செர்னோபில் அணு உலை விபத்து -...

of 87 /87

Upload: nal-ulagu

Post on 11-Jul-2015

1.015 views

Category:

Environment


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�� �������� ������������������

Page 2: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

2

Page 3: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

3

Page 4: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

4

Page 5: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

5

Page 6: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

6

Page 7: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

7

Page 8: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

8

Page 9: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����� ��� ����

����� ������

- ����� ����-�� ������

Page 10: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����� ����� ����� ����� ��������

• �������� ‘��� ���������� ��������� “ �������” .

• ��� 1977�, 4000 &��'�(• ��� 1977�, 4000 &��'�(��)*) *+� ��,�-���� -.'/�(�0

• 1000 &.'� *+� ��,����1

�������� �������� ��������������������

���’ ��(3� '�4������ 564� 17

&��'�( ( &.'�) &��'�( ( &.'�) ��,� 5: ;�

-.'/�(�0. ��,� ����

10

Page 11: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����� ����� ����� ����� ��������• 5/���0 ‘���’ ��<�5��� '4)�0.

• ������� ��=>6?0����@>6?0 16.0 4(��� ������) ��=>6?0(��� ������) ��=>6?0 ����B� 5: ;�5�&�/�(�0.

• 5: ;� -��� CD���E��)*�6��� 5:2 4.G H�)*� ‘/=/��(6'��/�(�0.

�������� �������� ��������������������........��<� I(��&/��

��=>6?0 14.5 4.G, ����K4.G &�.� ��L��=>6?0 110 4.G��=>6?0 110 4.G

-����

CD�� &�.�5: ;� -���)*>6?0

/=/��(’ ��M� ����

11

Page 12: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����� ����� ����� ����� ���������������������������������������� �������� ����������������

������������������������

12

Page 13: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����� !"����� !"����� !"����� !"• 5:�*�NOP �,�Q�• �����@���� 5:�*�NOP• ��������R� 5:�*�NOP,���/�E4+0.

• ��,E '��@S� 5����• ��,E '��@S� 5����(Ionizing Radiation) &^�M�B�7R��7 _��E)04+0��*�NO`��� '6� P�N��������� &�+�� ���a���b�.���c�&�d��&�.� �'. �� �� ./b�e�

����� !"����� !"����� !"����� !"�,�Q� �='*���5:�*�NOP �64�+0.5:�*�NOP

5���� 5:�*�NOP5���� 5:�*�NOP&^�M� �� �*�&�+

_��E)04+0. 5'�.1 `�:P�N�����a�� (Unnatural Mutation)

./b�e� ����1

13

Page 14: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����� !"����� !"����� !"����� !"• �*�NOP l�)*>6?0H��, �*�NO`� 57R���� - �'��+ ��6)0

• 5: ���e� �*=��)(Radioactive Elements) �����/(Radioactive Elements) �����/�E4�+�.

• 5: ;� -�����e��(E/�E)� t3��� 5����(Uncontrollable Ionizing Radiation) 5*�� 170.

����� !"����� !"����� !"����� !"........(Radiation Source) 17

57R, �*�NOP �>� �E� ��6)0 ��*/b�1 &�.�E��*=��) �^&��1

�����/ �E)�/�����/ �E)�/

-�����e� B�)0 _��(���5���� 5:�*�NOP

(Uncontrollable Ionizing Radiation) ��R� 5����

14

Page 15: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����� !������� !������� !������� !���5:�*�NOP �E-��

o �*�NOP �>� �E-��@�Sievert (;.w)

o ������ �� &�Q�'6�)*�� 2.4 -3.00 ;.w�������� '6� �*=���

o 4660 ;.w. �*�NOP 5 &yo 4660 ;.w. �*�NOP 5 &y_��E� 5���� 5*��

o 10,000 ;.w �*�NOP �>�&�d� .*.

�5:�*=��� (Radiation Activity)o |6 ��61 �L'7R 5:����� 57�' - � � ��

o ��0'�� �*=�� �^&��eS��DR�eS� (nuclear waste)

����� !������� !������� !������� !�� �#�$���#�$���#�$���#�$��(Radiation Exposure)

�E-��@� 57�' ;�> w'�( - milli

����= �*�NOP �E-��, w ���. �'��� 80%

�*=���.&y ���� �>� �(��� &�d�&y ���� �>� �(��� &�d�

�>� �(��� `� '����e�

(Radiation Activity)5: ���)0�� �64+0

� � �� Becquerel ( �.)�^&��eS�, 5: ��

(nuclear waste) �*=��� 5*�&�� �6��.

15

Page 16: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����� !"����� !"����� !"����� !"���� / ��� ����

�������

���������� �������/ ����

���

����� !"����� !"����� !"����� !" ��"��"��"��" "%&�"%&�"%&�"%&�����

�������

������

�����

!"

�#$����%�&

Page 17: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����� ����������� ����������� ����������� ������

Page 18: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

1982198219821982

• �� 1� 5:�6B�(partial core meltdown)

• �= ����/�(E `�• �= ����/�(E `� ����/�(�0

• 1985 '�� 'e@�B�)0 l3 &�+�/�(�0

1982198219821982

5:�6B� ��* 64�0

&����e� ����&����e� ����

�=�B��&� �?�&�+�/�(�0.

18

Page 19: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

1986 ��-����1986 ��-������-������-����

Page 20: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����������������• 1986 _/�� 26 5*����• 5: �� 4 - ������@����7����� � �3)0���d&��, “5:�*�NOP57BS� �'�)*S� ��B�0

• �� 4� _��(� �6/b• �� 4� _��(� �6/bt3��&� �6'��� �D)05�d�/�(�0.

• 5:�*�NO���� �6/����_/�� ‘86 t�� 1 �& ’86 �>��/���1 5000 &(=O5*�&�� &d�, �e&,t����'��+ �� 4�

����������������5*����������@� ���0 ���

'3)�0. B�)*�5:�*�NOP” ����� �(��

��B�0. �6/b �� ��(�1 5�d� �6/b �� ��(�1 5�d��D)0 10 �& ’86 5�. ���

�6/���� �(E/�E)� 26 86 '�� &(E�, 1800 &(=O ��^���

�e&,, ������, ���� G0 HB�.

20

Page 21: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����������������• 5:�*�NOP &�P (Radiation Contamination) 564S17 -�/��/b, ��-���e�

• 5:�*=�� b��l(������ ��?0 �6 '����e�t�'0� ��B�0. �?���5�����7� t�'0� ��B�1705�����7� t�'0� ��B�170 �=�'?0170.

• B�)0 ��?� ��,���4444....GGGG ��,3�17��,3�17��,3�17��,3�17 PN�^�PN�^�PN�^�PN�^�57R� G��170 �=�'?�0

• 5�� �+� 5�. ��R5: �� B�)�� &�Q�

����������������........(Radiation Contamination)

��-���e� ��?�0.b��l(� �&�� (Radiation Plume)

'����e� ����/���?��� ���cO`�e� '�

��B�170��B�170

��,��� ��1 (28/04/1986) 1000 1000 1000 1000 PN�^�PN�^�PN�^�PN�^� 5:�*�NOP

�=�'?�0��� ���B�) 5�P

&�Q� �=�/�E)*�0.

21

Page 22: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����������������• B�)*��� ��=�� _0;�������/�E4�+� ��.��+?����R� 5�P �c*

• ����, ��&�� ���cO`�� ������>� ������>� ������>� ������>� 5*�5*�5*�5*� �(�&���(�&���(�&���(�&��B�)0B�)0B�)0B�)0 (maximum credible accident) (maximum credible accident) (maximum credible accident) (maximum credible accident) B�)0B�)0B�)0B�)0 (maximum credible accident) (maximum credible accident) (maximum credible accident) (maximum credible accident) 5�B)�0

• ��^��@� , ����?0b�.���c’ '��&>6�&�)*����7 �=?0��)�0

• �&�� ��&^@� `� �����e�B�7��(E)*���1 l�/�(��

����������������........_0;��� ��.� ��*/b�1

��.�, �6'� &(E�& �c* ��/�(�0���cO`�� |�.�(�&���(�&���(�&���(�&�� ���)��?����)��?����)��?����)��?� 5:5:5:5:

(maximum credible accident) (maximum credible accident) (maximum credible accident) (maximum credible accident) ��?017���(maximum credible accident) (maximum credible accident) (maximum credible accident) (maximum credible accident) ��?017���

����?0 5�P ‘����cE��?���Q� ����3�

�=?0��)�0�����e� `.'�

l�/�(��

22

Page 23: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���������������� .�/�0 .�/�0 .�/�0 .�/�0 • 5: �� �6B>6?� �*�NOP

��* &(E�& 'e/�(�0��?� ��)*���� 5��4�170

• �6/�M�, �����&������&������&������&� 5:�,E5:�,E5:�,E5:�,E_��(���B�_��(���B�_��(���B�_��(���B� 400 400 400 400 &���&���&���&����^&��1 'e/�(����

•�^&��1 'e/�(����

• �� '3)�R�� 5*��&y� 3333,,,,00000000,,,,000 000 000 000 ;;;;....wwww ((((���b���b���b���b5:�*�NOP �6?*6�IE�5M&�^�/�E4+0.

• 2008�, 22 �,E�Q�/ �+����)*� &y� 32323232,,,,000 000 000 000 ;;;;....wwww20 -;�� |6'� 5�46?����

.�/�0 .�/�0 .�/�0 .�/�0 �� !"�� !"�� !"�� !"�*�NOP �^&��e� |6

'e/�(�0. G�� ��M� B�)05��4�170.

5:�,E5:�,E5:�,E5:�,E '3/�� '3/�� '3/�� '3/�� ���0���0���0���05*�&��5*�&��5*�&��5*�&�� �*=���y�/�(E170.�y�/�(E170.��*�/�(� ����e�

���b���b���b���b 57R57R57R57R : : : : 2222....4 4 4 4 ---- 3333....0 0 0 0 ;;;;....wwww) ) ) ) �6?*6�IE� ��.

�+��, 5: �� �6?�wwww �*�NOP �6?�0. 10 -

5�46?���� &�d� .*

23

Page 24: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���������������� �$0�&1��$0�&1��$0�&1��$0�&1�• _/�� 27 &*��, B�)0�D)0 /=/��( ��=S17��6?0�e� 3.5 &y��� ����/ �(���

• 50'��, ���b�/ ��• 50'��, ���b�/ ��5:B�� (5:�*�NOPP'��)*S�, P�.O��>S�

• 5:�*�NO��/���������� 5/���0I� ‘5�P t��&��� �=B�B���

�$0�&1��$0�&1��$0�&1��$0�&1�B�)0 ��?0 36 &y ������=S17 43,000 &�1 1200

���)*� -�?��&���(���.

�� &��� 5*�&���� &��� 5*�&��5:�*�NOP ���) 5'��1P�.O��>S� ��?*6?�0.

5:�*�NO��/����� 5�� B�7R��7/‘/=/��(’ ��� &�Q�

�=B�B���

24

Page 25: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���������������� �$0�&1��$0�&1��$0�&1��$0�&1�• &�Q� �=B�/�(���_��(E170’ ���0

• ���� |6 '��� �D)05:;� -���)*>6?0P�+7R� &�1 -�?��&��5:;� -���)*>6?0P�+7R� &�1 -�?��&�� 'e���+/�(���

• ��+7R� �?� ��)*�5M&*@���. (�?��,E�Q��,E�Q��,E�Q��,E�Q� &^��&^��&^��&^����. ��� 5�P

�$0�&1��$0�&1��$0�&1��$0�&1�………… �=B�/�(��� ‘|6 B�)0

���0 &(E�&�D)0, �������

-���)*>6?0 30 4.G-�?��&��

-���)*>6?0 30 4.G-�?��&��

'e���+/�(���.��)*� &�1 ����?� ��� ��M� 20202020,,,,000 000 000 000

&^��&^��&^��&^�� '`�'`�'`�'`� ��*��+0��*��+0��*��+0��*��+0 �=B4�+0.)

25

Page 26: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�����3�����3�����3�����3• B�)0 ��)*� G�t17�^&��e>6?0 �*�NOP��'�&>6�R�, &.�3��_����&� �6�R�5�� lE� ',d&��R�5�� lE� ',d&��R�P'��Q�, I���� 1986�0 ‘��������K’ (Sarcophagus) 5���/�(�0.

• 300,000 �� ���4�(E�������Q� �����/�E)�/�(�0

�����3�����3�����3�����3G�t17 �*�NOP�*�NOP&.�3�� B�)0

�� - 4�O P����',d&��R� ‘���4�(’ ',d&��R� ‘���4�(’

1986� 5�&�/�(�0. ’ (Sarcophagus) ��.

���4�(E� , 6000 �������/�E)�/�(�0.

26

Page 27: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�����3�����3�����3�����3• �6/�M� ��� ��1��� ��. 5�B�/�(�0

• ���) ����?0 1992��(��&/�� 6'���(E&��/�y �����/�(�0

•�(E&��/�y �����/�(�0

• �0�0�0�0 P&��P&��P&��P&�� 7777,,,,40404040,,,,000 000 000 000 ���������E�&����E�&����E�&����E�&��� �*=���*=���*=���*=�� &����?�&����?�&����?�&����?�&,�d��&,�d��&,�d��&,�d��,,,,�3��E��7���3��E��7���3��E��7���3��E��7��

• b*� �(E&��� 2015���. �*�����/�E4+0�,E�7�� �6��.

�����3�����3�����3�����3............��1 20 - 30 '6���Q�

5�B�/�(�0.� b*��� |6*(�;�/�(E 2007�

�����/�(�0.�����/�(�0.��������....G(��G(��G(��G(�� 57R57R57R57R&����?�&����?�&����?�&����?�

�3��E��7���3��E��7���3��E��7���3��E��7�� &�+��&�+��&�+��&�+��.� �(3 t3�/�E�

�*�����/�E4+0. ��� ��1 100

27

Page 28: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

4�������4�������4�������4�������• 5:�*�NOP ��'��5:�*�NOP &����?��y���+R� 5�P �����'��1 ‘>B��(���15���/�(���. �<�5���/�(���. �<�B�7R��7 5D/�'��1

• 5����� �d��1 3,55�E�(36?��� ��.1989 '�� P&�� 600,000 �E�(��� ��. ���/�E4+0

4�������4�������4�������4���������'�� �E�R�, &����?� ����e�

���� �E�E)*�0. >B��(���1’ ��.

�<� &�D@� ‘B�)*��<� &�D@� ‘B�)*�5D/�'��1’ ��. ��61.

55,000 ����1I���S�, 1986 t��

000 - 800,000 ����1���/�E4+0.

28

Page 29: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

4�������4�������4�������4�������• �'��e� ���d/b���:')*��, 5:;��y��7��1 &�.�

• �'��1 �3��E��7��������K �(E���'��1 �3��E��7��������K �(E���*=�� &�P ��������+ ����e�

• �'��e��'��e��'��e��'��e� �6������'��1 �6������'��1 �6������'��1 �6������'��15:�*�NO`���5:�*�NO`���5:�*�NO`���5:�*�NO`��� �=0� �=0� �=0� �=0���*�/�(�����*�/�(�����*�/�(�����*�/�(���....

4�������4�������4�������4�������........���d/b ���@��,

5:;� -����+6� 5���'�.

�3��E��7 ����, �(E��, �����1 5�&)��

�3��E��7 ����, �(E��, �����1 5�&)������ (decontaminate)

�E�(���. �6������'��1 �6������'��1 �6������'��1 �6������'��1

�=0� �=0� �=0� �=0�

29

Page 30: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���56�����56�����56�����56��• ����/�� t�'0� 5:B������/�� t�'0� P&��-�/��/b 5:�*�NO`���(Radiation Contamination)

• 5*�&�� ����K,���-�/��/b�1 ��*/���?��5*�&�� ����K,���-�/��/b�1 ��*/���?��5:B�)*� 60% �������� ��+��?�0.

• P&�� 10,000 �0� 4.G�<� B&��/��� ��������'6B)�0. ‘��� &�’ �M�-+t��� 5��)*���

���56�����56�����56�����56��5:B�� ��B@6?�0. P&�� 1,00,000 �0� 4.G

5:�*�NO`��� &����?�0Radiation Contamination)

��� &�.� �<���*/���?��. 'e/�(�

��� &�.� �<���*/���?��. 'e/�(�

��������

��/�7R ����e� �������� &����

�M� ���)*� �./b5��)*��� &�� �c�0.

30

Page 31: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���56�����56�����56�����56��• �)����� 5: ���*�NOP �^&��e� |6 'e/�(�0 ���0 ��/��)��0

• 5*>6?0 ���t� 'e/�(E ��,36�� �*�NOP ��,36�� �*�NOP&�.� /=/��( �����7��*��+�'�7�� &���B(��

• 'e/�(� �^&��e�&�.� �`�� - 137 �����*/�� �=0� _��E)*�dR P��`@S� ��?*6?��

���56�����56�����56�����56��…………�� �6B>6?�

|6 ��* &(E�&��/��)��0. 'e/�(E

�*�NOP ��� ��������*�NOP ��� ������������7 �3��+

&���B(��.�^&��e� ����3� - 131

��� &�Q� �� ��_��E)*�. ��'�����?*6?��.

31

Page 32: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���56�����56�����56�����56��• 5: ;� -���)*���*@>6?0 ��� ��L&�Q� �3�� ��.��?� �*=�� �^&��1800 - 1000 '6���Q�5�B�/�(�0. 5�B�/�(�0.

• �6/�M� 5���� ��*/b5�P �=B)�0. �,���������� 5*S17�*=�� ����3^� � � ���� ��)�/�(�0������������������������ 57NE57NE57NE57NE ---- >(�6�>(�6�>(�6�>(�6�

���56�����56�����56�����56��........-���)*�� 564S17 /=/��(

��L ��=>6?� 24 �(�� ��. ��,36?�0. 5*��^&��1 l�4 B(����R�

'6���Q� �����0 ��.�

��*/b ���� ��.��,�� �6�)��0

_�. ��17I3�57R >(�6� 3700

��)�/�(�0. ((((����....��B���B���B���B�>(�6�>(�6�>(�6�>(�6� 10 10 10 10 � � � �.).).).)

32

Page 33: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���56�����56�����56�����56��• ������� ��. G��eS�_�. ��17I3� 57�'&��� 5: B�� ��?*6?�0

• dR ,���� _�. ��17)��0�������� `� ����/���������� `� ����/���*=�� 57�'�� ����)*B(��. (�� ��(3���� �+4���/ ����

• �6/�M� 5:B��P��`@� ��?0B(�0

���56�����56�����56�����56��........G��eS�, ��� ����eS�

57�' ��(3S� ����?*6?�0.

_�. ��17)��0����/�� ��E�1 �����d����/�� ��E�1 �����d

�� &�����(3� '.�&���(��

����!!)&�e� dR

��?0B(�0!!

33

Page 34: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���56�����56�����56�����56��• 5: B�)0 _��(�564>6?� ��� ��E�157B�� ���(��5D?0B(��.

• �0'�� 5�&���1• �0'�� 5�&���1&��&S� @��+ �����7���'-�4�+�.

• 5: B�� ��B� ��B����1 �+?��; -.)*B(��; `� �E�&���

���56�����56�����56�����56��........_��(� ��)*��

��E�1 4 �0� 4.G ���(�� -+)*� &��

5���&S�, 5���&S�, �����7���'

�� ��E�e� �� '�; `� ��B6)*���E�&��� C�t�+�.

34

Page 35: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�78�78�78�78 ���56�����56�����56�����56��• B�)0 ��?� 5�. H�)*>6?0 �6/�� �,E �e)� ‘B��B� �+?0B(���

• ����� ��?*6?� ‘5:B���3)�0

• 5*��� 5�B/b�1 &^�• 5*��� 5�B/b�1 &^��*�NO`��S�, 15 ����1b�.�����S� �+?����

• �&S�, �^ '6������e��(�� ����e� P&�� 4000 b�.���c�7�� �+���� �=B4�+0.

���56�����56�����56�����56��H�)*>6?0 �� ',d

‘/=/��(’ &�e� ����+?0B(���.

5:B��’ 5'��1 @��

&^� ��/b�e� 28 ����1&^� ��/b�e� 28 ����1����1 ����cE

�+?���� �=B4�+0.'6������e� ��*�/�(� 50

4000 ����1�+���� ��.�

35

Page 36: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�78�78�78�78 ���56�����56�����56�����56��• ���� 2009� 'e'?���=�=��� &^�6��B�7R�1’ (Chernobyl catastrophe for People & Environment) b)��� 2004 2004 2004 2004 '��'��'��'�� &(E�&(E�&(E�&(E�b)��� 2004 2004 2004 2004 '��'��'��'�� &(E�&(E�&(E�&(E��+?*6�IE��+?*6�IE��+?*6�IE��+?*6�IE� ��.��.��.��.�0�0�0�0 �&S��&S��&S��&S� 5*�=�IE�5*�=�IE�5*�=�IE�5*�=�IE�

• 5000�� �&��(�, K���'� 'e'?�, ���cO` �(E���1&6)0' �cR�1 ����+'��+�� 'e@�/�(E17

���56�����56�����56�����56��........ 'e'?� ‘ �������

&^�6�� ��S�� _��(�Chernobyl - Consequences of the

catastrophe for People & Environment) ��+&(E�&(E�&(E�&(E� 9999,,,,85858585,,,,000 000 000 000 ����1����1����1����1&(E�&(E�&(E�&(E� 9999,,,,85858585,,,,000 000 000 000 ����1����1����1����1��.��.��.��. 5M&�^)*64+05M&�^)*64+05M&�^)*64+05M&�^)*64+0. . . .

5*�=�IE�5*�=�IE�5*�=�IE�5*�=�IE� ��.���.���.���.� I.4+0I.4+0I.4+0I.4+0.K���'� &�D�e�

�(E���1, 5����1, ����+'��+ �=�>)0/

'e@�/�(E17 b)���

36

Page 37: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�78�78�78�78 ���56�����56�����56�����56��• ��� ��� ��+ l�. B ¡�^�1

2007� �<� &�D@� t�>�� Dr.5 �£ ��/����L (Dr.Alexey

5�B�� ���)*� ./����<� 5�����)*� �� B ¡��'4)�'�.

� ����`=��.�'£> �K � ������ ����`=��.�'£> �K � �����|6 ������ '�S��. ����K���)*� 5: �* 0�+@�B�)0 -'��d �7/�y�e��y�����'�

� Dr.5 �£ �K � ����� ������ ���?� @=��

���56�����56�����56�����56��........B ¡�^�1 ��*�17��.

t�>� 'e'?�0.Dr.Alexey V. Yablakov) - �<�

./���.(Russian Academy of Sciences) B ¡�� ������/ ��B��7

�K � ����� (Prof. Vassili Nesterenko) �K � ����� (Prof. Vassili Nesterenko) ����K ��`� 5�B��

0�+@� t���1 �����. �'��7/�y�e� ��=�����

�K � ����� (Dr. Alexey Nesterenko) @=�� &�.� ��>�� '�S��.

37

Page 38: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�78�78�78�78 ���56�����56�����56�����56��• b)��)*>6?0b)��)*>6?0b)��)*>6?0b)��)*>6?0 `�`�`�`� 5*�O`¨(E�5*�O`¨(E�5*�O`¨(E�5*�O`¨(E�

�2005 '�� &(E� P&��(�7/�y��7��1) -�e�'�� �+?���

�����/��B� 40% -�/��/b�����/��B� 40% -�/��/b'�� 5�����7� t�'0���B�170.

�����/��B� B�)0 _��(�&(E� 40 ���3 &�1����e� '`)���.

���56�����56�����56�����56��........5*�O`¨(E�5*�O`¨(E�5*�O`¨(E�5*�O`¨(E� B'���1B'���1B'���1B'���1

P&�� 8,30,000 >B��(��K�e� 1,12,000 - 1,25,000

-�/��/b &(E� 5���&�-�/��/b &(E� 5���&�t�'0� 5:B��

_��(� t�� 4 &����e�&�1 5:B�� 5*�� ��B�

38

Page 39: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�78�78�78�78 ���56�����56�����56�����56����/ ���0� 50 �(�)*���5*�&�� 5:&�P �3?� ����K,��� &�.�'64+���1.

�1980�e� ����£� �+?�1980�e� ����£� �+?�)*��� 5*�� ����4�&�����/�(36?���. �� ���020% �� ��+?0170

�>B��(���e�t�, 5:B�� ��*�/�(�'`/�'��e�t� ��B�&��&��+��1 ��&��� 5*�&�4�17�

���56�����56�����56�����56��........�(�)*��� 5*�&�� &�1

�3?� ����e�, ��/���&�.� �<��B� '`)0

�+?� ��?���e� 80% �+?� ��?���e� 80% ����4�&�� ��?���1 ��.

�� ���0 5?� �,y����+?0170.

, ��� ���?�'��e�t�, ��*�/�(� ����e�

��B�&�� ���c�1/����5*�&�4�17�.

39

Page 40: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�78�78�78�78 ���56�����56�����56�����56��• 5*�&�4�175*�&�4�175*�&�4�175*�&�4�17 `�`�`�`� ���c�1���c�1���c�1���c�1

��6O`��R���?���1 �+?�� �+/�0���?���e� �+/b B4���C�t�+ ��?���1�C�t�+ ��?���1�&�(E) ���&���)�� &�.� ��)�� ��)*./b�e� ���7�.�1

�B��B� t0�&�������7'�*� ��(������c �*�/b ��&?�/�(�

���56�����56�����56�����56��........���c�1���c�1���c�1���c�1////�������� ���7�.�1���7�.�1���7�.�1���7�.�1::::

�+/�0B4�� 5*�=)0170

��)* ��&?�/�(����7�.�1

t0�&�����

��&?�/�(� ���c�1

40

Page 41: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�78�78�78�78 ���56�����56�����56�����56��• 5*�&�4�175*�&�4�175*�&�4�175*�&�4�17 `�`�`�`� ���c�1���c�1���c�1���c�1���7�.�1���7�.�1���7�.�1���7�.�1::::����� ��&?�/�(� ���c�1�����1/�S�b�1 ��&?�/�(����7;��� P�/��1 ��&?�/�(����7;��� P�/��1 ��&?�/�(��©��ª��/lOP ��&?�/�(�����b &,���/ b���1�«�d ./b�1 ��&?�/�(��&��� ��*/b�1��(3�1 &�.� ������

���56�����56�����56�����56��........���c�1���c�1���c�1���c�1////��������

���c�1��&?�/�(� ���c�1

��&?�/�(� ���c�1��&?�/�(� ���c�1��&?�/�(� ���c�1b���1 ��&?�/�(� ���c�1��&?�/�(� ���c�1

������ &�+�� '7�O`�1

41

Page 42: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�78�78�78�78 ���56�����56�����56�����56��• �0�0�0�0 ���������������� ��B�&����B�&����B�&����B�&��5*�&�4�17�5*�&�4�17�5*�&�4�17�5*�&�4�17�. . . . 5�'���)� b�.���c�1�����cE�����cE�©��ª���'@.�����`.������)�/��

���56�����56�����56�����56��........��B�&����B�&����B�&����B�&�� b�.���c�Q�b�.���c�Q�b�.���c�Q�b�.���c�Q�

5�':

42

Page 43: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���-#�8�9���-#�8�9���-#�8�9���-#�8�9• B�)0 ��?� ����(�)*��<� 5�P P&�� 1800 �����1 &*/�����&� ��,�0.

• 4(�)�(� ��67����)*�• 4(�)�(� ��67����)*�-���&�� 5��?�0

• ����K &(E� 30 �,E�e����3 5 &=� ������7&*/b) ��R �c�IE�5M&�^�/�(364+0

���-#�8�9���-#�8�9���-#�8�9���-#�8�9 "��"��"��"������(�)*� 5/������

1800 ���3 5 &=��y��7

��67����)*� ��3)� ��67����)*� ��3)�5��?�0.

�,E�e� 23,500 ������7 (2005 ����

�c�IE� ��.5M&�^�/�(364+0

43

Page 44: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���-#�8�9���-#�8�9���-#�8�9���-#�8�9• 1991� ����£� �( �(3� ������� ���?�/�(��6?�0. 2002� 50

• 50 &(E&���&� P&��• 50 &(E&���&� P&��-�/��/b�1 B'��������./ ����0.

• 5�`�� �*��� ‘���B�)(USSR) �='��� �?�t4� ���y��� �6?�0

���-#�8�9���-#�8�9���-#�8�9���-#�8�9 "��"��"��"��........�( �(3� 22%

���?�/�(� ��R�7��6% �� ��+?�0.

P&�� 19 �(�� _��P&�� 19 �(�� _��B'���� �c�t3��&�

���B�) |����’ �?� B�)0� |6�6?�0.

44

Page 45: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

1986 1986 1986 1986 ����&:5����&:5����&:5����&:5• ;� ��+���+R ���d&��1,2,3 ���/�(��.

• ���1 5 & 6 �(E&��/-.)�/�(�0.

• 1991� �� 2� _��(�• 1991� �� 2� _��(�5?� �� �����(3>6?0

• 1996� �� 1 �����(3>6?0-.)�/�(�0

• 2000 � �� 3� t��&��� �����(3>6?0 -.)�/�(�0

����&:5����&:5����&:5����&:5 �����������d&�� 5: ���1

�(E&��/ �y�1

_��(� � B�)*��/ �+�_��(� � B�)*��/ �+� �����(3>6?0 -.)�/�(�0.

�����(3>6?0

t��&���-.)�/�(�0

45

Page 46: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�� �������� ������������������

Page 47: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����&: ;������;� ����

�����

47

Page 48: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

6��<��6��<�� ��� 4

48

Page 49: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����&:����&: ��..

49

Page 50: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

��5��� ��>���"?�:5�@A

��>� ��B; ��"?�:5�@A �D4��5�

50

Page 51: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���E� �9���9�� 8�/��

51

Page 52: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

����5��� ����"$���/��

����" �FG8$���/��

52

Page 53: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

5H5��� - ����&:����&: ;� ; .5���J�

53

Page 54: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

5H5��� - ����&:����&: ;� ; .5���J�

54

Page 55: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�K� ���K� ���� �������� ������

Page 56: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

6&LM�N�: O-�#5�@��#

O- ���� .%G8�#5�@��#

56

Page 57: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

O- �� .%G�$#G�.%G� �L �� $#G�..

57

Page 58: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

:%G�8A� �L?9�/���$0� �8HP�1

�L?9�/���8HP�1 ��F�:�..

58

Page 59: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

:%G�8A� Q�#�8HP�1

Q�# �$0���F�:�..

59

Page 60: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

R5���J��.-�:�

�9��A��-�:� �L$�

60

Page 61: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

M���;F��88� P��85��F-�:�M���;F��88� 8�9A P��85��F-�:� �1���

61

Page 62: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�P!���0�� ;F��8:%G�8;F��8 ��F<��

:%G�8

62

Page 63: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

.9�85 6&LM�<�#:%G�8���� �9����:�

6&LM�<�#�9����:� 8�N

63

Page 64: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

M9�6 �S��������5��� :%G�8

�S��� �B�����:%G�8 (multiple sclerosis)

64

Page 65: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

Q�#A ? 8/P�8/P� :%G�8

65

Page 66: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�a? "95��#$�� :%G�8"95��# . ��8 4.5

:%G�8

66

Page 67: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

$#!� :�1��B��:%G�8��:�1��B��

:%G�8��

67

Page 68: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

$#!� :�1��B��:%G�8��:�1��B��

:%G�8��

68

Page 69: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���E� 8��P�8��P� .����

69

Page 70: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

$#!� ��>�P�#����>� ��� �9P�#��

70

Page 71: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�� 6H8 ���� ������� ������� �G8����

6H8 �������������G8����

Page 72: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�9"�9"�9"�9"////���56�0����56�0����56�0����56�0�M����8���M����8���M����8���M����8���

• ������� 5: �� B�)0Ot��&��� 'e@�B�B���

• �� ����/�� ��E�1 dR/�',E� �������� dB�5:B� 57R��7 ��&�����=)���=)���=)���=)�, , , , 5�P5�P5�P5�P �S���1�S���1�S���1�S���1 �.� �.� �.� �.���¬����¬����¬����¬�� ��b'0��b'0��b'0��b'0????��=)���=)���=)���=)�, , , , 5�P5�P5�P5�P �S���1�S���1�S���1�S���1 �.� �.� �.� �.���¬����¬����¬����¬�� ��b'0��b'0��b'0��b'0????

• ������� B�)*� ,�&��'��� 5:�* 5�&/b�7�S�5�&/���S� (WHO), 5:�*-.'���7�S� &�+�/�E4�+�-.'���Q���-.'���Q���-.'���Q���-.'���Q��� ����E� ����E� ����E� ����E�I.'��I.'��I.'��I.'�� �����&������&������&������&�????

���56�0����56�0����56�0����56�0�M����8���M����8���M����8���M����8���

B�)0O �c*�� 5�P 'e@�B�B���

dR/ ��6(�1 B��dB� 5M&*�/�(���&��� 5*�=)��. - 5��5��5��5��

�.� �.� �.� �.�, , , , B ¡�^��7B ¡�^��7B ¡�^��7B ¡�^��7 �.� �.� �.� �.�, , , , B ¡�^��7B ¡�^��7B ¡�^��7B ¡�^��7

,�& B�7R�1 ��+7R�5�&/b�7�S�, �� P�����

5:�* 0�+ ���?�&�+�/�E4�+�. �d����d����d����d��� '�c?�'�c?�'�c?�'�c?� ����E� ����E� ����E� ����E� �?��?��?��?� 5�&/b�15�&/b�15�&/b�15�&/b�1

72

Page 73: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�9"�9"�9"�9"////���56�0����56�0����56�0����56�0�M����8���M����8���M����8���M����8���

• ������� B�)0 �<�'3'�&/b ���7��������Q�/ ��.?��05�P�Q�/5�&/b�Q�

• ���� 2011� ±b��&��� B�)����� B�)*����� 2011� ±b��&��� B�)����� B�)*��'��7�� �E� t3�B���

• &�e�&�e�&�e�&�e� ������(3S�������(3S�������(3S�������(3S�&�+�R�&�+�R�&�+�R�&�+�R�, , , , 5:5:5:5: �������� ��D� ��D� ��D� ��D� -.'���e�-.'���e�-.'���e�-.'���e� �c*��7 �c*��7 �c*��7 �c*��7 &�Q�O&�Q�O&�Q�O&�Q�O�/�3�/�3�/�3�/�3 ��b'0��b'0��b'0��b'0????

���56�0����56�0����56�0����56�0�M����8���M����8���M����8���M����8���…………

�<� 5: ��@����7����� ��� ��.� &�+

��.?��0 ��.�5�&/b�Q� I��.

±b��&� (Fukushima) 5:B�)*� B�7R��7���

±b��&� (Fukushima) 5:B�)*� B�7R��7���

t3�B���.������(3S�������(3S�������(3S�������(3S�, , , , ���70���70���70���70 �'��+�'��+�'��+�'��+

�������� &�.�&�.�&�.�&�.� dR)dR)dR)dR)-.'���e�-.'���e�-.'���e�-.'���e� ��M���R���M���R���M���R���M���R� �'+���'+���'+���'+��

&�Q�O&�Q�O&�Q�O&�Q�O ���S� ���S� ���S� ���S� 5�P��75�P��75�P��75�P��7

73

Page 74: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

.����-.����-.����-.����- ��������M��:��M��:��M��:��M��:��

• 1986 ������� &�.�5: �� B�)0�e���+7R� 5:&�P5?��(E &�Q�, 5,��5M�B4�+��. �^��5M�B4�+��. �^�����0 |6 0��&��

• 5���E ���.,�=� ��?����)0 &��7�� 5'��70���t�+��7�� ��*��5/����+ ,�&

�������� ������������ ����������������M��:��M��:��M��:��M��:��????

&�.� 2011 ±b��&�B�)0�e� B�7R��7

�3?� ��)*� 175,�� ��(E &�Q��^�� 5M�B/����1�^�� 5M�B/����1

0��&�� ,�&��?� 5:B�� H�5'��70 ����*�� ���0

,�&.

74

Page 75: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

.����-.����-.����-.����- ��������M��:��M��:��M��:��M��:��

• �^�^�^�^ |6|6|6|6 5:5:5:5: �������� B�)0B�)0B�)0B�)0����0����0����0����0 ��.��.��.��. �?��?��?��?� |6|6|6|65:5:5:5: �*�*�*�* -bd���-bd���-bd���-bd��� I+t3��0I+t3��0I+t3��0I+t3��0I����I����I����I���� 5'��/5'��/5'��/5'��/ ����+����+����+����+�4��4��4��4� �' +�6'��' +�6'��' +�6'��' +�6'� �����������������4��4��4��4� �' +�6'��' +�6'��' +�6'��' +�6'� ����������������t3 'E)0B����t3 'E)0B����t3 'E)0B����t3 'E)0B����....

• 5:�*5:�*5:�*5:�* ��0��/���0��0��/���0��0��/���0��0��/���0��.��.��.��. ���1���1���1���1 �������������������������,d)���,d)���,d)���,d)�� &���&���&���&��� ��1Q��1 ��1Q��1 ��1Q��1 ��1Q��1

• B�)0B�)0B�)0B�)0 |�.|�.|�.|�. ���?������?������?������?��� ��67�����& ��67�����& ��67�����& ��67�����& �E�&����E�&����E�&����E�&���

�������� ������������ ����������������M��:��M��:��M��:��M��:��?...?...?...?...

B�)0B�)0B�)0B�)0 ����'����'����'����'|6|6|6|6 5:5:5:5: B ¡�^���B ¡�^���B ¡�^���B ¡�^���I+t3��0I+t3��0I+t3��0I+t3��0. . . . 5/�35/�35/�35/�3

����+����+����+����+ |6|6|6|6 �3)��3)��3)��3)� t(��1t(��1t(��1t(��1���������������� ��.��.��.��.���������������� ��.��.��.��.

��0��/���0��0��/���0��0��/���0��0��/���0 5��05��05��05��0 &>'��0&>'��0&>'��0&>'��0������������������������ ��R��R��R��R �c0 �c0 �c0 �c0 ��1��1��1��1

��1Q��1 ��1Q��1 ��1Q��1 ��1Q��1!!!!!!!!���?������?������?������?��� 5?��(3�5?��(3�5?��(3�5?��(3��E�&����E�&����E�&����E�&��� ��*�/�E���*�/�E���*�/�E���*�/�E�....

75

Page 76: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���56�0����56�0����56�0����56�0�• �^ ��6 5: ��'�c/���� ��. �'6�t3��� -��@�, �4�5: �� B�)0 ��?���5: �� B�)0 ��?����`�/�� (�>��E�1) 5��0 &�d �,��� ����/�����

�`�/�� ���3�1 �<� ��E�/�����

���56�0����56�0����56�0����56�0� �������������� B�)0 ���

�'6� 56*@(EI+�4� ����'0 |6��?�����?���) `�+� 5M/�/�����

�,���/B�)0 ��+ ��=�

�<� ����

76

Page 77: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���56�0����56�0����56�0����56�0�• �'��� |��+���?��S�… 5LB�)�����*�/�(�'��e������4�)*������4�)*������4�)*������4�)*������&�����&�����&�����&�????

�`�`�`�`� ////�������� ���t�+�e����t�+�e����t�+�e����t�+�e�'�������'�������'�������'������� G(�/�E&�G(�/�E&�G(�/�E&�G(�/�E&�

���56�0����56�0����56�0����56�0� ������������…………|��+� ���'�

5LB�)�����*�/�(�'��e�

����4�)*������4�)*������4�)*������4�)*��////@6�@6�@6�@6� 50505050

���t�+�e����t�+�e����t�+�e����t�+�e� ��?���?���?���?�G(�/�E&�G(�/�E&�G(�/�E&�G(�/�E&�????

77

Page 78: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0�;Fe��;Fe��;Fe��;Fe��

• �=� ��./b�eS17'��1�'+�� t3 'E)��S�;�/ �=���c �6��

• |6 �E��) ���'=�• |6 �E��) ���'=��E��)*�� 5��'����

• |6 ��(E) ���'=�5?��(E &�1 5��'����

���L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0� 8$1��8$1��8$1��8$1��;Fe��;Fe��;Fe��;Fe��

��./b�eS17'��1 `.t3 'E)��S� 5�� B�7R�1

�6��.���'=� �'+�� t3R���'=� �'+�� t3R5��'���� ��*�����'=� �'+�� t3R

5��'���� ��*��

78

Page 79: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0�;Fe��;Fe��;Fe��;Fe��

`�`�`�`� ���d��1���d��1���d��1���d��1::::• &��)&� ��?*

�'����c ���S� ������R��6�' ���'��4���o ��<G���<G���<G���<G�, , , , ��4K�����4K�����4K�����4K���, , , , �������� ����/����/����/����/

����4�+� ����4�+� ����4�+� ����4�+�• ��&����• ��&����

�t��'� ��B�� 0+?���o ������������������������ B���B���B���B��� 5�������15�������15�������15�������1

���� '�c/�6?0� �?*�����&��4���o '�=P'�=P'�=P'�=P 5�`��5�`��5�`��5�`�� ��+7R���+7R���+7R���+7R� ����4+0 ����4+0 ����4+0 ����4+0

• ������1 `?����

���L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0� 8$1��8$1��8$1��8$1��;Fe��;Fe��;Fe��;Fe��........

������R �6?����� G����'��4���

����/����/����/����/ ��O����1��O����1��O����1��O����1 ��+7R���+7R���+7R���+7R�

0+?���5�������15�������15�������15�������1 ���&���&���&���& �14�+��14�+��14�+��14�+�

�?*�� ��?*��

����4+0 ����4+0 ����4+0 ����4+0

79

Page 80: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

���L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0�;Fe��;Fe��;Fe��;Fe��

• �� �,d��� �,d��� �,d��� �,d� ��,� ��,� ��,� ��,��'+���'+���'+���'+�� t3R��7t3R��7t3R��7t3R��7 �.� �.� �.� �.�_��E)04�+�_��E)04�+�_��E)04�+�_��E)04�+�....

• `.`.`.`. ��?����?����?����?�� ������������ ��E4+0 ��E4+0 ��E4+0 ��E4+0P��&�P��&�P��&�P��&� �6/�*����6/�*����6/�*����6/�*���. . . . ���� '�,d����� '�,d����� '�,d����� '�,d� ��*/b��*/b��*/b��*/bP��&�P��&�P��&�P��&� �6/�*����6/�*����6/�*����6/�*���. . . . ���� '�,d����� '�,d����� '�,d����� '�,d� ��*/b��*/b��*/b��*/bB�7R��7B�7R��7B�7R��7B�7R��7 ��+/�*�����+/�*�����+/�*�����+/�*���

• P����)*����R�P����)*����R�P����)*����R�P����)*����R�, , , , -.'���e�-.'���e�-.'���e�-.'���e������Q���R������Q���R������Q���R������Q���R� �������������������'���7�����'���7�����'���7�����'���7�� 5'��15'��15'��15'��1_�+��_�+��_�+��_�+�� 5��5��5��5�� B�7R��7B�7R��7B�7R��7B�7R��7���t�+�Q����t�+�Q����t�+�Q����t�+�Q� ������������ �?*��?*��?*��?*�

���L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0����L56�#$�0� 8$1��8$1��8$1��8$1��;Fe��;Fe��;Fe��;Fe��

)�&��e�)�&��e�)�&��e�)�&��e� `.`.`.`. �.� �.� �.� �.� ��*/b��7��*/b��7��*/b��7��*/b��7

��E4+0 ��E4+0 ��E4+0 ��E4+0 ��.��.��.��. ‘‘‘‘ �6/b �6/b �6/b �6/b’ ’ ’ ’ . . . . 5:5:5:5: B�)0B�)0B�)0B�)0 ���?������?������?������?���

��*/b��*/b��*/b��*/b ������������������������ ��������������������. . . . 5:5:5:5: B�)0B�)0B�)0B�)0 ���?������?������?������?���

��*/b��*/b��*/b��*/b ������������������������ ����������������������+/�*�����+/�*�����+/�*�����+/�*���....

-.'���e�-.'���e�-.'���e�-.'���e����������������� ���������������� 5�`��5�`��5�`��5�`��

5'��15'��15'��15'��1 t3R��7��t3R��7��t3R��7��t3R��7��B�7R��7B�7R��7B�7R��7B�7R��7 ��t���t���t���t� ��������

�?*��?*��?*��?*� �',3@6���',3@6���',3@6���',3@6��!!!!!!!!

80

Page 81: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

f��/�0�f��/�0�f��/�0�f��/�0� M����8���M����8���M����8���M����8���• C����1 - `� ,�&�1

�C����1 �l� ���' ��0'�� ���� �����5�&/b�1 ���

�C����1 5�P/�^��� ��6´(E4�+� ��6´(E4�+�

• �?� ���d��e����C����1 ,�&�� ���'*���

�`� ,�&�1 �=?���`� ��c�1 �=?������/�E4�+�.

M����8���M����8���M����8���M����8���,�&�1.���' 5�&/b�1 5��. 5�'����� ��,� �^���

�^��� B7�����7��

,�&�� t�'0&�c

�=?�� &�+�/�E4�+� �=?�� B���/�E4�+�,

81

Page 82: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

f��/�0�f��/�0�f��/�0�f��/�0� M����8���M����8���M����8���M����8���• �/ ��61 ������'�c &c/ ��61 ��,�0

• �0 5�P &�.� C�� ��6?0� ��6?0�

• C����e� ����)���&����1B����!!

• ,�&�� t��&��c���cO`�� �',E�

M����8���M����8���M����8���M����8���........������'�c ��(�M� 5/ ��61

5�R. (�+1 - 423)C�� �c*�Q��

����)���&��

t��&��c d�,P� ���S��',E�

82

Page 83: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�������������������� ---- ��������• 5: �* ��0��/��+0• ������ t�d��0• 5:�*��� ���&��'0-.'���Q�, 5�`��

• 5:�*��� �<�&��'0• 5:�*��� �<�&��'0@=���Q� (&^� ���

• ��*/b�1���S@���7����S@���7����S@���7����S@���7�� ���������������������@������@������@������@�� 4444....GGGG �Q��Q��Q��Q� ��,E���,E���,E���,E���������� ���t�+��7�����t�+��7�����t�+��7�����t�+��7��

�������� �S�����S�����S�����S������0��/��+0t�d��0���&��'0 - 5:�*5�`�� B��*�Q�

�<�&��'0 - ��������<�&��'0 - ���������� (��)

������������������,E���,E���,E���,E��,E��,E��,E��,E�

83

Page 84: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

g�/:#�g�/:#�g�/:#�g�/:#� ����������������I���7�I���7�I���7�I���7� 5:;�5:;�5:;�5:;� -����-����-����-����• ��)0 5*�t17��� 5'`�;���• �E�(E17 �<� �� �^�1-�+?� ������ �(���&��

• ��=�� ���?��� �� 5�`�• ��=�� ���?��� �� 5�`���� '�. 5'��Q��5'`�;���.

• 1000 ��(�1 '�������R�&�1 5�&*'D@� �����E4�+��5'`�;���

• C����1 ,�&�� 'e/�E)�- 5���� 5'`�;���

���������������� ��������������������-����-����-����-���� 5'`�&�5'`�&�5'`�&�5'`�&�????

5'`�;���.�� �^�1 C���(���&�� 5'`�;���

5�`� ��'3���15�`� ��'3���15'��Q�� �=��0 - 5����

'�������R� -���)*����R������E4�+�� - 5����

'e/�E)� &.4�+�5'`�;���

84

Page 85: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

g�/:#�g�/:#�g�/:#�g�/:#� ����������������• H�)*>6/����� 5:B��

�,d �',���; B�)����S�, �&�t� , &����5'`�;���.

• ��D�©(� '���P�1 ��&^��5: �*�� 0+4+���15: �*�� 0+4+���1*6)�/�E4�+�. �+� �'.�7��*6)* ��1�'� b)*��>5'`�;���.

• &��. �*�7�� - �=��/���&E�Q� �;�M���e�&��, ��0��t� �6/��������.

���������������� ��������������������........5:B�� ��*�� ��.B�)�� ��)� 'e��,

&���� �64+0 -5����

��&^��, �/��M�&0+4+���1 - �'.�10+4+���1 - �'.�1

�'.�7�� ����)b)*��> - 5����

|e��, ���+����Q�, �;�M�� =� `��t�,

�6/���� -O��� 5'`��

85

Page 86: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

M�>M�>M�>M�>• ��1��1��1��1 ���)*�����)*�����)*�����)*�� ������������• �?��?��?��?� ,�&��,�&��,�&��,�&�� d�?���d�?���d�?���d�?���&��+)*��&��+)*��&��+)*��&��+)*�� ����E��1 ����E��1 ����E��1 ����E��1

• �0�0�0�0 ���7���7���7���7 ��/�E)0'�������/�E)0'�������/�E)0'�������/�E)0'�����• �0�0�0�0 ���7���7���7���7 ��/�E)0'�������/�E)0'�������/�E)0'�������/�E)0'��������/�(�0���/�(�0���/�(�0���/�(�0 ��.��.��.��. -��)���-��)���-��)���-��)���,�&@�,�&@�,�&@�,�&@� '/�)�� '/�)�� '/�)�� '/�)����.��.��.��. 5�)��5�)��5�)��5�)��. . . .

• G,E�G,E�G,E�G,E� |6|6|6|6 t�+t�+t�+t�+ ��6��1��6��1��6��1��6��1������1������1������1������1. . . . ����7����7����7����7

M�>M�>M�>M�>������������....d�?���d�?���d�?���d�?��� �46��1�46��1�46��1�46��1!! !! !! !!

����E��1 ����E��1 ����E��1 ����E��1!!.!!.!!.!!.��/�E)0'�������/�E)0'�������/�E)0'�������/�E)0'�������/�E)0'�������/�E)0'�������/�E)0'�������/�E)0'�����

-��)���-��)���-��)���-��)��� '/�)�� '/�)�� '/�)�� '/�)�� d�4µ��1d�4µ��1d�4µ��1d�4µ��1

��6��1��6��1��6��1��6��1; ; ; ; P�&�cP�&�cP�&�cP�&�c�4�N��1�4�N��1�4�N��1�4�N��1!!!!!!!!

86

Page 87: செர்னோபில் அணு உலை விபத்து - உண்மைத்தகவல்களும் விபரங்களும் 1986 Chernobyl Nuclear

�&������&������&������&�����• http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster• http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_Nuclear_Power_Plant• http://chernobylgallery.com/chernobyl-disaster/timeline/• http://www.prisonplanet.com/harmless-chernobyl

million-people.html• http://dks.thing.net/2011April-REPORTHealthEffects• http://dks.thing.net/2011April-REPORTHealthEffects• http://fukushimasong.com/2013/07/12/chernobyl

cancer/• http://www.cbsnews.com/news/after-30-years

study-finds/• http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP

M• http://inmotion.magnumphotos.com/essay/chernobyl

�&������&������&������&�����http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disasterhttp://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_Nuclear_Power_Plant

disaster/timeline/chernobyl-radiation-killed-nearly-one-

REPORTHealthEffects-Chernobyl.htmlREPORTHealthEffects-Chernobyl.html/chernobyl-death-toll-985000-mostly-from-

years-chernobyl-trees-barely-decomposed-

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2K7O3RSPPM

http://inmotion.magnumphotos.com/essay/chernobyl

87