živčni nadzor delovanja živali

Download živčni nadzor delovanja živali

Post on 10-Feb-2016

230 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • ivni nadzor delovanja ivaliHormonski sistem usklajuje delovanje vecelinih organizmov. A je za veino ivali in celo za nekatere rastline prepoasen, da bi omogoil uspeno zbiranje in povezovanje informacij iz okolja in hiter odziv na njih. Hitreje kot kemino prenaanje sporoil je elektrino, ki ga omogoa ivni sistem. ivni sistem nadzoruje skoraj vse, kar delamo: nae hranjenje, igranje na glasbila, branje, tek ali spanje. Zbira in obdeluje informacije iz notranjosti in zunanjosti telesa ter se, e je treba, nanje odzove. Iz zunanjega in notranjega okolja organizma sprejema na tisoe draljajev, ki mu jih posredujejo utila.

  Sinapsa

  je kot p

  oljub

  med nevr

  oni.

  ------

  Santiago

  Ramn y

  Cajal

  (1852193

  4),

  panski

  patolog

  in

  nevrobio

  log

  Vnetje moganov (mogani vneti). Predhodni

  znaki: potrt si in slab, glava te boli

  in stresa te mrzlica. Potem te mui eja,

  vroina te ge in glava je vroa; vsa

  notranjina tako reko plameni (plamti),

  gori in ari! Vnelo se je!------Lea Fatur (psevdonim F. Magister)

  (18651943), slovenska pisateljica,

  Zel in plevel (1926)

 • ivne celice prenaajo signale v obliki elektrinih impulzov ali akcijskih potencialov Nevroni so razlinih oblik, vendar imajo enako osnovno zgradbo Nevroni imajo na celini membrani elektrini potencial Kako nastane akcijski potencial Signal se med nevroni prenaa preko sinapseOrganizmi z zvezdasto somerno organizacijo telesa imajo mreasto ivevjebono someren ivni sistem je povezan z razvojem moganov v glavilovekov ivni sistem ima veliko skupnega z ivevjem drugih vretenarjev Osrednji ivni sistem sprejema informacije in nanje odgovarja Mogani so glavno nadzorno sredie Hrbtenjaa lei v hrbteninem kanalu Obkrajni ivni sistem povezuje osrednje ivevje s preostalimi deli telesa Somatsko ivevje po veini povzroi hotene oziroma zavestne gibe Avtonomno ivevje ne potrebuje naega zavestnega nadzora

  Kljuni pojmi

  ivni nadzor delovanja

  ivali

  akcijski potencial

  (elektrini impulz)

  avtonomno ivevje

  draljaj

  membranski potencial

  mogani

  mreasto ivevje

  nevron

  obkrajni ivni sistem

  osrednji ivni sistem

  receptorska beljakovina

  receptorska celica

  (utnica)

  refleks

  sinapsa

  somatsko ivevje

  ivni prenaalec

  ivni vozel (ganglij)

  ivec

 • ivne celice prenaajo signale v obliki elektrinih impulzov ali akcijskih potencialov

  Elektrino signaliziranje je pri rastlinah redko, zato bomo tak nain signaliziranja natanneje spoznali pri posameznih ivalskih skupi-nah.

  nevroni so razlinih oblik, vendar imajo enako osnovno zgradbo

  ivnim celicam reemo nevroni. To so celice, ki so specializirane za prenaanje signalov v obliki elektrinih impulzov ali akcijskih po-tencialov. Vsak nevron komunicira z drugimi v povezanem omre-ju. Komunikacija med nevroni je lahko elektrina, pogosteje pa je kemina. Tako se signal med potovanjem spreminja iz elektrinega v kemini in nazaj v elektrini.

  Kljub najrazlinejim oblikam nevronov je vsem skupna zgradba, ki jim omogoa sprejemanje informacij neposredno iz okolja ali od drugih celic. Informacijo prenesejo do tarne (efektorske) celi-ce, ki je lahko drug nevron, miina celica ali lezna celica. Nevron ima razirjeno telo z jedrom in drugimi organeli ter enega ali ve izrastkov ivnih vlaken. ivna vlakna, ki sprejemajo informacije, so dendriti, tista, ki jih posredujejo drugim celicam, so aksoni. Den-driti so kraji in pogosto razvejani. Signale sprejemajo iz ve tiso drugih celic. Nevron ima obiajno en sam akson, ki je veinoma dalji od dendritov. Nekateri aksoni pri loveku so dolgi en meter: tak je npr. akson motorinega nevrona, ki sega od spodnjega dela hrbta do prstov na nogi. Spodnji del aksona je pogosto razvejan in omogoa prenos informacije na druge celice.

  utilni ali senzorini nevroni zbirajo informacije o tem, kaj se do-gaja v telesu in okrog njega. Signale sprejemajo od receptorskih celic ( I, Medcelino sporazumevanje), ki zaznajo spremembe v telesu ali zunaj njega. Npr. receptorji v oeh zaznajo svetlobo in senzorini nevron polje to informacijo osrednjemu ivnemu sis-temu v obdelavo.

  Nevroni, ki impulze iz osrednjega ivnega sistema poiljajo dru-gim sistemom, so efektorski (iz latinske besede efficere = opraviti).

  elektrini signali pri muholovki

  Past, ki jo uporablja mesojeda rastlina

  muholovka, je njen spremenjen list.

  Past je sestavljena iz dveh krp, med

  katerima je glavna listna ila ali listno

  rebro. Robovi krp so nazobani, na

  notranji povrini so obutljivi laski. Ko

  se jih dotakne uelka, se krpi zapreta

  in zobci se zloijo eden v drugega.

  Draenje laskov ustvari elektrini signal,

  ki je zelo podoben ivnemu impulzu.

  Impulz sproi hitro rpanje vodikovih

  ionov skozi celino membrano, kar

  povzroi spremembo vrednosti pH in

  hiter vdor vode iz medcelinih prostorov

  v celice na osnovni povrini pasti.

  Hitro obutno poveanje celic povzroi

  zaprtje pasti in ival je ujeta. Plen nato

  poasi prebavljajo prebavni encimi, ki se

  izloajo iz prebavnih lez v listu. Nastale

  aminokisline se vsrkajo skozi notranjo

  povrino pasti v rastlino.

  O delovanju pasti muholovke je pisal e

  Charles Darwin v knjigi ukojede rastline.

  (Darwin, C. R. 1875. Insectivorous Plants.

  London: John Murray)

  132 ivni nadzor delovanja ivali

 • Skoraj vsi organi v telesu so oiveni z efektorskimi nevroni. Efek-torski nevron, ki oivuje skeletne miice, poimenujemo motorini ali gibalni nevron. Ko miice dobijo impulz z efektorskega nevrona, nanj odgovorijo, tako da se skrijo. Efektorski nevroni poiljajo spo-roila tudi lezam, npr. znojnicam. Te na signal odgovorijo tako, da zanejo izloati ve oz. manj znoja.

  internevroni so povezovalni nevroni, ki so povsod v osrednjem iv-evju in prenaajo signale med nevroni osrednjega ivevja. Gradi-jo zapleteno mreo, ki omogoa pojav vijih nalog ivevja, kot so govor, spomin, uenje.

  ivec je sveenj povezanih aksonov, med katerimi so e vezivno tkivo in ile. Veina ivcev ima aksone senzorinih in motorinih nevronov.

  celice imajo na celini membrani elektrini potencial

  Na celini membrani vseh celic v telesu je med zunanjostjo in no-tranjostjo celice elektrini potencial ali elektrina napetost. Tak potencial poimenujemo mirovni membranski potencial.

  Mirovni membranski potencial je posledica neenakomerne kon-centracije razlinih ionov zunaj in znotraj celice ter neenakomerne prepustnosti membrane za razline ione. Kalijevih ionov je ve v celici, natrijevih pa zunaj nje. Ker je v mirovanju celina membrana prepustna predvsem za kalijeve ione, jih nekaj stee v medceli-nino, kjer je njihova koncentracija nija kot v celici. Tako nastane prebitek pozitivih ionov zunaj celice. Sam elektrini potencial pa zaustavi nadaljnje uhajanje kalijevih ionov, saj je notranjost celice postala negativno nabita in privlai pozitivne kalijeve ione. Mirovni membranski potencial lahko izmerimo z naprednimi raziskovalni-mi tehnikami; na celini membrani nevronov je obiajno med -60 mV in -70 mV. Pravimo, da je celina membrana polarizirana.

  Vzburjenje celine membrane celice z razlinimi draljaji (npr. s ke-minimi snovmi, zvokom, dotikom) sproi spremembo prevodnosti celine membrane za natrijeve ione. Pozitivno nabiti natrijevi ioni steejo v celico, zato se porui mirovni membranski potencial. Temu procesu reemo depolarizacija. Vsi nevroni imajo telo, dendrite

  in akson. Senzorini nevroni (a) posredujejo signale iz okolja do osrednjega ivevja, efektorski nevroni (b) posredujejo signale efektorskim tarnim tkivom, internevroni (c) pa so povezovalni nevroni.

  b

  c

  dendrit

  dendrit

  dendrit

  telo

  telo

  telo

  akson

  akson

  akson

  mielinska ovojnica

  a

  133ivni nadzor delovanja ivali

 • Kako nastane akcijski potencial

  akcijski potencial je val depolarizacije, ki se iri po nevronu. Ob dovolj velikem draljaju se odpre dovolj ionskih kanalkov, da je doseen prag, ki sproi akcijski potencial.

  Odprtje zadostnega tevila natrijevih kanalkov povzroi, da se na tem delu membrane odprejo vsi natrijevi ionski kanalki, ki so od-visni od spremembe elektrinega potenciala. Pravimo, da akcijski potencial deluje po naelu vse-ali-ni. To pomeni, da se ob dosee-nem pragu vedno sproi enako veliki akcijski potencial, ne glede na to, kako moan je draljaj. Tok pozitivnih natrijevih ionov v celico povzroi, da njena notranjost ni ve negativna, ampak celo nekoli-ko pozitivna, torej je membrana depolarizirana.

  aKcijsKi POTenciaL

  aKcijsKi POTenciaL

  aKcijsKi POTenciaL

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  + +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  citosol

  celina membrana

  +

  Natrijevi (rdeevijoliasti) in kalijevi (zelenomodri) kanalki, ki povzroijo akcijski potencial, so odvisni od napetosti. Ko se celina membrana na enem delu celice depolarizira nad vrednost praga, to povzroi odpiranje vseh napetostno odvisnih natrijevih kanalkov na tem delu celine membrane in tok natrijevih ionov v celico. Val depolarizacije se iri. Depolarizacija se kona, ko se odprejo e kalijevi kanalki.

  134 ivni nadzor delovanja ivali

 • Sprememba v naboju povzroi tudi odprtje kanalkov za kalijeve ione, ki se odzovejo na depolarizacijo. Skozi kalijeve kanalke zdaj iz celice izstopijo pozitivni kalijevi ioni. Medtem se natrijevi ka-nalki zaprejo. Na tem delu membrane se znova vzpostavi mirovni membranski potencial. Temu procesu reemo repolarizacija.

  Natrijevi in kalijevi