ایران نامه ویژه احمد تفضلی

Download ایران نامه ویژه احمد تفضلی

Post on 10-May-2017

231 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  iran.org/fa http://fis-

  "!

  '& #

  ,+*()

  .- :

  &! & 5 + '&4( & ,+3 : 1 0&

  7

  >! ;: ,! 89+# : '& # " & @ : "& 1">

  C> + B :!4D

  ,>!/ ')&" " 4 FD +! +> & ) : 4

  ,+& : > &: C!. -&J+ . #

  !&F ! MN

  OP .-Q 7J : + S@ > F&!

  F @ 4 '& : & 1"> 7

  TU4 : + ( "VN& " ;N S& : > 8 (

  : WN@ X V+(Y > "C # -S @ :

  @ " "-+U" : !J&- ,>J>!

  :. & Y) ) (5 + ,+3 7 : 1 0&

  1# '\>! C : J(- (Y) 7 #>OC &+

  U- (

  http://fis-iran.org/fahttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/ahmad-tafazzoli/introhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/pre-islamic-historyhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/manichaeism-demisehttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/shahnameh-life-deathhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/shahnameh-pahlavi-originhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/ancient-iran-animal-worldhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/ahmad-tafazzoli/salmotourhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/ahmad-tafazzoli/gozari-khaleghihttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/ahmad-tafazzoli/gozari-moskobhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/ahmad-tafazzoli/gozari-daryaeihttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/ahmad-tafazzoli/selections-sasanihttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/ahmad-tafazzoli/books-yarshaterhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/ahmad-tafazzoli/books-faghfourihttp://mypersianbooks.wordpress.com/

 • 2 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  ,+*()

  ! [&

  0/ . -,+ *& %# ! %)# &% $! ! #

  43 %& ! *2 -1 ! -8# -, * $ 6 .

  & 0& $=>, %) . * : & ! $9 &

  ! # C B $ $ -, H * . -K+ $

  & !,9 I# !CN ! H -K+ !

  $& Q! ! B1 %H3 0 -3 MO/ !& . .&

  ! R,Q 2 ,HE ! U9 ! V * E

  . O &

  F ED Q + WN !1G$ DY,C$ ! C9 ! ! . $=>,

  : ! !4& U -! ! G %C % !

  1 %H3 ! 1G$ !Q ! F1G$ IE I# %

  9D . ! C,+ ! .&

  . !QI *#

  ! B1 -, B4 Z ! #

  ! !&[E . ,- /C MZN .80 $ # !

  . OW C 1\ 39 OU !

  C .K ! ,I C& # * . I

  H! M[ # ^- M ! & *

  F !1G$ . 4KY K,, ! & E.

  * _W -, . -># # O %#

  & ! $ ! * C! &O HN ] Z! I

  $&a $ - & E 9 . ! D=

  -# D432 % 0

 • 3 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  + . % %) Z ! $# R,Q 3O - -) *#

  ME M9 ! 0 1 -) *#I & E) - .

  9N * ! ! . ! * F- #C .

  U 9& 1316 0& $=>, G$ E aE & &K H=>

  & # &$ Z Ea ! K ! / G$ !!

  aE . + ! $ !,& ! $& . .K. Q a,I

  / E*#G$ ! .

  : ! EZ *, 9 $H + !I & aE

  #&H- ! H 34 ! ! R_0 % !Z .

  & H

  .%& E- ! D -, U_ D$B1

  Q # *3% N 2, * .

  B1 9& _ # H# . N I .

  # [ !CN O# -, 0&. &,_ :2 / ! !

  8& -D W ) 9( *4 [&+" _,& . #

  X B1 & . K1 ! #C -, . 3&) ( 7

  : # NF- I U2- D 4# .% D ! $k

  &! O! % ! % W32 %&N _- H. . %

  ! 4 ! $&l DKZ _ ! . ! -WN F . !

  !W L*) ! ! !# .H $& !

  . * 9 %O D

  = !YK JYK E D432 # . G> %

  H % E .! !B 1 : . $_/ 1 H !$

  (E ! 3 -$ ! 0> $ !O ,n . D

 • 4 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  &* * I &> & Z . 9 D *M

  H D ! !Z% N ! E &O ,

 • 5 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  $& !

 • 6 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  !* -1 ! H % % !

 • 7 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  Q 9 - ! * $k :

  D E ! E ! ! E O M D

  &! $ W EI ,# ,Q. J & .

  .] 9 0& $=>, ! !Z% O&

  % . & $H %C *& ! % &D ! :

  . ED #

  DE I k2 %) ! $ C0 K1

  *, U3O N *M &

  G . ! & ! !\ ! . 4N $ 3 $=>, H

  ! E D ! 9 . C

  http://mypersianbooks.wordpress.com/

 • 8 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  _ O& * ! 1/ ! E . ! !G 8 E

  E Z $ ! D .& a6 Y & / ! &

  # aE .% . _# *# 1 &% C !

  Y. . &% # &% N -& &E B

  &C"& RN C % ! & ! % " !,

  . & ! %)# I ! * %

  . ! UN *Y4 F,Y 1K ! * # #

  N ! D % ! . .

  ! z ! 4N*) -! 9 Y & & . M %& #

  . $ I $=>, 4 &Z% D ! K1

  _- $& y. #H . # 432&! K* ,

 • 9 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  & 5 + '&4( & ,+3 &! 7

  1 [0&

  ! WN I #K D ! ^ $ . 0& $=>, ! *

  G .y ! !. ! Q! ! * HE, E$ ]

  ! $E ! H! D /MC 9,! #*E y. D 03 !

  /u H. > ZD U E b +# 4 !

  \ I N- .y ^ ED O #G 9/ . +

  ,HE !nK $4& = 3 - *! #MO & ! D %

  ! ! &% # ! . =H HE, ! # %&

  $k . ! ! HE, * _ I#). ! 9 K .%(.

  D U ! $E / ! .] ! ! ! HE, E$ !=

  & I / . # $& .* ! ! W32

  !I H . # 132

  #CD$1 . 1G$ B1 4& 0 ED $ . %C $ !

  . 9 $ #

  & 3","! OU- # ^$ _! [. ZN . *! & Z%

  14K - * IN G J ! #E Z& -

  6*# &- # U1! & & ! *3 E&%

  & .H#(& Q! &- DI! ) .% ! $k

  3y & K - & ! O & 9H D

  # HN. B1"+[& !H B1 B1 *4

  M ! ! . # [& -D W 7X 4& .

  D U I E U C9 G3$ !C &

  $ RF ! v 03 U 1G$ !

  .O

  ,n ! K +& + * KZ# -, 9 # + +

  D + & ! y !E /N- 90# . + Z &N#

  http://mypersianbooks.wordpress.com/

 • 10 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  I $k $k 3l & $N , I &1& ! N,& $

  ZK E K# $ K# ! % 8 #

  & G$ * ! +,O ! U DE k$ /MC *! ! ,

  . K= * *#&

  & %) .Q $N .N # 3 ! & . ! - Z

  z& ! *Z I aE . ! E K1 Z E Y

  #C IE * + & .

  /C # $ # $=,I

 • 11 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  0, ! O 62 ! %C !238

  # E& ! & . H . ! $ * . ! ZE

  6 E + $V $ Q &

  K & 62 . ! n> . ! %#259 .

  & 3 34 . E H ! HO #& %C% *

  & # D1 + E O, * . Z $C $

  l ! ,* !N . .$K O=1 $

  0& H & aE .Q ! *C [ 0, ! .

  / #C% YYCO & *D $ C$ + . 8 ,

  * O$ $ H 3 Z! C9 E . ! # E

  aZ! E - .9 D9 Q. ! 3 .

  DD 2 !E D. ZE C* E

  9& !

  %% $ $ # * ^J4 90 %+ ! . 3 #-& D&E

  ! $$R . E 90# 9 ! . & 90#

  #C9 ! 9G + $ +H, !! _ 6 [ H

  H ! !,N ! 94 . &$ U &&N % ! 8

  & . Z . E * J !&

  d9 '&c4 [> [&

  + $ 9& 6H D E .& 8

  && ! ,/ %% . + !HE ,O ! .$D . . &

  k $ I & E Y1 [ .Q N # $ Y, &

  C0 *+ *% ! !,& O& K# . !

  & !HN ! $3 3 [ *N

  ! % !& = Z# 6 . & ! N & #

  0> .$ & ^Y N

  $H ! # $ : .% . !*#

  & # I " ,4" 9& . *+ 0 &

  n !& R 1& & &9$. . 3$,n$ M/

  ^W .= * 9 H ,v YKJ l &0, 9&

  I .R ! C! &O 0& & ! - !!

  & . &

  http://mypersianbooks.wordpress.com/

 • 12 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  : !% !N (I % $

  I & ! ! & ! * 3&

  =$ . !& . ! %=& ! 90#

  I * &!*U NH $& .

  1 H & U I $ + . K0 $

  ! -

 • 13 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  )3 ! ! & Q. ,!! 0

  D E H O ! D* H C ! H &!4 -&C U

  9 & HK E) # ! .! (#* Z.3 %

  &9$. DE H !&

 • 14 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  . ! 6

  % .y & !N & Cn !*

  = .y . & % = ! + *

  ! #C& 3& -# !9 * Cn *! Uu

  . " . N, # H $ ( * Cn &

  & . !,9 . .y !& C# * ! aE , .&&"). *+

  C y. 0 C ) $( E O #&+ 9 *N

  #& N ! KE # . - ! Uu C % 4 !

 • 15 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  - 4$ #& . . H & &- S*] # #

  3 - E Z ! M ! % ! *E D

  ! HN = *& !% E *&

  . *& # \,C$ Z # ! 9 I 0 *

  & &=% ZE . Y*& *G Z !

  & E ! $ , ,G HO C M !

  &% 31 12. ! $$R K0 I3 = Q

  . & $ * & ] ! # * &&

  *# %D $ ! 9 . * & ! .

  &&E F1G$ N .

  . ! $H 9C & -& E& . *\

  Elamais ( U- Z( * ) L)Persis* 9 !,9 9C

  3 ! U1 & ! #

  & ! 9$3 * *\ : 3 * ! *\

  ! . ! ! . U