stručni skup modernizacija željezničkog čvorišta rijeka · modernizacija ŽeljezniČkog...

of 21/21
MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA Stručni skup Modernizacija željezničkog čvorišta Rijeka Rijeka, 23. studeni 2018. PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA I MODERNIZACIJE PRUŽNE DIONICE ŠKRLJEVO – RIJEKA - JURDANI (ŠAPJANE) Izradio: mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ. Institut IGH d.d. Zagreb 1

Post on 06-Sep-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Stručni skup

  Modernizacija željezničkog čvorišta Rijeka

  Rijeka, 23. studeni 2018.

  PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA I MODERNIZACIJE

  PRUŽNE DIONICE ŠKRLJEVO – RIJEKA - JURDANI (ŠAPJANE)

  Izradio: mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ.Institut IGH d.d. Zagreb

  1

 • MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Sadržaj:

  2

  1) PODACI O UGOVORU

  2) STANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  3) PRIKAZ NEKIH TEHNIČKIH RJEŠENJA PRUGE

  4) ZAKLJUČAK

 • MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA 3

  1) PODACI O UGOVORU

  Ugovor za izradu projektne dokumentacije: Izgradnja drugog kolosijeka, obnova i modernizacija

  pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani

  Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o. Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb

  Izvršitelji: Institut IGH d.d., Zagreb; Granova d.o.o., Zagreb

  Upravljačko tijelo (UT): Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

  Korisnik bespovratnih sredstava za izradu projektne dokumentacije u sklopu ovog ugovora jest HŽ Infrastruktura d.o.o.

  Projekt s 85 posto sufinancira Europska unija, iz Instrumenta za povezivanjeEurope (Connecting Europe Facility – CEF).

  ➢ Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava

  ➢ Proveden međunarodni natječaj za izradu projektne dokumentacije

  ➢ Ugovor o dodjeli posla izvršitelju

 • 4

  ➢ povećanje razine usluge i konkurentnosti željezničkog prometa

  ➢ stvaranje učinkovitog gradskog i prigradskog željezničkog prijevoza

  ➢ omogućavanje bržeg premještanja prijevozne potražnje s cestovnog na željezničkipromet i smanjenje eksternih troškova

  ➢ daljnji razvoj postojećih kapaciteta Luke Rijeka

  ➢ rasterećenje cestovnog prometa na preopterećenim osnovnim cestovnim prometnicama Rijeke

  ➢ zaštita od buke i vibracija nastalih prometovanjem vlakova

  ➢ skladan razvoj luke Rijeka i riječkoga željezničkog čvorišta

  ➢ osiguranje željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza

  ➢ smanjenje troškova prijevoza

  ➢ smanjenje investicija u gradsku cestovnu infrastrukturu

  CILJEVI PROJEKTA:

  MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

 • 5MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  SHEMATSKI PRIKAZ RIJEČKOG ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA

  ➢ Procjena prometne potražnje izrađena je za razdoblje od 30 godina.➢ Poslovi na izgradnji i modernizaciji planiraju se započeti nakon 2021. godine.➢ Radovi na izgradnji i modernizaciji trajali bi oko 3,5 godine.

  Analiza prometa

  Cilj Utvrditi osnovne generatore postojećeg i budućeg prometa

  SLIJEDI

  PROGNOZA PROMETA

  DO 2050.

  U putničkom prijevozu, planira se uvođenje

  gradskog i prigradskog prijevoza

  Opseg teretnog prijevoza temelji se na

  činjenici da se izgradnjom ove pruge te

  novih kapaciteta u Luci Rijeka znatno

  podiže razina kvalitete i konkurentnost

  „riječkoga prometnog pravca”.

 • 6MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Ugovorena projektna dokumentacija sadrži slijedeće:

  1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI

  2. STUDIJA EKONOMSKE l FINANCIJSKE ANALIZE

  3. STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

  4. IDEJNI PROJEKT I LOKACIJSKA DOZVOLA

  5. GLAVNI PROJEKT l GRAĐEVINSKA DOZVOLA

  2) STANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  Preostalo za izraditi:

  1. ZAVRŠITI POSTUPAK PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

  2. ISHODITI LOKACIJSKU DOZVOLU

  3. DOVRŠITI GLAVNI PROJEKT

  4. DOVRŠITI PARCELACIJSKI ELABORAT

  5. ISHODITI GRAĐEVINSKU DOZVOLU

  Uz izgradnju drugog kolosijeka od kolodvora Škrljevo do kolodvora Opatija-Matulji, projektobuhvaća modernizaciju svih infrastrukturnih podsustava postojeće pruge od Škrljeva doJurdana te modernizaciju prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnogpodsustava do Šapjana.Projekt obuhvaća i rekonstrukciju stajališta Permani i kolodvora Šapjane.

 • 7MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  4) TEHNIČKA RJEŠENJA PRUGE

  Rekonstrukcija pružne trase započinje ispred kolodvora Škrljevo i

  postojećeg tunela Baudine, u stacionaži km 639+640.

  Dogradnja drugog kolosijeka završava u kolodvoru Opatija/Matulji

  Rekonstrukcija svih podsustava završava u kolodvoru Šapjane

  PLANIRANA ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA Analizirano 5 alternativnih rješenja trase

  Višekriterijska analiza optimalna (planirana) alternativa 4

  • rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i dogradnja drugog kolosijeka od kolodvora Škrljevodo kolodvora Opatija-Matulji

  • izgradnja 12 novih stajališta Sveti Kuzam, Draga, Vežica, Sušak, Školjić, Zagrad, Mlaka, Kantrida, Zamet, Marčeljeva Draga, Martinkovac i Pavlovac

  • rekonstrukcija postojećih stajališta Krnjevo, Rukavac, Jušići i Permani

  • rekonstrukcija kolodvora Škrljevo, Sušak-Pećine, Rijeka, Opatija-Matulji, Jurdani i Šapjane

  • ugradnja novog prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsutava od kolodvora Škrljevo do kolodvora Šapjane

  • izgradnja nove zgrade operativno upravljačkog centra

 • 8MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Poprečni presjek dogradnje drugog kolosijeka

 • 9MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Vrlo složena trasa s velikim prostornim i tehničkim ograničenjima

  ➢ složena geotehnička problematika

  ➢ prostorna ograničenja u urbanome dijelu (prolazak kroz središte grada)

  ➢ znatan broj tehnički zahtjevnih objekata na pružnoj dionici (vijadukti, mostovi)

  ➢ složeni tijek radova pod prometom

  ➢ da bi se radovi mogli izvoditi, neki pružni odsjeci morat će se zatvarati za

  promet na duže vrijeme (Sušak-Pećine – Rijeka)

  Na poddionici Škrljevo – Rijeka nalaze se dva jednokolosiječna

  tunela:

  tunel Baudine duljine 162 m (na ulazu u kolodvor Škrljevo) i

  tunel Kalvarija duljine 451,59 m (između kolodvora Sušak Pećine i

  Rijeka od km 651+964,99 do km 652+416,58 ).

  Na dijelu pruge Opatija-Matulji - Jurdani nalazi se tunel Rukavac

  duljine 311,66 m, od km 43+508,35 do km 43+820,01.

  Postojeći tunel Baudine se napušta, gradi se novi dvokolosiječni

  tunel duljine 208 m.

  Tunel Kalvarija će se proširiti za dvokolosiječnu prugu.

  Tunel Rukavac se rekonstruira radi povećanja slobodnog profila sa

  profila GA na GC.

 • 10MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Postojeća situacija na trasi

 • 11MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Galerija Ciottina

  Galerija Bulevar

  Tunel Kalvarija

  Projektna rješenja

 • 12MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Budući operativno upravljački centar

 • 13MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Vrlo složeni i zahtjevni objekti u trasi pruge

  Ključni objektiRječina-ŠkoljićIstočni izlaz (Kumičićeva)KrešimirovaIndustrijska

 • 14MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Rječina-Školjić

 • 15

  Rječina-Školjić

  MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

 • 16MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Istočni izlaz (Kumičićeva)

 • 17MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Industrijska cesta

 • 18MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Krešimirova

 • 19MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Željezničko cestovni prijelazi

  ➢ izgradnja zatvorenog sustava odvodnje u zonama vodozaštite➢ Izgradnja sustava zaštite od buke i vibracija➢ Izgradnja sustava energetskog napajanja i vođenja i upravljanja

  prometom

  ➢ rekonstrukcija šest kolodvora

  ➢ izgradnja novih stajališta(za sada predviđeno najviše 12)

  ➢ rekonstrukcija četiri postojeća stajališta

  izgradnja

  ➢ 13 nadvožnjaka

  ➢ 18 podvožnjaka

  ➢ 6 pothodnika

  ➢ 8 nathodnika

  ➢ 27 propusta

  ➢ 5 željezničko-cestovnih

  prijelaza

  ➢ 15 pješačkih prijelaza

 • 20MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  4) ZAKLJUČAK

  ➢ Projekt je kandidiran za sufinanciranje iz EU-ovih fondova.

  ➢ Projekt će omogućiti uključivanje željeznice u javni gradski prijevoz.

  ➢ Projekt osigurava veću dostupnost, sigurnost, zaštitu okoliša, smanjenje

  onečišćenja u gradu i veću protočnost cestovnog prometa u gradu.

  ➢ Ekonomska analiza dokazala je znatnu ekonomsku korist za društvo (projekt je

  vrijedan investiranja).

  ➢ Analiza rizika dokazala je da ekonomsku isplativost projekta ne treba dovoditi u

  pitanje.

  ➢ Planirani zahvat zadovoljava potrebe razvoja Luke Rijeka i tijeka teretnog

  prijevoza na Mediteranskom koridoru.

  ➢ Predmetni zahvat usklađen je s europskim i hrvatskim strategijama te

  planskom dokumentacijom.

 • 21MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA RIJEKA

  Hvala na pozornosti!

  U p i t i

  [email protected]