zbornik ob 50-letnici delovanja vrtca na pušči

Click here to load reader

Post on 23-Mar-2016

248 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vrtec Murska Sobota izdaja zbornik ob 50-letnici delovanaj vrtca na Pušči s prispevki posameznikov, ki so na kakršen koli način pripomogli k pisanju 50 letne zgodbe o trudu, uspehu in razvoju na področju predšolske vzgoje.

TRANSCRIPT

 • Zbornik ob 50-letnici delovanja vrtca na Pui

  1962 - 2012

 • Zbornik ob 50-letnici

  delovanja

  vrtca na Pui

  Pua, oktober 2012

 • 4

  TRUD, USPEH, RAZVOJ

  Zbornik ob 50-letnici delovanja vrtca na Pui

  Urednik: Aljoa Ruda

  Uredniki odbor: Joefa Bai, Bernadka Mari, Renata Forjani , Vera Flisar, Mira

  Vohar

  Jezikovni pregled: Samanta Baranja

  Oblikovanje: Aljoa Ruda

  Izdajatelj: Vrtec Murska Sobota

  Tisk: DADO TISK, Vlado Plantari s.p., Preihova ul. 11, 9000 Murska Sobota

  Naklada: 300

  Leto izida: 2012

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 373.23/.24(497.4Pua)(091)(082) TRUD, uspeh, razvoj : zbornik ob 50-letnici delovanja vrtca na Pui / [urednik Aljoa Ruda]. - Murska Sobota : Vrtec, 2012 ISBN 978-961-269-811-9 1. Ruda, Aljoa 2. Vrtec (Murska Sobota). Enota Romano (Pua) 263601664

 • 5

  Kazalo

  Urednikov uvodnik 6

  Pie se leto

  Prvi romski vrtec v Sloveniji in takratni Jugoslaviji 10

  Spomini o vrtcu 17

  Moji mladostni spomini na veliko ivljenjsko odloitev 19

  Govori se o razvoju

  Prehojena pot 22

  50 let enote vrtca Romano Puapomembna edukacijska vrednota 24

  Ob 50-letnici vrtca na Pui 26

  Ob 50. obletnici vrtca Romano na Pui 28

  Pogled nazaj 30

  Spomini 32

  Spomini in razmiljanja 34

  Sprva se je zdelo tako drugae, a vendar tako podobno 36

  Vloga svetovalnega dela pri vkljuevanju otrok Romov v vrtec na Pui 38

  Moji spomini na vrtec, kot otroka, stara in funkcionarja 40

  Vrtec danes

  Vrtec na Pui danes 42

  Ko priakovanje postane lepo in nastaja zadovoljstvo, uspeh 44

  Vloga svetovalnega delavca v okviru projekta 46

  Moji spomini na vrtec 50

  Zgodba o vrtcu, glavi, srcu, zabavi in e em 52

  Bere se o uspehih

  Prispevki, lanki in objave o vrtcu v medijih 56 - 67

  Brska se po arhivih in spominu

  Shranjeni zapisi o vrtcu, pesmice, vloge, pisma 70 - 79

  Iz knjige vtisov 81 - 87

  Objave s spletne strani Vrtca Murska Sobota 89 - 93

  Vrtec danes

  Vrtec na Pui danes 44

  Ko priakovanje postane lepo in nastaja zadovoljstvo, uspeh 46

  Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer ivijo predstavniki romske skupnosti 48

  Moji spomini na vrtec 52

  Zgodba o vrtcu, glavi, srcu, zabavi in e em 54

  Bere se o uspehih

  Prispevki, lanki in objave o vrtcu v medijih 58 - 69

  Brska se po arhivu in spominu

  Shranjeni zapisi o vrtcu, pesmice, vloge, pisma 72 - 81

  Iz knjige vtisov 83 - 89

  Objave s spletne strani Vrtca Murska Sobota 91 - 95

 • 6

  Urednikov uvodnik

  asovne prelomnice spodbudijo loveka in njegov interes, da se ozre v zgodovino z namenom, da bi prihodnost slonela na trdnih temeljih. Zaetki delovanja vrtca na Pui segajo v leto 1956, ko se je skupina prosvetnih delavcev na obmoju Murske Sobote pogovarjala, dogovar-jala in snovala nart o izgradnji vrtca, ki bo otrokom Romov iz naselja Pua nudil organizirano predolsko vzgojo. Priela se je izgradnja vrtca na Pui, ki je svoja vrata odprl leta 1962 in sprejel 21 predolskih otrok iz naselja. To je bil velik korak na podro ju vkljuevanja Romov v izobraevanje na slovenskih tleh. Takratni vrtec je bil prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji, edini, ki je bil namensko zgrajen za zgo-dnje vkljuevanje Romov v organizirano predolsko vzgojo in posledino s tem v proces integracije irega drubenega okolja.

  Pol stoletja dela na podroju predolske vzgoje in odpravljanja socialnih neenakosti, boja proti diskriminaciji in drubeni odbojnosti ter vzgajanja v strpnem in pripravljenem okolju, opisuje plemenito delo in pot polno truda, uspeha in razvoja. Temu v namen je oblikovan tudi zbornik, ki ob zlatem jubileju s svojo barvito vsebino, v strnjeni obliki, predstavlja 18. 250 dni sree, smeha, solz, veselja, alosti, uspeha, truda in predvsem ponosa.

  Ideja o zborniku je nastala ob prebiranju zapisov, gradiv in fotografij iz arhiva o vrtcu na Pui. Pogovori o bogatih izkunjah in doivetjih, ki so jim bile pria vzgojiteljice, so e dodatno okrepile vsebino in odebelile rdeo nit nastalega zbornika. Zbornik je razdeljen na tiri pomem-bna poglavja, in sicer:

  Pie se leto, ki je namenjeno zaetkom vzpostavljanja in organizacije dela v vrtcu;

  Govori se o razvoju, ki vkljuuje prispevke ravnateljev, vzgojiteljic, upana in ostalih zunanjih strokovnih sodelavcev in

  strokovnjakov s podroja predolske vzgoje;

  o aktualnem ivljenju in delu v vrtcu na Pui v zadnjih treh letih si lahko preberete v poglavju Vrtec danes;

  proti koncu zbornika boste zasledili poglavji Bere se o uspehih in Brska se po arhivu in spominih obe pogla-

  vji vsebujeta zanimive publicistine lanke e iz leta 1964, stare dopise in izvleke iz kronike ter knjige vtisov.

  Vsem, ki so pripomogli k nastanku tega zbornika, se iskreno zahvaljujem za strokovno pomo in svetovanje.

  Stari kitajski rek pravi:

  e planira leto dni vnaprej, zasadi ri,

  e planira deset let vnaprej, zasadi drevo,

  e planira petdeset let vnaprej, izobrazi otroke.

  Aljoa Ruda, urednik

 • 7

 • pie se leto...

 • 10

  1962 prvi montani vrtec na Pui

  Prvi romski vrtec v Sloveniji in takratni

  Jugoslaviji

  Prve pobude za vrtec so se zaele e leta 1956, ko so na razirjeni seji obinskega odbora SZDL (Socialistina zveza delovnega ljudstva) Murska Sobota prisostvovali tudi Romi in predlagali ustanovitev posebnega vrtca za romske otroke. Deloval naj bi v prostorih zadrunega doma ernelavci. Krajani so to prepreili in v prazne prostore vselili stranko.

  ivljenje Romov je bilo zelo slabo. Najslabe razmere so bile v strnjenem naselju Pua. To slabo stanje je narekovalo, da je bilo potrebno nekaj narediti.

  Leta 1961 je na pobudo Sveta za varstvo druine pri socialnem skrbstvu Obine Murska Sobo-ta bil sprejet sklep, da se zgradi montani vrtec na Pui. lanica Sveta sem bila tudi jaz. Z gra-dnjo vrtca se je strinjal Oddelek za drubene dejavnosti, ki jo je tudi financiral. Ideja je imela tudi politino podporo, posebno s strani SZDL. Naelnica, gospa tefka Brglez, se je pri tem projektu zelo angairala.

  Projektant in graditelj vrtca je bilo domae podjetje Lesna predelava Murska Sobota. Direktor podjetja je bil gospod Jauovec, ki je izdelal nart. Zgrajena je bila skromna lesena baraka. Nadzor nad gradnjo je imel gospod Cifer, uslubenec socialnega skrbstva. Sama sem bila zadolena za organizacijo vzgojnega dela in opremo vrtca. V okviru finannih sredstev mi je naroilnice izstavljala uslubenka socialnega skrbstva, gospa Marjeta Balako, poroena Gor-jan. Z njo, kot naelnico je bilo sodelovanje zelo dobro, zato je bilo delo tudi laje.

  Postavitev vrtca in nabavo opreme je v celoti financirala Obina Murska Sobota. To je stalo okrog 3.200.000 dinarjev.

  Zgradba je bila torej montana, namensko grajena, imela pa je slabo izolacijo. Poleti so bili prostori prevroi, pozimi pa nas je zeblo. V stavbi so bili naslednji prostori: igralnica, kuhinja, umivalnica in garderoba skupaj, sanitarije in prostor za zaposlene. V umivalnici so bili name-eni trije umivalniki za odrasle osebe. V sanitarijah sta bili dve stranini koljki, tudi ti za odrasle osebe. Imeli smo samo hladno vodo. V samem zaetku tudi vodovod ni deloval, zato sva s sodelavko prinaali vodo iz naselja od druine Pestner.

 • 11

  Igralnica je bila velika in svetla. Opremo in igrae smo kupili v Zagrebu (Didakta). Igra je bilo sora-zmerno dovolj, premalo je bilo slikanic in instrumentov za glasbeno vzgojo. Kuhinja je bila primer-na, opremilo jo je podjetje Lesna predelava Murska Sobota, ki je prevzelo tudi patronat nad vrt-cem. Opremo kuhinje so podarili.

  Okolica ni bila urejena. Teren je bil mehak, zato je bilo igranje zunaj onemogoeno e ob manjem

  deju.

  Teava je bila tudi pri kadru, zato sem se odloila, da sprejmem delovno mesto vzgojiteljice. Izkori-stila sem prilonost, da bi tudi sama delala z Romi in za Rome. e nekaj asa pred odprtjem vrtca sem iskala monosti kako navezati stike z romskimi druinami. Povezala sem se z brigadirjema, ki sta bila leta 1960 v IX. Pomurski brigadi tefan Cvetko v Belem bregu v Srbiji. V tej brigadi sem bila namestnica komandanta. Brigadirja sta bila Evgen Pestner in Laci Baranja, slednji kot namestnik komandirja.

  Pomagala sta mi navezovati stike z Romi. Bili so zaprta skupnost. Tuje osebe so bile nezaelene. Ko so zagledali neznanca, so se skrili po kolibah.

  Prihajala sem v naselje, spoznavala ljudi, sestavljala seznam otrok za skupino in se seznanjala s pereo problematiko. Od vsega tega je bila odvisna organizacija dela.

  Zanimivost je bila tudi ta, da smo pri opremljanju vrtca nabavili tudi obleko. V zaetku smo imeli spodnje majice, abice, igralno obleko (igralne hlae in srajko iz flanele), trenirke, copate in gumi-jaste kornje. Velik poudarek je bil na sanitarno-higienskih pripomokih (milo, razna razkuila, DDT praek, sirupi za revesne parazite in tudi druga zdravila, ki jih je predpisal zdravnik).

  Zaposleni sva bili dve delavki, ob meni e Vikica erpnjak, ki je skrbela za higieno, pozimi za ogre-vanje in pripravljanje malice. Priskoila je na pomo tudi pri vars