratikleme kart glerin gerekte en byk destei Avrupa'dr. Gnlk

  politika ve sylemlerin ayrntlarnda kaybolmayanlar iin bu ok aktr. Avrupa politikasnn

  stnl ise, grnteki politikasn (insan haklar, demokratikleme ampiyonluu) gerek

  politikasnn bir arac olarak kullanabilmesinde, demokrat ve liberalleri kendi dmen suyunda

  tutabilmesindedir.

  17 Temmuz 2000 Pazartesi

 • 12

  Avrupa ve Trkiye: Gerekten Hayale

  Demokratik ve liberal muhalefet iinde, sadece Krtlerin en radikal ve etkili kesimi ve onun

  nderlii, Avrupa hakknda hayaller beslemeden, gerekte Avrupa'nn Trkiye'nin

  demokratiklemesini istemediini bilerek programn ve stratejisini ekillendirmi bulunuyor.

  Bu program ve strateji, btn Orta Douda bir demokratiklemedir. Bu demokratik bir orta

  dou vizyonu, Krtlerin mcadelesinin baarsnn fiili ve nesnel sonularnn programatik ve

  stratejik bir ifade kazanmasdr.

  Bir hareketin kendine ilikin hedefleri ile, bu hedeflere ulalmas halinde ortaya kacak

  sonular farkldr. Ciddi politikaclar bu nesnel sonular gz nne alp tekrar program ve

  stratejilerini ekillendirmelidirler.

  Hedefler ve gerek sonular arasndaki farka en tipik rnek olarak, ikinci dnya sava

  sonrasnda verilen ulusal kurtulu savalar verilebilir. Bu mcadelelerin hepsi, zengin

  lkelerin smrgesi olmaktan kurtulmak iin verilmitir ve bu halklar bu hedefe ulatklar

  takdirde, yoksulluktan ve smrlmekten de kurtulacaklarn dnyorlard.

  Ne var ki, gerek sonular tamamen farkl olmutur, bunlarn baarlar, zengin lkelere

  egemen olan khne sistemlerin deimesini (Fransa'da beinci Cumhuriyet, Amerika'da

  Watergate ve sonular vs.); gereksiz smrge masraflarndan kurtulmay; dolaysyla, daha

  stabil bir politik sistem ve ekonomik zenginlemeyi getirmitir. Buna karlk, bamszla

  ulaarak yoksulluktan ve smrlmekten kurtulacaklarn bekleyenler, bu gn tekrar zenginler

  tarafndan smrlebilme imtiyazna kavumak iin rpnr duruma gelmi bulunuyorlar.

  Yani bir bakma, smrgelerin verdikleri kurtulu mcadeleleri, smrgecilere yarad ve bir

  bakma smrgeler smrgecileri daha demokratik, esnek ve zengin yapmak iin savam

  oldular gerek sonular olarak. Tpk altm sekiz hareketlerinin de, kapitalizmi ykmak veya

  zayflatmak bir yana onun geliimi iin gerekli kltrel dnmlerin arac olmas gibi.

  Hem de bu sonu, Sovyetler gibi, nispeten bir dengenin, dolaysyla yoksul lkeler iin

  nispeten daha geni bir hareket alannn olduu koullarn sonucudur. Model bu dengenin hi

  bulunmad bu gnn dnyasnda ok daha etkili olarak geerlidir.

  Ciddi bir politik hareket, tarihsel tecrbenin bu deneyleri nda mcadelesinin nesnel

  sonularn grerek stratejisini yeniden izmelidir. te Krtlerin en radikal ve demokratik

  kesiminin yapt ve yapmaya alt tam da budur. O hem mcadelenin baars, hem de

  baars halinde bu sonulara mahkum olmamak iin muazzam bir strateji deiimi yapm

  bulunmaktadr. Yeni srecin z budur, ama Trkiye'de ortal kaplam demokratik

  muhalefetin ve bunun Krt kanadnn ne hayallerinde, ne syleminde ne de argmanlarnda

  byle bir yaklamn izi yoktur.

  Benzer strateji deiiklii dnya apnda yeryznn yoksullarnn hedeflerinde de

  yaplmaldr. Bu gnn dnyasnda, artk ayrlk olanlar zengin lkelerdir; onlar yoksul

  lkelerin bamsz olduklarn syleyip onlar yoksul lkeler gettosuna hapsetmektedirler,

  dnya apnda bu stratejiye kar, ulusal olanla politik olann akmas ilkesini reddeden bir

 • 13

  kar stratejiyle cevap verilebilir.

  Krtler bunun benzerini, ulusal olann dil, kltr, etniye deil, hukuka gre tanmlanmas

  araclyla, blgesel dzeyde yapmay neriyorlar. Elbet ksa vadeli sonular itibariyle bu

  ok daha caziptir. Ama byle snrl ve blgesel ama eski kalplar krm bir mcadelenin

  baars, ki bu baar kitlelerin muazzam politik aktivitesini gerektirir, olaylarn i dinamii

  ile, blgesel bir zmn de zm olamayaca ve daha evrensel bir zm ve programa

  ynelmek gerektii yolundaki dnce ve davranlara g verebilir.

  Krtlerin zlemlerinin klasik hedefler erevesinde baarya ulamas, nesnel olarak tpk

  smrgelerin mcadelelerinin zengin lkelerdeki sonularna benzerdi. Trkler Osmanl art

  devlet cihazndan byk lde kurtulur; bu baskc ve brokratik sistemin tasfiyesi

  demokratiklemeyi ve gelir eitsizliklerinin azalmasnn; Trkiye'nin Yunanistan, spanya

  benzeri bir lke olmasnn yolunu aard. Ama buna karlk drt tarafndan kuatlm Krtler

  yoksulluk ve bask altnda, sava sonras bamszla kavumu hareketlerin kaderinin yeni

  bir versiyonunu yaard.

  te, "yeni strateji"nin z, bu lanet olas kaderi deitirme projesi olmasdr. Onu bu bak

  asyla deerlendiremeyenler, sava sonras dnyasnn klasik dnce ve kavramlaryla

  anlamaya kalkanlar anlayamazlar.

  Avrupa'nn Trkiye'yi iine almak istedii var saym geree uymayan bir ham hayaldir, ama

  blge apnda bir demokrasiyle, tm blgeye bir refah ve bar, gerek duruma ve sonulara

  gzlerini kapamayan bir hayaldir. Gerekleme olasl, sanldndan ok daha byktr ve

  sanldndan ok daha hzl gerekleebilir.

  18 Temmuz 2000 Sal

  [email protected]

  http://www.comlink.de/demir/

 • 14

  Duvarn tesi

  Krt uyan ve hareketi sadece yirminci yzyln en son doan hareketi deil, ayn zamanda

  yeni yzyln ilk hareketidir. Bu iki farkl dnemin tm karakteristiklerini kendi iinde

  tamaktadr ve bizzat bu geii kendisi de yanstmaktadr. Denebilir ki, mral ncesinde,

  sonraki gelimelerin tohumlar olmakla birlikte, yirminci yzyldaki dier ulusal ve

  demokratik hareketlerin karakteristikleri belirleyiciydi. mral sonrasnda ise, ulusal

  hareketlerin nmzdeki yzylda alacaklar nitelikler hakknda nemli ip ular vermekte ve

  o eilimleri yanstmaktadr.

  Krtlerin yeni stratejisi sadece ulusun etni ve kltr ve dile dayanan tanm yerine hukuki bir

  tanmn geirmesi; sadece bir ulusal hareketten sosyal bir harekete dnmesi; sadece kendini

  demokratik grevlerle snrlamak zorunda kalmas ve bu nedenle derinleememeyi

  dengelemek iin uluslararas lde yaygnlama eilimi tamasyla yeni dnemin

  karakteristikleri hakknda ip ular vermekle kalmyor. Ayn zamanda, btn bu deiimler,

  Berlin Duvarnn yklyla ortaya kan eilimlerin de ilk sistematik politik ifadesi olarak

  grlebilir.

  Nedir bu yeni ortaya kan eilim. Bizzat Berlin Duvarnn ykan hareket ve Duvarn ykl

  bu yeni kan eilimin bir semboldr. Yirminci yzyl boyunca, ayrlmak, emperyalizmden

  ve kapitalizmden kopmak abas btn yoksullara dayanan hareketlerin temel motifiydi.

  Dier bir deyile, emperyalist ve kapitalist smrden kurtulma umudu ve giriimleri

  damgasn vuruyordu toplumsal hareketlere. Ama iine girdiimiz yz ylda, yoksullarn

  hareketlerine damgasn vuran motif tamamen zddna dnm bulunmaktadr. Yoksullar,

  ulusuluun, nasl tanmlanrsa tanmlansn aslnda evrensel bir rkln ve apartheit

  rejiminin ideolojik biimi olduunu giderek kendi denemeleriyle daha iyi kavryorlar ve

  emperyalizmden ayrlma deil, emperyalistlerin dnyasna katlma; kapatldklar gettodan,

  rezervattan kmak iin harekete geiyorlar. Elbette bu hareketler, balangta btn byk

  toplumsal hareketlerde olduu gibi, bireysel zm araylar biiminde ve henz siyasi bir

  harekete dnm ve siyasi programa kavumu deil. Dnyann drt bir yanndaki yoksul

  lkelerden insanlar, denizleri, glleri, nehirleri, dalar hasl yeni kurulmu duvarlar aarak

  kapatldklar rezervattan kurtuluun yollarn aryorlar.

  Berlin duvarnn ykl, sadece brokrasiye kar bir ayaklanma deil, ondan daha fazla

  dnyann imtiyazllar arasna katlma abasyd. Bu eilim daha sonra btn dou Avrupada

  grld. Ama bunlar iinde sadece zengin olanlarn (Baltk lkeleri, Slovenya, Hrvatistan

  vs.) ve stratejik nedenlerle dta braklamayacaklarn (Polonya) bu gettodan kmasna olanak

  saland. Dierlerinin bu yndeki giriimleri ise iddetle bastrld ve rezervata hapsedildiler.

  Bu yeni rk sistem karsnda, solun eski tepkileri anlamszlat, imdi sol olmak demek,

  yoksullarn rezervattan kma haklarn savunmak oldu, bu politikann en byk dmanlar

  ise, Avrupann yeni rk partileri.

  Krt hareketi, sosyalist ve solcular tarafndan u bakmdan eletiriliyor. Avrupa Birliine

 • 15

  girmeyi istemek yanltr, o emperyalist bir birliktir. Bunlar hala dnyaya ve ezilenlerin

  hareketlerine geen yz yln mantyla bakmaktadrlar. Bu kavrayszlk, en iyi u rnekle

  grlebilir. Bu gn milyonlarca insan, bin bir yoldan, alk, sefalet ve ikenceden kurtulmak

  iin Avrupa, Amerika gibi lkelere girmenin yollarn aryorlar. Bu insanlara da pek ala,

  Avrupaya gelmeyi istemek yanltr, Avrupa emperyalist bir birliktir mi demeli?Byle

  denmiyor en azndan kendine solcu diyen insanlarca. Bu fiili eylemi desteklemek isteyen

  solcular, snrlar alsn diyorlar, o insanlarn bireysel de olsa bu kurtulma abalarna destek

  veriyorlar. Peki ayn eyi, Krtler, Trklerle birlikte toplu halde yapmak isteyince niye yanl

  olsun? Bir Arnavut, Cezayirli veya Sri Lankal iin hak grlen bir Krt iin niye olmasn?

  Nasl, daha iyi cret almak iin mcadele eden bir iinin mcadelesini desteklemek

  gerekiyorsa, ayn ekilde Krtlerin bu abas da desteklenmelidir.

  Elbette, nasl iilerin daha iyi cret almas igc smrsn ortadan kaldrmaz, hatta ona

  belli bir esneklik kazandrrsa; ayn ekilde, Krtlerin Avrupaya girmek istemeleri de

  Avrupall ortadan kaldrmayacaktr. Ama burada sosyaliste den, bir yandan ezilenlerin bu

  abasn desteklerken dier yandan Avrupall ortadan kaldracak bir siyasi program iin

  mcadeledir. Bu da ancak, ulusal birim ile siyasal birimin akmasn n gren milliyetiliin

  ilkesinin ilgas ve ulusun kiinin bir inan sorunu gibi alnmasyla olabilir. Ama bu dnya

  apnda bir programdr ve bu nedenle de, artk ulusal lde sosyalist bir program ve politika

  olanakszdr.

  Krt hareketi, Avrupaya girme hedefinden, Avrupall ortadan kaldrma hedefine

  ynelebilir mi? Bu gnn dnyasnda bu olaslk son derece zayftr. Ama bu hedefe

  olamann zorluu bu yndeki eilimlerin glenmesine yol aabilir

  Bu stratejinin en problemli yan Avrupann kendisi. Avrupa Trkiyeyi ve Krtleri almak

  istemez. Sadece jeopolitik kayglarla, etki alannda tutabilmek iin, almak istiyormu gibi

  yapar. Bu nedenle, bu gnk durumu srdrmesi olanaksz olacandan gerek bir

  demokratiklemenin karsndadr. Bar bayran ve yeni stratejiyi izleyen Krtlere

  dmanlnn temelinde bu yatmaktadr. Gerekten demokratik dnmler yapm bir

  Trkiye istese, Demokrasinin en rgtl ve tavizsiz savunucusu Krt hareketini desteklemesi

  gerekir. Durum ise tam tersidir.

  te, Avrupaya ramen demokratikleme ve Avrupaya girme abas, olaylarn geliimi

  iinde Avrupall yok etmeye dnebilir bu hareketin en radikal kesimlerinde. Tpk grev

  yapan iilerin, bireysel kurtuluun olanakszln grp sosyal kurtulua ynelmelerinde

  olduu gibi.

  19 Eyll 2000 Sal

  [email protected]

  http://www.comlink.de/demir/

 • 16

  Genel Kurmay, MHP ve Avrupann kar Ortakl

  z ve grnm ayn olsayd btn bilim gereksiz olurdu.

  Sabahleyin bir taraftan doan Gne, btn g kat ettikten sonra dier taraftan batar. Her

  ey ok aktr. Biz yerimizde dururuz, gne hareket eder. Ancak bu gn biliyoruz ki,

  yerinde duran biz deiliz, Gne. Yani, z ve grnm sadece baka deildir, ou kez z

  ztt biiminde grnr.

  Avrupa Birlii tartmalarnda da durum budur. Sanki bir tarafta Avrupa var Trkiyeyi

  yelie almak iin demokratiklemesini isteyen, bunun karsnda da bu yelii zora sokan

  MHP, Genel Kurmay ve dier sava yanls gler. Bunlar konum ve karlar birbirine zt

  gler olarak grnyor.

  Bu resim gerei yanstmamaktadr ve gerein tamamen kendine zt olarak grndr.

  Avrupann Trkiyeyi yelie almak istedii veya buna hazr olduu dncesinin hi bir

  gerek karl bulunmad, her trl zmlemenin bana koyulmadka hi bir sorun

  anlalamaz ve bir alternatif gelitirilemez. Avrupa iin en iyi hal imdiki haldir. Bu u

  demektir: Avrupa Trkiyenin demokratiklemesini istemez. karlar buna kardr.

  Trkiyeye egemen gler de, Trkiyenin demokratiklemesini istemezler, bu onlarn

  kaytsz artsz egemenliklerinin sonu olur.

  Avrupa ne iin istemez demokratik bir Trkiyeyi? nk, demokratik bir Trkiye, sadece

  siyasi bakmdan deil, iktisadi ve kltrel bakmdan da gelimi ve gl bir lke olur. Byle

  bir lkenin Avrupa Birliine giriine hayr demek ve direnmek zordur. Ama byle

  demokratik, nispeten gelir uurumlar azalm refah iinde, dolaysyla gl, etkili ve byk

  bir lkeyi istenilen politikalarn arac haline getirmek ve hazmetmek adeta olanakszdr. Bu

  nedenle Rusya ve Trkiye gibi nfus ve corafya olarak byk lkelerin, bu gnk verili

  dnya koullarnda Avrupa Birliine girmesi sz konusu olamaz. Onlar jeopolitik nedenlerle,

  darda ama mttefik olarak tutulabilecek glerdir. Byle tutulabilmeleri iin de, bu

  lkelerin ekonomilerinin gsz, siyasi ve kltrel etkilerinin zayf olmas gerekir. Bunun iin

  de, bu lkelerde demokratik bir sistemin oturmamas, egemenlerinin kendilerine muhta

  olmas gerekir.

  O halde, Avrupa ile MHP ve Genel Kurmay kar ortakl ve i birlii iindedirler. Ama

  sanki Avrupa ile Genel Kurmay ve MHP birbirine karym gibi grnrler. z kendine zt

  bir biimde grnmektedir. Ve bu grn de yine bu kar ortakl yaratr. ki tarafn da

  birbirine ihtiyac vardr. Bu tpk bir zamanlarn Sovyet brokrasisiyle, emperyalist lkeler

  arasndaki ilikiye benzer. Her ikisi de kendi varln ve egemenliini dierinin varlyla

  merulatrma olana bulur.

  Demokratik muhalefet, ezilen ulus, yoksullar, iiler, ze deil bu grne gre politika

  yaptklar srece, hi bir bamsz politik izgi gelitiremezler ve gleri yanl

  deerlendirirler. Bu gn dnya apnda ezilenlerin programszlnn, demoralizasyonunun

 • 17

  temel nedenlerinden biri, ezilenlerin muhalefetinin batl kapitalist lkeler ve Sovyet

  brokrasisi ikileminin dnda bir nc alternatifi karmakta yetersiz kalm olmasdr.

  Demokratik ve sol basna bakn, demokratikleme yanllarnn hepsi, Trkiyeye egemen

  demokrasi kart gleri yani MHPyi, Genenl Kurmay vs. , sanki Avrupa

  demokratiklemeden yanaymasna, onunla ittifak yaparak keye sktrmaya alyor.

  Hepsinin dedikleri znde u eer samimi isen ve gerekten Avrupaya girmek istiyorsan,

  demokratiklemen gerekir.

  Bu aptalca politika, demokratikleme tarafls gleri sanki Avrupann ajan, dierlerini de

  milli deerlerin ve karlarn savunucusu gibi gsteriyor. Bu sefer demokrasi yanls gler,

  bu bayra onlara brakmamak iin, demokrasinin milli karlar veya lke btnl ile vs.

  elimediini kantlama mevzilerine ekiliyorlar ve btnyle ideolojik ve siyasi inisiyatifi

  kaybediyorlar. Sanki argmanlarn politikada bir deeri varm gibi, bamsz bir politika ve

  g gelitiremedikleri iin politik bir zne bile olamyorlar. Kendi kaderini de Avrupann

  eline terk eden demokratik gler, bamsz bir politika gelitiremedikleri dolaysyla bir g

  olmadklar iin, Avrupa tarafndan grnte bile ciddiye alnmayacak duruma dyorlar.

  Bylece nfuzun yzde yetmiinin demokratik zlemleri, buhar olup uuyor ve bir somut

  gce dnmyor. Avrupa Birlii sadece demokratiklemeye kar bir g deil, yayd sahte

  hayallerle demokratik muhalefetin buharlamasnn da nedeni.

  Sol ve demokrasi gleri, szm ona demokrasi isteyen Avrupann Trkiye iindeki ortaklar

  konumundan kmaldr. Grne gre politika yaplmaz ve gerek politika z olan aa

  karmaya ynelik olmaldr. Rollerin her eyden nce tersine dnmesi ve Avrupaya ilikin

  hayallerin yklmas gerekiyor.

  Avrupa deildir demokratik glerin i birlii yapacaklar. Avrupa, Genel kurmay ve MHP ile

  i birlii iindedir. Her iki tarafn da karlar ortaktr. Genel Kurmay, MHP ve uzantlarnn

  fiilen Avrupann i birlikisi olduunu gstermeye ynelik; Avrupay da bunlar da,

  demokratik bir lkenin nndeki en byk engel olarak tehir eden bir politika, bu gnk

  kayk dvne son verip, politik ve moral inisiyatifi ele alp demokratik glerin

  rgtlenmesinin yolunu aabilir.

  Avrupann da, Genel Kunmayn da, MHPnin de istedii demokratiklemeyle ilgisi

  olmayan, yukardan, kontroll bir gevemedir. Ancak byle bir sistem patlamay engelleyip

  statkoyu srdrebilir.

  Avrupa Trkiyede demokrasi taraftarlarnn, yani Trk ezilenlerinin ve Krtlerin rgtlenip

  glenmesinin en az Genel Kurmay ve MHP kadar dmandr. Demokratik bir Trkiye ve

  Krdistanla istedii gibi oynayamayacan bilir. calana bu nedenle imkan tanmad

  Avrupada kalmas iin. Bu nedenle Krt hareketi zerindeki basklar ve yok saylar

  srdryor.

  Avrupaya, Genel Kurmaya ve MHPye kar Trk halknn ounluu ve Krtlerin

  demokrasi cephesi. Krt hareketinin yeni stratejisinin z budur. Ama bu z unutuluyor ve

  kimi taktik manevralar strateji haline getiriliyor. Krt hareketi Avrupaya sitem eden

  politikalarla bir alternatif gelitiremez.

 • 18

  HADEP ancak byle bir yaklamla toplumdaki tm demokrasi glerinin etrafnda

  toparlanabilecei bir maya rol oynayabilir. Bu gnn esas grevi, Genel Kurmay ve

  MHPnin Avrupa ile kar ortakl iinde olduunu, Onlarn Avrupann gerek i birlikileri

  olduunu gstermektir. Krt burjuvazisinin anlamak istemedii de bu. nk onlar, Trk

  ezilenleriyle uzun vadeli bir politikayla oluturulacak ittifaka deil, Avrupann basklarna

  gveniyorlar.

  Demokratik muhalefet iinde, burjuvazinin bu egemenliine son verilmeden de bamsz bir

  izgi ve g ortaya kamaz. Ayn yaklam Trklerin demokratik muhalefetine de damgasn

  vuruyor. Onlar da, gerek demokratik g olan Krt hareketinde deil, Avrupann

  basklarnda zm aryorlar.

  zm Avrupa, Genel Kurmay ve MHPnin kar ortaklnn aa karlmasnda ve

  bunlara kar bir cephe kurulabilmesinde.

  [email protected]

  http://www.comlink.de/demir/

  16 Kasm 2000 Perembe

 • 19

  Avrupa Birlii ve Krt Ulusal Hareketi

  Geen hafta, Trk sosyalistlerinin Avrupa Birlii karsndaki tavr allarnn aslnda tarihsel

  olarak alm bir paradigmann etrafnda dndn gsterebilmek iin, Avrupa Birlii'nin

  Trkiye'yi almaya hazr olduu veya almak istedii varsaymndan yola kmtk. Bu hafta

  ise, Trkiye'deki demokrasi glerinin, ki bu gn pratik olarak Krt Ulusal hareketi demektir,

  Avrupa karsndaki tavrn ele alabilmek iin, bizzat bu varsaymn kendisinin yanlln ele

  alacaz.

  ok ksa zetlemek gerekirse, Avrupa Trkiye'yi yelie hi bir zaman almak istemez, ama

  onun etki alanndan kmasn, karya itilmesini de istemez, Avrupa iin imdiki hal en iyi

  haldir. Niin byledir? Bir oklarnn yan sra iki nedenle.

  Birincisi, Trkiye, tpk Rusya gibi, Avrupa llerine gre ok byk bir lkedir. Bu

  lkelerin herhangi birinin Avrupa'ya girii, Avrupa birlii iindeki dengeleri alt st eder,

  Almanya'nn etki alann snrlar. Kltrel, dinsel gerekeler, aslnda bu temel nedenini

  rtlmesine yararlar. rnein Rusya, Kltrel bakmdan Avrupa kltrnn ayrlmaz bir

  bileeni olmasna ramen, rnein bir Tolstoy, bir aykovski, bir Pavlov olmadan bu gnk

  Avrupa Kltr tasavvur edilemezken, bunlar ortalama bir Avrupal aydnn entelektel arka

  plann oluturmasna ramen, Rusya Avrupa Birliine bu nedenle giremez.

  kincisi, Rusya'y (ve ran') Avrupa'ya yaklatran nedenlerdir. Avrupa Birlii ayn zamanda

  ABD'ye kar bir denge oluturmak iin kurulmutur. ABD karsnda Avrupa askeri

  bakmdan dayatmalara kar duracak durumda deildir. Bu nedenle, hala byk bir nkleer

  g olan Rusya'ya yaklamak zorundadr. Ama tam bu nedenle de, Trkiye, Rusya ile olan

  rekabeti nedeniyle ABD'ye kayar. Dolaysyla, Trkiye'yi Avrupa Birlii'ne almak, tpk

  ngiltere gibi, ABD'nin bir ajann Avrupa Birlii'ne sokmak demektir. Bu nedenle de

  Trkiye'nin Avrupa'ya girmesi sz konusu deildir.

  O halde, Trkiye'nin bu gnk durumda tutulmas iin, onun gsz, ne lr ne olur durumda

  devam etmesi gerekir. Byle devam ederse de, Trkiye karsnda demokrasi hamisi roln

  oynayp, liberalleri kendi dmen suyunda tutarak,Trkiye'de arln ve tam da bu yol

  araclyla Genel Kurmay ile gizli su ortakln srdrebilsin. Genel Kurmay ise, kendi

  egemenliini salayan anti-demokratik, keyfi sistemi ancak, milliyetilik ve sosyalistlerin bir

  kanadnn yardmyla da anti-emperyalizm bayrayla srdrebilir. Bylece, aslnda Genel

  Kurmay ve Avrupa, fiili bir kar ve ibirlii iindedirler. Onlar rakip olarak birbirlerine

  muhtatrlar.

  Trkiye ancak, kkl demokratik dnmler baard takdirde, iktisadi, siyasi ve kltrel

  bakmdan gl bir lke olabilir. Ama bunlarn baarlmas demek, ordunun bu gnk

  kaytsz artsz egemenliine son verilmesi, bu urun sklp atlmas gerekir. Bunu ise ancak

  gl bir demokratik kitle hareketi baarabilir.

  Avrupa bunu ok iyi bildiinden, Trkiye'de gl bir demokratik hareketin gelimesini hi

  bir zaman istemez. Onun istedii, Avrupa'ya bel balam, demokratik kitle hareketlerinden

  korkan liberallerdir. Zaten ancak onlar sayesinde Trkiye politikas, Demokrasi bayrakl

 • 20

  liberaller ile Anti emperyalizm bayrakl Genel Kurmay biiminde blnm olarak

  tutulmaktadr.

  Bu gnn Trkiye'sinde tek gl demokratik kitle hareketi, Krt ulusal hareketidir.

  Trkiye'nin demokratiklemesi, her eyden nce, bu hareketin baar kazanmasyla

  mmkndr. Ne var ki, o zaman Trkiye, byle gsz ve srnen bir durumda tutulamaz. O

  halde bu hareketin de, ne ldr ne oldur durumunda tutulmas gerekir.

  Krt Ulusal hareketinin ykseldii dnemlerde, Krt hareketi asndan Avrupa'nn bu

  tutumu, kendisine bir hareket alan salayan bir ara ilevi gryordu. Ancak Krt Ulusal

  hareketi, belli bir noktaya ulatktan sonra ve de liberallerin kontrolnde olmayan, demokratik

  ve plebiyen niteliini koruduundan, Avrupa'nn Krt ulusal hareketine ynelik politikasnn

  esasn, plebiyen ve demokratik kanadn etkisini snrlamak ve liberallerin (Krt

  burjuvazisinin) arln arttrmak ynnde oldu. Ulusal baskdan kurtulua ayr bir devlet

  yoluyla ulama, bu gnk dnya dengelerinde hi bir gerekleme ans olmadndan ve

  dolaysyla Krt hareketinin ve dolaysyla da Trkiye'deki demokrasi mcadelesinin ne lr

  ne olur durumda kalmasn saladndan, dolaysyla da zayf bir Amerika mttefii demek

  olduundan, Avrupa iin pek bir sorun oluturmuyordu.

  Ne var ki, calan'n Avrupa'ya kyla birlikte bu politika snrlarna dayand. Eer dnyann

  en byk ve etkili ulusal hareketinin nderine snma salansa ve destek verilse, bu

  Trkiye'deki sertlik ve inkar politikalarnn iflas anlamna gelir ve hzla bir demokrasi

  hareketi geliebilirdi. Ama demokratik bir Trkiye ise ba belas olurdu ve Avrupa'nn

  istemedii ve korktuu tam da buydu.

  Bu durum Krt hareketini bu gnk stratejiye zorlad. Yeni strateji, aslnda demokratik

  hareketin veya Krt ulusal hareketinin, Avrupa'nn stratejisinin bir arac olmaktan kmas

  demektir. Ulusal baskdan kurtulua, ayr bir devlet araclyla deil, bizzat Trklerin de

  altnda inim inim inledii keyfi ve anti demokratik sistemin deitirilmesi yolula ulalmak

  istenmektedir. Bu Avrupa iin bir kabustur.

  Trkiye iki ekildi demokratikleebilirdi. Birincisi, gerilla savann baars ve Krdistan'n

  ayrlmas. Bu, Trkiye'nin hzla demokratiklemesi ve ok gl ve etkili bir lke halna

  gelmesine yol aard. Bu engellenerek, Trkiye snrda tutulabiliyordu. te bu noktada Krt

  hareketi, kelimenin tam anlamyla, dnyaya hala eski paradigmalarla bakan sosyalistlerce ne

  de liberallerce anlalamayan bir stratejik dnm yapt: Trkiye'nin demokratiklemesi

  araclyla Krtlerin zerindeki ulusal baskya son vermek. Eski stratejide sonu olarak

  ortaya kan, bu stratejide koul haline gelmekteydi.

  Bu stratejinin anlamn ve kendi karlar asndan tehlikesini ilk gren Avrupa oldu. O

  andan itibaren Avrupa bu yeni stratejinin dman kesildi. nk bu strateji onun genel

  kurmay ile fiili ibirliini de zeytinya gibi aa karyordu. kisi de, Krt hareketinin

  birbiri pei sra yapt bar nerileri ve giriimleri karsnda, ayn vurdum duymazlkla ve

  sertlikle cevap veriyorlard. Trk Genel Kurmay bakan ve Alman iileri bakan ayn dili

  konuuyorlard. Her bar teebbsne yeni yasak ve basklarla cevap.

  Tekrar baa dnersek, soyut bir varsaym olarak, Trkiye Avrupa'ya girse, elbette

 • 21

  Trkiye'deki emekilerin ve dier ezilenlerin yaam seviyesinde, kltrel, sosyal ve politik

  haklarnda bir iyileme anlamna gelir. Ama somutta, Avrupa Trkiye'nin katlmna

  dolaysyla demokratiklemesine kar olduundan giremez. Ama, Krt hareketinin stratejisi

  baar kazanr ve Trk ezilenlerini yanna ekebilirse, Trkiye demokratikleir ve demokratik

  bir Trkiye, ok gl ve etkili bir lke olacandan, byle bir lkeyi Avrupa'ya almak iyice

  lgnlk olacandan yine giremez.

  Trk sosyalistleri, soyut varsaym dzeyinde, tarihe alm bir paradigmaya dayanyorlard;

  somut dzeyde ise, sanki Avrupa Trkiye'nin katlmasn istiyormu, varsaymna

  dayandklar iin, iyice havada kalyorlar. Bir ksm, Avrupa Trkiye'yi alrsa

  demokratikleme olacan, dier bir ksm ise, Avrupa Trkiye'yi alrsa bamszln

  yiteceini sylyor. Bylece soyut dzeyde, rnein Avrupa'ya giriin emekilere bir

  iyileme ve demokratikleme getirmeyeceini syleyen anti kapitalist sylemler, somut

  dzeyde, Genel Kurmay politikalarnn genel kurmay politikalarnn basit aralarna

  dnyorlar. Soyut dzeyde, Avrupa'ya giriin emekilere iyileme ve demokrasi

  getireceini syleyenler, somut dzeyde, Avrupa'nn ve Liberal burjuvazinin basit uzantlar

  olarak kalyorlar.

  Bu amaz iinde, Krt ulusal hareketi veya demokratik hareket, soyut dzeyde Avrupa'ya

  giriin bir iyileme salayaca varsaymndan, somut dzeyde ise aslnda Avrupa'nn

  Trkiye'nin demokratiklemesine kar olduu gereinden hareket ettiinden, her dzeyde

  doru bir politikann olmazsa olmaz koulu olan gerek durumdan yola kyor. Bu da onun

  giderek biricik alternatif haline dnmnn yolunu ayor.

  Bu durumda bir sosyalist politika ise tpk, Krt hareketi gibi, soyut dzeyde Avrupa'ya

  giriin iyileme salayacan syler, ama tam bu nedenle Avrupall yok etme ars

  yapar; yine Krt hareketi gibi, somut dzeyde, Avrupa'nn demokratik bir Trkiye'ye kar

  olduundan, demokratik bir Trkiye'nin ok gl ve etkili bir lke olacandan hareket eder

  ve yine bu nedenle gl bir Trkiye'yi yok etme ars yapar. Tpk Avrupallk gibi gl

  bir lkenin yurttal da sosyalistlerin hedefi olamaz.

  Elbet bu demokratik mcadeleleri destekler ama kendi bayran da korur ve gerek

  durumdan yola kar. Byle bir sosyalist politikann ksa vadede hi bir baar ans

  olmayabilir, ama bu Genel Kurmayn ya da Liberallerin yedei olmayan, demokratik hareketi,

  Krt ulusal hareketini destekleyen tavryla Trkiye'deki mcadelelerde apyla llemeyecek

  bir arlk oluturabilir ve sonras iin bir gelenek ve hareket noktas salar. Bunlar ise uzun

  vadede bir baarnn olmazsa olmaz kouludurlar.

  [email protected]

  http://www.comlink.de/demir/

  01 Nisan 2001 Pazar

 • 22

  Sorulara Cevaplar

  Soru 1-Anayasa deiiklii ve uyum yasalarnn devletin demokratiklemesine ve

  demokrasinin gelimesine katks ne olabilir?

  Cevap 1 Sz konusu Anayasa ve Yasa deiikliklerinin ciddi bir deiiklik olduu kansnda

  deilim ve olsa bile bu gnk g ilikileri iinde bir katks olacan sanmyorum.

  Birincisi, bir deiiklik yaplmyor. Yaplan eski sistemin daha da sklatrlmas ve bunun

  Avrupa Birlii kriterlerinin labirentlerinde dolaarak kimsenin itiraz edemeyecei biimlerde

  yaplmasdr. Trkiyedeki her anti demokratik yasann bir benzeri bir Avrupa lkesinde

  bulunabilir. Oralarda bunlar baka demokratik haklarla dengelenmiken, Trkiyede btn

  Avrupa lkelerinin en anti demokratik yasalar bulunmakta bunlarla eitlenmektedir, itirazlara

  karlk bakn ama sizde de var diyebilmek iin. Bu kimi yumuakalarn tm zehirleri

  toplamas ve onlarda zehirli maddelerin olaanst yksek bir konsantrasyonuna ulamas

  gibidir. Trkiye, btn Avrupa lkelerindeki yasalarn en anti demokratiklerini alarak, ok

  yksek bir anti demokratik yasalar konsantrasyonuna ulayor. Uyum yasalar denen ey

  budur znde.

  kincisi, kazaen bu yasalardan bazlar Avrupadaki demokrasinin kazanm saylacak yasalara

  benziyorsa, Trkiyede bu yasalar tamamen zt anlamlarda kabul ediliyor. En son 312 ve 159

  tartmalarnda grld gibi, aslnda aznlklar korumaya ynelik olarak Avrupa

  lkelerinde benzerleri bulunan bu yasalar, Trkiyede aznlklar ve ezilen ulusu, fikri bask

  altna almaya ynelik olarak kabul ediliyor.

  ncs, var sayalm ki, son derece demokratik biimli yasalar kabul ettiler. Bunlarn fiilen

  uygulanmayaca ortadadr. arktr buras. arkn en sradan jandarma karakolunun en

  sradan jandarmas veya en sradan polis karakolunun en sradan polisinin insanlarn kaderini

  etkileme gc Batnn krallarndan daha yksektir. Btn dou anayasalarnda ikence

  yasaktr ama hepsinde ikence vardr. Bu baskc brokratik devlet cihaz tasfiye edilmeden

  hi bir fiili deiiklik olmaz. Dnyann en demokrat yasalarn da getirseniz bin deiiklik

  olmaz. te 27 mays Anayasas. Nispeten demokratik bir anayasayd. O zamanlar biz saf

  TPliler, cebimizde bu anayasay tar ve polis bizi tutukladnda, bu kk kitap

  cebimizden karr Anayasaya gre ikence yasaktr falan deyince, bir de bunu dediimiz

  iin ek olarak ikence grrdk.

  imdi birileri, bu yasa deiiklikleri demokratik karakterde olsa bile, bunlar ciddiye alp,

  Artk Avrupa lkelerine uyum yasalar erevesinde bana dayak atamazsnz falan derse, bir

  de bunun iin ekstradan ikence greceklerini garanti edebilirim.

  O halde sorun, geni ezilen kitlelerin rgtlenmesi; tm toplumu boan, onun kann emen bu

  devlet cihaznn paralanmasdr. O zaman, ngilterede krallarn bulunmas gibi en anti

  demokratik yasa kalntlar bile, uygulanmaz ya da baka bir ierikle yorumlanp, insan

  haklarn gelitirmenin arac olabilirler.

 • 23

  Soru 2 - Avrupa'da bir yanyla demokratik deerler var, bir yanyla da Emperyalist

  Avrupadr. Trkiye'deki tartmada bir taraf neredeyse Emperyalist yann

  unuturcasna AB'ye girilmesini savunuyor dier taraf ise emperyalist olgusundan dolay

  neredeyse demokratiklemeye kar kyor. Siz bu duruma nasl bakyorsunuz?

  Cevap 2 Bu tartmada tartlan Avrupa deil aslnda, nasl bir Trkiye istenildii.

  Trkiyeye ilikin farkl projeler ve karlar, kendilerini Avrupa dolaymyla ifade ediyor.

  imdi ezilen insanlarn byk ounluu, ylgn, korkmu, rgtsz. ster ezilen snflardan

  emekiler olsunlar; ister Krt veya Alevi olsunlar. Devletin terr altnda dalm ve ylm

  durumdalar. Bu onlarn gerek politik gerek ekonomik btn savunma mekanizmalarn da

  paralam bulunuyor. Yoksulluk ve basklardan bunalm durumdalar ama ayn zamanda

  buna kar direnecek rgtllkleri, gleri ve cesaretleri yok. Karlarnda tm topluma

  egemen bir devlet partisi var, ekirdeinde Genel Kurmayn bulunduu. Bu devlet partisi de

  Atatrk olduunu sylemiyor mu? Ek Atatrk da hep batl, Avrupal gibi olmay bir hedef

  olarak koymad m? Daha sonra Avrupa birlii bu balamda Trkiyenin devlet politikas

  olarak benimsenmedi mi? Bunlar veri olduuna gre, Trkiyenin bunalm ezilenleri, btn

  gszlerin tipik taktiine ba vuruyor, kar taraf kendi oyununa getirmeye alyor. Diyor

  ki, bak sen Avrupa Batllamak diyordun, hadi bakalm. Kendi iinde tutarlysan, Avrupaya

  girmek iin gerekenleri yap.

  Bylece kendi yapamadna, gcnn yetmediine Avrupann ardna snarak ulamaya

  alyor, ayn zamanda kar tarafn samimiyetsizliini gsterme olana bulduunu, bylece

  onu keye sktrm olacan dnyor. Burada ok ilkel bir politika anlay da var tabii,

  argmanlarn gcne inanmak ve bunu ar abartmak. Argmanlarn gcnn toplumsal

  glerin yerini aldn ve alabileceini sanmak gibi.

  Ama bu yaklam bizzat, bu argmanlarn ardna snanlar gszletiriyor. Bunun farknda

  deiller. Aktan bu devlet partisine kar duracak ve aktan bir radikal demokrasi isteyecek

  yerde, bunu Avrupann ardna gizlenerek talep etme, sanlann aksine ezilenlerin demokrasi

  ve sosyal adalet istemlerini zayflatt gibi kar tarafa da g veriyor.

  Peki tm topluma egemen Devlet aptal m? Pabu brakr m o byle kurnazlklara? O

  Smerlerden, Bizanstan beri gelen binlerce yllk devlet geleneinin cisimlemesidir. Byle

  nicelerini grm ve be bin yldr evvel Allah hepsinin de hakkndan gelmitir. Atatrk m

  dediniz, bizi onunla tuzaa dreceinizi mi sandnz? Bunu sen istedin George Dandin!

  Atatrkte sadece Batllama yok. 1920lerde durumun ok kt olduu dnemlerde

  sylenmi Batya kar szler de var. O dnemin atmosferini, Ekim Devrimi; Dou Halklar

  Kurultay dneminin atmosferini stiklal Marnn satrlarna sinmi bu atmosferi orada

  grebilirsiniz. Ve bu gya imdi kendisine kar savalan devletilik o zaman da, yine bu gn

  yaptn yapmak iin hzl anti emperyalist ve doucu grnmekte hi bir beis grmyordu.

  Onun iin nemli olan, devlete dokundurmamak ve onun bekasdr. ster dou ister bat olmu

  fark etmez. Gereinde komnist bile olur. O mehur Tandoana ithaf edilen laf, bu

  memlekete komnizm lazmsa onu da biz getiririz laf bunu iyi aklar. Demokrasi gelecekse

  onu da bunlar getirir. Tabii onun nasl bir demokrasi olaca tahmin edilebilir. Demokrasi

 • 24

  btn dnyada devlete kardr Trkiyede devlet iin oluverir. te o dnemde, yine gemisini

  yrtmek iin, Londra Konferansnda ngilizlerden yeil k almak iin douyla ve

  Sovyetlerle yaplm flrtlerin; Atatrkn bile Komnist partisi kurduu dnemlerin laflarn

  alp, bu sefer anti emperyalizm ve dou, ezilen halklar adna birbiri pei sra sralayp,

  demokrasi isteyenleri kendi oyunlarna getirmektedir devlet partisi.

  Avrupa m demitiniz? Ama o bir emperyalist deil mi? Emperyalizm hep bizim

  paralanmamz istedi. Demek Avrupa diyen, demokrasi diyen emperyalizmin ajandr veya

  onun bilinsiz bir i birlikisidir.

  Bylece dorudan demokrasi istemeyen, bunun iin dorudan genel kurmaya ynelmeyen

  klelerin diliyle konuan muhalefet, tam da kle ruhlularn hak ettii aalamaya uramakla

  kalmamakta, ayn zamanda kendi Avrupa silah bu sefer kendisine kar dnmektedir.

  in ilginci, bu gn bu Asyallk, anti-emperyalizm argmanlarna ba vuran Genel Kurmay,

  altml yllarda, tpk bu gn Avrupaclarn yaptklarn yapan soldan almaktadr bu

  cephanelii ve bu politikann gnlllerini.

  Altml yllarda, imdi tpk demokrasi zlemlerinin Avrupann ardna gizlenip, onun

  dolaymyla kendilerini ifade etmeleri ve kar taraf sktrmaya kalkmalar gibi, solcular ve

  sosyalistler bu sefer Atatrkn adnn ardna snarak, ayn eyi yapyorlard. Yani o zaman

  da egemenlere yle diyorlard bu gnn Avrupa bayrayla demokratikleme isteyenlerin

  mantyla: Atatrk m dediniz? Ama Atatrk Anti-Emperyalistti , mazlum uluslarn

  szcsyd.

  Ayn Genel Kurmay da o zamanlar, bunlara kar bu sefer o sadece ezilen uluslarn szcs

  deildir, ayn zamanda Batllamacdr diyordu. Tarihin diyalektii, imdi Genel Kurmay,

  dn kar ktklarnn argmanlarna sahip kar oldu.

  imdi, hala o yerinde duran talam sol birden bire bana devlet kuu konmua dnd.

  Gerekten de balarna tam anlamyla devlet kuu kondu. Genel Kurmay bylece bu gn

  yukarda aklanan demokratiklemeye kar konumunu Avrupalla kar biimde koymak

  iin gerekli btn argmanlar altml yllarn bu solunda buluyor. Genel Kurmay kim ne

  olursa olsun, kendi gemisini yrtmek iin her trl gle i birlii yapar, en kk bir gc

  bile ihmal etmez ve ondan yararlanr. imdi de yle yapyor. O altml yllarn,

  Kemalizmden argmanlar getirerek, Trkiyenin tarafsz bir politika izlemesini isteyen

  solcular ise, imdi bizzat Genel kurmayn bu argmnlarla piyasaya kmasn ve kendilerine

  yaklamasn, Trk Ordusundaki Anti Emperyalist glerin bir canlanmas, zinde glerin bir

  inisiyatif gelitirmesi olarak anlayp vicdann rahatlatyor ve tam bir gnl huzuruyla Genel

  Kurmayn demokratiklemeye kar saldrsnn ideolojik ko ba grevini stleniyor.

  Bylece Avrupa veya Bat Emperyalizmi sylemi, demokratiklemeye kar glerin ve

  projelerin argman; Avrupa Demokrasisi veya Bat Demokrasisi sylemi de,

  demokratikleme isteyen kesimlerin bayraklar halne geliyor.

  Demokratik muhalefet ncelikle kendini byle dolayl Avrupa bayraklarnn ardna

  gizlenmeden, laf dolatrmadan; bu gnk devlet cihazn batan aa ykp yerine, iktidarn

  gerekten halkn tam bir zgrlk ortamnda seilmi temsilcilerinin elinde bulunduu,

 • 25

  baskc, pahal, brokratik ve militer olmayan bir devlet cihaz parolasyla ortaya kmay

  renmelidir. Byle klelerin diliyle, Avrupa parolalar ardna snp demokratiklemeyi

  savunduu takdirde, klelerin urad aalayc muameleye uramaya devam edecektir.

  Ama niye byle radikal bir demokrasi muhalefeti olarak aka Genel kurmaya cepheden

  saldrarak kamyor? Bunun bir nedeni ezilenlerin bu kendine gvensizlii, dankl ve

  ylgnl. Bir dier nedeni, aslnda bu ezilen halkn direnii ve dorudan demokrasi

  mcadelesi yrtmesi iin nc rol grebilecek solun, fiilen Genel kurmayn bir avadanl

  haline dnmesi. Ama bir neden daha var. Trk burjuvazisinin konumu.

  Trk burjuvazisi, politik iktidardan dlanm durumda. Bu iktidar almak iin yoksul emeki

  kitlelere, demokratik muhalefete dayanp, onlar harekete geirebilir. Ama bu ok risklidir. Bu

  devlet cihaz paralanrsa, bu halkn radikal demokrasi zlemlerinin nereye kadar gidecei

  belli olmaz. Bu nedenle, burjuvazi de bu gl devleti sarsmadan, onu ikna ederek adm adm

  politik iktidar almak istiyor. Ya da en azndan, yle altmlardaki gibi, Ordunun gene geriye

  ekilmesini. Bunun iin Avrupa argman esas olarak burjuvazinin argmandr. Avrupa

  parolas byle bir politika iin en ideal arac sunuyor.

  Bu ayn zamanda bize unu gsterir Btn ezilen muhalefeti de Avrupa argmannn peinde

  olduuna gre, muhalefet burjuvazinin kontrolndedir. Onun ideolojik hakimiyeti altndadr.

  Ama Burjuvaziden bamszlamadan da demokratik bir hareket gelitirilemez, dolaysyla

  Avrupa parolas ardnda ifade edilen demokratikleme ve sosyal adalete ulalamaz. Byle bir

  ilevi grecek sol ise yok ve kar cephenin avadanl olmu durumda. Btn kmaz da bu

  noktada toplanyor. Sol bu gn demokratiklemenin nndeki en byk engel olarak

  kmaktadr. Ya genel kurmayn bir avadanl ya da burjuvazinin peine taklm

  kiiliksizliiyle. Bu iki solla sava iinde yaratlacak bir sol burjuvaziden bamszlam,

  yle Avrupa gibi bayraklarn ardna gizlenmeden, dorudan cepheden bir ideolojik saldry

  balatabilir.

  Tabii byle bir sol dnyay baka bir gzlk altnda grmek zorundadr. Byle bir sol,

  rnein, uluslarn kaderlerini tayin hakk gibi bir parolann, bu gn yeryznde rk bir

  sistemin arac olduunu grmelidir.

  Bunu yle aklayabilirim, dnyann hala bir ok lkesinde de olduu gibi, bu parola ezilen

  uluslarn bamszlnn bayra olmutur. Ama bu gn dnyann ald durumda, bu hak

  zenginlerin yoksullar ayr devletlerin yurttalar olarak, yoksullar hapishanesinde tutmasnn

  aracdr artk. Dnyann milyarlarca yoksulu, ayaklaryla oy vererek, bazen lkeler halinde,

  bazen bireysel olarak zengin ve demokratik lkelerin vatandalaryla ayn haklara sahip olmak

  istiyorlar. Buna ulamann en ksa yolu, onlara bir ekilde kapa atmak veya lke olarak o

  birlie katlmak. O zaman. spanya, Portekiz, Yunanistan benzeri lkelerde grld gibi

  hem Avrupa ii snfnn edindii hak standartlarna ulalabilir hem de buna bal olarak

  daha refah iinde yaanabilir. Milyarlarca insan byle dnyor. Trkiyede de byle. Ama

  Avrupa bunlar almyor. Yani zengin deilsen oraya gitme ansn yok. Bu hapishanede

  yaamak zorundasn.

 • 26

  Yani u Avrupa tartmalar, Avrupann Trkiyeyi alaca gibi bir varsayma dayanyor bir

  de. Batan yanl olan bu. Avrupa Trkiyeyi almaz, alamaz. Tpk Rusyay alamayaca

  gibi. Onlarla ikili zel ilikiler gelitirebilir ama almaz. Kapsnda ne olur ne lr durumda

  tutmaktadr kar.

  Sonra bunun bir de bencil yan var. Yani biz girelim ve kendimizi kurtaralm.

  imdi sosyalist bir politika, burjuvaziden bamsz bir politika, har eyden nce Avrupaya

  girip girmeme deil, Avrupall yok etme programndan hareket etmek zorundadr. Yani

  yeryznden zengin uluslarn imtiyazlarna son vermek. Bu apartheit dzenine son vermek.

  Bu program olmazsa olmaz programdr.

  Bu program iin mcadelede, biz ezilenlere unu demeliyiz. Evet, sizin daha refah ve

  zgrlk iinde yaama hedefinizi Avrupa parolasyla ifade ettiinizi anlyoruz. Ve

  Avrupaya girseniz, aslnda refah ve zgrlkte belli bir ykseli de yaarsnz. Bunda haksz

  da deilsiniz. Ama birincisi bu bencil bir hedeftir, yani sizler yeryznden imtiyazll yok

  etmek istemiyorsunuz, imtiyazllar arasna katlmak istiyorsunuz. Dieri o imtiyazllarn sizi

  iine alacan nereden karyorsunuz? Aksine sizin demokratikleme zlemlerinizin

  nndeki en byk engeldir onlar. Demokratikletiiniz takdirde gcnz ve refahnz artar,

  bu ise bir rakibin gc ve refahnn artmasdr Avrupa bakmndan. Bu bakmdan, Avrupa ile

  Genel Kurmay, nesnel bir kar ortakl iindedir; demokratiklemenin nndeki en byk

  engel niteliiyle asl Avrupann birlikisi Genel Kurmaydr. Ve Avrupa Politikalarnn en

  byk dman grnen Genel Kurmayn en byk destekisi de Avrupa. Bu sosyolojik bir

  kar ortakldr. Gnlk politikann aknda kar karya grnmek de bunun bir

  tamamlayc unsurudur.

  Tpk daha fazla cret isteyen bir ii karsndaki gibi olmaldr Avrupa zlemleri

  karsndaki tavr. Bir yandan onu desteklemek, ama dier yandan bunun hi bir eye zm

  olmadn anlatmak. Ama yle bir argmanla deil. Avrupaya girersen daha fazla hakkn

  olmaz, maddi bakmdan daha iyi yaayamazsn diye deil. Bu doru deil. Aksine, Avrupaya

  girersen, eer mmkn olsayd, maddi durumun da zgrlklerin de ykselir. Ama sadece

  seninkiler, sadece sen paan kurtarm olursun. Bu doru mu? Sol maalesef bunu demiyor,

  soyut bir Avrupa emperyalizminden sz ediyor. Bu konuda her zaman olduu gibi, sradan

  insanlarn ok daha gl ve kendini kandrmayan bir sa duyusu var. Onlar, Avrupaya

  girmenin veya oraya kapa atmann kendi durumlarnda bir dzlemeye yol aabilecei

  varsaymndan hareket ederken yanlmyorlar. Onlarn yanlglar. Avrupann onlar almak

  istedii varsaymna dayanmalarnda.

  Yani demokratiklemeyi esas olarak bayraa yazmak gerekiyor ve bunun iin en gvenilmez

  glerle bile gereinde ittifak yapmaktan ekinmemek. Karmzdaki be bin yllk tecrbeli

  devlettir ve ok gldr. Ona kar, tpk onun gibi davranp, karncay bile ciddiye alp onun

  gcn deerlendirmek gerekir. Ama ayn zamanda bunun snrlln sylemek ve

  yeryznden imtiyazll yok edecek, bu apartheit sistemine son verecek program

  savunmak.

 • 27

  Tabii bunun iin, solun bir lkenin veya blgenin dar perspektifinin dna kmas, dnya

  apnda dnmesi gerekir. Trkiyenin milliyeti ve taral solculuundan bunu beklemek

  l gznden ya ummak oluyor. Gene ayn kmazla karlayoruz. Enternasyonalist ve

  devrimci teorik geleneklerin nemi ve yokluunun yaratt ksrlklar daha iyi ortaya kyor.

  yle zetlenebilir: Avrupaya girme ya da kar olma deil, Avrupall yok etme. Yani

  ulusal olanla politik olann akmasn temel alan ulusu ilkeyi reddetme. Nasl tanmlanrsa

  tanmlansn bir ulustan olmay kiinin bir vicdan ve seim sorunu olarak ele alma. Tm

  insanla kendi ulusal devletlerini ykma ars. Byle bir sol parti, byk zincirleme

  reaksiyonlara yol aar ve ideolojik politik inisiyatifi ele alr.

  Halk, demokratikleme hedefine ulaldnda bu solu semeyecek ve muhtemelen kendini

  kurtarmak izgisinde kalmak isteyecektir. Ama nemli olan bunun sylenmesidir. Uzun

  vadeli, gelenek brakmay ve bunun iin de bir sre sonra kitlelerin kendini kurtarmakla

  yetinip, Avrupall yok etmeye falan kalkmayaca ve sizi terk edeceini bile bile

  demokratik hareketin ncln stlenmeyi bilen bir sol gerekiyor. Belki buradaki tohum ve

  duyuru dnyann baka bir yerinde tekrar iek aabilir.

  Soru 3- Sizce Trkiye'nin gelecei nasl grnyor? olumlu yada olumsuz

  dinamikleriyle... Trkiye'nin geleceinin olumlu olmas asndan sivil hareketlerin

  zellikle de 78'in pay ne olabilir? Bugnk olumsuz koullarda 78'in tasfiye edilmesinin

  sonucu ne olmutur?

  Cevap 3- Trkiyenin gelecei hakknda bir ey sylemek zor. Bizlerin en kk bir davran

  bile bu gelecei bizzat etkiler.

  Ama genel olarak unu syleyebiliriz. Krt Hareketine dikkat. ok byk iler yapyorlar.

  nce Demokratik Cumhuriyet projesini gelitirdiler. imdi Orta Dou apnda bir

  Demokratik Cumhuriyetler Federasyonu neriyorlar. Bu byk bir vizyon. Taycs var:

  Dinamik Krt Ulusal Hareketi. Tarihsel temelleri var. Binlerce yllk uygarlklarn,

  imparatorluklarn miras. Gereklilii var. Blgenin bir uluslar salhanesi olmaktan kmas;

  kmaz sokak gibi hudutlarn almas; blge apnda bir refah ykselii ve Emperyalistlerin

  dayatmalarna direnebilmek iin bir araya gelme zorunluluu.

  Trkiyenin gelecei Krt hareketinin kaderine bal. Bu hareketin baars, Trkiyeyi

  demokratikletirir. Ama bu hareketin baarya ulamas iin de Trkiyedeki demokrasi

  mcadelesinin baarya ulamas gerekir. Yani Trkiyenin demokratiklemesi ile Krt

  hareketinin baars kaderlerini birbirine balam durumda. Biri olmadan dieri olamaz. Biri

  olunca otomatikman dieri de olur. Burada eksik olan Trkiye aya. Bu ayak da yukarda

  sylenen nedenlerle topallyor. Bu ayak ilev grmeye balad an deiimi hi bir g

  durduramaz.

  Trkiyede eksik olan, yzlerce, her alanda 78liler vakf gibi rgtler ve giriimler. Hi bir

  keskin laf etmeden ama var olan sistemin temellerine ynelen, ok geni gleri bir araya

  getiren giriimler. Bu bakmdan 78liler vakf, 68lilerin tam tersi ve gzel, yaylmas gereken

  bir rnek. (Keke ad biraz baka olsayd, herkes onu 68lilere yknme sanyor ve daha

  batan bir n yarg oluuyor.)

 • 28

  Ama bu sorunda esas halka, byle giriimleri bir mecraya aktacak, yukarda sylenen trden

  radikal bir demokrasi cephesinin yaratlmas. Bunun iin de, sosyalist bir odan yaratlmas.

  Bu olmaynca, 78liler vakf ve benzerlerinin ok deerli abalar, lde yok olup giden

  nehirlere benzerler. Bir sre sonra snrlarna ularlar ve bizzat kendileri bu grevin nice

  nemli olduunu grrler. Bu anlamda, grevin doru kavranlmas, snrlarn grlmesi iin

  de byk bir anlamlar var.

  15 ubat 2002 Cuma

  [email protected]

  http://www.comlink.de/demir/

 • 29

  Avrupa Birlii mi? Demokratik Cumhuriyet mi?

  General Kln konumas zerine tekrar alevlenen Avrupa Birlii tartmalar Trkiyedeki

  demokratik muhalefetin hali pr melalini gstermesi bakmndan ok ilgin bir rnek

  oluturuyor.

  Avrupa Birlii zerine yrtlen tartma aslnda demokratik nitelikte reformlarn yaplp

  yaplmamas tartmasdr. Burjuvazinin egemenlii altndaki toplumsal muhalefet demokratik

  zlemlerini Avrupa Birlii siperinin ardna gizlenerek dile getirmektedir. Aklnca byle

  davranarak, bata devlet partisi olmak zere demokratikleme zlemlerine kar duranlar,

  keye sktracaklarn dnmektedirler. Bunlar Atatrk ideallerine bal olarak

  Batllamac olduklarn sylemiyorlar m? O halde gerek Atatrk iseniz, Avrupa

  Birliine hayr dememeniz gerekir. Avrupa Birliine girecekseniz de, onun kriterlerine

  uymanz, yani belli demokratik reformlar yapmanz gerekir. Bylece Demokrasi kartlarn

  keye sktrabileceklerini; onlarn ellerindeki argmanlar alabileceklerini dnyorlar.

  lk bakta ok akllca grlebilecek bu kle ruhlu politika aslnda kar tarafa g

  vermektedir. Trkiyenin gerek egemeni Devlet partisi ya da Trk Ordusu byle

  kurnazlklara pabu brakr m? O ki binlerce yllk, Smerden beri gelen Bizans-Osmanl

  devlet geleneinin mirassdr. Gereinde Komnist de olur, Faist de. nemli olan iplerin

  elinde bulunmasdr. Kendisinden gayr, kendi kontrol dnda toplumda hi bir rgt ve

  gcn bulunmamas onun var olu kouludur. Bu, Avrupa Birlii hedefinin ardnda gizlenen

  demokratik muhalefeti vatan haini gstermek iten bile deildir. O Atatrk dememi midir

  Kuvay Milliyenin zor gnlerinde batl Emperyalistlere kar szleri. Bu sefer, torbadan,

  doululuk, bat emperyalizmine kar argmanlar karlr. Hem bylece bir tata iki ku

  vurulmu olur, bir zamanlarn altm sekizlileri veya anti emperyalistleri de yedee alnp ko

  ba olarak kullanlabilir.

  Yaln Kkn Sabetayclkla ilgili Komplo teorilerine veya Foggun yazmalarna kadar

  her ey bu stratejiye hizmet eden basit muharebeler olurlar. Bunlarla kar taraf ypratlr ve

  batllarn ibirlikisi olarak tecrit edilebilir. Bylece ideolojik ve politik inisiyatif ele geirilip

  kar taraf keye sktrlabilir. Olan tam da budur. Kar taraf keye sktka da, bu sefer

  iyice yaltaklanarak, bizi dnmyorsan bari kendini dn, onun iin birazck bari

  demokratik gelimelere izin ver noktasna ekilir. Ama bunu sylediinde ikna edici

  olabilmek iin de, dn Avrupann arkasna snarak demokratikleme isteyenler bu sefer,

  Genel kurmayn arkasna snp Avrupa da bizim hassasiyetlerimizi grmyor. Ey Avrupa

  PKKy niye terr rgt ilan etmiyorsun? Bu kadar da olmaz ki diyorlar ki, kendilerinin de

  milliyeti olduklarn kantlayp Genel Kurmaydan birazck demokratikleme dilenebilsinler.

  Bylece, Genel Kurmay tarafndan hem stratejik olarak tecrit ediliyorlar, hem de taktik bir

  manevrann basit mttefikleri haline dnyorlar. Demokratikleme isteyenlerin vard

  nokta, demokratiklemenin biricik gc olan Krt Ulusal Hareketinin temsilcisi PKKnn

  Terrist rgt olduunu Avrupann kabullenmesini istemek, bylece demokrasi cephesinin

 • 30

  darbe almasna ve zayflamasna hizmet etmek oluyor. Ve Trkiyedeki Demokratik

  Muhalefetin bu intihar izgisinin ad da politika yapmak oluyor. Her halde Genel Kurmayda

  bu operasyonlar dzenleyen kurmay subaylar bu baylarn haline bakp katla katla

  glyorlar, bu apszlk karsnda size bu az bile diyorlardr. yi bir politika dmannn

  bile saygsn kazanmay bilir. Bunlar bunu bile hak etmiyorlar.

  Demokrasi zlemleri hi bir ekilde Avrupa Birliinin ardna snmamaldr. O aka

  hedefinin Demokratik Cumhuriyet olduunu, gerek iktidarn tam bir rgtlenme ve fikir

  zgrl ortamnda halkn seilmi temsilcilerinde olmasn savunmaldr. Kyameti,

  General Kln, sylediklerinde deil, bunlar syleyebilmesi ve bu sylenenlerin byle

  arl olmas noktasnda koparmaldr. Kln derhal istifa etmesi ve emekliye sevk

  edilmesini istemelidir. Bunu yapabildii an politik olarak Avrupa Birliine girip girmemesi

  nemli deildir ama sosyolojik olarak Avrupal olunma yolunda gerek bir adm atlm olur.

  Eer Avrupall bir siyasi ya da corafi kategori olarak deil, sosyolojik bir kategori olarak

  alrsanz; ABD de, Avustralya da, Yeni Zelanda da Avrupaldr. Trkiyenin bu anlamda

  Avrupal olmaya ihtiyac var. Ama Avrupa Birlii, bu anlamda bir Avrupal Trkiyeyi,

  iktidar elinde tutan Devlet partisi ve Ordu gibi istemez. Ve nce Ayar yapabileceini

  syleyerek, tek demokratikletirici g, Krt Ulusal Hareketini, yani PKKy Terrist rgt

  kabul edecei sinyalleri yollar.

  Avrupann Trkiyede Genel kurmay egemenliine, Genel Kurmayn da Avrupaya ihtiyac

  var, ikisi de demokratikleme kart bu glerin ardna snarak demokratikleme politikas

  uygulamak intihardan baka bir sonu vermez. Gerek Demokrasi gleri, sivri oklarn bu

  intihar politikalarna yneltmeden, demokrasi glerinin bir glenmesi ve inisiyatif

  kazanmas beklenemez.

  [email protected]

  http://www.comlink.de/demir/

  13 Mart 2002 aramba

 • 31

  Avrupada San Ykselii ve Sol

  Son yllarda Avrupa lkelerinde artarda sa populist olarak adlandrlan rk partilerin

  ykselii grlyor. Fransada Le Pen, talyada Bossi, Avusturyada Haider, Danimarkada

  Kjaersgaard, Novete Hagen, svirede Blocher, Hollandada Fortuyn bu ykseliin sembol

  isimleri. Btn bu partilerin temel iki konusu var: Gmenler ve gvenlik. Gvenlik de

  gmenlere bal olarak alndndan aslnda bir konu var: Gmenler.

  Bu partileri ykselten sorun, dnyadaki btn solun en zayf yann oluturmakta; ulusal dar

  grlln ve bu ulusal dar grllk almadan programszln alamayacan

  gstermektedir. Ama ne var ki sol bu partilere ve ykseliine hala eski ve aslnda anlamsz

  argmanlarla kar kyor.

  Bir ka rnek verelim.

  Bir zamanlar Avrupadaki gmenler, madem burada alyoruz, vergi veriyoruz, o halde

  bizler de tm eit haklar istiyoruz mcadelesi yrtmekteydi. Bu mcadele kavramlara kadar

  gitmekteydi. Gmenlerin haklarna kar olanlar, onlara Misafir i gibi isimler vererek,

  haklardan mahram durumlarn merulatrmak istemekteydi. Bu Avrupadaki gmenler ile

  onlarn haklarna kar kanlar arasnda sert mcadelelerin konusuydu. imdi byle bir

  toplulukta, gmenlerin geldii lkelerden birinin sol bilinen bir partisinin temsilcisinin,

  bizler Avrupaya lkemizde bask ve yoksulluk olduu iin geliyoruz, bizim buraya

  gelmemizi istemiyorsanz, bize demokrasi mcadelemizde yardm edin, baskc hkmetleri

  desteklemeyin. Bizler burada misafiriz. lkelerimiz dzelince gideceiz dediini gz nne

  getirin. Byle bir tavr, Avrupadaki gmenlerin mcadelesini arkadan hanerler. Sylemde

  ne kadar, Avrupadaki rk partilere kar olsa da onlarla ayn ulusal perspektifi paylam

  olur. Ve bu bir fantezi deildir, Trkiye ve Krdistan temelli politika yapan btn solun

  yaklam aa yukar byledir.

  Bu yaklam aa yukar airetlerin kendi karna olan mantklarnn dnya politikas

  asndan en gerici politikalarn birer silahna dnmelerine benzer. Bir airet reisi, airetinin

  refah ve mutluluu iin Trkiyede korucu veya ngiliz emperyalizminin zel birlii olabilir.

  O airetin mant iinde doru olan davran, bir ulusal apta veya global apta gler

  mcadelesinde, birden bire bir ulusal basknn veya iilere kar bir sindirme hareketinin

  arac olabilir. Ulusal perspektifle bu gnk dnyann sorunlarna yaklam da benzer sonular

  verir. Bu nedenle global, evrensel veya enternasyonal bir perspektif olmadan sol politika

  yapmak olanakszdr. Sizin ulusal lekteki hedef ve karlarnz bir anda dnya lsnde en

  gerici politikalarn arac olmanz sonucunu verebilir. Ayrca byle bir politika ne kadar kar

  kar grnrse grnsn aslnda kar ktnn varsaymlarn paylar ve glendirir.

  Yukardaki rnekte grld gibi.

  Peki Avrupann solu daha m farkldr? Hayr. Onlar da ulusal perspektifin mahkumlardr.

  Onlar da, tpk Krt veya Trk solcusu gibi, Hollanda, Almanya, Fransa vs. iisinin refah ve

  mutluluu asndan olaya yaklar ve ayn akbete urar.

 • 32

  Irk partiler, Yabanc iiler iimiz elimizden alyor mu diyor, yabanclar suu ve sulular

  ykseltiyor mu diyor? Her yere ve eye egemen ulusal perspektifli sol bunlara yle

  argmanlarla kar kar: hayr yabanclar olmasa daha ok isiz olursun, zaten yabanclar

  sana i pazarnda rakip deil, sen o branlarda almyorsun veya yerliler de yabanclar

  kadar su iliyor.

  Btn bu argmanlarn, tpk, bizler lkemizdeki bask ve yoksulluk yznden buradayz

  argmannda olduu gibi, olgusal olarak doru olmas hi bir eyi deitirmez. Bunun ardnda

  yatan mantk nemlidir. Irklarn mant kabul edilmekte ama bu manta ilkesel dzeyde

  deil, olgusal dzeyde kar klmaktadr. Yani yabanclarn suu yksekse veya yerli iinin

  iini elinden alyorsa, rklara sylenecek sz yoktur. Btn Avrupa solu da aa yukar bu

  durumdadr.

  Btn Trk ve Krt solu gibi btn Avrupa solu da ulusal perspektifliliin klesi ve en gerici

  varsaymlarn bilinsiz bir yaycsdr. Irkln ykseliinin ardnda solun ulusalc

  perspektifinin gnahlar bulunmaktadr.

  rnein btn Avrupa solu Avrupa birlii iinde sorunu tartmaktadr, Avrupall yok etme

  program veya hedefi veya byle bir sorunu yoktur bu solun.

  Ama solun bu zaaf ayn zamanda nesnel bir blnmenin yansmasdr. Avrupa solunun bu

  perspektifsizlii ve programszl, ayn zamanda, rk partilerin ykseliine de yol aan ayn

  olgunun dier grnmdr. Bu olgu, dnya ii snfnn blnmldr. Dnya ii

  snf, zengin ve yoksul lkelerin ii snflar olarak ok ar bir blnmenin etkisi altndadr.

  Avrupa solcusu da Avrupa iisinin imtiyazl konumunu yanstmaktadr son durumada. Ve

  yine tam bu blnmlk ve evrensel bir programszlk nedeniyle, yoksul lkelerin iileri de

  ulusal veya dinsel akmlara akmaktadr. Bylece bu blnmlk nedeniyle ortaya kman

  ideoloji ve politikalar bizzat bu blnmln kavrann olanakszlatrmakta ve onu

  pekitirmektedir.

  Sol yeniden canlanmak istiyorsa, her eyden nce ulusalc perspektifin tm kalntlarndan

  kendini kurtarmak zorundadr. Yani bulunduu lkenin veya o lkenin iilerinin kurtuluu

  veya refah veya zgrl asndan deil, ancak dnya apnda bir snf olabilen, dnya ii

  snfnn, soyut genel ve tarihsel kar asndan soruna yaklamay renmelidir. Bu ise har

  eyden nce burjuva uygarlnn tm deerlerini, varsaymlarn sorgulamay gerektirir. Yani

  mthi bir radikalizm, son derece derine inen bir radikal eletiri gerekmektedir.

  Trkiyedeki demokrasi mcadelesinin de sknts, aslnda ne kadar ilgisiz grnrse

  grnsn buradadr. Byle bir sosyalizm olmad iin; Avrupall yok etmeye ynelik bir

  program veya bir sorunu olmayan, sorunu Avrupaya girmek veya ona kar kmak

  balamnda tartan bir sol olduu iin, yani sosyalizm yeterince radikal ve devrimci olmad

  iin, yani kar ktklarnn varsaymlarn paylat ve onlar yayd iin Trkiyede de sol

  yoktur.

  Radikal bir sosyalizm olmaynca radikal bir demokrasi de geliememektedir. Reformlarn

  tpk devrimci mcadelenin yan rnleri olmas gibi, radikal demokrasi de ancak radikal bir

  sosyalizmin glgesinde gelime ortam bulabilir.

 • 33

  29 Mays 2002 aramba

  [email protected]

  http://www.comlink.de/demir/

 • 34

  Bir Cevap balamnda Bizler zerine

  Sayn Y. M.,

  Dedikleriniz yazmdaki nermelerin bir kantn oluturuyor. Ben de ortalama demokratlarn

  tam da sizin dndnz gibi dndn sylyorum. Bunun aslnda milliyeti bir bak

  asndan olabileceini, bir sosyalistin byle olaya bakamayacan, byle bakamaynca da

  ortaya ok ciddi bir sorun ktn sylyorum. Yani aslnda beni eletirirken benim

  grlerime kant oluyorsunuz. Tpk, snf mcadelesi yoktur diyen bir rejimin, bu yok

  deyiiyle snf mcadelesinin bir kant olmas gibi.

  Bakn ne diyorsunuz:

  ...ama biz dnyann geri kalan...

  te temel sorun burada. Benim kullandm BZ ile sizin kullandnz BZ farkl. Benim

  BZim, dnya ii snf, hatta onun genel ve tarihsel kar; yani biraz Allah gibi, ne yerde,

  ne gkte, her yerde ve hi bir yerde soyut bir ey; sizin BZiniz ise, Trkiyeyi kastediyor.

  Bu adamna gre Trkiye i Snf, halk vs. olabilir. Benim dediim de sizin

  savunduklarnzn sizin BZinizin asndan savunulabilecei, benim BZimin asndan ok

  sorunlu olduu. Ve siz bizzat bu sorunun ete kemie brnmesisiniz.

  Benim dediklerim benim gibi bir BZ anlayna sahip olanlarca eletirilebilir. Baka BZleri

  olanlar, karsamalarm deil benim BZimi eletirmelidirler. Yani dayandm, sorunlarn

  sorun ettiim zneyi. Tabii znelerin eletirisi olmaz, mcadelesi olur.

  Benim BZimi dert etmeyen, yahu onlar da kendi gbeklerini kendi kessinler diyen sizin

  Biziniz de benim Bizimin esas derdi. nk benim BZim ancak, sizin BZinizin kendi

  kurtuluunun mmkn olmadn grmesiyle somut bir anlam kazanr. Yani sizin BZinizin

  olduu yerde benim BZim, benim BZimin olduu yerde sizin BZiniz yaayamaz, var

  olamaz. Bu iki BZ, birbirini eletiremez, ancak savaabilir. kisi bir arada var olamaz. Tpk

  madde ile anti madde gibi. Birincisi bu.

  kinci bir eletiriniz daha var. Ama bu eletirinizi bu BZ farkllndan soyutlayarak ele

  alarak gsterebilirim. Yani pek ala benim kullandm BZi kullanan biri de bana, ii kmaz

  ayn son arambasna erteleme, somut grevlerden kama eletirisi yapabilirdi. Siz byle bir

  eletiri de yapyorsunuz, sanki BZlerimiz aynymasna.

  Bu kmaz ayn son arambasna erteleme eletirisinde de yanlyorsunuz. Ben yle bir ey

  demiyorum. Programatik yazlara girerseniz sitemden, bunlar ak olarak grrsnz. Ben

  somut politika bakmndan en kkl demokrasiden yana olmak gerektiini sylyorum.

  Somut bir program neriyorum. Ama dediim u, srf bununla yetinemem, bununla

  yetinirsem benim sizden farkm kalmaz. Bunun benim BZ asndan deil, sizin BZiniz

  asndan savunulabilecei. nk Demokrasi veya Avrupa, sizin BZinizin kendisini

  kurtarmas anlamna gelecektir. Benim derdim de zaten bu elikinin nasl zlecei. Hemen

 • 35

  btn yazlarm ve politik faaliyetim bunun zerine ynelmi bulunuyor. zm ise kabaca

  yle:

  Evet bu anlama gelir, bunu aka syleyerek politika yapmamz ve bu mcadele iinde

  devrimin dinamikleri veya emperyalist tehdide direnilerin radikallemeye yol amas

  durumunda, bunu imdiden sylersek sizin bizinizin kaderini benim bizimde grebileceini

  sylyorum. Yani baars sizin BZinizin karlarna olan mcadeleye katlp nclk

  almak, bunu benim BZin bayrayla ve prestijiyle yaparsak, ola ki mcadelenin at

  radikalleme olursa veya emperyalistlerin tehdidi, radikallemeye yol aarsa benim BZ

  glenebilir. Yani sizin BZiniz kendisinin kurtuluunu ancak benim BZin iinde olacan

  grebilir. ok zayf bir ihtimaldir ama bu ihtimal vardr. Dier bir ifadeyle, sizin bizinizin

  iine yarayacak mcadeleyi bir tramplen olarak kullanmak. Bunun somut biimleri vs.

  yazdklarmn zn oluturuyor.

  Ve bunu zaten kendim de uyguluyorum. Genel Kurmay egemenliinin en amansz

  dmanym. Bunun iin eytanla bile ibirlii yaplabilir diyorum. Ama benim dier soldan

  farkm urada, ben onlar gibi kendimi ya da halk aldatmyorum. Bu demokrasi mcadelesinin

  sosyalizme yol aaca gibi yalanlar sylemiyorum. Bu yaptmn, bu haliyle kald srece

  sosyalizmle ilgisi olmad, bir ulusun kendini kurtarmasna hizmet edeceini, ve bu ulus eer

  o imtiyazl duruma ularsa bunun zaten sosyalizme kar alacan sylyorum.

  Yani ben sosyalistlerin elikisini ortaya koyuyorum. Bu elikinin almas iin, kck bir

  olanak olduu, bu olanan da ancak bu elikiyi ortaya koyarak bir gereklie

  dntrlebileceini sylyorum.

  Trkiyenin btn sosyalistleri bu anlaylara yabanc. Onlar aslnda hepsi sizin BZinizin

  asndan sorunu tartyorlar. Ben de bunun sosyalistlikle ilgisi olmadn sylyorum.

  Diyebilirsiniz ki bunun ne anlam var?

  Benim BZ asndan bunun anlam ok. Ve ben de zaten o BZin tarihsel ve genel karlar

  asndan politika yapyorum.

  Bunun etkileri uzun vadede grlr. lerde dnyada bir devrimci kabar, bunun yaratt bir

  genelleme yetenei gelimesi; devrimci geleneklere ynelme ve onlarda bir kaynak bulma

  abas ortaya karsa, o zaman gelecein altm sekizlileri, tpk altm sekizin alm

  sekizlilerinin, benzer durumda, Frankfurt Okulu, Troki, Kvlcmly kefedip

  unutulmuluktan karmalar gibi, yazdklarmda dayanabilecekleri radikal ve devrimci bir

  gelenek bulacaklardr. nk biz altm sekizin alm sekizlileri de radikallemeye ve teoriye

  ilgiye paralel olarak, kendimize gelenek aramaya balamtk. Orada, unutulmu da olsa,

  devrimci, eletirel ve radikal bir gelenein ne kadar nemli olduunu fark etmitik. Ben de

  ite bu gelenein nem kazand momentlerin geleneini srdrmeye, biraz hafza ilevi

  grmeye alyorum. Benim BZ asndan bunlar ok nemli. Sizin BZinizin byle

  problemleri yok.

  Benim abalarm zaten bu gnden ok yarna dnktr; ksa mesafelerde pek etkileri yoktur;

  Gravitasyonun, zayf, kuvvetli ve elektromanyetik kuvvetler karsndaki konumu gibidir.

  ok gszdr. Gnlk politikada hele, hi bir anlam yok gibidir. Ama o zayf gravitasyonun

 • 36

  menzili ok uzundur. Ve evrenin kaderini belirleyecek olan da odur. Tpk galaksilerin, kara

  deliklerin, yldz ve gezegenlerin oluum ve kaderini belirledii gibi.

  Selam ve Sevgiler

  21 Haziran 2002 Cuma

  [email protected]

  http://www.comlink.de/demir/

 • 37

  Belgrad, Kuds, Diyarbakr

  Aalardan orman grmeme tehlikesine kar, ara sra iinde yaanlan olaylara yle bir

  uzaktan bakp son gnlerde nemli gelimelerin yaand srail-Filistin ve Srbistan-

  Karadadaki gelimelerin iaret ettii genel eilimleri kavramaya alalm.

  Bu haftaki Der Spiegelin bal Belgradda Final: Bu gn Tarih Yazyoruz. Derginin

  iinde, tamamen baka bir blmde, Almanya blmnde, Devrime yardm diye bir baka

  ve esas nemli yaz var ki, Bu gn tarih yazyoruz diyen Srpa kinaye, Belgradda rejim

  deiikliinin esas nerelerde nasl yazldnn Tarihini yazyor. Muhalefetin rgtlenmesi

  iin, para ve fikir ve ilikilerin bizzat Almanya nclndeki Batl lkelerce nasl

  kotarld; son vuru iin de Rusyann iknas ve yardmyla salanan basklarla Miloseviin

  ordu ve Polise ba vuramamas ve bylece adeta ite kaka rgtlenen bu korkak muhalefetin

  armut pi azma d bir devrime zorland zengin bilgilerle anlatlyor. Benzer bilgiler

  baka yayn organlarnda da var.

  u ok ak, eer Kosova dolaysyla bombalar ve albuka Milosevi rejimini iyice

  zayflatmasa ve krk paraya ayrlm milliyetilik yarndaki muhalif gruplara her trl

  yardm yaplmasa, ve Rusyada desteini ektii mesajlar vermese Milosevi bu gn yerinde

  olmaya devam ederdi. Amerikann yllardr Irakta yapmak isteyip de yapamadn, Avrupa

  yadan kl ekerce, hem de Bombalar Amerikaya attrarak, yapyor. Yeilci dileri bakan

  bay Fischerin Yeil d politika nedir diye soruyorlar, ite size yeil d politika diye

  sevinli zafer naralar atmaya hakk var. Politikas da kendisi gibi ok k.

  Yakn zamana kadar, para, rgt ve bilgi destekle