universiti sains malaysia · universiti sains malaysia peperiksaan semester kedua sidang 1993/94...

of 2 /2
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang 1993/94 April 1994 405 Teori dan Kaedah dalam Kesusasteraan Bandingan Nasa: [3 jam] KERTAS PEPERIKSAAN IN! MENGANDUNGI LAPAN [8] SOALAN DI DALAM DUA [2] MUKA SURAT. Jawab [3] soalan. Semua soalan rnembawa nilai markah yang sarna. 1. Menurut pandangan Salleh Yaapar arah perkembangan disiplin Kesusasteraan Bandingan adalah dari keadaan suatu kesatuan menuju kepada keadaan suatu kepelbagaian. Gambarkan keadaan kesatuan ini, dengan merujuk kepada Wellek dan Levin. Apakah tiga faktor yang menurut Salleh Yaapar mendorong perkembangan ini? Bincangkan ketiganya secara terperinci dengan merujuk kepada contoh-contoh yang tepat. 2. Apakah yang anda faham dengan aliran Kehitaman (Bahasa Perancis: Negritude)? Bilakah muncul ali ran itu? Dengan merujuk kepada beberapa sarjana-sarjana Afrika, huraikan kandungan kritikan sarjana-sarjana aliran Negritude ini mengenai asas-asas dan kaedah-kaedah kritikan sastera kolonial. Menurut mereka apakah peranan pengkritik asing dan teori sastera asing dalam kajian kesusasteraan Afrika? Apakah kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalarn pikiran aliran Kehitaman? 3. Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang tepat, jelaskan secara terperinci pendekatan kajian Kesusasteraan Bandingan Dua-Hala seperti yang diamalkan oleh Qian Zhong shu dan dibela oleh Yue Daiyun. Dengan merujuk kepada artikel Woan-Ping Chin Holaday pula, terangkan mengapa pendekatan- mirip dengan pendekatan pos- kolonialisme dan apakan perbezaan dengannya. . .. /2

Upload: others

Post on 14-Mar-2020

16 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang 1993/94 April 1994 ~T405 Teori dan Kaedah dalam Kesusasteraan Bandingan Nasa: [3 jam] KERTAS

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester KeduaSidang 1993/94

April 1994

~T 405 Teori dan Kaedah dalam Kesusasteraan Bandingan

Nasa: [3 jam]

KERTAS PEPERIKSAAN IN! MENGANDUNGI LAPAN [8] SOALAN DI DALAMDUA [2] MUKA SURAT.

Jawab ~IGA [3] soalan.

Semua soalan rnembawa nilai markah yang sarna.

1. Menurut pandangan Salleh Yaapar arah perkembangandisiplin Kesusasteraan Bandingan adalah dari keadaansuatu kesatuan menuju kepada keadaan suatu kepelbagaian.Gambarkan keadaan kesatuan ini, dengan merujuk kepadaWellek dan Levin. Apakah tiga faktor yang menurut SallehYaapar mendorong perkembangan ini? Bincangkan ketiganyasecara terperinci dengan merujuk kepada contoh-contohyang tepat.

2. Apakah yang anda faham dengan aliran Kehitaman (BahasaPerancis: Negritude)? Bilakah muncul ali ran itu? Denganmerujuk kepada beberapa sarjana-sarjana Afrika, huraikankandungan kritikan sarjana-sarjana aliran Negritude inimengenai asas-asas dan kaedah-kaedah kritikan sasterakolonial. Menurut mereka apakah peranan pengkritik asingdan teori sastera asing dalam kajian kesusasteraanAfrika? Apakah kekuatan dan kelemahan yang terdapatdalarn pikiran aliran Kehitaman?

3. Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang tepat, jelaskansecara terperinci pendekatan kajian KesusasteraanBandingan Dua-Hala seperti yang diamalkan oleh QianZhongshu dan dibela oleh Yue Daiyun. Dengan merujukkepada artikel Woan-Ping Chin Holaday pula, terangkanmengapa pendekatan- i~i mirip dengan pendekatan pos­kolonialisme dan apakan perbezaan dengannya.

. .. /2

Page 2: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang 1993/94 April 1994 ~T405 Teori dan Kaedah dalam Kesusasteraan Bandingan Nasa: [3 jam] KERTAS

- 2 - [HKT 405]

4. Apakah pendekatan tematologi dan skopnya seperti yangdijelaskan oleh Clements dan Ulrich Weisstein? Padahemat anda apakah faedahnya membandingkan cara penggunaanmites yang sarna oleh beberapa penulis dari kebudayaanberbeza? Bincangkan soal ini secara terperinci atasdasar perbandingan tiga versi mitos Sisyphus masing­masing ciptaan Albert Camus, Urando Mariono dan FidoliZaini - seperti yang dilakukan oleh Sohaimi Abdul Aziz.

5. Apakah mitos pusat yang membimbing hampir semua pikirandan tulisan kolonial tentang Afrika? Bincangkanperkembangan mitos itu dalam hubungan dengan perubahansejarah, politik dan ideologi, seperti dibicarakan olehPatrick Brantlinger. Jelaskan baga!mana teeri Foucaultdan Said memenuhi peranan penting dalam huraianBrantlinger tentang 'silsilah' mitos itu.

6. Apakah yang dimaksudkan dengan "Manichaean Allegory" yangmenurut Abdul R. JanMohamed adalah tipikal untukpenceritaan faktual maupun rekaan orang Barat zamankolonial tentang Afrika? Apakah struktur plot yangpaling tipikal untuk "Manichaean Allegory" itu dan apafungsinya? Apakah "Manichaean Allegory" itu jugaterdapat dalam penulisan orang Inggeris tentang BritishMalaya. Kalau benar, rujuk kepada suatu contoh yangtepat.

7. Jelaskan erti ungkapan Wellek bahawa 'semua kesusasteraankreatif punya suatu sifat kesepaduan'. Apakah persamaanandaian ini dengan pikiran Qian Zhongshu tentang'semangat kesusasteraan' (wenzin). Bincangkannya secaraterperinci.

8. Apakah yang dimaksudkan oleh Roland Barthes denganperbezaan antara pendekatan sastra sebagai 'karya' dansebagai 'teks'? Dengan merujuk kepada contoh-contohyang tepat, jelaskan erti konsep pembacaan 'alethetic'dan 'lethetic', seperti yang dibicarakan oleh Koelb danNoakes dan hubungannya dengan pendekatan sastra sebagai'karya' atau 'teks'.