2.akutna kardijalna stanja

of 17/17
AKUTNA KARDIJALNA STANJA AKUTNA KARDIJALNA STANJA VESNA ŠEPER, bacc.ft. VESNA ŠEPER, bacc.ft. AKUTNA KARDIJALNA STANJA AKUTNA KARDIJALNA STANJA

Post on 24-Jun-2015

624 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

AKUTNA KARDIJALNA AKUTNA KARDIJALNA STANJA STANJA

VESNA

EPER, bacc.ft.

AKUTNE KARDIJALNE BOLESTIInsuficijencija srca Ishemi ka bolest srca Angina pectoris Infarkt miokarda Poreme aji sr anog ritma

INSUFICIJENCIJA SRCA

Kod oboljenja sr anog mi i a. Kod slabe prehrane sr anog mi i a. Kod volumnog ili tlakovnog optere enja.

KOMPENZIRANO DEKOMPENZIRANO SRCE

KLASIFIKACIJA INSUFICIJENCIJE

4 razreda funkcionalnog kapaciteta. Pojava angine pectoris. Na temelju subjektivnih podataka.

INSUFICIJENCIJA L.SRCAKod reumatskih gre aka srca. Kod koronarne bolesti. Kod hipertenzije. Dominatni simptom DISPNEA.

INSUFICIJENCIJA D. SRCA

Rje e, tek u kasnijoj fazi bolesti. Zastoj u velikim venama. Otok jetre.

OSTALI SIMPTOMI

Oligurija. Porast TT/kg. Edemi.

POSTAVLJANJE DG.

EKG. Rtg. srca i plu a (AP, LL). Labaratorijske pretrage.

LIJE ENJE OSNOVNE BOLESTI

Kod sr anih gre aka pravovremena op. Kod hipertonije uklanjanej imbenika rizika.

KOREKCIJA

IMBENIKA RIZIKA

Redukcija TT/kg. Ograni avanje soli. Ograni iti unos alkohola. Korekcija anemije. Oprez kod infekcija. Za tita od tromboza i embolije. Prepoznavanje aritmija.

MEDIKAMENTNO LIJE ENJELijekovi koji ja aju snagu i brzinu kontrakcije miokarda. VAZODILATATORI smanjuju optere enje srca. Diuretici.

RE IM

IVOTA I RADA

KAUTNI EDEM PLU A