Bravo Bilten 4

Download Bravo Bilten 4

Post on 18-Nov-2014

268 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>V S E B I N AUvodnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kaj se je v prvi polovici leta 2006 dogajalo v dru{tvu Bravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bravomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dijaki s specifi~nimi u~nimi te`avami v srednji {oli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kako narediti matematiko bolj enostavno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Celovita obravnava in delo z u~encem z Aspergerjevim sindromom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kaj so neverbalne specifi~ne u~ne te`ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Organizacijske spretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Sre~anje z disleksijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Bistvo je o~em nevidno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Te`ave z razumevanjem u~iteljev do otrok s specifi~nimi u~nimi te`avami . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Preverjanje u~nih navad s pomo~jo ra~unalni{kega programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Vpliv glasbe na u~enje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kako lahko s pristopi pedagogike Marie Montessori pomagamo u~encem s specifi~nimi u~nimi te`avami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Motivacija je klju~nega pomena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Magi~no {tevilo 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Program za odpravo pravopisne te`ave PRA PAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46</p> <p>Bilten dru{tva Bravoletnik II, {tevilka 4Izdajatelj: Bravo Dru{tvo za pomo~ otrokom in mladostnikom s specifi~nimi u~nimi te`avami Slovenije Mojca Klug Marija Kavkler Marijana [trbenk, Milena Ko{ak Babuder Nikola [iprak, s.p. Vladka Jan Tiskarna Pov{e, Ljubljana 500 izvodov 1854-0929</p> <p>Glavna urednica: Odgovorna urednica: ^lani uredni{kega odbora: Oblikovanje: Lektoriranje: Tisk: Naklada: ISSN IZHAJA DVAKRAT LETNO Naslov uredni{tva: Dru{tvo Bravo, Gotska 18, 1000 Ljubljana Telefonska {tevilka dru{tva: 01/583 75 00 e-mail: drustvo.bravo@guest.arnes.si http://www.drustvo-bravo.si</p> <p>Avtorica risbice na naslovnici: MAJA, u~enka 3. razreda Avtorji prispevkov: Ingrid Babi~ Podr`aj, Petra Bandelj, Meta Bizjak Er`en, Polona Je{elnik, Bla`ka Jur~ek Strm{nik, Martina Kalan, Marija Kavkler, Matija Kete, Vesna Koren, Andreja Krsti}, Petra Likar Jan, Marcela Martin~i~, Nata{a Metlika, Mirjana Mladi~, Damjana Moj{kerc, Martina Ozbi~, Helena Prosen Zupan~i~, Barbara Smolnikar, Vanja Sorjan, @iva [oba, Mateja [tefanec, Stephen Viola1</p> <p>UVODNIKPa za~nimo tale uvodnik nekoliko kli{ejsko. Za vas imam dve novici: eno dobro in eno slabo. Katero bi radi sli{ali najprej? ^e ste zato, da najprej pogledamo slabo, berite naprej. ^e pa bi raje za~eli z dobro, za~nite brati tam, kjer je s poudarjenim tiskom natisnejna beseda jeseni. Ko je bil ravno v julijskih dneh pred {estimi leti sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, smo se leto, dve, celo tri spra{evali, kaj je z vsemi podzakonskimi akti, pravilniki in drugimi pravnimi temelji, na osnovi katerih bomo zakon uresni~evali. Zdaj smo kon~no (10. marca) dobili Pravilnik o dodatni strokovni in fizi~ni pomo~i za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, `al pa je njegova vsebina pretresla star{e, u~itelje in nas, defektologe. Prizadela in prikraj{ala pa predvsem otroke s primankljaji na posameznih podro~jih u~enja, saj pravilnik po drugem preverjanju ustreznosti usmeritve predvideva zgolj {e maksimalno dve uri dodatne strokovne pomo~i tedensko. Tukaj bi lahko zopet kli{ejsko dodali, da na koncu izgubijo majhni. In dolgujem vam {e veselo novico: Jeseni se nam obeta 2. mednarodna konferenca o specifi~nih u~nih te`avah v Sloveniji, kjer se bodo zbrali tisti, ki jim za usodo otrok in mladostnikov s specifi~nimi u~nimi te`avami ni vseeno. Prijavnica se nahaja na ovitku.Vabljeni tudi vi! Do septembra pa vam ustvarjalci Biltena vo{~imo toplega sonca, sence pod drevesi, prijetnega morskega valovanja in ljubega miru v dru`bi tistih, ki jih imate radi.</p> <p>Novi podru`nici dru{tva BRAVOZelo smo veseli, ker nas je v na{em dru{tvu BRAVO iz leta v leto ve~. Dru{tvo BRAVO ima poleg mati~ne enote `e 4 podru`nice. V prvi polovici leta 2006 sta bila zato najpomembnej{a dogodka dru{tva BRAVO ustanovitev podru`nice dru{tva BRAVO Novo mesto in podru`nice dru{tva BRAVO Murska Sobota. Obema podru`nicama `elimo pri njihovem delu veliko uspehov. Ustanovni sestanek podru`nice dru{tva BRAVO Novo mesto je bil 26. januarja 2006. Ustanovnega sestanka, ki je potekal na O[ Grm v Novem mestu, se je udele`ilo preko 50 star{ev in strokovnih delavcev osnovnih in srednjih {ol. Podru`nico vodi predsednica Karmen Kr`an, prof. defektologije. Sede` podru`nice je na O[ Grm Novo mesto. Ustanovni sestanek podru`nice dru{tva BRAVO Murska Sobota pa je bil 21. februarja 2006. Ustanovnega sestanka, ki je bil organiziran v dvorani Pokrajinske in {tudijske knji`nice v Murski Soboti, se je udele`ilo preko 40 strokovnih delavcev. Podru`nico vodi Mirjam Bregar. Sede` podru`nice je v O[ IV v Murski Soboti. Obeh ustanovnih sestankov sem se udele`ila s kratkim predavanjem o specifi~nih u~nih te`avah. Opazila sem veliko pripravljenost zbranih, da v svojem okolju vna{ajo spremembe, ki bodo pripomogle k ve~jemu ozave{~anju javnosti o posebnih potrebah otrok in mladostnikov s specifi~nimi u~nimi te`avami in izobra`evanju ter drugim oblikam dela s star{i in strokovnimi delavci za u~inkovitej{e delo z otroki in mladostniki s specifi~nimi u~nimi te`avami.</p> <p>Izobra`evanjaV prvem poletju smo organizirali {tevilne oblike izobra`evanj za star{e in strokovne delavce: Izjemen interes so pokazali {olski strokovni</p> <p>Mojca Klug2</p> <p>delavci ~lani dru{tva BRAVO za Te~aj za izbolj{anje branja, ki sta ga vodila Katarina Kesi~, prof. def. in mag. Marko Kalan, prof. def. Te~aj je bil izveden v treh skupinah v Ljubljani.</p> <p>K A J S E J E V P RV I P O L O V I C I L E TA 2 0 0 6 D O G A J A L O V D R U [ T V U B R AV ODr. Marija Kavkler, predsednica dru{tva BRAVO</p> <p> Pomembna novost na na{em seznamu izo-</p> <p>bra`evanj pa je predavanje dr. Mirka Gale{a z naslovom Vloga star{ev otrok in mladostnikov s specifi~nimi u~nimi te`avami pri razvijanju individualiziranega programa in dvodnevni seminar za star{e z istim naslovom, na katerem se star{i usposobljajo za uspe{nej{e sodelovanje s {olskim timom pri pripravi in evalvaciji individualiziranega programa. Dr. Ann Clement Morrison je pripravila dobro</p> <p>Dan odprtih vrat v podru`nici dru{tva BRAVO KoperV podru`nici dru{tva BRAVO Koper je 20. maja 2006 od 9. do 16. ure potekal dan odprtih vrat, v katerem so kombinirali predavanja za star{e in strokovne delavce in pestre dejavnosti za otroke in mladostnike s specifi~nimi u~nimi te`avami. Organizirali so: za otroke in mladostnike likovno delavnico, ki</p> <p>obiskano delavnico z naslovom Prilagajanje pisnih gradiv za otroke in mladostnike s specifi~nimi u~nimi te`avami. V podru`nici dru{tva BRAVO Maribor so orga-</p> <p>jo je vodila gospa Pfeifer, ter razli~ne druge dejavnosti od ra~unalni{kih iger, predstavitve potaplja{ke dejavnosti do igranja kitare, ki so jih pripravili Matej in Jernej Gerbec ter Nassim Djaba; za star{e in strokovne delavce delavnico</p> <p>nizirali Gibalne delavnice za otroke in mladostnike s specifi~nimi u~nimi te`avami, ki sta jih vodili Meta Er`en, prof. def., in Tadeja Rupar, prof. def., predavanje mag. Alenke Vrli~ Danko Najpogostej{e in najbolj u~inkovite prilagoditve za otroke s specifi~nimi u~nimi te`avami ter Gibalne vaje za bolj{e u~enje za star{e in strokovne delavce, ki jih je vodila Meta Er`en, prof. def. V podru`nici dru{tva BRAVO Koper so orga-</p> <p>Brain Gym, ki so jo vodile Meta Er`en, prof. def., Mojca Vilfan, prof. def., in Tadeja Rupar, prof. def., predavanje Usmerjanje otrok in mladostnikov s specifi~nimi u~nimi te`avami, ki ga je izvedla Zdenka Kolbe, prof. def., in predavanje Darke ^u~ek Gerbec, prof., U~enje s pomo~jo miselnih vzorcev.</p> <p>KonferencaOrganizacijski odbor Druge mednarodne konference o specifi~nih u~nih te`avah v Sloveniji z naslovom Otroci in mladostniki s specifi~nimi u~nimi te`avami spodbujanje, podpiranje in u~inkovita pomo~ intenzivno pripravlja vse potrebno za konferenco. Konference se bo udele`ilo 58 tujih in doma~ih predavateljev. Obvestilo o konferenci smo `e poslali ~lanom dru{tva, na vse osnovne in srednje {ole, zato boste vse druge informacije lahko prebrali sami.</p> <p>nizirali predavanje dr. Mojce Juri{evi~ Oblikovanje pozitivne samopodobe in predavanje gospe Sande Mesi~ Jurin Prepoznavanje in oblike pomo~i za otroke s specifi~nimi u~nimi te`avami. V podru`nici dru{tva BRAVO Novo mesto so</p> <p>organizirali predavanje Otrokova samopodoba psihologinje Marje Strojin in delavnico Brain Gym za star{e in strokovne delavce, ki jo je vodila Meta Er`en, prof. def. V podru`nici dru{tva BRAVO Murska Sobota</p> <p>so pripravili dve dobro obiskani sre~anji, in sicer: predavanje O disleksiji, ki ga je pripravila ena od ~lanic podru`nice dru{tva BRAVO, in delavnico Brain Gym za star{e in strokovne delavce, ki jo je vodila Meta Er`en, prof. def.</p> <p>PonatisPonatisnili smo knji`ico Nekaj v prijateljsko pomo~ Gavina Reida in vaje Priprava na u~enje pisanja Marte Bogdanowicz.3</p> <p>B R AV O M IM re ` a z a p o m o ~ i n s a m o p o m o ~ o t ro k o m i n m l a d o s t n i k o m z disleksijo ter njihovim star{emPolona Je{elnik</p> <p>Star{i v dru{tvu Bravo smo razmi{ljali, kako bi se povezali, da bi u~inkovito pomagali drug drugemu in tistim, ki bi iskali pomo~ pri te`avah, povezanih z disleksijo otrok. Strokovnjaki, ki dru{tvu nesebi~no predajajo svoje znanje, so nas pri tem podprli. Plod na{ih razgovorov je projekt, ki vam ga predstavljamo na straneh v tokratni {tevilki Biltena. Podrobneje je projekt opisan na spletnih straneh dru{tva Bravo ( www.drustvo-bravo.si). V ~lanku `elimo predstaviti na{a izhodi{~a, dileme, razmi{ljanja. Ustvarjalci projekta bomo veseli va{ih mnenj, pomislekov in predlogov. Otroci vstopijo v svet z mo`nostmi, ki jim jih v zibelko polo`i narava. Radovednost jih vodi do novih spoznanj in izku{enj. Star{i jih z veliko pozornostjo spremljamo pri prvih korakih. Dajemo jim vzpodbudo in ljubezen, ki jo potrebujejo za uspe{en razvoj. Seveda pa nekateri potrebujejo tudi druga~ne pristope, kot smo jih kot star{i prevzeli od na{ih vzgojiteljev. Zato je za vsakega otroka nujno, da ga sprejmemo kot enkratno bitje in spo{tujemo, da so poti spoznanj razli~ne. [e posebno je pomembno to za otroke z disleksijo. Danes se v literaturi, v pogovoru s strokovnjaki in v ~lankih ne govori ve~ o disleksiji kot enozna~ni posebnosti. Disleksija je prepoznana kot kombinacija mo`nosti in te`av, ki vplivajo na procese branja, pisanja in ra~unanja (definicija britanskega dru{tva za disleksijo) in se ka`e v {irokem spektru. Kot ka`ejo raziskave ( dr. Lidija Magajna , Specifi~ne u~ne te`ave nekatera novej{a spoznanja in usmeritve), je za kakovostno in uspe{no `ivljenje posameznika z disleksijo zelo pomembno, koliko in kak{no podporo je imel v svojem okolju v dobi odra{~anja. Torej je pomembno in odgovorno, da otroku pomagamo in mu damo prilo`nost, da se razvija celostno v skladu s svojimi potenciali. To mu bo omogo~ilo, da bo zrasel v zadovoljnega4</p> <p>odraslega, ki bo znal `iveti s svojo posebnostjo. Prav gotovo ga ni med bralci teh vrstic, ki se ne bi spomnil ur, ko se je skupaj z otrokom izmu~en sklanjal nad zvezki in knjigami in si `elel, da je to le no~na mora. No, naslednji dan se je vse skupaj ponovilo. In tako iz dneva v dan. Na sre~o na{i otroci nekatere te`ave tudi prerastejo in se tudi kak{en slon spremeni v muho. Otroci in star{i nikakor nimajo enostavnega `ivljenja, ~e jim zaradi disleksije branje, pisanje in ra~unanje pomeni izobra`evanje, v dobi vse`ivljenskega u~enja, veliko te`avo. Iz izpovedi star{ev velikokrat veje tudi nemo~, ko ne vemo ve~, kako pomagati. Ali pa otrok celo ne `eli in ne zmore ve~ sodelovati s star{em, saj no~e biti dojen~ek, `eli biti samostojen. Za samostojnost je vsakega otroka, ne le otroka z disleksijo, potrebno v odra{~anju opremiti z dolo~enimi spretnostmi. Otroci z disleksijo potrebujejo druga~ne kot tisti, ki z njo nimajo izku{enj. Nau~iti se morajo tudi npr. nekaterih socialnih spretnosti, ki jih ve~ina otrok usvoji mimogrede itd. V projektu BRAVOMI smo sku{ali zdru`iti potrebe otrok in star{ev ter mo`nosti, ki nam jih daje obstoje~a infrastruktura. Zastavili smo si nekaj ciljev, ki bi jih radi dosegli. Na{ prvi cilj je, da bi organizirali pomo~ pri delu za {olo. Ugotovili smo, da je to za otroke in star{e najve~ja obremenitev. Izku{nje nas u~ijo, da pomo~, ki je trenutno na trgu ( in{trukcije), ni vedno najustreznej{a. Otroci z disleksijo praviloma potrebujejo druga~en pristop. Centri za svetovanje v Sloveniji in zdravstveni domovi, v katerih so specialisti~ne ambulante, so obremenjeni in ne uspejo nuditi pomo~i pri rednem delu za {olo. To pomo~ bi lahko nudila mre`a BRAVOMI, in sicer redno ali ob~asno. Star{i se na sre~anjih o na{ih izku{njah veliko pogovarjamo, spra{ujemo in si svetujemo. Vedno pa ugotavljamo, da ve~ ko je potrebno ~asa posvetiti delu za {olo, manj imamo mo`nosti</p> <p>otroku nuditi drugo vrsto podpore, ki jo potrebuje. Vse prepogosto se spremenimo v opoldanskega u~itelja, ki mora popoldan ponoviti dopoldansko snov, vendar na drug na~in. Zato so otroci z disleksijo ~asovno bolj obremenjeni z delom za {olo, imajo manj mo`nosti za brezskrbno igro po pouku ali spro{~ujo~ sprehod s star{i, ki ga nujno potrebujejo. Vse to vna{a v odnos med star{a in njegovega otroka napetosti, kar slabi kvaliteto `ivljenja, `al, na koncu, celotne dru`ine. Na{a `elja je, da bi z organiziranjem pomo~i pri delu za {olo to stanje pomagali izbolj{ati. Verjamemo, da bi z organiziranjem ustrezne pomo~i pri popoldanskem delu za {olo omilili napetosti, ki nastajajo zaradi tovrstnih pritiskov in tako izbolj{ali kvaliteto dru`in in otrok, ki se sre~ujejo s te`avami zaradi disleksije. V izobra`evalnem sistemu otroci z disleksijo zaradi na~ina pou~evanja in preverjanja znanja do`ivljajo frustra...</p>