ایران نامه ویژه خاطره نگاری در ایران

Download ایران نامه ویژه خاطره نگاری در ایران

Post on 10-May-2017

256 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Page

  112

  ) )2

  :

  : : : : :

  :

  : : : . : : :

  :

  PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  http://mypersianbooks.wordpress.com/http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/iranian-memoirs2/yadhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/iranian-memoirs2/%20books-mousavihttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/iranian-memoirs2/%20books-razavihttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/iranian-memoirs2/%20books-islam-viewhttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/iranian-memoirs2/%20books-milanihttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/iranian-memoirs2/%20books-entekhabihttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/persian-encyclopediashttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/azeri-autobiographieshttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/memoirs-iranian-jewshttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/alam-memoirs-criticshttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/history-iranian-memoirshttp://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvhttp://fis-iran.org/fa/irannamehhttp://fis-iran.org/fa

 • Page

  112

  ) )2

  . .

  .

  .

  1 .

  . 1

  .

  .

  . 2

  .

  .

  . 3

  PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  http://mypersianbooks.wordpress.com/

 • Page

  112

  .

  .

  538 432 .

  432 403 .

  1500 ) 464 423 . (

  1500

  . .

  .

  . 4

  . .

  . .

  . " "

  . :

  : . ...

  . 5

  .

  PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  http://mypersianbooks.wordpress.com/

 • Page

  112

  ) GeorgMisch )

  . 6

  . .

  . 7

  " " : . " " 8 " " " "

  .

  . 9 . .

  .

  . 23 7

  .

  . :

  23 . . . 10

  :

  .

  PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  http://mypersianbooks.wordpress.com/

 • Page

  112

  . :

  : .

  . . . . .

  . 11

  :

  . .

  241 271 . 12

  ) . ResgestaediviSaporis) ) )Augustus

  ) . Sprengling )

  ) gestae ) .

  . 13

  .

  . . . .

  PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  http://mypersianbooks.wordpress.com/

 • Page

  112

  ) Valerian . ) .

  .

  .

  .

  . :

  . 14

  .

  .

  .

  .

  ) 224241 ( .

  ) 276293 )

  .

  .

  PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  http://mypersianbooks.wordpress.com/

 • Page

  112

  . " " .

  .

  . . .

  .

  .

  .

  . 15

  . .

  . 16

  2 .

  " " ( )

  " . . "

  . " "

  PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  http://mypersianbooks.wordpress.com/

 • Page

  112

  " "

  .

  .

  .

  . :

  .

  .

  .

  . " "

  .

  .

  .

  .

  :

  408

  437 442 .

  PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  http://mypersianbooks.wordpress.com/

 • Page

  112

  .

  .

  .

  :

  ... .

  . 17

  . :

  : ...

  . 18

  : .

  . 19 .

  " ( "( .

  : .

  PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/

  http://mypersianbooks.wordpress.com/

 • Page

  112

  : .

  . 20

  : .

  . 21

  . ... ... :

  . 22

  ( )