bilten br. 5 psss leskovac

Download Bilten br. 5 PSSS Leskovac

Post on 10-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bilten Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac

TRANSCRIPT

 • BILTEN5INFORMACIJE I SAVETI U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

  GOD. VIII BR.5tampano 28.05.2014500 prmeraka

  Internet portal POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUNE SLUBE LESKOVAC

  psssle.com

 • STR TEMA Opis Napisao/la3 ORGANSKA

  PROIZVODNJA U STOARSTVU

  Organska proizvodnja podrazumeva proces odrivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloivim resursima

  dipl. ing. Slavko Mladenovi

  3 OSNIVANJe ZemlJORADNIKe ZADRUGe

  Zemljoradniku zadrugu moe osnivati najmanje deset zemljoradnika i drugih fizikih lica koji imaju u svojini

  mr Gordana Jobanovi

  4 RAZlOZI ZA PReSTANAK RADA ZADRUGe

  odluka skuptine o prestanku rada zadruge, pripajanju drugoj zadruzi, spajanju s drugom zadrugom

  mast. ing. polj. Jelena Stojiljkovi

  4-5 UPRAVlJANJe ZADRUGAmA

  Zadrugom upravljaju zadrugari. U upravljanju zadrugom, lanovi zadruge imaju jednako pravo glasa (princip jedan lan jedan glas).

  dipl. ing. Bojana Karapandi

  5-6 UDRUIVANJem DO POVeANJA KONKUReNTNOSTI

  zadruga pravno lice koje stie dobit dok je udruenje neprofitna organizacija

  dipl. ing. Boban Stankovi

  6-7 STIcANJe STATUSA ZADRUGARA

  Fizika lica - osnivai zadruge stiu status zadrugara osnivanjem zadrug

  dipl. ing. Igor Risti

  7-8 ZADRUGA KAO DObROVOlJNO URDUeNJe

  Zadruga je dobrovoljno udruenje zadrugara u kojem svaki lan uestvuje neposredno

  dipl. ing. MirjanaPetrovi

  8 ZADRUNI SAVeZ SRbIJe Zadruni savez Srbije je asocijacija zemljoradnikih zadruga Srbije

  dipl. ing.Nenad Stefanovi

  9 PRAVNA AKTA ZADRUGe Zadruga je oblik organizovanja fizikih lica

  dipl. ing. Duko Jovanovi

  10 UPIS U VINOGRADARSKI ReGISTAR

  Obavetavamo proizvoae groa da je Zakonom o vinu

  dipl. ing Nenad Stefanovi

  11-12 STIPS - Sistem trinih informacija poljo-privrede Srbije

  AGROPONUDA.COM

 • ORGANSKA PROIZVODNJA U STOARSTVU

  Organska proizvodnja podrazumeva pro-ces odrivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloivim resursima, tradicijom, biodiver-zitetom i predstavlja zaokruenu farmsku ratar-sku i stoarsku proizvodnju, ime je obuhvaeno i ouvanje i obnova prirodnih resursa, kao i pov-ratak tradicionalnim vrednostima i znanjima.Organsko stoarstvo po definiciji oznaava raz-voj ove privredne grane bez naruavanja odnosa u prirodnim zajednicama, bez uvoza egzotinih ivotinja uz ogranienu primenu proizvoda koji prate animalnu proizvodnju ukljuujui i tera-peutska sredstva.Naravno, ovakav nain proizvod-nje nemoemo okarakterisati kao ekstenzivan iako po opisu tako izgleda, nego je intenzivan sa prih-vatljivim ogranienjima koja postavljaju stanita, uz ogranienje zagaenja u samom stanitu ime se obezbeuje ouvanje celokupne bioloke zajednice. Savremeni sistemi upravljanja organskom proizvod-njom u stoarstvu je regulisan zakonskim aktima. Zakonska regulativa definie kontrolu proizvod-nih procesa koje imaju cilj proizvodnju adekvatne koliine, hemijski i bioloki nezagaene, hrane na nain koji je ekoloki opravdan, ekonomski ko-ristan i zadovoljava etike kriterijume o humanom postupanju sa ivotinjama. ta ustvari ovo znai? Tehnike upravljanja koje koristi organsko stoarstvo moraju da budu regulisane psiholokim i osnovnim etiolokim potrebama stoke, to u principu podra-zumeva i posebne uslove. Naime, kada je re o primeni i korienju tehnika u proizvodnim nivo-ima i brzini prirasta, one moraju da budu usme-rene ka dobrom zdravlju ivotinja, i obezbeenju razumnog ponaanja prema ivotinjamaCiljevi u oblasti gajenja ivotinja treba da budu razumni proizvodni nivoi (optimalna prizvod-nja, neforsirana), ali da budu prilagoeni uslovima dugovenosti i kvaliteta ivotinjskih proizvoda. Zato je potrebno odabrati rase koje su lako prilagodljive lokalnim uslovima nege i dranja. Takoe je pri iz-boru rase za gajenje, potrebno razmotriti znaaj genetske raznovrsnosti, kako bi se maksimalno izbe-gla genetska erozija. S druge strane, na farmi ne bi trebalo primenjivati one metode koje funkcionisan-je na farmi ine zavisnim od visoke tehnologije za koju su potrebna velika sredstva, a iji se dugorini rezultati ne mogu proceniti. To znai da tehnike transfera embriona i neke druge nisu dozvoljene.Savetodavac za stoarstvo Dipl. in .Slavko Mladenovi

  OSNIVANJE ZEMLJORADNIKE ZADRUGE

  Zemljoradniku zadrugu moe osnivati najmanje deset zemljoradnika i drugih fizikih lica koji imaju u svojini ili po drugom osnovu koriste zemljite, ob-jekte ili sredstva za rad u poljoprivredi. Osnivaki akt zadruge je ugovor o osnivanju koji potpisuju svi osnivai i overavaju svoj potpis. Ugovor obavezno sadri poslovno ime zadruge, sedite, pretenu de-latnost, podatke o osnivaima, iznos udela i rok up-late, odgovornost zadruge i zadrugara za obaveze, nain i rok sazivanja osnivake skuptine. Osnivaku skuptinu zadruge ine sva fizika lica koja su izrazila volju da osnuju zadrugu. Na osnivakoj skuptini se moe potpisati ugovor o osnivanju i uplatiti udeli, ako to nije uinjeno prethodno, a obavezno se usvajaju zadruna pravila. Za registraciju zadruge u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne regis-tre podnosi se u jednom primerku:

  1. zahtev za registraciju osnivanja,2. overeni potpis lica ovlaenog za zastupanje na OP obrascu,3. ugovor o osnivanju sa potpisima svih osnivaa overenim u sudu,4. fotokopije linih karata svih osnivaa,5. zapisnik sa osnivake skuptine (sa neove-renim potpisima predsednika skuptine zadruge i zapisniara),6. potvrda banke o uplati osnivakih udela na privremeni raun (ako su ulozi novani, a potvrda ovlaenog skladita ako su udeli nenovani tj. robni),7. potvrda o uplati takse za registraciju.Zadruga se smatra osnovanom danom donoenjem reenja o registraciji. Savetodavac za zatitu biljamr Gordana Jovanovi

 • RAZLOZI ZA PRESTANAK RADA ZADRUGE odlukaskuptineoprestankuradazadruge,pripajanjudrugojzadruzi,spajanjusdrugomzadrugomipodeli na vie novih zadruga, Odlukasudakojomseodreujeukidanjezadrugeilibrisanjezadrugeizsudskogregistraposlubenojdunosti, nedostavljanjegodinjihfinancijskihizvetajanadlenomlicuuskladusaposebnimpropisima, poslovanjezadrugeneprekidnoestmesecisbrojemlanovaispodbrojapropisanogovimZakonom, postupanjesuprotnoovomZakonuidrugimpropisimakaoizadrunimnaelima drugisluajevipredvieniovimZakonomiliposebnimpropisima..Na postupak pripajanja, spajanja, podele, ili likvidacije zadruge na odgovarajui nain se primenjuju odredbe propisa kojima se ureuje postupak pripajanja, spajanja i podele, likvidacije deonikog drutva.U sluaju da doe do likvidacije zadruge, skuptina zadruge ne moe odluiti o prestanku zadruge, ako se odreeni broj lanova zadruge koji ne moe biti manji od broja potrebnog za osnivanje zadruge, pisanim putem izjasni da zadruga ne prestaje sa radom.U sluaju likvidacije, odnosno steaja zadruge, nakon izmirenja obveza i povratka imovine lanovima zadruge, preostala imovina zadruge prenosi se jedinicama lokalne samouprave na ijem podruju je zadruga. Ukoliko se u roku od jedne godine raunajui od dana prenoenja u vlasnitvo jedinici lokalne samouprave, imovina ne prenese u vlasnitvo postojeoj ili novoosnovanoj zadruzi iste delatnosti na tom podruju, jedinica lokalne samouprave duna je da je upotrebi za razvoj zadrugarstva.

  Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvoMast. ing. polj. Jelena Stojiljkovi

  UPRAVLJANJE ZADRUGAMA

  Zadrugom upravljaju zadrugari. U upravljanju zadrugom, lanovi zadruge imaju jednako pravo glasa (princip jedan lan jedan glas).Organi zadruge su: skuptina, upravni odbor, nad-zorni odbor i direktor. Predsednik i lanovi upravnog odbora, nadzor-nog odbora i direktor, biraju se na vreme odreeno zadrunim pravilima, koji ne moe biti due od pet godina , uz mogunost ponovnog izbora. U zadruzi koja ima manje od 20 zadrugara, zadrunim pravili-ma moe da se odredi da funkciju upravnog odbora i nadzornog odbora vri skuptina zadruge.Skuptina zadruge, upravni odbor i nadzorni odbor, mogu punovano da odluuju ako su njihove sednice uredno sazvane i ako je prisutno vie od polovine ukupnog broja njihovih lanova. Da bi se smatralo da je skuptina zadruge, upravni odbor ili nadzorni odbor uredno sazvan, potrebno je da se pozivi nji-hovim lanovima dostave najkasnije 15 dana pre dana odravanja sednice.Skuptinu zadruge ine svi zadrugari. Skuptina zadruge je najvii organ u zadruzi i donosi osnivaki

  skt, zadruna pravila, usvaja izmene i dopune osnivakog akta i zadrunih pravila, usvaja plan rada, finansijski plan i program razvoja, usvaja finansijske izvetaje, odluuje o raspolaganju imovinom, itd. Skuptina zadruge zaseda najmanje jednom godinje. Godinja skuptina zadruge odrava se najkasnije u roku od dva meseca od zavretka poslovne godine, radi usvajanja finansijskih izvetaja i odluivanja o raspodeli dobiti.O toku sednice skuptine zsdruge vodi se zapisnik u koji se unose podaci o datumu i mestu odravanja sednice, dnevnom redu, prigovoru zadrugara, itd., spisak prisutnih zadrugara.Upravni odbor sastoji se od najmanje tri lana, a broj lanova i nain popunjavanja sastava upravnog odbora odreuje se zadrunim pravilima. lanovi upravnog odbora biraju se iz redova zadrugara i ima predsednika koga biraju lanovi upravnog odbora, veinom od ukupnog broja lanova.Upravni odbor predlae i sprovodi poslovnu politiku i priprema izvetaje o sprovoenju poslovne poli-tike, razmatra i predlae plan rada, finansijski plan i program razvoja, izvetaj o poslovanju, finansijski izvetaj, o sticanju i prestanku statusa zadrugara,

 • predlae raspodelu dobiti, itd.Nadzorni odbor sastoji se od najmanje tri lana. lanove nadzornog odbora bira skuptina zadruge iz reda zadrugara. Nadzorni odbor ima predsednika, koga biraju lanovi nadzornog odbora, veinom od ukupnog broja lanova. Vri nadzor nad radom up-ravnog odbora i direktora, pregleda finansijske i druge izvetaje o poslovanju, kontrolie usklaenost poslo-vanja z

Recommended

View more >