zakon o bezbjednosti u ŽeljezniČkom · pdf fileodvijanje željezničkog saobraćaja (u...

of 50/50
1 36. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O BEZBJEDNOSTI U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list Crne Gore", br. 04/08 od 17.01.2008) Proglašavam Zakon o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, koji je donijela Skupština Crne Gore, na šestoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2007. godini, dana 26. decembra 2007. godine. Broj: 01-35/2 Podgorica, 11. januara 2008. godine. Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, s.r. ZAKON O BEZBJEDNOSTI U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU 1. OPŠTE ODREDBE Predmet zakona Član 1 (1) Ovim zakonom se propisuju uslovi i način za bezbjedno, uredno i nesmetano odvijanje željezničkog saobraćaja (u daljem tekstu: bezbjednost željezničkog saobraćaja) i funkcionisanje željezničkog sistema na teritoriji Crne Gore. (2) Odredbe ovog zakona odnose se na obavljanje javnog prevoza putnika i stvari i prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe u željezničkom saobraćaju. Član 2 (1) Željeznički sistem se dijeli na strukturne i operativne podsisteme. (2) Strukturni podsistemi su: infrastruktura (donji i gornji stroj pruge, energija, energetska i elektrovučna postrojenja; signalizacija, nadzor, regulisanje i upravljanje saobraćajem) i prevoz (željeznička vozila i organizacija prevoza putnika i stvari).

Post on 19-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 136. Na osnovu lana 95 take 3 Ustava Crne Gore donosim

  UKAZ

  O PROGLAENJU ZAKONA O BEZBJEDNOSTI U ELJEZNIKOM SAOBRAAJU

  ("Sl. list Crne Gore", br. 04/08 od 17.01.2008)

  Proglaavam Zakon o bezbjednosti u eljeznikom saobraaju, koji je donijela Skuptina Crne Gore, na estoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2007. godini, dana 26. decembra 2007. godine.

  Broj: 01-35/2 Podgorica, 11. januara 2008. godine.

  Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanovi, s.r.

  ZAKON

  O BEZBJEDNOSTI U ELJEZNIKOM SAOBRAAJU

  1. OPTE ODREDBE

  Predmet zakona

  lan 1(1) Ovim zakonom se propisuju uslovi i nain za bezbjedno, uredno i nesmetano

  odvijanje eljeznikog saobraaja (u daljem tekstu: bezbjednost eljeznikog saobraaja) i funkcionisanje eljeznikog sistema na teritoriji Crne Gore.

  (2) Odredbe ovog zakona odnose se na obavljanje javnog prevoza putnika i stvari i prevoza lica i stvari za sopstvene potrebe u eljeznikom saobraaju.

  lan 2(1) eljezniki sistem se dijeli na strukturne i operativne podsisteme. (2) Strukturni podsistemi su: infrastruktura (donji i gornji stroj pruge, energija,

  energetska i elektrovuna postrojenja; signalizacija, nadzor, regulisanje i upravljanje saobraajem) i prevoz (eljeznika vozila i organizacija prevoza putnika i stvari).

 • 2(3) Operativni podsistemi su odravanje vozila i telematske aplikacije za putniki i

  teretni saobraaj.

  lan 3 Upravlja infrastrukture, prevoznik, vlasnik industrijske eljeznice i privredno

  drutvo koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe na industrijskim kolosjecima odgovorni su za bezbjednost eljeznikog saobraaja iz lana 1 ovog zakona.

  lan 4(1) Javni prevoz putnika i stvari u eljeznikom saobraaju moe obavljati samo

  prevoznik. (2) Prevoz lica i stvari za sopstvene potrebe i eljezniki saobraaj za potrebe

  graenja, rekonstrukcije i odravanja na eljeznikim prugama moe obavljati upravlja infrastrukture, prevoznik ili privredno drutvo koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe u eljeznikom saobraaju.

  (3) eljezniki saobraaj na industrijskim kolosjecima moe obavljati vlasnik industrijske eljeznice, privredno drutvo koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe i prevoznik.

  lan 5 eljezniki saobraaj obavlja se u skladu sa ovim zakonom, drugim zakonima i

  propisima iz oblasti eljeznikog saobraaja, a u meunarodnom eljeznikom saobraaju i u skladu sa meunarodnim ugovorima koje je Crna Gora ratifikovala i meunarodnim eljeznikim propisima.

  Znaenje izraza

  lan 6 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedee znaenje:

  1) auto-stop ureaj je ureaj za automatsko zaustavljanje voza kod signala koji pokazuje da je dalja vonja zabranjena, odnosno ureaj za automatsku kontrolu smanjenja brzine kretanja voza od signala koji pokazuje da je dalja vonja dozvoljena smanjenom brzinom;

  2) budnik je ureaj koji slui za automatsko zaustavljanje voza u sluaju nebudnosti ili nesposobnosti lica koje upravlja vunim vozilom;

  3) depo vunih vozila je eljezniki objekat sa odgovarajuim postrojenjima i ureajima u kome se vri priprema i odravanje vunih vozila;

  4) domicilna jedinica je organizaciona jedinica u kojoj je radnik zaposlen; 5) dozvoljena masa po dunom metru je propisana dozvoljena masa po

  dunom metru koja se ne smije prekoraiti; 6) dozvoljena masa po osovini je propisana dozvoljena masa po osovini koja se

  ne smije prekoraiti;

 • 37) elementarna nepogoda je dogaaj prouzrokovan viom silom koji je imao za

  posljedicu udes ili nezgodu u eljeznikom saobraaju (klizanje ili odronjavanje terena, poplava, zavijavanje pruge, snjene lavine, jak vjetar, atmosferska pranjenja, zemljotres, aerozagaenje i dr.);

  8) industrijska eljeznica je eljeznica kojom privredno drutvo u oblasti saobraaja, industrije, rudarstva, umarstva i u drugim oblastima privrede prevozi lica i stvari za sopstvene potrebe;

  9) industrijski kolosjek je eljezniki kolosjek koji se prikljuuje na eljezniku prugu i slui za dopremanje i otpremanje stvari za nosioca prava korienja tog kolosjeka;

  10) interoperabilnost je sposobnost meunarodnog transevropskog eljeznikog sistema, koja omoguava bezbjedan i neprekinut saobraaj vozova, uz postizanje traenog stepena efikasnosti, a koja se zasniva na regulativi, tehnikim i operativnim uslovima koji za to moraju biti ispunjeni;

  11) isljeenje vanrednog dogaaja je postupak koji se sprovodi s ciljem utvrivanja uzroka, posljedica, okolnosti i odgovornosti, kao i spreavanja budueg vanrednog dogadaja;

  12) javni prevoz je prevoz putnika i stvari koji je dostupan svim korisnicima pod jednakim uslovima;

  13) kona masa voza je zbir konih masa eljeznikih vozila od kojih je sastavljen voz;

  14) konvencionalna eljeznika pruga je eljeznika pruga koja je kao dio konvencionalnog eljeznikog sistema izgraena ili nadograena i osposobljena za bezbjedan, uredan i nesmetan saobraaj konvencionalnih vozova;

  15) maksimalna brzina voza je najvea brzina kojom voz moe saobraati na eljeznikoj pruzi ili dijelu pruge naznaene u redu vonje ili propisana na drugi nain, koja se ne smije prekoraiti;

  16) masa po dunom metru je masa praznog ili natovarenog eljeznikog vozila, podijeljena duinom vozila u metrima, mjerenom od ela do ela nesabijenih odbojnika, odnosno automatskih kvaila;

  17) masa po osovini je masa praznog ili natovarenog eljeznikog vozila podijeljena brojem osovina na vozilu;

  18) mjesto prelaza sa dvokolosjene na jednokolosjenu prugu je mjesto na otvorenoj pruzi u kojem se sa dvokolosjene pruge prelazi na jednokolosjenu prugu;

  19) motorni vozovi su elektromotorna kola, elektromotorne garniture, dizel-motorna kola, dizel-motorne garniture i inobusi;

  20) nagib nivelete je poduni nagib pruge koji se mjeri tangensom ugla prema horizontali i izraava se u promilima;

  21) najveca doputena brzina je propisana najvea brzina na pruzi ili djelovima pruge, s obzirom na tehniko stanje pruge i eljeznikih vozila ili druge uslove;

 • 422) naroita poiljka je svaka poiljka (vozilo ili stvari ) s obzirom na masu i

  dimenzije vozila i stvari, koja se prima ili prevozi na prugama Crne Gore pod posebnim saobraajnim i tehnikim uslovima;

  23) nezgoda je vanredni dogaaj u eljeznikom saobraaju u kojem je jedno ili vie lica lake povrijeeno ili je nastala manja materijalna teta ili prekid eljeznikog saobraaja ili ugroavanje ili oteano odvijanje eljeznikog saobraaja;

  24) obrtna jedinica je organizaciona jedinica u kojoj radnik prekida obavljeni rad do poetka sljedee smjene;

  25) ograniena brzina je propisana brzina koja je manja od najvee doputene brzine na pruzi ili dijelu pruge, s obzirom na tehniko stanje pruge ili skretnikog podruja;

  26) odvojna skretnica je skretnica kojom se sa otvorene pruge odvaja druga pruga ili pruga druge eljeznice ili industrijski kolosjek;

  27) odjavnica je mjesto na pruzi iz kojeg se regulie slijeenje vozova u odjavnom razmaku;

  28) pjeaki prelaz je mjesto ukrtanja eljeznike pruge i prelaza za pjeake u istom nivou;

  29) prevoznik je privredno drutvo registrovano za obavljanje djelatnosti prevoza u eljeznikom saobraaju koje garantuje vuu vozova;

  30) prevoz za sopstvene potrebe je prevoz lica ili stvari koji prevoznik, odnosno privredno drutvo, imalac eljeznikih voznih sredstava, vri tim sredstvima za potrebe svoje djelatnosti;

  31) privredno drutvo koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe je pravno lice koje pored upravljaa infrastrukture i prevoznika obavlja prevoz za sopstvene potrebe, odnosno eljezniki prevoz za sopstvene potrebe, odnosno za potrebe graenja, rekonstrukcije i odravanja i koje ima sertifikat o bezbjednosti za prevoz u eljeznikom saobraaju;

  32) pruni pojas je prostor izmedu eljeznikih kolosjeka, kao i pored krajnjih kolosjeka, na odstojanju od najmanje 8 m, a ako eljeznika pruga prolazi kroz naseljeno mjesto - na odstojanju od najmanje 6 m, raunajui od ose krajnjih kolosjeka;

  33) putni prelaz je mjesto ukrtanja eljeznike pruge i puta u istom nivou; 34) rasputnica je mjesto na pruzi na kojem se sa otvorene pruge odvaja druga

  pruga; 35) razmak kolosjeka je rastojanje izmeu osa kolosjeka; 36) redovna brzina je brzina kojom voz saobraa na pruzi ili dijelu pruge u

  vremenu propisanom redom vonje; 37) red vonje je akt upravljaa infrastrukture kojim se utvruje plan

  saobraaja vozova; 38) registrujui brzinomjer (tahograf) je ureaj za registrovanje brzine i

  preenog puta i drugih podataka u toku vonje vunog vozila;

 • 539) rekonstrukcija pruge, postrojenja, objekata i ureaja na pruzi ili

  eljeznikog vozila podrazumijeva takve izmjene koje mijenjaju njihove osnovne tehnike i konstrukcione karakteristike;

  40) saobraajno-transportno otpremnitvo je mjesto na pruzi u kojem se vri ukrtanje i preticanje vozova posredstvom susjednih stanica i ukrsnica i moe se vriti otpremanje putnika, prtljaga i stvari;

  41) serijska proizvodnja eljeznikih vozila podrazumijeva proizvodnju eljeznikih vozila koja je saobrazna odobrenom prototipu eljeznikih vozila;

  42) slobodni profil pruge je ogranieni prostor u poprenom presjeku upravnom na osu kolosjeka u koji ne smiju da se ugrauju, postavljaju i da u njega zadiru postrojenja, objekti, signali i signalne oznake, naslage materijala ili drugi predmeti;

  43) slubena mjesta na pruzi su eljeznike stanice, ukrsnice, saobracajno-transportna otpremnitva, odjavnice, rasputnice, mjesta prelaza sa dvokolosj