ایران نامه ویژه جمال‌زاده

Download ایران نامه ویژه جمال‌زاده

Post on 10-May-2017

225 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  : '$+* () "$': %$# " *4 3( '# : 2 0: /. .

  /56 8(#: ' "7' '6( 5 : 7?+(< =53 7 6 >+5: :;53. ':+9

  6('(@ GH 2 DE 0(: A 56

  : *@ 5 ' I 5 3' I ) ( 8(#

  : 356 "

  M*5 :5 : +?' 7 E )0 ( 5O 87 : ' >

  )H'5 )(# S:)5+3 / 6= : /> " ); 3(:+I 5 U : 5 " ;

  : W V6'( X+: 3 (A :+ *$

  6"( ? Y

  " Z 7 : 6( /S

  http://fis-iran.org/fahttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/jamalzadeh-writers-deanhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/vanguards-persian-writinghttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/dar-al-majaninhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/music-nationalismhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/hedayat-qazzieh-parodyhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/mohammad-ali-jamalzadeh/selectionshttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/mohammad-ali-jamalzadeh/books-etehadiyehhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/mohammad-ali-jamalzadeh/books-tabatabaeihttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/mohammad-ali-jamalzadeh/books-keshavarzhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/mohammad-ali-jamalzadeh/books-mahdihttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/mohammad-ali-jamalzadeh/books-doostkhahhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/mohammad-ali-jamalzadeh/books-reviewhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/mohammad-ali-jamalzadehhttp://mypersianbooks.wordpress.com/

 • 2 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  () "$' '$+*

  %$# "

  0/ $). ,+ . & ) ( ) '& % $ "!

  ;: . 9 $ 678 %& 56 $ 2& 1 &

  @ 6& 8. 5

  L M, .8 $6 688& $ C GC $, .8 &70 C: 8 K& : 6L 8. =

  D & 6N; . := ) K : !DI& %& P N : $

  C $6L $%. . ( 7N 9. $. $ D>, . ( $& = M& >?

  : ( ( 8. D5 $. 8 2. K

  6 9& 7 . $. . 6B 7' , 678 $ )R 5(

  ) K : CWD . K+ C 8 . UV 6T 5 7

  L ) 7 J+ ( 8N ( 5 CD $ C

  . $. & %& $

 • 3 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  5 p N1 ) 1915( = . . $d )L? CK"2 ( =

  8. 8& $" $. $ $ =6 . 8: L $6B.

  C? /?$ 5 ~6 C $. + C1 &K $" D, )'7

  $)6 ( ( C1 ) ( CK b$& ,\ /

  $ & \ +. N& $. $ $Bc( $ r $ &

  >? E . . $. 678 D5 .

  : R16 / E 7 +. " . $. $$ :KC7E 1916) (

  : 6. $ : 7 K0 .. $6 $

 • 4 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  6 1& !" : $ 5( $. 6 8 $6 $. ) 2& & 6

  $6 K& @6 "; &B : & 28 & u , C 2&

  & & 6B U7 & 8 8 8 1 $. ( 2( $6 B U7

  C ) ) 6: 8. 0[6

  $ 2& 8\ 6B $ K6" p& E2. $ 0 $

  K6d7 8 :8 K0. 8. $. $ 2& & 6B .

 • 5 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  2% 8 9 C 68,( , $ Zb8 1 : 6. )6& 8( $6

  t $.

 • 6 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  C $& 6B K"2 .K C EC2 1942$( ) ( $" %6 $

  NV .6& 5( @ C %& =8, : E> 6 6B $. & = u= 5

  C2( . , J :& E .8 C& )1321( 8(#?, :

  6B 5 'D & @D( )tK ,6). 8 $ I2. p ]B 2

  6 5 6B &

  2NK& $6 68 C $.

 • 7 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  .0NL .$ .$( : 6 B 6 B & 7@ .$ 6 , 8> U9 $

  7?$ & C 60, M6 :K 2! 8V 5% : %9

  .$ &E $%. $. 6B/ $ E & 1 &DK0 I, 6 D>, .

  http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/mohammad-ali-jamalzadehhttp://mypersianbooks.wordpress.com/

 • 8 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  ,ZN &W0 .(6 & 6 4-8. %& $ $ (-=( B E( .

  $. $C7D & B 6 ]" B .+ 68& =& & 5

  . $% $. 6B &

  .>+ 6E. 6B V & $!

  E &K2 : . W / B6 8. 5+ $. & $ ,D ?

  5 & -$ ," ( 5$& E .8 C2. $ 5 & ,6 V1( 5 $. C 5

  . C? = .8

 • 9 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  . ) ( 6. $" K C . $. 6L I, &8 @7'

  7 . D C 6 : " &"NL 62% CK! p% &E + ,

  ) ) development, climax and denouement E7E ) & E &>" & 6

  C C? 6. &Ew . IE & 6E= .$ &7 E B9 5%. 8

  " 8\r % $DB . & )5 .

  . = 15 r ,) C =u CZE = $. 2 ," !26. & $

 • 10 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  8 J5 6' E !1& Cp]2 $( 688& 6 6 . %& $ ' p]2

  ,6! B. 1

 • 11 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  1339 C2 6( . 7$ t b t + : 5 E 6d7 ( @

 • 12 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  ( 6. ) ( ,). 8 $. $ rN 9 \V!6( N

  B)& 6 B. C $. : tN $ . $& C 2 6.

  C6( N )& @6B .$ 2& ) 2& ". / $

  ' tKb 8 / p%7 ' E .8 C N " I5"C'&

  ) E & . .

  \M $. ,6K6$

  :.+6. ) ( $ $ "! $. p0 8% @)K. Chaikine( &

  6E :

  5 ' %t rN E R1 & $I 5 3' I .$C2 ) . rN t% :

  C0 = . 6 : ,( $

 • 13 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  5 $. @D@6 K. $ b & 6E , . 6E & & 8

 • 14 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  '. $ / 6B &E6B p2G )& $%. ,& G02 . &D5 &9 D5

  8 E & )D$ .8 & 8. "6 ,6 & &

 • 15 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  U ; NV, ) ( $ 9 . 69 6)6 678>? C$$ :

  . $.

 • 16 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  ) '( E, )w 1 8. !! .2 $. 2 / $6. & 5]2 ,

  r &$ )6 r 5 $. . ' E5. $. !\ $ 8 5

  C2 /K& ) ( 6 ' /$ C 9 5 8. . 9

  $" C1 ( 2& %C$& & 8. VB $D

 • 17 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  / ) ( $. ) 5 Z'$ .8 )> 6\ )". B 6B 7 (

  ) ( N1 .8\ $. B[ $ p ( $. rN %

 • 18 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  : $.. M .. 3

  M. Boredky, "Persian Prose Since 1946," Middle East Journal, Vol .VIII, No. 2 (1953), p

  732.

  P. $. E = $& . 4K &IE .792 .$ &?

  ? 6E .5 & ,6 @ 6& @6 6B5 ( ? & ,6 26 8 $

  b)3 C>= . : ) ( $6 L .8 $ 6B ( 2& %C - @

  http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvi/mohammad-ali-jamalzadehhttp://mypersianbooks.wordpress.com/

 • 19 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  5 'I 5 3' I1 1916-1917 ) ( // 7 =$ &>"

  t9! &K?B 8$?. 8( . $ 5 6 & 6& 6 9KN 8

  5 '@D $" 7 I 5 3' I .$ 5 & 6 ) K .$ .

  & 8

 • 20 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  ( C $. 2B & $ . w 1 r)K( $& E> 6 r 8\

  6 2'& ?[6! $E& @6 %

 • 21 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  5I 5 3' I'C$6B 8(#,6 . ( 8 C>V. , 6B /K. $ :

  .B r9 1 /N. -

  . . . 7. $. : }D ,0I 8( -

  8(#\ -

  . . . $67" "6B. . . . 6B. B6& $%

 • 22 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  $. " 2 p61970 .8 0 $67 $ , " $

 • 23 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  C B &1;6 $6) M6K /E6 & = $J,

 • 24 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  / $. )+6 r . & = $. p .9 & E : B5 , &9

  r .B & r@68 :% . &N> pC C 8. 5 )( &

  & (, p0 ( r ( 8 C9 $= .B )2 r &$ )( 8I 9 ( 0\

  ( & 5=6 . C 8. C C : $.

  C( J5 $ &E C .E& . 6B $) 'Z. 1"

  5

  . . p0 & 8

 • 25 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  '"715 E8. C C b8 C .

  C 7%& ?6 N$ &= )> 6 : &E . =w7' $?6 $.

  & 2$: K& 8) ( $B\ ! C C 8 ,

 • 26 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  $" . "

 • 27 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  C I 7 $. . $6 6N . 6W J5 : 6 8 & C %9 6. ) ( . ) ( $. 5. 8. : : 6

  C D2 uK p$1 /E>6B 8 )& $ & .N>( . .8 &, !6

  &K C UV C 2& % 6B &$C C 8. K& 8 6B $ . 6

  .3( % M)I X( & 88 :

  , b 25 $. N! ,6 $68. K . 6 $. 6 N$

  , C07= : , p%7 2& 8. $N6 $6d7 C= K/ $. 9 . . . : 8

  & & CB6 $. 6 ? 5 ' & 8] N$[5 B6(B . . . &N

  2 6( 8

 • 28 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  & RNL .$ .I? .? I C] $6( ) I 6W $6V= ,

  $" . . . $

 • 29 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  $" ! =, Mc $ 5

  G02 ,M % . p ) ( @X' 6B 6B & 2|

  CIE6 $B &E & 8. ?[& +. . .K0 $. :

  : C6 : ( =D>7 8 5

 • 30 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  . $, &

  6( C J5 8(# UNL .8 C ?[& C6 ! .$

  C 5 $ G02 ,1I,& 6B .8 >8 & p0 5 $6( )U :

  C 6B &1 & .B> . & u 6 $ 8 8. =/ ) (

  D1 .8 C $. 1"/ $?6 E ( 0 2% $. 6 rN$ >>8 & )' '

  8

 • 31 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  N E ( $6 +. 6 $ 9C 62 K"( ?[6! 2

  U ,RN 0 @ B\ 69 E ( $6 KV". ,B 2% 5+& . . . .

  C% : )6 ) ). r 6 7 B I>@ .8 . . . :+K6 88@ . . . C

  :+K 8. ?6"/ "C &N> r@68 .( . $6ZE .

  ( 6B = ( $6 $. | @

 • 32 PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  & 6E .8 C )". . 8. E & P ' "$ .NK : (

  .). )pD 6B E2 (

  C C rN ) ( $( )& 8. ) ( . %. )tK ' 0

  B 6= &K C( 8 M, TI9 :D6 8. $ 2& $

 • 33 PDF By http://mypersianbooks.wordp