a305 disli cark mekanizmalari

Upload: serhat-yilmaz

Post on 08-Apr-2018

277 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  1/50

  1. DL ARK MEKANZMALARI

  1.1 Genel fadeler ve Snflandrmas

  Dili arklar; aralarnda bir kayma olumadan, iki mil arasnda kuvvet ve

  hareket ileten elemanlardr. G iletme bakmndan, mekanizmann bir dndren ve bir

  veya birka dndrlen eleman vardr. Genellikle mekanizmann kk dilisine

  pinyon, dierine ark denir. Millerin konumuna gre dili arklar ve ark

  mekanizmalar u ekilde snflandrlabilir.

  a) Eksenleri ayn dzlemde paralel olan iki mil arasnda g ve devir ileten

  arklara silindirik veya aln dili arklar denir. Dilerin yn ark eksenine gre paralel

  ise dz silindirik (ekil-1.1), eik ise helisel silindirik (ekil 1.2a) veya ift helisel

  silindirik (ok) (ekil-1.2b) dili ark adn alrlar. Ayrca arklar, birbirinin dnda veya

  iinde yuvarlamalarna gre d (ekil 1.1a) veya i (ekil 1.1b) silindirik dili arklar

  eklinde adlandrlrlar. dili arklar dz (ekil 1.1b), helisel (ekil 1.3a) ve ift

  helisel (ekil 1.3b) olabilirler.

  Herhangi bir dili arkn yarap sonsuz yapldnda kremayer denilen ubuk

  eklinde bir dili eleman elde edilir. Bu elemann dz veya helisel silindirik dili arkla

  almasna gre dz kremayer mekanizmas (ekil 1.1c) veya helisel kremayer

  mekanizmas (ekil 1.2c) meydana gelir.

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  2/50

  ekil-1.1

  ekil-1.2

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  3/50

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  4/50

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  5/50

  mekanizmann silindirik (ekil1.5.b) ve globoid (ekil 1.5.c) tipleri vardr. Ayrca spiral

  dili ark grubuna dahil olmayan fakat eksenleri ayn dzlemde olmayan ve keismeyen

  hipoid konik dililer (ekil 1.5.d) de vardr.

  ekil-1.5

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  6/50

  1.2 Dili arklarn Ana Boyutlar

  ekil-1.6 Dili arka ait boyutlar

  Taksimat Dairesi: zerinde dilerin taksimat yaplan ve esas dili arkn

  bykln belirleyen dairedir. Bu daire zerinde llen ve bir di kalnl ile bir di

  aras boluu kapsayan uzunlua di taksimat veya hatve denir.

  Di balarndan geen daireye ba dairesi, di tabanlarndan geen daireye de

  taban dairesi denir.

  Diin taksimat dairesi ile ba dairesi arasndaki boyuna ba ykseklii,

  taksimat dairesi ile taban dairesi arasndaki uzunlua ise taban ykseklii denir.

  Ba ykseklii modle eittir. Taban ykseklii ise dili arkn taban dairesi ile

  e alacak dili arkn ba dairesi arasnda bir boluk olmas gerektiinden modl

  kadar deil, biraz daha byk, yaklak 1,2.m kadar alnr. Ba ve taban yksekliklerinin

  toplam di yksekliini verir.

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  7/50

  Taksimat P; di kalnl S0 ve di aral e0a ayrlr.

  Bir dili arkn ana boyutlar ve aralarndaki bantlar yukardaki tanmlaragre yledir:

  Taksimat dairesi ap : d0

  Taksimat (hatve) : P

  Di says :P

  d.Z 0

  Modl : P

  m

  Ba ykseklii : ha= m

  Di ba dairesi ap : da = d0 +2 . ha = d0 + 2 m

  Taban ykseklii : hf= m + Sk1.2 m

  Di ba boluu : Sk0.2 m

  Taban dairesi ap : df= d0 2 hf d0-2.4 m

  Di kalnl :2

  ps0

  Di aral :2

  pe0

  1.3 Di Ama ekilleri

  Dili ark ifti birbirini kavradnda di yan yzeyleri birbiri zerindeyuvarlanmal (kaymal) ve bunun yansra mmkn olduu kadar az kaymas ile daha az

  anma, snma ve grltnn elde edilmesi gerekir. Di yan yzeylerine, her di

  pozisyonunda iletme oran ve buna bal evresel hzn her iki dili ark blm dairesi

  stnde bir dn boyunca sabit kalacak ekilde biim verilmi olmaldr. Ayrca

  dilerin mmkn olduu kadar basit takmlar vastasyla ucuz fiyatla imal edilmesi

  gerekir. Dili yan yzeylerinin profili bir sidloid veya bir evolvent yuvarlanma erisi

  olursa, bu artlar salanr.

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  8/50

  1.3.1 Di Yan Yzey Profilleri

  Sikloid bir dairenin bir dzlem veya bir silindir stnde yuvarlanmasyla eldeedilir. (ekil 1.3.1.a) Sikloid dilisi, mikro teknolojide ve saat sanayiinde takm dili

  arklar halinde kullanma alan bulmaktadr.

  Evolvent rnein gerilmi yay bir silindirden (temel dairesinden) salnrsa, yay

  zerinde alnan bir nokta evolvent erisini oluturur. (ekil 1.3.1.b). Artan temel dairesi

  ap ile evolvent erisi azalr. Sonsuz byklkteki bir temel dairesi apnda evolvent

  dz doru, dili arka, dili ubuu (kramayer) haline gelir. Bundan dolay bir evolvent

  dilisi, dorusal di yan yzeyi olan bir takmn yuvarlanmasyla imal edilebilir.

  1.3.2 Normal Di Ama

  Dili arklarda dililerin temas noktalar, tahrik eden ve edilen dililerin

  oluturduu bir kavrama hatt dorusu stnde hareket eder. Kavrama hatt, blm

  dairesinin temas noktasndaki teete gre 20 kavrama as kadar eik durumdadr.

  (ekil 1.3.2.a). Kavrama as 20 olan bir evolvent dilisi, normal dili adn alr.

  Diin kavrama as, yarm di yan yzey asdr. Bir normal diin

  karlatrlma profili, di yan yzey as 2 40 olan bir dili ubuu

  (kramayer)dir. Birbirini kavramas gereken dili arklarn, ayn modle ve ayn

  kavrama asna sahip olmalar gerekir.

  1.4 Dili arkn malat

  En yaygn tala kaldrlarak yaplan dili ark imalat metodu, azdrmal, ve

  vargellemeli yuvarlanma metodlardr. CNC kumandal di ama tezgahlar,

  yuvarlanmann oluturulmas esnasnda, 4 ile 5 eksenli kumandalarn ayr ayr tahrik

  edilmeleriyle takmn i parasna gre her trl konuma getirilmesini mmkn klar.

  Bu suretle en uygun (optimum) di profili imal edilebilir.

  En uygun bir di profili,

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  9/50

  * Aktarlabilen dnme momentini, * Byk titreimlere

  * Hareket dzgnln ve mr * Fazla snmaya

  * Verimi arttrr * Dilerin anmasna engel olur.Azdrma freteleri, genellikle aln dilerin almas iin uygulanr. Helisel

  ekildeki azdrma frezeleri, imal edilmesi gereken dili ark ileyerek ekillendirir.

  lerleme ve azdrma (yuvarlanma) hareketine klavuzluk eder ve tam olarak tala

  derinliine ayar edilir. Azdrma frezesinin helis adm, dili arkn admna karlk

  gelir.

  Azdrma frezerinin ekseni, dz dili arklarda ykselme asnda, helisel diliarklarda ilave olarak arkn eiklik asnda ayarlanr.

  Vargellemeli frezelerde, takm ve i paras, dnme hareketine uyum

  saladnda imalat yaplr. Ayn anda takm (kesici ark), tala kaldrmas iin gerekli

  olan ileri geri hareketini (kesme hareketini) eksen boyunca yapar. Helisel dilerin imal

  edilmeleri iin kesici ark (freze aks), ilave bir vidalama hareketini de yapar.

  Vargellemeli metod sayesinde dar olarak arka arkaya bulunan eitli dililer imal

  edilebilir.

  Talasz imalat metodu, zellikle kk aln ve konik dili ark imalatnda

  uygulama alan bulmaktadr. Yaygn olarak (rnein mikro teknoloji, ayrca ev ve bro

  makinalarnda) pskrtme dkml plastik maddeden yaplm dili arklar kullanlr.

  Tablo-1, dili ark imalat iin eitli metodlar hakknda bir zet vermektedir.

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  10/50

  2. HELSEL DL ARKLARBirbirine yakn olan (paralel, dikey ve herhangi bir ada) bir mildeki hareket

  ve kuvveti dier bir mile iletmek iin kullanlan mekanik elemanlardr. Dz dili

  arklarn almalar di yzeylerinin bir doru boyunca birbirine demesi neticesinde,

  hareket ve kuvvet iletiminde vuruntu ile beraber bir ses kartr. Bu vuruntu ve sesi

  nlemek iin dililer helis olarak yaplr. Di dorultular di ekseniyle sa ve sol eimli

  olarak oluturulur.

  Helisel dililer alma konumunda millerin durumuna gre:

  * mil eksenleri paralel alan helisel dililer

  * mil eksenleri dikey alan helisel dililer

  *mil eksenleri herhangi bir a altnda alan helisel dililer diye snflandrlr.

  Helisel dililere eksenel olarak gelen kuvvetleri karlamak iin dililerin

  milleri iyi yataklanmaldr. Kaymal ve rulmanl yataklar kullanrken yataklarn

  seiminde gereken kuvvetlere dikkat edilmesi gerekir. Grup halinde alan helis

  dililerin birinin eimi, saa ise dierinin eimi sola olmaldr. Bylece yataklara gelen

  eksenel kuvvetler yok edilmi olur.

  2.1 ki Kademeli Helisel Dili ark Mekanizmas rnek Hesab

  Giri devir says (ng) : 2900 d/d

  k devir says (n) : 225 d/d

  letilecek g (Ni) : 5 kW

  2.1.1 evrim Oran

  89,12225

  2900

  n

  ni

  g2,1 olduundan iki kademeli dili kutusu yeterli olacaktr.

  i 8 ise bir kademeli,

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  11/50

  i 45 ise iki kademeli,

  i 200 ise kademeli dili kutusu yeterli olacaktr.

  Z1= 22 kabul edelim.

  2.1.2 Modl Hesab

  Dili Malzemesi 16 MnCr 5 seildi. Tablo IIden;

  mm/N1630mm/N460 limHFlim deerleri alnr.

  Emniyet Katsays

  S= 1.8 (1.7-2 arasnda olmaldr)

  Dili entik faktr

  YS= 0,95

  Yzey Prz Faktr

  ok hassas ilenip parlatlm dililerde;ZR= 1

  deerleri kabul edildikten sonra;

  RSlimF

  em Z.Y.S

  e

  1.95,0.8.1

  460eem

  mm/N78,242eem olarak bulunur.

  Eim As;

  15

  Di Form Faktr;

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  12/50

  Z1= 22 di olarak alrsak; x= 0 profil kaydrma yoktur. Tablo IIIden

  YF = 2,83 olarak bulunur.

  b/m oran;Kutu eklinde gvde iinde, iyi yataklanm ise 15 b/m 25 arasnda bir

  deer seilmelidir.

  b/m= 20

  Yan yzey form faktr

  0vex15 profil kaydrma hali iin;ZH= 1,72 (Tablo 14)

  Malzeme Faktr

  Tablo 4den elik malzeme iin,

  ZM= 271 N/mm

  Yalama FaktrKL= 1 Tablo 5den seildi.

  Yzey Prz Faktr

  ZR= 1 seildi.

  Hz Faktr

  lk hesaplamalarda Z 1v

  (Tablo 6)

  Yzey Basnc Emniyet Deeri

  ]mm/N[ZZK.S

  VRLlimH

  emb

  1.1.1.8,1

  1630emb

  mm/N56,905emb

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  13/50

  Dnme Momenti

  Md =WP

  2900.

  30.10.5M

  3

  d

  m.N4643,16Md

  dM 16464,3 N.mm

  Di Dibi Mukavemetine Gre Modl Deeri;

  3

  em1

  Fd

  e.z.m

  bY.cos.M.3

  m

  3

  78,242.22.20

  83,2.15cos.3,16464.3m

  m= 1,08

  Yan Yzey Mukavemetine Gre Modl Deeri;

  3 2

  emb21

  2MH

  2d

  .Z.m

  b

  )Z.Z(cos.M.

  i

  1i.6.3m

  322

  22

  56,905.22.20

  )271.72,1(.15cos.3,16464.

  89,12

  189,126.3m

  m= 1,18 mm

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  14/50

  Modl deeri Tablo 7den

  m= 1.5 seildi

  Aln Modl;

  cos

  mm t

  15cos

  5,1m t

  55,1m t

  Aln Taksimat;

  .mP tt

  .55,1Pt

  87,4Pt

  2.1.3 I. Kademe Dililerinin Boyut Hesaplar

  2.1.3.1 Bir Nolu Dilinin Hesab

  Taksimat Dairesi ap;

  t11t M.Zdo

  55,1.22do 1t

  mm1,34do 1t

  Ba Dairesi ap

  m.2doda 1t1

  5,1.21,34da 1t

  mm1,37da 1t

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  15/50

  Taban Dairesi ap

  m5,2dodf 1t1

  5,1.5,21,34df1

  mm35,30df1

  Di Kalnl

  1hf 1,2 .m

  1hf 1,2. 1,5

  1hf 1,8 mm

  2.1.3.2. ki Nolu Dilinin Hesab

  Birinci Kademe evrim Oran;

  T1 i.25,1i

  88,12.25,1i1

  49,4i1

  Di Says

  1

  21

  Z

  Zi

  112 Z.iZ

  2Z 4,49 . 22

  2Z 99

  Taksimat Dairesi ap

  dot 2= Z2. Mt

  dot 2= 99 . 1,55

  dot 2

  = 153,45 mm

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  16/50

  Ba Dairesi ap

  m.2doda 2t2

  da2 = 153,45 + 2 . 1,5

  da2 = 156,45 mm

  Taban Dairesi ap

  m.5,2dodf 2t2

  2df 153,45- 2,5 . 1,5

  2df 149,7 mm

  Di Kalnl

  hf2= 1,2. M

  hf2= 1,2. 1,5

  hf2= 1,8

  Di Genilii

  b/m = 20

  5,1

  b=20

  b= 20. 1,5

  b= 30 mm

  2.1.3.3 Di Dibi Mukavemetinin Kontrol

  Teetsel Kuvvet

  1t

  dt do

  M.2F

  1,34

  3,16464.2Ft

  Ft = 965,65 N

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  17/50

  letme Faktr

  Tablo 8den Ki = 1,25 tablodan seilir.

  Dinamik Faktr

  w.2

  doV 1t

  310.30

  2900..

  2

  1,34V

  V= 5, 18 m/sn

  Tablodan 9dan DIN 8 kalitesini seersek;

  Kv = 1,28 olur.

  Profil Kavrama Oran

  tt

  t1o22

  221

  21

  2

  p cos.p

  sin.argragrar

  ra1 =2

  da12

  dodoa 2t1t1o

  ra1 =2

  1,37

  2

  45,1531,34a 1o

  ra1 = 18,55 mm mm78,93a 1o

  ra2 =2

  da 2

  ra2 =

  2

  45,156

  ra2 = 78,225 mm

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  18/50

  rg1= cos.

  2

  do 1t

  rg1= 20cos.2

  1,34

  rg1= 16,02 mm

  rg2 = cos.2

  do 2t

  rg2 = 20cos.2

  45,153

  rg2= 72,098 mm

  t Aln kavrama as

  tan t tan 20/cos 15

  t 20,65

  65,20cos.87,4

  65,20sin.78,93098,72225,7802,1655,18 2222

  p

  p 1,45

  Kavrama Faktr

  45,1/1/1Y

  69,0Y

  Eitim As Faktr

  120

  1Y

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  19/50

  120

  151Y

  875,0Y

  Kavrama Hatas

  fe = 12 (Tablo 10)

  3065,965

  bFt

  mm/N19,32b

  Ft

  qL = 0,98 (Tablo 11)

  41,1Kf (Tablo 12)

  Genilik Yk Dalm Faktr

  25,1Kf

  Di Kalitesi 5-6 7-8 9-10 11-12

  fK 1.15 1.25 1.35 1.5

  Y.Y.Y.K.K.K.K.m.bF Fffvi

  te

  875,0.69,0.83,2.25,1.41,1.28,1.25,1.5,1.30

  65,965e

  mm/N4,103e

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  20/50

  e

  eemS

  4,10378,242S

  35,2S

  Emniyet Asndan Uygundur.

  2.1.3.4 Yan Yzey Mukavemetinin Hesaplanmas

  minvRLlimHbem

  S

  1.Z.Z.K

  Yzeyde Hertz Basnc

  mm/N1630limH

  Yalama Faktr

  KL= 1

  Yzey Prz Faktr

  ZR= 1 seildi.

  Hz Faktr

  ZV= 1dir. (Tablo 6)

  Emniyet Katsays

  4,1Smin

  4,1

  1.1.1.1.1630bem

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  21/50

  6,1377bem N/mm

  Oluan Yzey Basnc

  z.z.z..

  i

  1i.

  do

  WMH

  1

  1

  1t

  Htb

  evresel Kuvvet

  HHvit

  Ht K.K.K.K.b

  FW

  Aln Yk Dalm Faktr

  K 45,1H (Tablo 13)

  Genilik Yk Dalm Faktr

  50,1KH

  Di Kalitesi 5-6 7-8 9-10 11-12

  HK 1.30 1.50 1.70 2.00

  Adm Kavrama Oran

  65,187,4

  15.tan.30

  P

  tan.b

  t

  Z = 0,80 (Tablo 13)

  50,1.45,1.28,1.25,1.30

  65,965W tH

  mm/N02,112W tH

  Yan Yzey Form Faktr

  ZH= 1,72 (Tablo 14)

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  22/50

  Malzeme Faktr

  ZM= 271 N/mm (Tablo 4)Bu tablodan seilen deerlere gre, oluan yzey basnc;

  80,0.271.72,1.49,4

  149,4.

  1,34

  02,112b

  b 747,35 N/mm

  b

  bemS

  35,747

  6,1377S

  S= 1,84Emniyet Asndan Uygundur.

  2.1.4. II. Kademe Dililerinin Boyut Hesaplar

  kinci Kademe evrim Oran;

  21t i.ii

  1

  T2

  iii

  49,4

  89,12i2

  87,2i2

  alma Momenti

  11d2d i.MM Md2 = 16464,3. 4,49

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  23/50

  Md2 = 73924,71 N.mm

  Z3 = 22 di olarak alalm.

  Di Form Faktr

  YF = 2,83 (Tablo 3)

  2.1.4.1 Modl Hesab

  Malzeme, I. Kademe dili malzemesiyle ayn seildi. Buna gre;

  Di Dibi Mukavemetine Gre Modl Deeri

  3

  eem3

  Fd

  .z.m

  bY.cos,M

  .3m

  378,242.22.20

  83,2.15cos.71,73924.3m

  m= 1,78

  Yan Yzey Mukavemetine Gre Modl Deeri

  3 2bem

  23

  2MH

  2.d

  .z.m

  b

  )z.z(.cosM.

  i

  1i6.3m

  322

  22

  56,905.22.20

  )271.72,1(.15cos.71,73924.

  89,12

  189,126.3m

  m= 1,94

  Modl deeri tablo7den

  m= 2 seildi

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  24/50

  Aln Modl

  cos

  mm t

  15cos

  2m t

  07,2m t

  Aln Taksimat

  Pt= . m t

  Pt= . 2,07Pt= 6,5

  Drdnc Dilinin Di Says

  324 Z.iZ

  Z4 = 2,87.22

  Z4 = 63,14

  Z4= 63 di

  2.1.4.2 Nolu Dilinin Hesab

  Taksimat Dairesi ap

  33t0z.md

  22.07,2d3t0

  mm54,45d3t0

  Di Ba Dairesi ap

  m.2dd33 ota

  2.254,45d3a

  mm54,49d3a

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  25/50

  Taban Dairesi ap

  m.5,2dd 33 otf

  2.5,254,45d3f

  mm54,40d3f

  Di Kalnl

  m.2,1h3f

  2.2,1h 3f mm.4,2h

  3f

  2.1.4.3 DRT NOLU DLNN HESABI

  Taksimat Dairesi ap

  4tot z.md 4

  63.07,2d4ot

  mm41,130d4ot

  Di Ba Dairesi ap

  m.2dd4ot4a

  2.241,130d4a

  mm41,134d 4a

  Taban Dairesi ap

  m.5,2dd44 otf

  2.5,241,130d4f

  mm41,125d 4f

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  26/50

  Di Kalnl

  m.2,1h4f

  2.2,1h4f

  mm4,2h4f

  Di Genilii

  20m

  b

  202

  b

  b= 40 mm

  2.1. 4.3.1 Di Dibi Mukavemetinin Kontrol

  Y.Y.Y.K.K.K.K.m.bFt

  Fffvie

  Ki= 1,25 olarak nceden seilmiti. (Tablo 8)

  Dinamik Faktr

  w.2

  dV 3

  ot

  n2 = n1/i1

  n2 = 2900 / 4,49

  n2 = 645,88 d/d

  310.30

  88,645..

  2

  54,45V

  V=1,54 m/sn

  Tablo 9dan Kv = 1,1 seildi.

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  27/50

  Teetsel Kuvvet

  3ot

  dt

  d

  M.2F

  54,45

  71,73924.2Ft

  Ft = 3246,58 N

  Profil Kavrama Oran

  tt

  t20244

  223

  23

  p cos.P

  sin.argarrgra

  )zz(.cos2

  m

  2

  dodoa 43

  t4t3t20

  )6322(15cos.2

  07,2a 02

  mm08,91a 02

  2

  dara 33

  2

  54,49ra3

  ra3=24,77 mm

  2

  dara 44

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  28/50

  2

  41,134ra 4

  mm21,67ra4

  cos.2

  dorg 3t3

  20cos.2

  54,45rg3

  mm4,21rg3

  cos.2

  dotrg 44

  20cos.2

  41,130rg

  4

  mm27,61rg4

  65,20cos.5,6

  65,20sin.08,9127,6121,674,2177,24 2222

  p

  31,1p

  Kavrama Faktr

  76,0Y

  31,1/1Y

  /1Y

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  29/50

  Eim As Faktr

  Y= 0,875 (I. Kademe hesaplarnda bulunmutu.)

  Kavrama Hatas

  fe= 14 (Tablo 10)

  mm/N16,81

  b

  F

  40

  58,3246

  b

  Ft

  t

  qL= 0,90 (Tablo 11)

  Aln Yk Dalm Faktr

  FK = 1,18 (Tablo 12)

  Genilik Yk Dalm FaktrFK = 1,25 olarak daha nceden bulunmutu.

  Di Form Faktr

  YF= 2,83 olarak Tablo 3den okunur.

  Y.Y.Y.K.K.K..K.m.b

  Ffffvi

  te

  875,0.76,0.83,2.25,1.18,1.1,1.25,1.2.40

  58,3246e

  mm/N9,154e

  e

  eem

  S

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  30/50

  9,154

  78,242S

  57,1S Emniyet uygundur.

  2.1.4.3.2 YAN YZEY MUKAVEMETNN KONTROL

  Yzeyde Hertz Basnc

  mm/N1630limH

  Yalama Faktr

  KL= 1 (Tablo 5)

  Yzey Prz Faktr

  ZR= 1 seildi.

  Hz Faktr

  ZV= 1dir. (Tablo 6)

  Oluan Emniyet Basnc

  minVRLlimHbem

  S

  1.Z.Z.K.

  4,1

  1.1.1.1.1630bem

  6,1377bem N/mm

  Oluan Yzey Basnc

  z.z.z..i

  1i.

  do

  WMH

  2

  2

  3t

  Htb

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  31/50

  evresel Kuvvet

  HHvit

  Ht K.K.K.K.

  b

  FW

  Aln Yk Dalm Faktr

  K 19,1H (Tablo 13)

  Genilik Yk Dalm Faktr

  50,1KH daha nce bulunmutu.

  50,1.19,1.1,1.25,1.40

  58,3246WHt

  WHt = 199,21 N/mm

  Adm Kavrama Oran

  65,1

  5,6

  15tan.40

  Ptan.b t

  Z = 0,90

  Yan Yzey Form Faktr

  ZH= 1,72 (Tablo 14)

  Malzeme Faktr

  ZM= 271 N/mm (Tablo 4)

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  32/50

  Oluan Yzey Basnc

  90,0.271.72,1.

  87,2

  187,2.

  54,45

  21,199b

  b 1018,86 N/mm

  b

  bemS

  86,10186,1377S

  S= 1,35

  Emniyet Asndan Uygundur.

  DL ANA BOYUTLARI

  1. DL 2. DL 3. DL 4. DLTAKSMAT DARES API 34.1 153.45 45.54 130.41

  BA DARES API 37.1 156.45 49.54 134.41

  TABAN DARES API 30.35 149.7 40.54 125.41

  D SAYISI 22 99 22 63

  D GENL 30 30 40 40

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  33/50

  Tablo 2

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  34/50

  Tablo 3 : Di Form Faktr YF

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  35/50

  Tablo 4 : Malzeme Faktr ZM

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  36/50

  Tablo 5 : Yalama Faktr KL

  evre Hz V

  Tablo 6 : Hz Faktr ZV

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  37/50

  Tablo 7 : Standart Modl Deerleri

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  38/50

  Tablo 8 : letme Faktr K

  Tablo 9 : Dinamik Faktr KV

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  39/50

  Tablo 10 : DIN 867ye gre zin Verilen Kavrama Hatalar fpe ve fe

  Genilik Yk Dalm Faktr FK

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  40/50

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  41/50

  Tablo 13 : Kavrama Faktr

  Tablo 14 : Yan Yzey Form Faktr ZH

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  42/50

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  43/50

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  44/50

  NDEKLER

  TABLO LSTES

  1. DL ARK MEKANZMALARI 1

  1.1 Genel fadeler ve Snflandrmas 1

  1.2 Dili arklarn Ana Boyutlar 6

  Taksimat Dairesi 6

  1.3 Di Ama ekilleri 7

  1.3.1 Di Yan Yzey Profilleri 8

  1.3.2 Normal Di Ama 8

  1.4 Dili arkn malat 8

  2. HELSEL DL ARKLAR 102.1 ki Kademeli Helisel Dili ark Mekanizmas rnek Hesab 10

  2.1.1 evrim Oran 10

  2.1.2 Modl Hesab 11

  Emniyet Katsays 11

  Dili entik faktr 11

  Yzey Prz Faktr 11

  Eim As 11Di Form Faktr 11

  Yan yzey form faktr 12

  Malzeme Faktr 12

  Yalama Faktr 12

  Yzey Prz Faktr 12

  Hz Faktr 12

  Yzey Basnc Emniyet Deeri 12

  Dnme Momenti 13

  Di Dibi Mukavemetine Gre Modl Deeri 13

  Yan Yzey Mukavemetine Gre Modl Deeri 13

  Aln Modl 14

  2.1.3 I. Kademe Dililerinin Boyut Hesaplar 14

  2.1.3.1 Bir Nolu Dilinin Hesab 14

  Taksimat Dairesi ap 14

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  45/50

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  46/50

  kinci Kademe evrim Oran 22

  alma Momenti 22

  Di Form Faktr 23

  2.1.4.1 Modl Hesab 23

  Di Dibi Mukavemetine Gre Modl Deeri 23

  Yan Yzey Mukavemetine Gre Modl Deeri 23

  Aln Modl 24

  Aln Taksimat 24

  Drdnc Dilinin Di Says 24

  2.1.4.2 Nolu Dilinin Hesab 24

  Taksimat Dairesi ap 24

  Di Ba Dairesi ap 24

  Taban Dairesi ap 25

  Di Kalnl 25

  2.1.4.3 Drt Nolu Dilinin Hesab 25

  Taksimat Dairesi ap 25

  Di Ba Dairesi ap 25

  Taban Dairesi ap 25

  Di Kalnl 26

  Di Genilii 26

  2.1. 4.3.1 Di Dibi Mukavemetinin Kontrol 26

  Dinamik Faktr 26

  Teetsel Kuvvet 27

  Profil Kavrama Oran 27

  Kavrama Faktr 28

  Eim As Faktr 29Kavrama Hatas 29

  Aln Yk Dalm Faktr 29

  Genilik Yk Dalm Faktr 29

  Di Form Faktr 29

  2.1.4.3.2. Yan Yzey Mukavemetinin Kontrol 30

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  47/50

  Yzeyde Hertz Basnc 30

  Yalama Faktr 30

  Yzey Prz Faktr 30

  Hz Faktr 30

  Oluan Emniyet Basnc 30

  Oluan Yzey Basnc 30

  evresel Kuvvet 31

  Aln Yk Dalm Faktr 31

  Genilik Yk Dalm Faktr 31

  Adm Kavrama Oran 31

  Yan Yzey Form Faktr 31

  Malzeme Faktr 31

  Oluan Yzey Basnc 32

  DL ANA BOYUTLARI 32

  KAYNAKLAR

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  48/50

  TABLO LSTES

  Tablo-1 Dili arklar in malat Metodlar 9

  Tablo-2 33

  Tablo-3 Di Form Faktr YF 34

  Tablo-4 Malzeme Faktr ZM 35

  Tablo-5 Yalama Faktr KL 36

  Tablo-6 Hz Faktr ZV 36

  Tablo-7 Standart Modl Deerleri 37

  Tablo-8 letme Faktr K 38

  Tablo-9 Dinamik Faktr KV 38

  Tablo-10 DIN 867ye Gre zin Verilen Kavrama Hatalar fpe ve fe 39

  Tablo-11 Yardmc Faktr qL 40

  Tablo-12 Aln Yk Dalm FaktrF

  K 40

  Tablo-13 Kavrama Faktr Z 41

  Tablo-14 Yan Yzey Form Faktr ZH 41

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  49/50

  KAYNAKLAR

  Kay Kasnak ve Dili ark Mekanizmalar

  Prof. Dr. Ing. Fatih C. Babalk

  Makine Elemanlar

  Cilt II- G ve Hareket letim Elemanlar

  Prof. Dr. Mustafa Akkurt

  http://www.a305teyim.com

 • 8/6/2019 A305 Disli Cark Mekanizmalari

  50/50

  NSZ

  Bu yl ii projesi bir buuk ay gibi bir srede hazrlanm olup projede; dililer

  hakknda genel bilgiler, iki kademeli helisel dili kutusundaki dililerin hesab ve mukavemet

  kontrolleri yaplmtr.

  Projenin beklenen yarar salamas dileiyle bata hocam Yrd. Do. Dr. Nedim

  GERGER olmak zere bu almamda emei geen tm arkadalara teekkr bir bor

  bilirim.

  Enver KKDOAN

  Balkesir

  ubat 2000