Bravo Bilten 5

Download Bravo Bilten 5

Post on 18-Nov-2014

345 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>KAJ SE JE V DRUGI POLOVICI LETA 2006 DOGAJALO V DRU[TVU BRAVO................................................. 2 POMO^, TUDI NAJMLAJ[IH, JE VEDNO DOBRODO[LA ...................................................................................... 3 AKTIVNOSTI IN PRIGODE MARIBORSKE PODRU@NICE BRAVA.......................................................................... 4 PODRU@NICA NOVO MESTO............................................................................................................................................ 6 SRE^ANJE ^LANOV BRAVA IN NJHOVIH DRU@IN V STRUNJANU .................................................................... 7 CVEKI .......................................................................................................................................................................................... 8 ORGANIZACIJSKE VE[^INE................................................................................................................................................ 9 CELOVITA OBRAVNAVA IN DELO Z U^ENCEM Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM 2. del.................. 12 MAMINA PRIPOVED........................................................................................................................................................... 14 MISELNI VZORCI.................................................................................................................................................................. 16 KAKO GRADITI PRISTEN ODNOS U^ENEC U^ITELJ ........................................................................................ 20 PRIMERNE KNJIGE SPODBUJAJO K BRANJU ......................................................................................................... 22 SOCIALNO VKLJU^EVANJE U^ENCEV Z U^NIMI TE@AVAMI............................................................................. 24 DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI IN SPECIALNI PEDAGOG V SREDNJIH [OLAH .................................. 27 ODZIV MATERE SINA Z DISLEKSIJO NA PRO[NJO MATERE H^ERA Z DISLEKSIJO................................. 30 KA@IPOT ZA U^ITELJE IN STAR[E U^ENCEV, KI POTREBUJEJO DODATNO STROKOVNO POMO^........ 32 NAPOVED TRIDNEVNEGA SEMINARJA ...................................................................................................................... 36 VEDENJSKO-KOGNITIVNA METODA BRANJA .......................................................................................................... 37 BERIVA SKUPAJ TRENING ZA IZBOLJ[ANJE BRANJA PO VEDENJSKO-KOGNITIVNI TERAPIJI ........ 38 KAKO NAREDITI MATEMATIKO BOLJ ENOSTAVNO UVOD V REALISTI^NE METODE IN MODELE V ZA^ETNEM OBDOBJU U^ENJA MATEMATIKE 2.del................................................................ 41 KAKO JE DISLEKSIJA OVIRALA MOJEGA OTROKA PRI U^ENJU ANGLE[^INE .......................................... 46 MI[KA IN [OLA.................................................................................................................................................................... 48</p> <p>Bilten dru{tva Bravoletnik II, {tevilka 5Izdajatelj: Bravo Dru{tvo za pomo~ otrokom in mladostnikom s specifi~nimi u~nimi te`avami Slovenije Mojca Klug Marija Kavkler Marijana [trbenk, Milena Ko{ak Babuder Nikola [iprak, s.p. Vladka Jan Tiskarna Pov{e, Ljubljana 650 izvodov 1854-0929</p> <p>Glavna urednica: Odgovorna urednica: ^lani uredni{kega odbora: Oblikovanje: Lektoriranje: Tisk: Naklada: ISSN IZHAJA DVAKRAT LETNO Naslov uredni{tva: Dru{tvo Bravo, Gotska 18, 1000 Ljubljana Telefonska {tevilka dru{tva: 01/583 75 00 e-mail: drustvo.bravo@guest.arnes.si http://www.drustvo-bravo.si</p> <p>Avtor slike na naslovnici: Andrej Mihel~i~ Avtorji prispevkov: Ingrid Babi~ Podr`aj, Petra Bandelj, Darka ^u~ek Gerbec, Gianna Djaba,Bla`ka Jur~ek Strm{nik, Marija Kavkler, Katarina Kesi~, Milena Ko{ak Babuder, Manica Kozjek, Martina Kri`aj Ortar, Karmen Kr`an, Jerneja Ku{nik, Petra Likar Jan, Marcela Martin~i~, Andrej Mihel~i~, Damjana Moj{kerc, Neva Pahor, Mateja Petric, Helena Prosen Zupan~i~, Barbara Smolnikar, Martina Vrabec, Alenka Zupan~i~ Danko1</p> <p>K A J S E J E V D R U G I P O L O V I C I L E TA 2 0 0 6 D O G A J A L O V D R U [ T V U B R AV ODr. Marija Kavkler, predsednica dru{tva BRAVO</p> <p>V drugem poletju 2006 smo izvedli manj akcij kot obi~ajno, vendar so bile le-te ~asovno in finan~no zahtevnej{e. Velik interes, ki je krepko presegel mo`nosti vklju~itve vseh zainteresiranih, je strokovna javnost pokazala za dvodnevni seminar Otroci s specifi~nimi u~nimi te`avami pri matematiki: njihove zna~ilnosti in upo{tevanje leteh v procesu pou~evanja. Seminar je vodil priznani prof. dr. Ostad Snorre z Norve{ke. Na seminarju smo se seznanili s pomembnimi novostmi s podro~ja obravnave otrok in mladostnikov s specifi~nimi u~nimi te`avami pri matematiki. Upam, da bodo udele`enci seminarja pridobljena znanja raz{irili med kolege in jih uporabili pri delu z otroki in mladostniki s specifi~nimi u~nimi te`avami pri matematiki. Dru{tvo BRAVO je z Evropsko zvezo za disleksijo, Pedago{ko fakulteto Univerze v Ljubljani, Zavodom Republike Slovenije za {olstvo in Evropskim socialnim skladom 29. in 30. septembra 2006 na Pedago{ki fakulteti v Ljubljani organiziralo drugo mednarodno konferenco o specifi~nih u~nih te`avah z naslovom Otroci in mladostniki s specifi~nimi u~nimi te`avami spodbujanje, podpiranje in u~inkovita pomo~. Namen konference je bil, da poka`emo s primeri dobre prakse, s teoreti~nimi prispevki, z raziskovalnimi rezultati in izku{njami kolegov iz tujine, da je mogo~e dose~i inkluzivno izobra`evanje in sodelovanje v {ir{em socialnem okolju za otroke, mladostnike in odrasle osebe s specifi~nimi u~nimi te`avami. Poudarek je bil na dobri praksi, kar je bilo zelo pozitivno sprejeto tudi v javnosti. Trditev ilustrirajo tudi slede~e izjave, ki so le del {tevilnih sporo~il, ki so nam jih poslali udele`enci konference: Uspelo vam je, mislim, da so ljudje s prijetni-</p> <p> Posebej se me je dotaknil, kar smo nekako</p> <p>skupinsko za~utili verjetno vsi udele`enci, zanos in pripravljenost vseh aktivnih in pasivnih udele`enih, da vsakdanje delo v {oli {e izbolj{amo. Pokazalo se je, da dobra praksa dejansko `ivi in deluje. V teh dneh se je videlo, kaj so rodila semena,</p> <p>ki jih je posejala prva konferenca in prepri~ana sem, da bodo tudi ta zrna, ki so bila posejana v teh dveh dneh, bogato obrodila. Konference se je udele`ilo 300 star{ev, u~iteljev, svetovalnih delavcev in drugih strokovnih delavcev {ol in tudi drugih ustanov. Kolegi iz tujine so {e posebej pohvalili aktivno sodelovanje star{ev, kar tudi pri njih ni pogosta praksa. Organizacija in izvedba konference je bila za dru{tvo BRAVO velik finan~ni in organizacijski izziv. Vse dejavnosti, povezane s konferenco, smo izvedle ~lanice organizacijskega odbora konference brezpla~no in brez administrativne podpore razli~nih slu`b. ^lani organizacijskega odbora smo bili: Michael Kalmer, predsednik EDA, dr. Marija Kavkler, Mojca Klug, mag. Milena Ko{ak-Babuder, mag. Suzana Pulec-Lah, Marijana [trbenk, Polona Je{elnik, dr. Lidija Magajna, Darka Gerbec, Karmen Kr`an in Giana Djaba. Brez tako delavnih in po`rtvovalnih ~lanic organizacijskega odbora konferenca ne bi bila uspe{na. Na sami konferenci pa nismo imeli ve~jih organizacijskih in izvedbenih te`av tudi zaradi pomo~i {tudentov: Nu{e Zajc, Mateja Gerbca, Andreja Mihel~i~a, Nike Ambro`i~, Tine Golob, Nike Jenko, Polone Mitar in Aleksandre [epetavec. Drugo mednarodno konferenco o specifi~nih u~nih te`avah in izdajo zbornika prispevkov pa dru{tvo BRAVO nikakor ne bi moglo organizirati brez sodelovanja in finan~ne podpore Pedago{ke fakultete Univerze v Ljubljani, Zavoda Republike Slovenije za {olstvo, evropskih socialnih skladov in sponzorjev. Pomagali pa ste nam tudi ~lani dru{tva, ki ste se odzvali na{i pro{nji za pla~ilo ~lanarine.</p> <p>mi vtisi in z veliko novega znanja od{li domov. [e sedaj prebiram zbornik prispevkov, zdi se mi, da je vsebinsko bogat, da ga je vredno ~im prej prebrati in si vsaj nekaj vzeti za svoje.2</p> <p>Evropska zveza za disleksijo (EDA) `e ~etrto leto spodbuja razli~ne dejavnosti, s katerimi naj bi javnost seznanili s specifi~nimi u~nimi te`avami v okviru Evropskega meseca ozave{~anja javnosti o disleksiji. Ker je dru{tvo BRAVO v~lanjeno v EDA, smo se tudi letos oktobra ~lani dru{tva vklju~ili v to akcijo. Ena od najpomembnej{ih nalog je ozave{~anje u~encev, u~iteljev in star{ev v osnovnih in srednjih {olah o zna~ilnostih in posebnih potrebah u~encev s specifi~nimi u~nimi te`avami. V ta namen smo poslali vsem osnovnim in srednjim {olam CD, na katerem je zbornik druge mednarodne konference z naslovom Otroci in mladostniki s specifi~nimi u~nimi te`avami spodbujanje, podpiranje in u~inkovita pomo~ in vse do sedaj izdane {tevilke Biltena, glasila dru{tva BRAVO. Star{em, {olskim strokovnim delavcem in u~encem z disleksijo smo za lastno rabo dovolili razmno`evanje CD, nismo pa dovolili razmno`evanja drugim uporabnikom. Poi{~ite zgo{~enko z zbornikom konference in bilteni tudi na va{i {oli! Ob novem letu pa bosta iz{li {e simpati~ni razglednici in upamo, da bosta pripomogli k {e bolj{em ozave{~anju javnosti o disleksiji. Ena izmed teh razglednic je objavljena tudi na ovitku pri~ujo~ega Biltena. Izre`ite jo in jo po{ljite kak{nemu svojemu prijatelju, kolegu, znancu.</p> <p>Pomo~, tudi najmlaj{ih, je vedno dobrodo{laMag. Milena Ko{ak Babuder, prof. def.</p> <p>V dru{tvu Bravo sku{amo z razli~nimi dejavnostmi in akcijami ozave{~ati javnost o specifi~nih u~nih te`avah otrok in mladostnikov. Poleg aktivnega sodelovanja ~lanov dru{tva preko razli~nih medijev, kot so ~asopis, radio in televizija, oskrbujemo v razli~nih akcijah vse vrtce, osnovne in srednje {ole ter knji`nice z raznimi gradivi ter vse ~lane dru{tva z dvema {tevilkama biltena na leto. S po{iljanjem gradiva, kot so bili plakati in zgo{~enke z vsebino zbornika ter biltenov, je veliko dela, saj je potrebno gradivo zapakirati, opremiti z naslovi in odposlati. Ob vsaki akciji tako odpo{ljemo od 600 do 800 paketkov, saj nas je ~lanov `e preko 500, {tevilo vseh vrtcev, osnovnih in srednjih {ol pa se giblje okoli {tevilke 800. Ker je samo oblikovanje in izdelava gradiv za dru{tvo velik finan~ni zalogaj, smo zelo veseli, da nam je do sedaj {e vedno uspelo pridobiti k sodelovanju pomo~nike prostovoljce. Najve~krat so to na{i otroci, ki z veseljem zlagajo in prepogibajo liste, jih vstavljajo v kuverte, le-te pa opremljajo z nalepkami, na katerih so naslovi po{iljatelja in naslovnika. Zadnja tak{na akcija je bila med po~itnicami, ko so otroci Nu{a, Lara, Sa{o, Andrej in Klemen pakirali zgo{~enke z zbornikom. Da je delo potekalo teko~e, gladko in hitro, je vsak od njih prevzel eno delovno fazo. Kaj kmalu so ugotovili, kateri del pakiranja zahteva ve~ spretnosti, kateri poteka hitreje ter pri katerem te bolijo noge in hrbet. Vsi pa so se strinjali, da je bilo najbolj imenitno {templjanje kuvert s {tempiljko po{te. Za nagrado so po ve~urnem delu dobili torto, ki so se je zelo razveselili. Ker so pravi sladkosnedi, so jo tako hitro pojedli, da nam ni uspelo fotografirati tega najprijetnej{ega dela skupnega pakiranja. Ker bodo tak{ne akcije potekale tudi v prihodnje, bomo zelo veseli, ~e se nam pridru`ite tisti, ki bi `eleli s prostovoljno pomo~jo prispevati k izpeljavi dru{tvenih akcij.</p> <p>V letu 2007 vam `elim veliko osebne sre~e, uspehov, prijetnih do`ivetij in dobrih strategij za re{evanje morebitnih problemov.3</p> <p>AKTIVNOSTI IN PRIGODE MARIBORSKE P O D R U @ N I C E B R AVAMag. Alenka Zupan~i~ Danko, prof. def.</p> <p>Po poletnih po~itnicah je za`ivela tudi na{a podru`nica. Defektologinji Suzana in Alenka iz Svetovalnega centra Maribor, kjer je sede` podru`nice, sva oblikovali okvirni na~rt dela za {olsko leto 2006/07 in ga po elektronski po{ti v pretres poslali vsem ~lanom. Pri prvem obvestilu mi je zagodel ra~unalni{ki {krat, ki bi ga morda lahko imenovali kar pozabljivost, in ~lanom sem pod zadevo Letni na~rt za 2006/07 poslala le lepe pozdrave. S to vsebino letnega na~rta pa seveda niso bili zadovoljni in so mi takoj odpisali z vpra{anjem, ali nisem morda pozabila na kak{no priponko. Seveda sem pozabila!!! Pri naslednji po{ti sem bila bolj pazljiva.</p> <p>Na{ na~rt je vseboval naslednje vsebine: 1. Na zadnjem sre~anju smo se pogovarjali o izvedbi dvodnevnega seminarja z Meto Bizjak za vaje Brain Gyma. Med ~lani je za seminar zelo veliko zanimanje. Dogovori z gospo Bizjak so v teku in seminar si bomo prizadevalii organizirati v pomladnem ~asu na eni od mariborskih {ol. 2. Na{e prvo sre~anje smo namenili poro~ilom iz konference Otroci in mladostniki s specifi~nimi u~nimi te`avami spodbujanje, podpiranje in u~inkovita pomo~, ki je potekala konec septembra v Ljubljani. 3. Vsi tisti, ki smo `e poslu{ali dr. Ann Clement Morrison na temo Prilagajanje pisnih gradiv za otroke s specifi~nimi u~nimi te`avami, smo menili, da bi bilo to predavanje zelo koristno za star{e in specialne pedagoge. ^lani na{e podru`nice so pokazali veliko zanimanje za to temo in stekli so prvi elektronski pogovori s predsednico Brava, dr. Kavklerjevo, o tem, kak{ne so mo`nosti, da bi dr. Morrisonova pri{la v Maribor. 4. @e lani smo se pogovarjali o vlogi star{ev, u~encev in dijakov pri oblikovanju individualiziranega programa in temo bomo sku{ali realizirati v drugi polovici leto{njega {olskega leta. ^lani so predlagali {e vsebine s podro~ja vedenjsko-kognitivnega pristopa in mo`nost,4</p> <p>da svoj pogled na specifi~ne u~ne te`ave u~iteljem posamezne {ole na kratko predstavi star{ otroka z disleksijo, ki pa obiskuje drugo {olo. Po pretresu programa se je prvega sre~anja, 17. oktobra 2006, ki smo ga namenili poro~ilom iz konference, udele`ilo 27 ~lanov podru`nice, od tega skoraj polovica star{ev otrok s SUT. Udele`enke konference in seminarja O specifi~nih u~nih te`avah pri matematiki, ki je potekal dva dni prej, smo na sre~anju podale poro~ilo o dogajanju in predstavile nekatere prispevke. Sledile so razprave. ^lane smo obvestili, na kak{en na~in bodo dostopni vsi prispevki s konference. Veliko zanimanje je bilo za celoten zbornik. Kljub {e vedno nekaterim slabim izku{njam v praksi, smo ugotavljali, da v primerjavi s ~asom prve konference, ki je potekala pred {tirimi leti v Kranjski Gori, opa`amo precej{en premik v razvoju skrbi za otroke s SUT. Tako so najve~ zanimanja pritegnili ravno prispevki u~iteljev, ki so na konferenci predstavljali svoje primere dobre prakse. Jasno so pokazali, da so nekateri pristopi v praksi mo`ni in u~inkoviti. Ker gre pri posameznih predmetnih u~iteljih za njihova strokovna podro~ja, pri katerih ne le star{i, ampak tudi specialni pedagogi tr~imo ob meje svojega znanja in usposobljenosti, zbornik konference prina{a konkretne infor-</p> <p>macije s kontakti, na katere lahko usmerimo npr. tiste profesorje sloven{~ine ali angle{~ine, ki bi jih to zanimalo. Ob vsebinah konference smo ~lani na prvem sre~anju ugotovili, da nam na sede`u podru`nice v Svetovalnem centru za ve~je dogodke, ki se jih `eli udele`iti ve~ kot 50 ljudi, zmanjk...</p>