ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ altec software...

of 44 /44
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

Upload: others

Post on 16-Jul-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

Page 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ __________________________________________ 2

ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ _____________________________ 2

Αρχιτεκτονική – Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας ....................................................... 2

Πρώτο Επίπεδο (First Tier) – Database Server .................................................................................... 2

∆εύτερο Επίπεδο (Second Tier) – Application Server ......................................................................... 2

Thread Models ...................................................................................................................................... 4

Τεχνολογία R.O.A.D.S. ....................................................................................................................... 6

Πλεονεκτήµατα και οφέλη ................................................................................................................... 7

Σε επιχειρηµατικό επίπεδο, η χρήση της τεχνολογίας R.O.A.D.S.: ..................................................... 7

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ALTEC Software ATLANTIS ERP ............................................... 8

Μοντέλα επικοινωνίας (Communication Models) ............................................................................... 9

∆ιαφορετικά φυσικά επίπεδα (Μηχανές) για κάθε λογικό επίπεδο εφαρµογής ................................... 9

Συνδυασµός Application Server Task & Client Task στον ίδιο Client Workstation .......................... 10

(Προτεινόµενη Τοπολογία για τοπικά δίκτυα [LAN]) ....................................................................... 10

Αποµακρυσµένη σύνδεση µε χρήση µισθωµένης ή απλής τηλεφωνικής γραµµής. ........................... 11

Internet σύνδεση µέσω Internet Provider ........................................................................................... 12

Επικοινωνία µε άλλες εφαρµογές ....................................................................................................... 13

Επικοινωνία µε το Εξωτερικό Περιβάλλον ........................................................................................ 13

Roads Web Service (RWS.exe) .......................................................................................................... 14

ΑΠAΙΤΗΣΕΙΣ Hardware & System Software ........................................................ 15

Database Server .................................................................................................................................. 15

Oracle ................................................................................................................................................. 15

Application Servers ............................................................................................................................ 17

Page 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

Σταθµοί Εργασίας (Workstation Clients) ........................................................................................... 19

ΜΕΡΟΣ III - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ___ 1

∆οµή Οργανισµού .................................................................................................. 1

Περιβάλλον Εργασίας Χρήστη ............................................................................... 2

Εργονοµικός σχεδιασµός οθονών και παραµετροποίησή τους .............................. 4

Ευέλικτη παρουσίαση και αναζήτηση πληροφορίας .............................................. 6

Υψηλή ευχρηστία και προσαύξηση χαρακτηριστικών ........................................... 7

Καθορισµός Χρηστών και Ασφάλεια ...................................................................... 8

Γενικές δυνατότητες λειτουργίας συστήµατος ...................................................... 9

Εκτυπώσεις στο ALTEC Software ATLANTIS ERP ................................................ 10

Βασικές εκτυπώσεις ........................................................................................................................... 10

Ελεύθερες εκτυπώσεις ........................................................................................................................ 13

Σχεδιαζόµενες εκτυπώσεις ................................................................................................................. 15

UBS: ALTEC Software Basic Scripting Language ............................................................................ 19

ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ................................................................................................................................ 20

Page 4: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 1

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ALTEC SOFTWARE

ATLANTIS ERP

TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Page 5: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 2

TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχιτεκτονική – Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας

Το σύστηµα βασίζεται σε Three Tier αρχιτεκτονική και θα εγκατασταθεί σε δίκτυο υπολογιστών µε χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP. Το σύστηµα αποτελείται από τρία διακριτά επίπεδα:

Database Server

Application Server

Client

Πρώτο Επίπεδο (First Tier) – Database Server

Αποτελώντας το βασικότερο επίπεδο του συστήµατος, ο Database Server παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την αποθήκευση, ανάκτηση, ενηµέρωση και συντήρηση των δεδοµένων του συστήµατος καθώς επίσης και όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς για την ακεραιότητα των δεδοµένων (Data Integrity).

∆εύτερο Επίπεδο (Second Tier) – Application Server

Αποτελεί το κύριο τµήµα του λογισµικού, στο οποίο εκτελούνται οι περισσότερες λειτουργίες, εκτός εκείνων που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση των οθονών εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης περισσότερων του ενός Application Servers σε διαφορετικά µηχανήµατα, αξιοποιώντας, µε τον τρόπο αυτό, οποιαδήποτε διαθέσιµη υπολογιστική ισχύ και εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα ανταπόκρισης, αξιοπιστίας και επεκτασιµότητας.

Με την κατανοµή των Application Servers σε ανεξάρτητα µηχανήµατα, επιτυγχάνεται αποσυµφόρηση του συνολικού φόρτου του συστήµατος, αφού κάθε Application Server είναι σε θέση να υποστηρίξει ένα υποσύνολο του συνολικού αριθµού των Remote Clients (π.χ. Ο Application Server A θα εξυπηρετεί τους Clients του υποκαταστήµατος Α, ενώ o Application Server B θα εξυπηρετεί τους Clients του υποκαταστήµατος Β).

Page 6: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 3

Τρίτο Επίπεδο (Third Tier) – Client

To τρίτο επίπεδο του λογισµικού αποτελεί τη επαφή του χρήστη µε το σύστηµα (User Interface). Στο επίπεδο αυτό, πραγµατοποιείται η διαχείριση των Οθονών Εργασίας (User Screens) καθώς επίσης και η µορφοποίηση των δεδοµένων που εµφανίζονται. H επικοινωνία του Client µε τον Application ή τους Application Servers πραγµατοποιείται κάνοντας χρήση ενός µόνο πακέτου δεδοµένων κάθε φορά. Έτσι, επιτυγχάνεται ο βέλτιστος χρόνος απόκρισης µεταξύ του Client και του Application Server, δεδοµένου ότι τα δυο αυτά επίπεδα µπορούν να λειτουργήσουν πάνω σε µια τηλεπικοινωνιακή γραµµή (Leased Line, Dialup, Internet Connection), εξασφαλίζοντας έτσι µικρούς χρόνους απόκρισης σε όλο το σύστηµα.

Η αρχιτεκτονική Client – Server τριών επιπέδων (Three Tier) έχει διεθνώς αποδειχθεί ως η πλέον κατάλληλη για δικτυακές εγκαταστάσεις, σε αντίθεση µε την αρχιτεκτονική Client – Server δύο επιπέδων (Two Tier), είτε Fat-Client, είτε Fat-Server.

Page 7: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 4

Η συγκρότηση του συστήµατος σε τρία επίπεδα εξασφαλίζει:

Tην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του δικτύου λόγω µεταφοράς µεγάλου όγκου δεδοµένων π.χ. η εκτέλεση ενός Query για την ανάκτηση µερικών εγγραφών από έναν πίνακα µε δεκάδες χιλιάδες εγγραφές γίνεται στο διακοµιστή εφαρµογής (Application Server), από τον οποίο µεταφέρεται στο χρήστη µόνο το αποτέλεσµα.

Τη δυνατότητα διαχωρισµού του διακοµιστή δεδοµένων (Database Server) από το διακοµιστή ή τούς διακοµιστές εφαρµογής (Application Servers), ώστε να εκτελούνται σε διαφορετικά µηχανήµατα. Κατά συνέπεια, ο καθορισµός των κρίσιµων µεγεθών απόδοσης των αντίστοιχων µηχανών (sizing) µπορεί να γίνεται ανεξάρτητα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται απεριόριστη επεκτασιµότητα, χωρίς ανακατασκευή, του λογισµικού.

Τη µέγιστη ευελιξία στην επιλογή του διακοµιστή δεδοµένων, καθώς επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε µηχανήµατος µε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα (π.χ. Windows NT ή UNIX etc), µε µοναδική απαίτηση τη δυνατότητα επικοινωνίας δια µέσου TCP/IP πρωτοκόλλου. Έτσι, είναι δυνατή η µεταγενέστερη αναβάθµιση ως προς τη βάση δεδοµένων µε την αλλαγή / αναβάθµιση του µηχανήµατος, χωρίς να επηρεάζεται το υπόλοιπο σύστηµα.

Thread Models

To ALTEC Software ATLANTIS ERP υποστηρίζει τη µέθοδο διαχείρισης µνήµης (Multi Thread Model) για καλύτερη απόδοση του συνολικού συστήµατος.

Page 8: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 5

Multi Thread Model

Μέθοδος, κατά την οποία, τα Requests που θέτει ο εκάστοτε Client προωθούνται προς τον ∆ιακοµιστή ∆εδοµένων (Database Server), ανεξάρτητα από τη σειρά µε την οποία έχουν τεθεί. Με τη µέθοδο αυτή, ο Application Server µετατρέπεται σε κόµβο δροµολόγησης από και προς τον Database Server. H συγκεκριµένη µέθοδος αυξάνει το συνολικό βαθµό απόδοσης του συστήµατος, αφού ο Database Server είναι αυτός που διαχειρίζεται µε βέλτιστο τρόπο τα Client Requests µε ειδικούς αλγόριθµους του εκάστοτε κατασκευαστή.

Page 9: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 6

Τεχνολογία R.O.A.D.S.

Το νέο σύστηµα λογισµικού βασίζεται στην πρωτοποριακή τεχνολογία R.O.A.D.S. (Reusable Objects for Application Development Systems). H τεχνολογία R.O.A.D.S. είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης 3-tier Client/Server, On Line Transaction Processing (OLTP) εφαρµογών και αποτελείται από:

Ένα σύνολο αυτόνοµων συστατικών λογισµικού (Business Objects)

Ένα σύστηµα επικοινωνίας των Objects µεταξύ τους (API) που βασίζεται στην ανταλλαγή µηνυµάτων (messaging)

Μια πρότυπη µεθοδολογία συνδυασµού των Objects µεταξύ τους για τη δόµηση εφαρµογών οποιουδήποτε µεγέθους και πολυπλοκότητας.

Ο όρος Object αναφέρεται σε µια αυτόνοµη µονάδα λογισµικού, που εξυπηρετεί ένα σύνολο επιχειρηµατικών λειτουργιών. Η αυτονοµία αυτή εξασφαλίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης (Reuse) των ίδιων συστατικών σε περισσότερες από µία εφαρµογές, π.χ. το συστατικό λογισµικού (Business Object) “Πελάτης” αποτελεί συστατικό µίας εµπορικής εφαρµογής αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συστατικό και σε µία περισσότερο εξειδικευµένη εφαρµογή, π.χ. ∆ιαχείρισης Χρηµατιστηριακών Γραφείων, το Object “Επισκέπτης” µίας Νοσοκοµειακής εφαρµογής έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τov “Επισκέπτη” µίας Ξενοδοχειακής εφαρµογής κ.α.

Μια εφαρµογή υλοποιηµένη µε την τεχνολογία R.O.A.D.S δεν είναι τίποτε άλλο από ένα λειτουργικό συνδυασµό διαφορετικών λογικών συστατικών, συνδεδεµένων έτσι, ώστε να συνθέτουν µία ολοκληρωµένη και εξειδικευµένη, σε λογική, ενότητα.

Η νέα γενιά εφαρµογών της σειράς προϊόντων ALTEC SOFTWARE αναπτύσσεται µε τις πιο σύγχρονες µεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού µε εξαιρετική έµφαση στα θέµατα ποιότητας και ευκολίας χειρισµού. Στα πλαίσιο των διαδικασιών αυτών εντάσσεται και η χρήση των πιο σύγχρονων Object Oriented Μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισµικού (Coad/Yourdon, OMT και Unified Method).

Η τεχνολογία R.O.A.D.S υπόσχεται πλήρη επεκτασιµότητα του λογισµικού, εξασφαλίζοντας εύκολη και γρήγορη προσθήκη εξειδικευµένων Μodules για κάθε επιχείρηση και τις ανάγκες της.

Η τεχνολογία R.O.A.D.S χρησιµοποιεί την πλέον σύγχρονη πλατφόρµα ανάπτυξης για Windows (Delphi Client Server Suite). H πλατφόρµα του Delphi προσφέρει υψηλές λειτουργικές επιδόσεις σε ταχύτητες διαχείρισης των βάσεων δεδοµένων και υψηλή τεχνολογία συνδεσιµότητας για την πρόσβαση σε Database Servers.

Ευκολία κλιµάκωσης (scalability) των εφαρµογών. Συγκεκριµένα, η προσθήκη R.O.A.D.S. Clients µε τοπικές ή αποµακρυσµένες συνδέσεις περιορίζεται µόνο από το διαθέσιµο hardware. Παράλληλα, όσον αφορά στις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιούνται, δεν υπάρχει πρακτικά περιορισµός στον όγκο των δεδοµένων που µπορούν να διαχειριστούν.

Υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια στον τρόπο αποθήκευσης των δεδοµένων που εξασφαλίζεται µε τη χρήση των µηχανισµών που προσφέρει το σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων (RDBMS) π.χ. Transaction blocks, Referential Integrity, On-line Backup κ.λ.π.

Page 10: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 7

Ευκολότερη, ταχύτερη δηµιουργία και προσαρµογή των εφαρµογών (custom και generic) στις απαιτήσεις του πελάτη, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της επαναχρησιµοποίησης των αντικειµένων από το R.O.A.D.S. Repository καθώς επίσης και του µηχανισµού παραµετροποίησης που παρέχεται από την τεχνολογία.

Ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων λόγω αντικειµενοστραφούς ανάπτυξης και επαναχρησιµοποίησης, µέσω της κληρονοµικότητας, των αντικειµένων από το R.O.A.D.S. Repository. Τα αντικείµενα αυτά έχουν ήδη ελεγχθεί και χρησιµοποιηθεί στην ανάπτυξη άλλων εφαρµογών.

∆υνατότητα βελτιστοποίησης της βάσης δεδοµένων (Database tuning), π.χ. προσθήκη Ιndex, από τον Database Αdministrator και αξιοποίησή της από την εφαρµογή, χωρίς να απαιτείται καµία τροποποίησή της.

∆υνατότητα δηµιουργίας εκτυπώσεων µέσω γεννητριών εκτυπώσεων όπως, MS Access, Crystal Reports.

Πλεονεκτήµατα και οφέλη

Ταχεία ανάπτυξη εµπορικών εφαρµογών, που συνεπάγεται µικρότερο χρόνο παράδοσης και µικρότερο κόστος ανάπτυξης

∆υνατότητα χρήσης σε συνδυασµό µε οποιοδήποτε γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης (Delphi, Visual Basic, κ.λπ).

Ανοικτή Client / Server αρχιτεκτονική

Ανεξαρτησία από βάσεις δεδοµένων.

Προσπέλαση από οποιοδήποτε περιφερειακό λογισµικό τρίτων κατασκευαστών.

Υψηλές λειτουργικές επιδόσεις των εφαρµογών (µεγάλη ταχύτητα, υψηλή αξιοπιστία)

Αυξηµένη ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης της εφαρµογής.

Σε επιχειρηµατικό επίπεδο, η χρήση της τεχνολογίας R.O.A.D.S.:

Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον για την ανάπτυξη οικογενειών εφαρµογών, για την κάλυψη των αναγκών διαφορετικού µεγέθους επιχειρήσεων και σε διαφορετικούς τοµείς.

Επιτρέπει την εύκολη διαµόρφωση του λογισµικού σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη, ώστε να παρέχει τη λειτουργικότητα µίας “κατά παραγγελία” εφαρµογής αλλά µε πολύ µικρότερο κόστος.

Επιταχύνει σηµαντικά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την επέκταση των υπαρχόντων, λόγω της επαναχρησιµοποίησης έτοιµων µονάδων.

Παρέχει τη δυνατότητα αναβάθµισης της λειτουργικότητας του προϊόντος χωρίς περιορισµούς. Εξασφαλίζει, έτσι, την επένδυση της επιχείρησης στη µηχανογράφηση (κόστος προµήθειας, εκπαίδευση χρηστών και προσαρµογή στην επιχείρηση).

Page 11: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 8

Καθιστά δυνατή την πλήρη εκµετάλλευση του σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος (Internet, World Wide Web, ηλεκτρονικό εµπόριο), διευκολύνοντας την προσαρµογή και εξέλιξη της επιχείρησης σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα.

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ALTEC Software ATLANTIS ERP

Η δυνατότητα χρησιµοποίησης οποιασδήποτε δηµοφιλούς σχεσιακής βάσης δεδοµένων (MS SQL Server, Oracle, DB2) ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστηµα στο οποίο είναι εγκατεστηµένη.

Ο πλήρης διαχωρισµός των λειτουργιών σε στρώµατα (tiers) που αφορούν στην παρουσίαση (input/output) των πληροφοριών (R.O.A.D.S. clients), µε την επεξεργασία τους (R.O.A.D.S. application servers) και την αποθήκευσή τους (Relational Database).

Για την υλοποίηση των R.O.A.D.S. application servers χρησιµοποιείται ως εργαλείο ανάπτυξης το Delphi C/S suite και 3rd party tools.

Για την υλοποίηση των R.O.A.D.S. clients χρησιµοποιείται ως κύριο εργαλείο ανάπτυξης το Delphi C/S suite και 3rd party tools.

Η επικοινωνία µεταξύ R.O.A.D.S. clients/servers επιτυγχάνεται µε το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP, και µεταξύ R.O.A.D.S. Server και βάσης δεδοµένων επιτυγχάνεται µέσω του Borland Database Engine και του ανάλογου Database client.

Η αντικειµενοστραφής (Object-oriented) φιλοσοφία σχεδίασης και υλοποίησης. Οι R.O.A.D.S. Servers και R.O.A.D.S. Clients αποτελούνται από αντικείµενα µε συγκεκριµένους ρόλους που µπορούν να συνεργάζονται µεταξύ τους µέσα από καθορισµένο interface, ώστε να προσφέρουν την απαιτούµενη λειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο συντίθεται µια συλλογή από αντικείµενα, το R.O.A.D.S. Repository.

H Componentised αρχιτεκτονική που εξασφαλίζει την πλήρη αυτονοµία των R.O.A.D.S. Servers από τους R.O.A.D.S. Clients.

Page 12: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 9

Μοντέλα επικοινωνίας (Communication Models)

To ALTEC Software ATLANTIS ERP, ως ένα τεχνολογικά προηγµένο προϊόν, δίνει τη δυνατότητα διαφορετικών τρόπων σύνδεσης του τελικού χρήστη (Client) µε τη βάση δεδοµένων (Database Engine) για την ανάκτηση / καταχώρηση της πληροφορίας, αξιοποιώντας στο έπακρο τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας (Leased Lines, Dialup connection, Internet connection via Internet Provider)

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δυνατοί τρόποι επικοινωνίας και ο τρόπος αξιοποίησής τους από το ALTEC ATLANTIS ERP.

∆ιαφορετικά φυσικά επίπεδα (Μηχανές) για κάθε λογικό επίπεδο εφαρµογής

Στο µοντέλο αυτό κάθε επίπεδο (Tier) απαιτεί ξεχωριστή µηχανή (Computer). Στο συγκεκριµένο µοντέλο, σε κάθε Client Machine εκτελείται µόνο το Client Task, προσδιορίζοντας απλά και µόνο το IP Address του Application Server, από τον οποίο θα εξυπηρετηθεί. Οι Clients µπορούν να χωριστούν σε οµάδες (Groups) ανάλογα µε το είδος της εργασίας τους και να απευθύνονται σε διαφορετικό Application Server Machine.

Page 13: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 10

Συνδυασµός Application Server Task & Client Task στον ίδιο Client Workstation

(Προτεινόµενη Τοπολογία για τοπικά δίκτυα [LAN])

Στο µοντέλο αυτό, κάθε σταθµός εργασίας (Client Workstation) εξυπηρετεί τον εαυτό του, εκτελώντας και τα δύο Tasks (Application, Client) στο ίδιο µηχάνηµα. Το µοντέλο αυτό, το οποίο προτείνεται από την ALTEC Software για βέλτιστη απόδοση σε τοπικά δίκτυα (LAN), υλοποιείται µε την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθµοί εργασίας έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του (Application Server Task, Client Task). Στο συγκεκριµένο µοντέλο, το Client Machine θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα PIII 1 GHZ 256MΒ Ram Memory. Γενικά, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συνολική Ram Memory του Client Machine αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη βέλτιστη λειτουργία στο συγκεκριµένο µοντέλο.

To µοντέλο θα µπορούσε να υλοποιηθεί και µε µικρότερες τεχνικές προδιαγραφές. στην περίπτωση αυτή όµως, η συνολική απόδοση (Performance) θα είναι σαφώς µικρότερη.

Page 14: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 11

Αποµακρυσµένη σύνδεση µε χρήση µισθωµένης ή απλής τηλεφωνικής γραµµής.

Το µοντέλο αυτό είναι το ίδιο µε το πρώτο µοντέλο, το οποίο περιγράφηκε προηγούµενα, µε τη διαφορά ότι µεταξύ του Client Machine και του Application Server Machine παρεµβάλλεται µία γραµµή επικοινωνίας (Communication Line). Αυτή η γραµµή επικοινωνίας θα µπορούσε να είναι οποιοσδήποτε από τους διαθέσιµους τρόπους επικοινωνίας (Leased Line, Dialup Connection, ISDN Line, DSL). To µοντέλο αυτό, που προτείνεται από την ALTEC για όλες τις Remote συνδέσεις, απαιτεί την ύπαρξη του Application Server Machine και κατ’ επέκταση του Application Server Task στο ίδιο LAN µε το Database Server Machine, προκειµένου να επιτευχθεί βέλτιστη απόδοση (Performance). Στην περίπτωση που θα είχαµε επιπλέον και Remote Application Sever, o όγκος των δεδοµένων που θα µεταφερόταν πάνω στην γραµµή επικοινωνίας θα µείωνε δραµατικά τη συνολική απόδοση (Performance).

Page 15: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 12

Internet σύνδεση µέσω Internet Provider

Το µοντέλο αυτό είναι όµοιο µε το προηγούµενο, µε µόνη διαφορά ότι ο σύνδεσµος µεταξύ του Client Machine και του Application Server Machine είναι πλέον το Internet. Το µοντέλο αυτό προτείνεται σε εταιρείες µε υποκαταστήµατα εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς επίσης σε εταιρείες, όπου οι συχνές µετακινήσεις των στελεχών τους σε διαφορετικά σηµεία ανά το κόσµο, απαιτούν την πληροφόρησή τους µέσω του ALTEC Software ATLANTIS ERP.

To συγκεκριµένο µοντέλο απαιτεί την ύπαρξη ενός Static True IP Address µέσω ενός Internet Provider, στο σηµείο στο οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένο το Application Server Machine και κατ’ επέκταση το Application Server Task. Στη συνέχεια, κάθε Client, o οποίος βρίσκεται οπουδήποτε ανά τον κόσµο, µπορεί µε µια απλή κλήση προς τον Local Internet Provider της περιοχής στην οποία βρίσκεται, να επικοινωνήσει µε τον Application Server. Στο µοντέλο αυτό, η συνολική απόδοση (Performance) είναι ανάλογη των διαθεσίµων από τον Internet Provider ταχυτήτων, καθώς επίσης από το φόρτο του Internet Provider κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή της σύνδεσης.

Page 16: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 13

Επικοινωνία µε άλλες εφαρµογές

Το σύστηµα εξάγει πληροφορίες από τη βάση δεδοµένων του µε 2 τρόπους:

Χρησιµοποιώντας COM/OLE, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει και να µεταφέρει το περιεχόµενο οποιουδήποτε πίνακα, το οποίο εµφανίζεται στην οθόνη του στο Microsoft Excel, σε ένα νέο worksheet, χωρίς να απαιτείται καµία άλλη ενέργεια από µέρους του.

Εκτυπώνοντας οποιαδήποτε εκτύπωση (Standard, User Define) σε αρχεία κειµένου (ASCII), τα οποία θα µπορούν να εισαχθούν άµεσα σε πλήθος έτοιµων πακέτων λογισµικού που δέχονται αρχεία ASCII, όπως Microsoft Excel, Word και Access, κλπ.

Πέρα όµως από τις δυνατότητες που παρέχει το σύστηµα, η σύνδεση της βάσης δεδοµένων µε προγράµµατα τρίτων κατασκευαστών µπορεί να γίνει:

Χρησιµοποιώντας Native Drivers µε βάσεις δεδοµένων όπως: Oracle, MS-SQL Server, DB/2, κ.τ.λ.

∆ια µέσω του ODBC Driver που συνοδεύει τον Oracle Server ή τον MS-SQL Server και επιτρέπει τη σύνδεση µε τη βάση, πληθώρας έτοιµων πακέτων, όπως: αυτοµατισµού γραφείου (π.χ. Microsoft Office, Access), γεννητριών αναφορών (π.χ. Crystal Reports), κ.α.

Επικοινωνία µε το Εξωτερικό Περιβάλλον

Η επικοινωνία του συστήµατος µε το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (συνεργάτες, πελάτες, προµηθευτές), σύµφωνα µε τα νέα τεχνολογικά και επιχειρηµατικά δεδοµένα που διαµορφώνονται στην εποχή µας, µπορεί να κινηθεί σε δύο άξονες.

Επικοινωνία µέσω EDI για την ανταλλαγή µηνυµάτων-παραστατικών (π.χ. παραγγελίες σε προµηθευτές), σύµφωνα µε κάποιο από τα υπάρχοντα πρότυπα µηνυµάτων. Το Software Business Unit της ALTEC διαθέτει πολυετή εµπειρία στο χώρο του EDI και πρώτο ενσωµάτωσε πρότυπα µηνύµατα EDI σε εµπορικές εφαρµογές.

Επικοινωνία µε το Internet και το World Wide Web. Λόγω της γεωµετρικής αύξησης των χρηστών και των εµπορικών βάσεων (commercial sites) του Web, είναι λογικό να υποθέσουµε ότι στο µεσοπρόθεσµο µέλλον, ενδέχεται το νέο σύστηµα να πρέπει να διαθέτει άµεση (online) σύνδεση µε το Web. Η σύνδεση αυτή µπορεί να εξυπηρετεί τόσο συναλλαγές µε πελάτες και προµηθευτές, στα πλαίσια διαδικασιών ηλεκτρονικού εµπορίου, όσο και θέµατα και πολιτικές marketing.

Η ALTEC Software ήταν (ως ALTEC) από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες κατασκευής εµπορικού λογισµικού που ανέπτυξαν δραστηριότητες στο Web. ∆ιαθέτει τη δική του τοποθεσία (site) και χρησιµοποιεί το Web τόσο σαν εργαλείο Μarketing, όσο και για τη διαµόρφωση και παροχή προηγµένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας. Επιπλέον, συµµετέχει σε προτάσεις και ερευνητικά προγράµµατα που κινούνται στην κατεύθυνση της επιχειρηµατικής εκµετάλλευσης του Web.

Πέρα όµως από την ίδια την τεχνογνωσία και τη στρατηγική δράση του Software Business Unit στο θέµα του Internet, η ίδια η τεχνολογία του νέου συστήµατος (R.O.A.D.S.) διευκολύνει την ανάπτυξη συνδέσεων µε το Web. Έτσι, εάν η επιχείρηση ζητήσει τη σύνδεση του συστήµατος µε το Web, η ALTEC Software θα είναι σε θέση να παρέχει το απαραίτητο λογισµικό διασύνδεσης και την απαιτούµενη τεχνική υποστήριξη

Page 17: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 14

Roads Web Service (RWS.exe)

Το Roads Web Service είναι µία υπηρεσία που επιτρέπει τόσο την άντληση από, όσο και την εισαγωγή δεδοµένων στο Atlantis. Η διαδικασία της ενηµέρωσης µε νέα στοιχεία γίνεται µε απόλυτη ασφάλεια, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες της στηµένης παραµετροποίησης και προσαρµογής στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εγκατάστασης.

Η υπηρεσία αυτή προορίζεται για την επικοινωνία δύο εφαρµογών. Το Atlantis µε το Web Service είναι έτοιµο να υποδεχτεί κλήσεις στις οποίες θα ανταποκριθεί καταχωρώντας δεδοµένα στο σχήµα του ή απλώς επιστρέφοντας πληροφορίες στα ανάλογα ερωτήµατα. Η άλλη εφαρµογή θα πρέπει να συντάσσει, µε συγκεκριµένη γραµµατική, τα αιτήµατα και στη συνέχεια να τα αποστέλλει στο Atlantis µέσω του Web Service. Το απαντητικό µήνυµα που προετοιµάζεται και επιστρέφει από το Atlantis ακολουθεί επίσης συγκεκριµένη γραµµατική και θα πρέπει να αποκωδικοποιηθεί κατάλληλα πριν χρησιµοποιηθεί.

Page 18: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 15

ΑΠAΙΤΗΣΕΙΣ Hardware & System Software

Database Server

Οι προδιαγραφές του Database Server πρέπει να είναι κατάλληλες για τη φιλοξενία της συγκεκριµένης βάσης (ORACLE, MS SQL Server) και θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τις απαιτήσεις που θέτει ο συγκεκριµένος κατασκευαστής της βάσης δεδοµένων για το συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα, στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί. Οι απαιτήσεις σε CPU, Storage Capacity, Memory καθορίζονται µε βάση το Λειτουργικό Σύστηµα (Windows Server, Unix, κ.τ.λ.), τον αριθµό των χρηστών και από την έκδοση (Version) της συγκεκριµένης βάσης. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή εκτίµηση των χαρακτηριστικών του Server, ο οποίος τελικά θα υποστηρίξει τη βάση δεδοµένων, θα οδηγήσει στη βέλτιστη απόδοση του συστήµατος (Optimum Performance).

Παρακάτω αναφέρονται τα υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα για τις τελευταίες εκδόσεις των δύο δηµοφιλέστερων κατασκευαστών βάσεων δεδοµένων, Oracle και Microsoft, καθώς και ενδεικτικές συνθέσεις για τους Database Servers.

Oracle

Server Operating System: Windows Server 2003 64bit, 2003 R2, 2008 64bit, 2008 R2, 2012 Linux Asianux 2 SP2, Asianux 3, Oracle Linux 4/5, Red Hat Enterprise Linux 4/5, SUSE Linux Enterprise Server 10 Solaris 9 u7/10 AIX 5.3 SP06/6.1 SP04 HP-UX 11i v2 11.23/v3 11.31

Database Server

Ελάχιστη σύνθεση Μέση Σύνθεση Η ALTEC Software προτείνει

CPU Type Core2Duo/Xeon dual core ή ταχύτερος

Core i3/Xeon quad core ή ταχύτερος

Core i5/Xeon quad core ή ταχύτερος

CPU Speed 2.2 GHz ή ταχύτερος 2.5 GHz ή ταχύτερος 3.0 GHz ή ταχύτερος

RAM 4 GB+ 8 GB+ 16 GB+

Virtual Memory

8 GB+ (RAM x 2) 16 GB+ (RAM x 2) 32 GB+ (RAM x 2)

Hard Disk 150 GB+ (Εξαρτάται από τα Data Files της Βάσης)

300 GB+ (Εξαρτάται από τα Data Files της Βάσης)

500 GB+ (Εξαρτάται από τα Data Files της Βάσης)

Temp Disk 6 GB+ 12 GB+ 24 GB+

HDD Controller

SATA2 RAID1 SATA2 RAID5 SAS RAID5

LAN 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps

Page 19: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 16

Microsoft SQL Server

Server Operating System: Windows Server 2003 64bit, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 64bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Database Server

Ελάχιστη σύνθεση Μέση Σύνθεση Η ALTEC Software προτείνει

CPU Type Core2Duo/Xeon dual core ή ταχύτερος

Core i3/Xeon quad core ή ταχύτερος

Core i5/Xeon quad core ή ταχύτερος

CPU Speed 2.2 GHz 2.5 GHz ή ταχύτερος 3.0 GHz ή ταχύτερος

RAM 4 GB+ 8 GB+ 16 GB+

Virtual Memory

8 GB+ (RAM x 2) 16 GB+ (RAM x 2) 32 GB+ (RAM x 2)

Hard Disk 150 GB+ (Εξαρτάται από τα Data Files της Βάσης)

300 GB+ (Εξαρτάται από τα Data Files της Βάσης)

500 GB+ (Εξαρτάται από τα Data Files της Βάσης)

HDD Controller

SATA2 RAID1 SATA2 RAID5 SAS RAID5

LAN 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps

Page 20: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 17

Application Servers

Για τους Application Servers απαιτείται λειτουργικό σύστηµα Windows Server 2012/2008/2003.

Προσοχή: H χρήση του Database Server και ως Application Server δεν προτείνεται.

Απαιτείται Dedicated Server µε τα ακόλουθα προτεινόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Application Server Specifications

Μέση Σύνθεση Προτεινόµενη Σύνθεση

CPU Type Core i3/Xeon quad core ή ταχύτερος

Core i5/Xeon quad core ή ταχύτερος

CPU Speed 2.4 GHz ή ταχύτερος 2.8 GHz ή ταχύτερος

RAM 4 GB+ 8 GB+

Virtual Memory 8 GB+ (Το διπλάσιο της Physical Memory)

16 GB+ (Το διπλάσιο της Physical Memory)

Hard Disk 150 GB+ 300 GB+

HDD Controller IDE ή SATA2 SATA2 RAID1

LAN 1 Gbps 1 Gbps

Page 21: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 18

Γενικά, οι Application Servers απαιτούν διαθέσιµη µεγάλη Ram Memory, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν περισσότερα από ένα Application Server Tasks. Γενικά δεν συνιστάται η εκτέλεση περισσοτέρων από 4-5 Application Server Tasks / Application Server.

Page 22: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 19

Σταθµοί Εργασίας (Workstation Clients)

Για τους Σταθµούς Εργασίας, απαιτούνται τουλάχιστον υπολογιστές PIII/1GHz µε µνήµη RAM τουλάχιστο 256 Megabytes, ανάλυση οθόνης τουλάχιστο 800 x 600 µε 65536 χρώµατα (16 bit), ένα από τα λειτουργικά συστήµατα Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows NT Workstation 4.0 µε Service Pack 4.0 ή µεταγενέστερο. Συνιστάται η χρήση λειτουργικών συστηµάτων τελευταίας γενιάς (Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional).

Για Σταθµούς Εργασίας η ALTEC Software προτείνει

Λειτουργικό Σύστηµα

Windows XP Professional

Windows Vista Business/Ultimate

Windows 7 Professional/Ultimate, Windows 8 Professional

Service Pack

το τελευταίο το τελευταίο το τελευταίο

CPU Core2Duo/1.8GHz Core2Duo/2.0GHz Core i3+/2.4GHz

Μνήµη RAM 2 GB+ 4 GB+ 4 GB+

Χώρος στο δίσκο

300 MB–1GB+ 300 MB–1GB+ 300 MB–1GB+

∆ίκτυο (Mbps)

100-1000 100-1000 100-1000

Κάρτα Γραφικών

1024x768x32bit 1024x768x32bit 1024x768x32bit

Page 23: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 20

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ATLANTIS ERP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Page 24: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ALTEC στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας-πελάτη και κατ’ επέκταση του τελικού χρήστη, ανέπτυξε ένα προϊόν το οποίο αφενός µεν βασίζεται στην αρχιτεκτονική Client – Server τριών επιπέδων (3 Tier), αφ’ ετέρου κάνει χρήση του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας των Windows, αξιοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις δυνατότητες του λειτουργικού συστήµατος και της βάσης δεδοµένων, προσφέροντας έτσι τον υψηλότερο λόγο κόστους προς όφελος (Κ/Ο).

Η ανάπτυξη του συστήµατος σε γραφικό περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης προηγµένων τεχνολογιών και δυνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας, όπως:

Αυτόµατη σύνδεση µε το τηλεφωνικό δίκτυο για αποστολή και λήψη εγγράφων

∆υνατότητα επέµβασης στο σύστηµα ή στην βάση δεδοµένων µέσου τηλεφώνου για επίλυση τεχνικών προβληµάτων.

Εκτός των παραπάνω, το σύστηµα παρέχει µία σειρά από ευκολίες στην οργάνωση της εταιρείας ή του οργανισµού που εγκαθίσταται καθώς επίσης και ευκολία χειρισµού στον τελικό χρήστη.

∆οµή Οργανισµού

Ένα από τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι ότι επιτρέπει την ακριβή καταγραφή της οργάνωσης και της δοµής του οργανισµού που µηχανογραφείται, αίροντας τους περιορισµούς που υπάρχουν στα παραδοσιακά προγράµµατα µέσω αυθαίρετων παραδοχών. Αυτό το χαρακτηριστικό απορρέει από τη δυνατότητα να απεικονίζονται στο µηχανογραφικό σύστηµα απεριόριστα ‘δοµικά ’ στοιχεία. Ενδεικτικά, σαν τέτοια στοιχεία αναφέρονται, οι εταιρείες του οργανισµού, τα υποκαταστήµατα των εταιρειών, οι αποθηκευτικοί χώροι, οι επιχειρηµατικές µονάδες, οι διευθύνσεις / τµήµατα, οι τοµείς δραστηριότητας κλπ.

Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει αυτός ο τρόπος απεικόνισης είναι πολύ σηµαντικά. Για παράδειγµα, η δυνατότητα οικονοµικών αναφορών από συναλλαγές διαφορετικών εταιρειών ή / και υποκαταστηµάτων του οργανισµού οποιουδήποτε βαθµού ανάλυσης για απεριόριστο πλήθος διαχειριστικών περιόδων.

Page 25: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 2

Περιβάλλον Εργασίας Χρήστη

Το γραφικό περιβάλλον εργασίας που υιοθέτησε η ALTEC για το σχεδιασµό των εφαρµογών της είναι ένα εντελώς σύγχρονο µέσο επικοινωνίας µε το χρήστη. Βασίζεται σε Microsoft GUI Guidelines και λαµβάνει υπόψη:

Τη νοοτροπία των ανθρώπων που θα χειριστούν την εφαρµογή καθώς και το βαθµό εξοικείωσης τους µε τους υπολογιστές.

Την ανάγκη διάκρισης των ανθρώπων που θα χειριστούν το Σύστηµα σε κατηγορίες µε βάση το αντικείµενο ειδικότητας ή ενδιαφέροντός τους (Λογιστής, Οικονοµικός ∆ιευθυντής, Ταµίας, Γραµµατέας, Πωλητής κλπ).

Την ανάγκη διάκρισης και ταξινόµησης των λειτουργιών της επιχείρησης ανάλογα µε τη σπουδαιότητα και τη συχνότητα µε την οποία παρουσιάζονται.

Τα αποτελέσµατα εργονοµικών µελετών πάνω στη ψυχολογία του χειριστή, ώστε το γραφικό περιβάλλον του Συστήµατος να τον βοηθά να αισθάνεται ευχάριστα και οικεία.

Ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εργασίας είναι τα ακόλουθα:

Ολοκληρωµένο περιβάλλον αυτοµατισµού γραφείου µε παροχή σύνδεσης και διαχείρισης πληροφοριών µε Συσχετιζόµενα Έγγραφα (οποιοδήποτε αρχείο υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστηµα Windows, π.χ. έγγραφα Word, Excel, Access κτλ) για κάθε οντότητα του ALTEC ATLANTIS ERP (πελάτης, παραστατικό, συναλλαγή κλπ)

∆ιαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι εφαρµογές για Windows, όπως µενού, κουµπιά, εικονίδια, παράθυρα, κλπ., µε επιπλέον χαρακτηριστικά φιλικότητας και εργονοµίας:

Πλήρης διαµόρφωση σύµφωνα µε ανάγκες χρήστη (Χρώµατα, Show / Hide τµηµάτων οθόνης, fast access bar)

Page 26: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 3

Microsoft user-interface guidelines

Multiple Document Interface (MDI), ταυτόχρονη παρακολούθηση διαφορετικών πληροφοριών

Menus οργανωµένα σε θεµατικές ενότητες, ευκολότερος εντοπισµός λειτουργιών

Ποικιλία εργαλείων διευκόλυνσης για την επιλογή συγκεκριµένης εργασίας (buttons, mouse, hot-keys)

Εργαλεία για άµεση επιλογή εργασιών

Οµοιογένεια χειρισµού και εµφάνισης πληροφοριών.

Page 27: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 4

Εργονοµικός σχεδιασµός οθονών και παραµετροποίησή τους

Οργάνωση σχετικών πληροφοριών σε tab-sheets (υποσελίδες) και κλήση όλων των σχετιζόµενων εργασιών από την ίδια οθόνη

Οργάνωση της πληροφορίας σε θεµατικές ενότητες (Tab Sheets)

Κλήση σχετικών εργασιών από την ίδια οθόνη

Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Windows (Combo Boxes, Check etc)

Ειδικά Controls (Calendar, Calculator).

∆ιαµόρφωση της οθόνης σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

∆υνατότητα απόκρυψης / εµφάνισης πεδίων

∆υνατότητα ∆ηµιουργίας / Αλλαγής οποιουδήποτε Label

∆υνατότητα δηµιουργίας Data Edit Control

∆υνατότητα δηµιουργίας Check Box

∆υνατότητα δηµιουργίας Data Lookup Box

∆υνατότητα δηµιουργίας DB Navigator

∆υνατότητα δηµιουργίας νέου Selector

∆υνατότητα δηµιουργίας DB Memo

∆υνατότητα δηµιουργίας DB Grid

Page 28: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 5

∆υνατότητα δηµιουργίας νέου Tab Sheet στις Predefined ATLANTIS Forms

∆υνατότητα χρησιµοποίησης όλων των παραπάνω Controls στο νέο Tab Sheet

∆υνατότητα δηµιουργίας User Define Forms (MasterForm ή ΤeditListFrm)

∆υνατότητα χαρακτηρισµού µίας User Define Form ως MasterForm ή Modal

∆υνατότητα δηµιουργίας νέου menu σε οποιαδήποτε ενότητα και διασύνδεση του µε τη συγκεκριµένη φόρµα

∆υνατότητα ελέγχου σε επίπεδο πεδίου (Field) µε χρήση VBScript code στην συγκεκριµένη φόρµα ή Global

∆υνατότητα καθορισµού νέων στηλών µε επιθυµητό µήκος και χρώµα για εύκολη καταχώρηση (π.χ. Τιµολόγηση).

Page 29: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 6

Ευέλικτη παρουσίαση και αναζήτηση πληροφορίας

∆ενδροειδείς γραφικές απεικονίσεις σε ιεραρχικές πληροφορίες (Λογιστικό σχέδιο)

Προσχεδιασµένα και προαποθηκευµένα φίλτρα

Drag & Drop λειτουργίες

Drill down reports, backward traceability

Ταξινόµηση ως προς όλα τα πεδία της πληροφορίας, αύξουσα ή φθίνουσα

∆ιαχείριση Προτιµήσεων Χρηστών

Απλουστευµένος αλλά ισχυρός τρόπος αναζήτησης

Page 30: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 7

Υψηλή ευχρηστία και προσαύξηση χαρακτηριστικών

Ταχύτατη καταχώρηση πληροφοριών (fast data entry) (επαναλαµβανόµενες καταχωρίσεις, επιλογή από λίστες µέσω κωδικών, οριζόµενες προτεινόµενες τιµές)

∆υνατότητα άµεσης µετάβασης σε σχετιζόµενες πληροφορίες

ALTEC Customization Language για εξειδικευµένη προσαύξηση λειτουργικότητας.

Page 31: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 8

Καθορισµός Χρηστών και Ασφάλεια

Απεριόριστο πλήθος οµάδων χρηστών που µπορούν να εντάσσονται σε οµάδες

Πλήρως οριζόµενα δικαιώµατα προσπέλασης πληροφοριών και ανά εργασία, τόσο σε επίπεδο χρήστη, όσο και σε επίπεδο οµάδας

Πρόσβαση στην εφαρµογή µέσω κωδικού ασφαλείας

Υποστήριξη υπέρ-χρηστών (supervisor), µε απεριόριστα δικαιώµατα πρόσβασης σε όλες τις εταιρείες του οργανισµού

Audit – trail για κάθε επιθυµητό record.

Page 32: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 9

Γενικές δυνατότητες λειτουργίας συστήµατος

∆ιαχείριση και οικονοµικές αναφορές πολλαπλών εταιρειών ενός οµίλου εταιρειών, χωρίς να απαιτούνται µεταφορές δεδοµένων

Παρακολούθηση οικονοµικών µεγεθών συναλλασσοµένων / λογαριασµών σε 2 νοµίσµατα Εταιρείας (π.χ. δραχµή και EURO) και σε νόµισµα του συναλλασσοµένου / λογαριασµού (π.χ. USD)

∆εκαδικά αριθµητικών διαφορετικά ανά νόµισµα και µονάδα µέτρησης (αξιών, ποσοστών, ποσοτήτων, τιµών)

Βοηθητικοί πίνακες που µπορεί να είναι κοινοί για όλες τις εταιρείες ή οριζόµενοι για κάθε εταιρεία

Αθροιστές (πεδία οριζόµενα από το χρήστη µε αυτόµατη on line ενηµέρωση)

Εκτυπώσεις σε dot matrix printers κατευθείαν, παρακάµπτοντας το λειτουργικό σύστηµα Windows.

Page 33: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 10

Εκτυπώσεις στο ALTEC ATLANTIS ERP

Οι εκτυπώσεις στο ERP σύστηµα ALTEC ATLANTIS είναι οµαδοποιηµένες σε πέντε κατηγορίες: στις βασικές εκτυπώσεις κάθε κατηγορίας, στις ελεύθερες εκτυπώσεις, τις σχεδιαζόµενες εκτυπώσεις, τις basic και τους κύβους.

Βασικές εκτυπώσεις

Οι βασικές εκτυπώσεις καλύπτουν όλες τις γενικές ανάγκες τυποποιηµένων εκτυπώσεων και συνολικά περισσότερες από 100 βασικές εκτυπώσεις, όπως

Καρτέλες όλων των κυκλωµάτων

Ισοζύγια

Ηµερολόγια

Θεωρηµένες εκτυπώσεις

Σε κάθε φόρµα καθορισµού χαρακτηριστικών της εκτύπωσης υπάρχει η δυνατότητα παραµετροποίησής τους, όπως:

Επιλογή των επιθυµητών δεδοµένων προς εκτύπωση

Οµαδοποίηση κατά την κατηγορία

Αλλαγή σελίδας κατά επιλεγµένο διάστηµα

Page 34: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 11

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα:

Καθορισµού των πεδίων

Εµφάνισης - απόκρυψης στηλών

Μετονοµασία των τίτλων των πεδίων

Αλλαγή τίτλων, επικεφαλίδων και υποσέλιδων της εκτύπωσης

Αλλαγή του µήκους των στηλών

Φιλτράρισµα των δεδοµένων

Αποθήκευση των ρυθµίσεων για άµεση επιλογή από τις προτιµήσεις

∆υνατότητα επιλογής εµφάνισης των δεδοµένων της εκτύπωσης στην οθόνη ή τον εκτυπωτή. Με επιλογή εµφάνισης στην οθόνη, προβάλλονται τα δεδοµένα άµεσα στην οθόνη.

Page 35: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 12

Στην εµφάνιση της εκτύπωσης στην οθόνη, το mouse pointer παίρνει τη µορφή φακού σε γραµµές όπου υποστηρίζεται drill down ανάλυση και µπορεί να εµφανιστεί άµεσα το παραστατικό, από το οποίο προήλθε κάθε γραµµή της εκτύπωσης.

Οι αναφορές µπορούν επιπλέον να εκτυπωθούν σε:

απλό εκτυπωτή (dot matrix),

εκτυπωτή µε γραφική λειτουργία (Laser, Ink Jet),

αρχείο ASCII,

φύλλο Excel,

αρχείο µε µορφή HTML για χρήση σαν σελίδα στο Internet.

Page 36: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 13

Ελεύθερες εκτυπώσεις

Οι ελεύθερες εκτυπώσεις µας δίνουν τη δυνατότητα να ορίσουµε µια εκτύπωση σε επίπεδο βασικού αρχείου ή βασικού και αναλυτικού αρχείου, όπως για παράδειγµα, οι πελάτες και οι κινήσεις πελατών.

Για να δηµιουργηθεί µια ελεύθερη εκτύπωση χρησιµοποιείται µια εντολή SQL για να επιλεγούν τα απαραίτητα δεδοµένα και µια δεύτερη εντολή για τα details (λεπτοµέρειες) των δεδοµένων.

Στα πλεονεκτήµατα των ελεύθερων εκτυπώσεων περιλαµβάνονται:

Επιλογή όλων των στοιχείων προς εκτύπωση από ένα κύκλωµα

Επιλογή ρυθµίσεων µε controls του ALTEC ATLANTIS ERP (για παράδειγµα, η επιλογή περιοχών του πελάτη να γίνεται µε το control “lookup combo box” ή η επιλογή του πελάτη να γίνεται µε το control “selector”)

Ελεύθερη επιλογή µεγέθους και ονοµασίας των στηλών

Page 37: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 14

Ονοµασία τίτλου και επικεφαλίδων των εκτυπώσεων

∆ηµιουργία αθροισµάτων σε αριθµητικά δεδοµένα, σε επίπεδο αναλυτικό (π.χ. στοιχεία πελάτη) ή συγκεντρωτικό (π.χ. στοιχεία στο σύνολο των πελατών)

Αποθήκευση των ρυθµίσεων για άµεση χρήση των προτιµήσεων

Χρήση φίλτρων για επιλογή δεδοµένων.

Παράλληλα, οι ελεύθερες εκτυπώσεις χρησιµοποιούν όλα τα πλεονεκτήµατα των βασικών εκτυπώσεων σε χρήση και επιλογές.

Page 38: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 15

Σχεδιαζόµενες εκτυπώσεις

Οι σχεδιαζόµενες εκτυπώσεις αποτελούν ένα πανίσχυρο reporting tool του ALTEC ATLANTIS ERP, όπου είναι δυνατόν να καθοριστούν µέχρι και 300 διαφορετικές εκτυπώσεις ανά κύκλωµα, µε εννιά επίπεδα detail (λεπτοµερειών) σε κάθε εκτύπωση, χωρίς περιορισµό στηλών και υπολογιζόµενων πεδίων σε κάθε επίπεδο. Η αρχική δηµιουργία των σχεδιαζόµενων εκτυπώσεων γίνεται από το σχετικό tool “Report Designer”.

Σε κάθε κύκλωµα ορίζονται µέχρι 20 κατηγορίες µε 15 εκτυπώσεις ανά κατηγορία. Σε γενικό επίπεδο, υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν Global παράµετροι, οι οποίες βοηθούν στις επιλογές που ορίζονται µέσα στις εκτυπώσεις.

Κάθε εκτύπωση ορίζεται µε το όνοµά της και σ’ αυτήν δηλώνονται ο τίτλος εκτύπωσης, οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται, η σειρά ταξινόµησης και ο αριθµός επιπέδων (Bands) που θα χρησιµοποιηθούν.

Τα Tabs δηµιουργούνται αυτόµατα βάσει των bands που θα χρησιµοποιηθούν.

Σε κάθε Band ορίζονται: η SQL εντολή του επιπέδου, τα πεδία προς εκτύπωση και το φίλτρο εφόσον απαιτείται. Το κάθε Band λειτουργεί ως detail του προηγούµενου Band.

Page 39: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 16

Κάθε πεδίο εκτύπωσης µπορεί να οριστεί πλήρως στη σχετική φόρµα.

Page 40: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 17

Οι ρυθµίσεις αυτές ξεκινούν από την ονοµασία του και φτάνουν µέχρι και τη συνάρτηση υπολογισµού του, εάν πρόκειται για υπολογιστικό πεδίο.

Τέλος, για την πληρέστερη λειτουργία της εκτύπωσης, στο Advanced Tab µπορούν να οριστούν επιπλέον SQL εντολές που θα εκτελούνται ενδιάµεσα στα Bands.

Όταν έχει οριστεί µια σχεδιαζόµενη εκτύπωση, είναι ενεργή στην ανάλογη επιλογή του menu και διατηρεί όλες τις ιδιότητες που έχουν οι βασικές εκτυπώσεις, όσον αφορά στην περαιτέρω παραµετροποίησή της και τις δυνατότητες εκτύπωσης.

Βasic Reports

Page 41: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 18

Κύβοι

Page 42: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 19

UBS: ALTEC Basic Scripting Language

Σε κάθε οθόνη εισαγωγής στοιχείων, το ALTEC ATLANTIS ERP δίνει τη δυνατότητα χρήσης της UBS. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα ορισµού επιπρόσθετων λειτουργιών και χρήση των objects του ALTEC ATLANTIS ERP

Έλεγχος εισαγωγής στοιχείων, µε δυνατότητα ενεργοποίησης συγκεκριµένων τιµών

Αυτόµατη συµπλήρωση στοιχείων βάσει ορισµένων κύριων δεδοµένων

∆υνατότητα ελέγχου όλων των βασικών και των extra (οριζόµενων από το χρήστη) πινάκων του ALTEC ATLANTIS ERP

Προσθήκη επιπλέον λογικών συνθηκών για ορθή και ολοκληρωµένη λειτουργία

∆υνατότητα µεταφοράς οποιονδήποτε στοιχείων σε αρχεία κειµένου

Χρήση Event του ALTEC ATLANTIS ERP για προσθήκη λειτουργικότητας σε διάφορα σηµεία

Απλή γλώσσα προγραµµατισµού (Basic)

Έλεγχος σε επίπεδο φόρµας λειτουργίας, καταχώρησης στοιχείων και µεταφοράς στοιχείων στη βάση δεδοµένων

Εκτέλεση εντολών SQL στη βάση δεδοµένων

∆ιάβασµα πινάκων στη µνήµη για ταχύτερη επεξεργασία.

Page 43: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 20

ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το συγκεκριµένο υποσύστηµα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου, προγραµµατισµού, εκτέλεσης ή υπενθύµισης διαφόρων διαδικασιών του ALTEC ATLANTIS ERP.

∆ηµιουργεί υποχρεώσεις εργασιών που µπορούν να εκτελεστούν µαζικά ή µία προς µία

Ο ορισµός των εργασιών περιλαµβάνει τρεις ενότητες : τις συναλλαγές, τις αυτόµατες εργασίες και τις υπενθυµίσεις

Μέσω της ενότητας των συναλλαγών, υπάρχει δυνατότητα καθορισµού της εργασίας προς εκτέλεση και πιο συγκεκριµένα, εάν αφορά µετασχηµατισµό, έγκριση συναλλαγής ή εκτύπωση. Επιπλέον, δυνατότητα ορισµού συγκεκριµένων χρηστών που θα εκτελούν τις εργασίες αυτές, καθώς επίσης και χρονικά όρια ή προτεραιότητες εκτέλεσης των εργασιών

∆υνατότητα επιλογής µεταξύ άµεσης εκτέλεσης της εργασίας, δηλαδή εκτέλεση κατά την καταχώρηση της συναλλαγής (µετασχηµατισµός, έγκριση, εκτύπωση) ή ιεραρχικά, ανάλογα µε τη σειρά που έχουν δηλωθεί οι συγκεκριµένες εργασίες να εκτελούνται

∆υνατότητα ορισµού της χρονικής στιγµής εκτέλεσης της εργασίας, µε χρονική απόκλιση που µπορεί να αναφέρεται σε ηµέρες, εβδοµάδες, µήνες ή έτη

∆υνατότητα αναζήτησης, ταξινόµησης και εκτέλεσης των εργασιών βάσει διαφόρων κριτηρίων όπως: χρήστη, προτεραιότητα (χαµηλή, υψηλή, κανονική), κατάσταση εργασίας (αν είναι σε αναµονή ή έχει αναβληθεί, αν δεν έχει ξεκινήσει κ.α), κωδικό εργασίας κτλ.

Page 44: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ...swsupport.altecsw.gr/eservices/atlantis/atl_tech.pdfΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS

ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ Σελίδα 21

Οι αυτόµατες εργασίες ορίζουν µια οµάδα εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν µε τη σειρά που είναι καταχωρηµένες ή µε τη σειρά που θα καθορίσει ο χρήστης. Οι εργασίες αυτές µπορούν να δηµιουργηθούν αυτόµατα ή µε εντολή από το χρήστη, ανάλογα µε τα χρονικά όρια που έχουν οριστεί

Πλήρης παρακολούθηση της κατάστασης των εργασιών, δηλαδή, εάν η εργασία είναι σε αναµονή κάποιας άλλης, αν έχει ανατεθεί ή αναβληθεί, όπως επίσης και εάν βρίσκεται σε εκτέλεση ή έχει εκτελεσθεί

Στην ενότητα των υπενθυµίσεων καταχωρείται ότι πρέπει να θυµάται ο χρήστης του συστήµατος

∆υνατότητα λήψης πληροφοριών, σε επίπεδο εκτύπωσης, σε ότι αφορά στον ορισµό και την εκτέλεση των εργασιών, για όποιες ηµεροµηνίες και εργασίες επιλέξει ο χρήστης.