جنگ جهانی چهارم - بيژن نيابتی

Download جنگ جهانی چهارم - بيژن نيابتی

Post on 27-Jul-2015

580 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

، پس از ١١ سپتامبر ديگر ، جهان پيش از آن نيست !؛با اين جمله که آگاهانه از دهان عامل اجرايِی معماران " نظم نوين" ، در موضع رياست جمهوری تنهاابرقدرت باقيمانده در جهان ، بيرون می آيد ، کليد آغاز جنگی زده می شود که به " جنگ عليه ترور" معروف است . با اين جنگ ، دوران جديدی در" سياست بين الملل " آغاز می گردد که قانونمنديهای آن اساسا با دوران " جنگ سرد" متفاوت است . متناسب با اين قانونمنديهای نوين ابزارهای اين جنگ نيز کيفا با ابزارهای جنگهای جهانی قرن سابق فرق دارد . فراتر ازهمه ، اين دوران ، " فرهنگ" خاص خود را دارد . " مفاهيم " خاص خود را و " سلاح " خاص خود را دارد .

TRANSCRIPT

bijanniabati@hotmail.com

! " " " " . " " " " . . " " . " " " " . " " . . ! " " " " " " . " " " " " " " " . " " . . . " " . " " " " " " " " ! . . " " " " . ! ! !

" " " " ! " " " " . " " . " " ) " " . ( " " " " . . " " " " . " " . " " " " " " " " . " " " " " " " " . . . " " " " . . . . . . " " . . " " " " " " . . " " . " " " " .

. . ! " " ! " " . . . . . . . . ! ! " " . ! . . . ! " " " " " " . . " " . " " ! " " ! .

" " " " . " " "" . " " . . . " " " " . " " " " . . " " ! " " . " " . " " " " " " " " . " " . " " " " .

" " " " .

" " : " . " " " " " . . " " " " . " " " " . " " " " . . " " . " " " " " " " " . " " . " " . : . " " " " ! " " . " " " " " " ! " " " " ! ..... " " . . . . " " . " " . " " ! ! . . " " .

. " " " " " " . . . . " " " " . . " " " " . " " . . . . . . . " " . " " . " " . ! ! " " . ! ) ! " " " " . ( ...... . . " " ) ( . . " " . ! . " " " " " " . " " " " . " " " " .

" " " " ! " " !

" " " " " " : " . . . . " . " " ! " " . . . " " " " . " " ! " " . " " . . " " . . " " . " " " " " " " " " " ! " " . " " . " " . " " . . . . . .

. . . ! . . ! . . ! . . " " . . . . . . . " " " " " " . " " " " . " " . " " . " " . " " . . " " " " .

" " ." " . . . . . " " " " .

" " " " " " . . " " . . " " . . " " . " " " " . . " " . . .

. " " " " " " . . . . . " " . " " " " . . " " . . " " " " . . " " " " . " " . " " " " " " " " . ! . ! " " " " ! ..... !

. . .

" " " " " " " " " " . ) ( " " . " " " " . ! . . . . ! . . ! . " " :

! " " ! " " " " . . " " !

" " . " " " " ! " " . . . . . . . . " " " " " " ! " " " " . . " " ! ! . " " ! " " !

" " ! ..... !

! " " ! . : ! ! " " ! : " " " " : ! " " ) ( " " . ) ( : " " . " " . : " " !! " " " " . . " " " " . ! " " . " " " " . " " " " " " . . ! ! " " . " " ! " " " " " " " .

" " " " ." ! . " " " " ! . . ! " " ! ! " " ! " " ! . " " " " " " " " . " " " " . ! !